Krajowy Fundusz Szkoleniowy

(Szkolenie dofinansowane z Urzędu Pracy)

 

Zgodnie z powiedzeniem Johann Wolfgang von Goethe „Kto nie idzie do przodu ten się cofa” – stawiamy na ciągły rozwój, nie tylko nasz, ale i naszych klientów.

 

Dlatego też poszerzyliśmy swoją działalność o realizację szkoleń finansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

KFS wspiera pracodawców, którzy inwestują w kształcenie ustawiczne swoich pracowników, zapobiegając utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji, które są nieadekwatne do wymagań zmieniającej się gospodarki.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane firmy, które chcą skorzystać z programu

Udzielimy Państwu niezbędnych informacji oraz pomożemy dopełnić formalności związanych z dofinansowaniem. Pomożemy w określeniu potrzeb szkoleniowych oraz doborze szkoleń odpowiednich dla konkretnych pracowników.

 

Na czym polega pomoc firmie w finansowaniu kształcenia ustawicznego?
Urząd pracy może pomóc pracodawcy sfinansować kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 

Kto może się ubiegać o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego ?
O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie kompetencji pracujących w firmie osób.

 

Co może zyskać pracodawca, który korzysta z pomocy na kształcenie ustawiczne?

Pracodawca może otrzymać środki KFS na sfinansowanie:

 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli należy do grupy mikroprzedsiębiorców (zatrudnia do 10 osób) – nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

 

Otrzymane środki pracodawca może przeznaczyć na*:

 • wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z  grup, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.
 • wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem.
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii i zastosowaniem wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy
 • wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju
 • wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
 • wsparcie w nabywaniu kompetencji cyfrowych

*Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/kfs-2020

 

Jak pracodawca może uzyskać dofinansowanie kształcenia ustawicznego ?
Pracodawca zainteresowany programem powinien złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności wniosek o zawarcie umowy na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego. Wniosek zawiera dane pracodawcy, wskazane działania do dofinansowania, liczbę osób, których finansowanie dotyczy, koszty i wnioskowaną kwotę dofinansowania.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku starosta zawiera z pracodawcą umowę o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy. W umowie m.in. ustala się warunki zwrotu środków w przypadku nieukończenia szkolenia z winy pracownika oraz warunki zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.


Środki KFS przekazane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE, stanowią pomoc de minimis, o której mowa we właściwych przepisach prawa UE dotyczących pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.


Jak to wygląda krok po kroku

 • Dokonujecie Państwo wyboru szkolenia
 • Pomagamy przy wypełnieniu wniosku o dofinansowanie
 • Pracownik składa wniosek w odpowiednim urzędzie pracy i czeka na decyzję
 • Podpisują Państwo umowy z UP
 • My realizujemy szkolenie
 • Dostarczamy Państwu niezbędną dokumentację oraz fakturę, potrzebną do rozliczenia z urzędem
 • Dzięki dofinansowaniu Państwa pracownicy podnoszą kwalifikacje

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.