Szkolenie archiwalne.

Jesteś zainteresowany tematem szkolenia, skontaktuj się z nami korzystając z formularza lub zadzwoń: 022 463 62 04, 022 463 63 53.
 • Szkolenia windykacja i księgowość

  Windykacja należności – zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorstwa


  Terminy i miejsca szkoleń:

  Rozkład godzinowy:pierwszy dzień: 10:00 – 17:00, drugi dzień: 9:00 - 16:00
Cena szkolenia netto
1190 zł/os
Zapisz się
lub
Pobierz formularz

Cel i program szkolenia

Windykacja należności jest obecnie słabym ogniwem w organizacji polskich przedsiębiorstw. Efektem takiego stanu rzeczy są trudności w zapewnieniu płynności finansowej polskich firm i wynikające z tego trudności  w regulowaniu własnych zobowiązań. Zatory płatnicze, które tworzą się w wyniku tych zjawisk, są często podawaną przyczyną braku zapłaty ze strony kontrahentów. Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do postrzegania windykacji jako procesu, który wymaga odpowiedniego zorganizowania w firmie, zabezpieczenia interesów firmy przy zawieraniu kontraktów oraz skutecznej windykacji należności. <br> <br> Cel szkolenia:
 • zapoznanie uczestników szkolenia z zagadnieniami związanymi z windykacją należności występującymi w całym procesie biznesowym: od negocjacji z kontrahentem i zawarciem umowy do skutecznej windykacji trudnych należności
 • przedstawienie sposobów oceny kontrahenta i możliwości skutecznego zabezpieczenia transakcji
 • zapoznanie uczestników z zasadami przygotowania sprawy do skierowania jej na drogę postępowania sądowego oraz rodzajami postępowań sądowych występujących w prawie polskim
 • przedstawienie zasad prowadzenia postępowania upadłościowego


Korzyści dla uczestników:

 • rozpoznawanie zagrożeń związanych z zawieraniem kontraktów handlowych
 • umiejętność wyboru najkorzystniejszych sposobów zabezpieczenia należności
 • poznanie podstawowych zasad radzenia sobie w negocjacjach z trudnymi dłużnikami
 • umiejętność sporządzania wezwań do zapłaty
 • umiejętność przygotowania dokumentów do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego oraz wyboru właściwego trybu prowadzenia takiego postępowania
 • umiejętność przygotowania dokumentów do zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym
 • określenie zasad tworzenia skutecznych struktur windykacyjnych w firmie


Adresaci szkolenia:

 • osoby zajmujące się windykacją należności w firmie
 • kontrolerzy finansowi
 • pracownicy księgowości i działów finansowych
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą
 • osoby zajmujące w przedsiębiorstwach stanowiska kierownicze niezwiązane z windykacją należności


Program szkolenia:

 1. Zawieranie umów.

 

1.1. Czynniki wpływające na zawieranie umów.

1.1.1. Siła ekonomiczna kontrahentów.

1.1.2. Regulacje w prawie polskim nt. zawierania umów.

1.2. Zawieranie umów w trybie ofertowym.

1.3. Zawieranie umów w formie pisemnej.

1.4. Umowy ramowe.

 

 1. Rodzaje działalności gospodarczej, z którymi mamy najczęściej do

    czynienia.

 

2.1. Działalność gospodarcza.

2.2  Spółka Cywilna.

2.3. Spółki prawa handlowego.

2.3.1. Spółka Jawna.

2.3.2. Spółka Partnerska.

2.3.3. Spółka Komandytowa.

2.3.4. Spółka Komandytowo-Akcyjna.

2.3.5. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

2.3.6. Spółka Akcyjna.

 

 1. Ocena kontrahenta.

 

3.1. Współpraca z wywiadowniami gospodarczymi.

3.2. Informacje płynące z rynku.

3.3. Ocena spółek kapitałowych.

 

 1. Zabezpieczenie należności.

 

4.1. Przewłaszczenie na zabezpieczenie.

4.2. Zastaw rejestrowy.

4.3. Gwarancja bankowa.

4.4. Akredytywa.

4.5. Hipoteka.

4.6. Weksel in blanco.

4.7. Zaliczka.

4.8. Przelew wierzytelności.

4.9. Poręczenie cywilne.

4.10. Zastrzeżenie własności.

4.11. Dobrowolne poddanie się egzekucji.

 

 

 

 

 1. Podstawowe zasady ostrożności przy zawieraniu umów.

 

5.1. Dane, które należy otrzymać od przyszłego kontrahenta.

5.1.1. Od firm i osób prowadzących działalność gospodarczą.

5.1.2. Od osób fizycznych.

5.2. Spisanie umowy.

5.3. Istotne elementy umowy.

 

 1. Klasyfikacja dłużników.

 

6.1. Biedacy.

6.2. Fraudzi.

6.3. Gracze.

6.4. Techniki stosowane przez dłużników w celu opóźnienia faktycznej zapłaty.

6.4.1. Twierdzenie, że dokonali przelewu.

6.4.2. Zbieranie środków na zobowiązania wobec instytucji państwowych

i inne ważne wydatki.

6.4.3. Zastrzeżenia wobec dostawy.

6.4.4. Nawał obowiązków.

6.4.5. Wypadek losowy.

 

 1. Windykacja telefoniczna.

 

7.1. Postępowanie w przypadku dużych kwot.

7.2. Postępowanie w przypadku mniejszych kwot.

7.3. Elementy występujące w rozmowie telefonicznej z kontrahentem.

7.3.1. Nawiązanie rozmowy.

7.3.2. Powody braku zapłaty.

7.3.3. Wyłapywanie sprzeczności w oświadczeniach kontrahenta.

7.3.4. Negocjacje z dłużnikiem.

7.3.5. Znalezienie wyjścia z sytuacji (kto ma je zaproponować?).

7.3.6. Notatka z rozmowy telefonicznej.

7.4. Osoba rozmówcy (z kim rozmawiamy?).

7.5. Konsekwencja w działaniach windykacyjnych.

7.6. Klasyfikacja należności w zależności od okresu po terminie płatności.

 

 1. Wezwania do zapłaty.

 

8.1. Upomnienie.

8.2. Wezwanie do zapłaty.

8.3. Wezwanie przedprocesowe.

 

 1. Spotkania bezpośrednie.

 

9.1. Przygotowanie do spotkania bezpośredniego.

9.2. Jakie powinny być efekty spotkania bezpośredniego.

 

 

 1. Przedawnienie roszczeń.

 

10.1. Okres przedawnienia roszczeń.

10.2. Przerwanie biegu przedawnienia i jego skutki w zakresie dochodzenia

roszczeń.

10.3. Jakość dokumentów a skuteczne przerwanie biegu przedawnienia.

10.4. Wpływ przedawnienia roszczeń na możliwość przekazania sprawy na drogę

postępowania sądowego.

 

 1. Postępowanie sądowe.

 

11.1. Dokumenty, które należy przekazać do sądu.

11.2. Trzy podstawowe rodzaje postępowań sądowych.

11.2.1. Postępowanie zwykłe.

11.2.2. Postępowanie upominawcze.

11.2.3. Postępowanie nakazowe.

11.3. Inne tryby postępowań sądowych.

11.3.1. Postępowanie uproszczone.

11.3.2. Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU).

11.3.3. Zawezwanie do próby ugodowej.

11.3.4. Sąd polubowny.

 

 1. Postępowanie komornicze.

 

12.1. Czynności, które warto wykonać przed oddaniem sprawy do egzekucji

komorniczej.

12.2. Współpraca z komornikiem.

12.2.1. Nasze działania.

12.2.2. Działania komornika.

12.3. Potrzeba zmian w przepisach o urzędzie komornika.

 

 1. Postępowanie upadłościowe.

 

13.1. Przesłanki do ogłoszenia upadłości przez sąd.

13.2. Możliwość zmiany opcji postępowania upadłościowego: z opcji z możliwością

zawarcia układu na opcję likwidacyjną oraz z opcji likwidacyjnej na opcję
z możliwością zawarcia układu.

13.3. Zabezpieczenie majątku dłużnika.

13.4. Osoby zarządzające postępowaniem upadłościowym.

13.5. Rada wierzycieli.

13.6. Postępowanie upadłościowe z opcją układową.

13.6.1. Przesłanki ogłoszenia upadłości z opcją układową i osoby nim

zarządzające.

13.6.2. Propozycje układowe.

13.6.3. Zgromadzenie wierzycieli.

13.6.4. Warunki przyjęcia układu i skutki przyjęcia układu.

13.6.5. Skutki nie zawarcia układu.

 

 

13.7. Postępowanie upadłościowe z opcją likwidacyjną.

13.7.1. Osoby zarządzające postępowaniem.

13.7.2. Rola i zadania syndyka.

13.7.3. Kategorie należności.

13.7.4. Kolejność zaspokojenia roszczeń.

13.7.5. Zakończenie postępowania upadłościowego.

13.8. Wpływ ogłoszenia upadłości na płynność finansową przedsiębiorstwa.

13.9. Sankcje prawne wobec upadłego.

13.9.1. Sankcje cywilne.

13.9.2. Sankcje karne.

 

 1. Firmy windykacyjne.

 

14.1. Usługi świadczone przez firmy windykacyjne.

14.2. Wybór rozwiązania problemu windykacji należności w firmie.

14.3. Pieczęć prewencyjna.

 

 1. Ubezpieczenie należności.

 

15.1. Ubezpieczenie należności i ich wpływ na finanse firmy.

 

 1. Podsumowanie.

 

16.1. Ryzyko związane z zaciąganiem zobowiązań finansowych.

16.2. Ryzyko związane z oceną kontrahenta.

16.3. Siła ekonomiczna kontrahentów i ich wpływ na zawierane umów.

16.4. Ocena naszej sytuacji i sytuacji kontrahenta jako czynnik minimalizacji
ryzyka przy zawieraniu umów.Metody szkoleniowe

Wykład i przykłady zdarzeń występujących w praktyce windykacyjnej.Informacje organizacyjne

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 1 190 zł + 23%VAT

 

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

 

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. 022 463 62 05. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

 

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

 

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.Formularz zapisu na szkolenie:

Windykacja należności – zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorstwa

Cena netto:1190 zł/os

Wybierz termin

Dane firmy

Nazwa firmy

NIP*

Ulica*

Numer*

Miasto*

Kod Pocztowy*

Osoba koordynująca

Imię*

Nazwisko*

Stanowisko

E-mail*

Telefon*

Uczestnicy szkolenia

Imię

Nazwisko

E-mail

Stanowisko

Miejsca hotelowe

Jeżeli są Państwo zainteresowani rezerwacją miejsc hotelowych za pośrednictwem naszej firmy prosimy podać liczbę dni oraz rodzaj pokoju.

Liczba pokoi:

Rodzaj pokoju:

Termin od do

Dla jednostek publicznych

Warunkiem zwolnienia z VAT jest zaznaczenie poniższego oświadczenia:
Oświadczamy, że udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych co najmniej w 70%

Uwagi

* Pola wymagane

Zapoznałem się z regulaminem zgłoszenia.

         
Wszelkie prawa zastrzeżone Effect Group ©