Formularz ten jest oficjalnym zgłoszeniem na szkolenie. Jego wypełnienie i wysłanie jest podstawą udziału w szkoleniu otwartym.

Jednocześnie stanowi umowę między Effect Group Sp. z o. o.o. a stroną zamawiającą i określa wzajemne zobowiązania pomiędzy Organizatorem a stroną Zamawiającą.

W ciągu 24 godzin Zamawiający otrzyma drogą e-mail potwierdzenie wpisania na listę uczestników wybranego szkolenia. Na 5 dni roboczych przed szkoleniem Zamawiający otrzyma oficjalne potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu oraz szczegółowe informacje organizacyjne.

Zamawiający zobowiązany jest do dokonania wpłaty zgodnie z wyżej określonymi warunkami na rachunek bankowy Millennium Bank S.A. 80 1160 2202 0000 0000 8248 7485 w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury (po szkoleniu).
Przedpłata – dotyczy zgłoszeń osób prywatnych.

Zamawiający upoważnia firmę Effect Group sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy, zgodnie z powyższym zamówieniem.

Cena szkolenia dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.
Do podaniej ceny w formularzu zgłoszeniowym należy doliczyć obowiązujący podatek VAT (23%)

Zamawiający może się wycofać z udziału w szkoleniu bez ponoszenia kosztów, na 5 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia. Po upływie tego terminu zamawiający zapłaci 50% pełnej kwoty zgodnie z zamówieniem. Brak odwołania zgłoszenia powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa. Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej (e-mail, faks).

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia terminu szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.

Wyrażam zgodę na umieszczenie ww. danych osobowych w bazie danych Klientów Effect Group (Ustawa z dnia 29.08.97roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883) oraz zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych od Effect Group Sp. z o. o. w rozumieniu ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podane adresy e-mail.