1. Wypełnienie i wysłanie on-line bądź pocztą elektroniczną formularza zgłoszenia na szkolenie stanowi zawarcie umowy wiążącej pomiędzy Organizatorem (Effect Group), a Zamawiającym (Uczestnikiem) i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
 2. Przed zapisaniem się na szkolenie Zamawiający (Uczestnik) jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem Szkoleń i dostosowania się do jego postanowień.
 3. Na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, na podane adresy e-mail Zamawiający (i/lub uczestnik) otrzyma wszelkie szczegóły organizacyjne dotyczące udziału w szkoleniu. W przypadku nie otrzymania jakichkolwiek informacji do 3 dni roboczych przed zajęciami prosimy o kontakt z naszą firmą.
 4. Cena szkolenia dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów, dyplom ukończenia szkolenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.
 5. W przypadku szkoleń online na 3 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia, na podane adresy e-mail Zamawiający (i/lub uczestnik) otrzyma wszelkie szczegóły organizacyjne dotyczące udziału w szkoleniu. W przypadku nie otrzymania jakichkolwiek informacji do 1 dnia przed zajęciami prosimy o kontakt z naszą firmą.
 6. Ceny podane w ofercie szkoleń są cenami netto, do których doliczany jest 23% VAT. W przypadku firm/instytucji zwolnionych z VAT wymagane jest przesłanie oświadczenia lub zaznaczenie odpowiedniej pozycji w formularzu zgłoszeniowym.
 7. Rabaty muszą być zaznaczone na formularzu zgłoszeniowym lub w wiadomości email. Rabat musi być zatwierdzony przez pracownika Effect Group.
 8. Faktura za szkolenie zostanie wystawiona po zrealizowanym szkoleniu, zgodnie z przepisami ustawy o podatku VAT, z 14 dniowym terminem płatności.
 9. Faktura za szkolenie będzie przesłana pocztą tradycyjną na adres firmy lub wysłana na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail – w przypadku wyrażenia zgody na wysłanie jej w formie elektronicznej.
 10. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania wpłaty na rachunek bankowy Millennium Bank S.A. 80 1160 2202 0000 0000 8248 7485 w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.
 11. W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie 100% przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia na nr konta wskazany w punkcie 8 i przesłanie potwierdzenia przelewu.
 12. Zamawiający może wycofać Uczestnika z udziału w szkoleniu bez ponoszenia kosztów na 5 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia stacjonarnego oraz na 3 dni robocze przed dniem rozpoczęcia szkolenia online. Po upływie tego terminu Zamawiający zapłaci 50% ceny za szkolenie. Brak odwołania zgłoszenia powoduje obciążenie Zamawiającego pełnymi kosztami uczestnictwa (100% ceny).
 13. Odwołanie zgłoszenia udziału w szkoleniu wymaga formy pisemnej (e-mail).
 14. Zamawiający może zaznaczyć na formularzu zgłoszeniowym zapotrzebowanie na nocleg. Organizator pomaga przy rezerwacji tych noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu, w którym odbywa się szkolenie, pod warunkiem dostępności pokoi. Zaznaczenie noclegu na formularzu nie gwarantuje rezerwacji pokoi w hotelu.
 15. Zamawiający może bezkosztowo anulować rezerwację noclegu dokonaną za naszym pośrednictwem na 5 dni roboczych przed przyjazdem do hotelu. Anulowanie rezerwacji noclegu po upływie tego terminu lub brak informacji o rezygnacji z noclegu wiąże się z obciążeniem Zamawiającego pełnymi kosztami noclegu.
 16. W przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia terminu szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za szkody Zamawiającego powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 18. Materiały szkoleniowe chronione są prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie ich w celach komercyjnych bez zgody autora jest zabronione.
 19. Reklamacje przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej na adres mailowy: biuro@effectgroup.pl w terminie 14 dni od daty zakończenia szkolenia. Reklamacja powinna zawierać: dane kontaktowe osoby reklamującej, datę i temat szkolenia oraz powód reklamacji i uzasadnienie. Termin na ustosunkowanie się Organizatora do reklamacji wynosi 21 dni.
 20. Dane Zamawiającego i Uczestnika podane na formularzu zgłoszeniowym będą wykorzystane przez Organizatora na potrzeby udziału w szkoleniu – zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 21. Zamawiający/Uczestnik ma pełne prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 22. Informujemy, że Administratorem danych osobowych, w rozumieniu przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)  jest Effect Group  Sp. z o.o. ul. Jerzego Bajana 31 D  01-904 Warszawa. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania