Krajowy Fundusz Szkoleniowy

(Szkolenie dofinansowane z Urzędu Pracy)

 

Zgodnie z powiedzeniem Johann Wolfgang von Goethe „Kto nie idzie do przodu, ten się cofa” – stawiamy na ciągły rozwój, nie tylko nasz, ale i naszych klientów.

 

Dlatego też poszerzyliśmy swoją działalność o realizację szkoleń finansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

KFS wspiera pracodawców, którzy inwestują w kształcenie ustawiczne swoich pracowników, zapobiegając utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji, które są nieadekwatne do wymagań zmieniającej się gospodarki.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane firmy, które chcą skorzystać z programu

Udzielimy Państwu niezbędnych informacji oraz pomożemy dopełnić formalności związanych z dofinansowaniem. Pomożemy w określeniu potrzeb szkoleniowych oraz doborze szkoleń odpowiednich dla konkretnych pracowników.

 

Na czym polega pomoc firmie w finansowaniu kształcenia ustawicznego?
Urząd pracy może pomóc pracodawcy sfinansować kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 

Kto może się ubiegać o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego?
O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie kompetencji pracujących w firmie osób.

 

Co może zyskać pracodawca, który korzysta z pomocy na kształcenie ustawiczne?

Pracodawca może otrzymać środki KFS na sfinansowanie:

 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli należy do grupy mikroprzedsiębiorców (zatrudnia do 10 osób) – nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

 

Priorytety wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2024

 

Priorytety wydatkowania środków KFS ustalone przez Ministra właściwego do spraw pracy w porozumieniu z Radą Rynku Pracy

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy.
 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.
 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych.
 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie umiejętności cyfrowych.
 5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej.
 6. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.
 7. Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.
 8. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie zarządzania finansami i zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach.

 

Priorytety wydatkowania środków rezerwy KFS wynikające z decyzji Rady Rynku Pracy

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS.
 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju.

*Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/kfs-2024

 

Jak pracodawca może uzyskać dofinansowanie kształcenia ustawicznego?
Pracodawca zainteresowany programem powinien złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności wniosek o zawarcie umowy na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego. Wniosek zawiera dane pracodawcy, wskazane działania do dofinansowania, liczbę osób, których finansowanie dotyczy, koszty i wnioskowaną kwotę dofinansowania.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku starosta zawiera z pracodawcą umowę o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy. W umowie m.in. ustala się warunki zwrotu środków w przypadku nieukończenia szkolenia z winy pracownika oraz warunki zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

 

Jak to wygląda krok po kroku:

 • Dokonujecie Państwo wyboru szkolenia
 • Pomagamy przy wypełnieniu wniosku o dofinansowanie
 • Pracownik składa wniosek w odpowiednim urzędzie pracy i czeka na decyzję
 • Podpisują Państwo umowy z UP
 • My realizujemy szkolenie
 • Dostarczamy Państwu niezbędną dokumentację oraz fakturę, potrzebną do rozliczenia z urzędem
 • Dzięki dofinansowaniu Państwa pracownicy podnoszą kwalifikacje

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.