Krajowy Fundusz Szkoleniowy

(Szkolenie dofinansowane z Urzędu Pracy)

 

Zgodnie z powiedzeniem Johann Wolfgang von Goethe „Kto nie idzie do przodu ten się cofa” – stawiamy na ciągły rozwój, nie tylko nasz, ale i naszych klientów.

 

Dlatego też poszerzyliśmy swoją działalność o realizację szkoleń finansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

KFS wspiera pracodawców, którzy inwestują w kształcenie ustawiczne swoich pracowników, zapobiegając utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji, które są nieadekwatne do wymagań zmieniającej się gospodarki.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane firmy, które chcą skorzystać z programu

Udzielimy Państwu niezbędnych informacji oraz pomożemy dopełnić formalności związanych z dofinansowaniem. Pomożemy w określeniu potrzeb szkoleniowych oraz doborze szkoleń odpowiednich dla konkretnych pracowników.

 

Na czym polega pomoc firmie w finansowaniu kształcenia ustawicznego?
Urząd pracy może pomóc pracodawcy sfinansować kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 

Kto może się ubiegać o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego ?
O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie kompetencji pracujących w firmie osób.

 

Co może zyskać pracodawca, który korzysta z pomocy na kształcenie ustawiczne?

Pracodawca może otrzymać środki KFS na sfinansowanie:

 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli należy do grupy mikroprzedsiębiorców (zatrudnia do 10 osób) – nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

 

Priorytety wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2023

 

Priorytety wydatkowania środków KFS ustalone przez Ministra właściwego do spraw pracy w porozumieniu z Radą Rynku Pracy czyli do wykorzystania kwota 219 752 tys. zł

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.
 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy.
 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.
 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego dla nowozatrudnionych osób (lub osób, którym zmieniono zakres obowiązków) powyżej 50 roku życia.
 5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych.
 6. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób poniżej 30 roku życia w zakresie umiejętności cyfrowych oraz umiejętności związanych z branżą energetyczną i gospodarką odpadami.

 

Priorytety wydatkowania środków rezerwy KFS wynikające z decyzji Rady Rynku Pracy czyli do wykorzystania kwota 54 938 tys. Zł

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej,
  Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności
  Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników
  zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego
  wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez
  MRiPS.
 2.  Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
 3.  Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju
  powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju.
 4.  Wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób
  mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów
  stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.
 5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie
  przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,
  a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

*Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/kfs-2023

 

Jak pracodawca może uzyskać dofinansowanie kształcenia ustawicznego ?
Pracodawca zainteresowany programem powinien złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności wniosek o zawarcie umowy na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego. Wniosek zawiera dane pracodawcy, wskazane działania do dofinansowania, liczbę osób, których finansowanie dotyczy, koszty i wnioskowaną kwotę dofinansowania.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku starosta zawiera z pracodawcą umowę o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy. W umowie m.in. ustala się warunki zwrotu środków w przypadku nieukończenia szkolenia z winy pracownika oraz warunki zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

 

Jak to wygląda krok po kroku

 • Dokonujecie Państwo wyboru szkolenia
 • Pomagamy przy wypełnieniu wniosku o dofinansowanie
 • Pracownik składa wniosek w odpowiednim urzędzie pracy i czeka na decyzję
 • Podpisują Państwo umowy z UP
 • My realizujemy szkolenie
 • Dostarczamy Państwu niezbędną dokumentację oraz fakturę, potrzebną do rozliczenia z urzędem
 • Dzięki dofinansowaniu Państwa pracownicy podnoszą kwalifikacje

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.