Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Warszawa 17-06-2024 17-06-2024
Kraków 26-08-2024 26-08-2024
Katowice 25-09-2024 25-09-2024
Wrocław 21-10-2024 21-10-2024
Katowice 12-12-2024 12-12-2024

Cel i program szkolenia

Zasadniczym celem szkolenia jest praktyczne omówienie zagadnień związanych z tematyką tworzenia i gospodarowania ZFŚS. Na szkoleniu zostaną omówione najnowsze interpretacje i stanowiska organów kontrolujących. Zostaną wskazane najczęściej popełniane błędy, które organy kontrolujące uważają jako rażące i za które grożą sankcje karne.

Korzyści dla uczestników

Uczestnik szkolenia będzie miał możliwość wymienienia swojego doświadczenia z innymi uczestnikami (praktykami) szkolenia. Dzięki szkoleniu uczestnik będzie miał możliwość zapoznania się z najnowszymi interpretacjami i stanowiskami organów kontrolujących, dzięki czemu będzie miał możliwość uniknięcia błędów w swojej codziennej pracy.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się problematyką ZFŚS które posiadają  już podstawową wiedzę w tym zakresie i są zainteresowane jej poszerzeniem.

 

PROGRAM SZKOLENIA

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – możliwość wyboru pomiędzy tworzeniem ZFŚS a wypłatą świadczenia urlopowego:

 • spełnienie warunków umożliwiających wybór,
 • zasady wypłaty świadczenia urlopowego,
 • świadczenie urlopowe a przychód pracownika,
 • dochodzenie zwrotu wypłaconego świadczenia urlopowego,
 • możliwość pomniejszenia wysokości świadczenia urlopowego,
 • warunki odstąpienia od nietworzenia ZFŚŚ i świadczenia urlopowego.

Podmioty zobowiązane do tworzenia ZFŚS:

 • możliwość odstąpienia od tworzenia ZFŚS a zapisy w przepisach wewnątrzzakładowych,
 • możliwość swobodnego ustalania wysokości % odpisu na ZFŚS a koszty uzyskania przychodu,
 • obniżenie podwyższenie odpisu w trakcie roku kalendarzowego a koszty uzyskania przychodu.

Osoby uprawnione do pomocy z ZFŚS:

 • ustalanie kręgu osób uprawnionych do korzystania z pomocy socjalnej u danego pracodawcy – rozróżnienie pomiędzy osobami uprawnionymi z mocy ustawy a tym którym istnieje możliwość nadawania i modyfikowania uprawnień socjalnych,
 • krąg osób uprawnionych – definicja członków rodzin,
 • osoby na urlopach bezpłatnych wychowawczych macierzyńskich,
 • współmałżonkowie zatrudnieni u tego samego pracodawcy i członkowie rodzin po zmarłych pracownikach i byłych pracownikach – emerytach i rencistach – możliwości i zasady korzystania,
 • objęcie opieka socjalną osób niebędących pracownikami danego zakładu,
 • jak zdefiniować emeryta rencistę – byłego pracownika,
 • uzależnienie pomocy od rodzaju umowy – stażu pracowniczego – wymiaru etatu.

Ustawowy zakres działalności socjalnej:

 • na jakie usługi mogą być przeznaczane środki ZFŚS,
 • imprezy masowe, a badanie sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej w świetle wyroków SN,
 • pożyczki na cele mieszkaniowe,
 • zasady wyboru celów mieszkaniowych finansowanych z ZFŚS,
 • oprocentowanie pożyczki,
 • skutki podatkowe umorzenia pożyczki dla pracownika, byłego pracownika oraz emeryta lub rencisty.

Badanie sytuacji życiowej osób uprawnionych w świetle znowelizowanych przepisów rozporządzenia unijnego RODO – zmiany od 25 maja 2018:

 • sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzenia sytuacji materialnej osób uprawnionych,
 • badanie sytuacji na podstawie orzecznictwa sądów,
 • na podstawie jakich przepisów pracodawca może żądać przedstawienia zaświadczenia o dochodach członków rodziny,
 • przechowywanie dokumentów składanych przez osoby uprawnione- ochrona danych osobowych a ZFŚŚ,
 • czy niezłożenie przez pracownika dokumentów potwierdzających wysokość osiąganych przychodów może być podstawą do wstrzymania wypłaty z ZFŚS,
 • program 800+ a badanie sytuacji życiowej.

Zasady naliczania odpisu i metodyka ustalania liczby zatrudnionych:

 • osoby uwzględniane i nieuwzględniane do naliczenia odpisu,
 • co zrobić z osobami przebywającymi na urlopach bezpłatnych,
 • wysokość odpisu podstawowego i zwiększeń dobrowolnych na ZFŚS,
 • wysokość odpisów dla poszczególnych grup zawodowych,
 • jakie dodatkowe środki pracodawca może zwiększyć środki na ZFŚS.

Korekta rocznego odpisu na ZFŚS:

 • w jaki sposób pracodawca ustala przeciętną liczbę zatrudnionych w danym roku kalendarzowym,
 • metody statystyczne stosowane do ustalenia przeciętnego zatrudnienia w danym miesiącu,
 • korekta rocznego odpisu a koszty uzyskania przychodu.

Przejście całości lub części zakładu na innego pracodawcę:

 • środki pieniężne przekazywane w momencie przejścia całości lub części zakładu na nowego pracodawcę,
 • w jaki sposób ustalić wysokość przekazywanych środków,
 • termin na przekazanie środków.

Procedura wydania, treść i wprowadzanie zmian do ZFŚS:

 • obowiązek konsultacji zmian ze związkami zawodowymi,
 • czy pracodawca może wprowadzić jakiekolwiek zmiany do regulaminu w przypadku braku zgody związków zawodowych,
 • wybór przedstawiciela załogi pracowników.

Komisje socjalne:

 • zasady tworzenia komisji socjalnych,
 • skład komisji,
 • komisja socjalna jako organ opiniodawczy,
 • komisja socjalna jako organ przyznający świadczenia,
 • uprawnienia zakładowych „komisji socjalnych” z uwzględnieniem RODO.

Opodatkowanie i oskładkowanie świadczeń z ZFŚS – zmiany od 01 stycznia 2018r. w tym najnowsze orzecznictwo sądowe oraz interpretacje organów skarbowych dotyczące przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych:

 • paczki dla pracowników,
 • bony towarowe,
 • bilety i karnety dla pracowników,
 • zapomogi dla pracowników; świadczenia kwalifikowane jako zapomogi a zwolnienie z opodatkowania,
 • wczasy pod gruszą a limit 14 dni urlopu wypoczynkowego ?
 • świadczenia dla emerytów i rencistów; świadczenia dla rodzin zmarłego pracownika/emeryta lub rencisty z ZFŚS lub innych źródeł,
 • dofinansowanie do „zielonej szkoły” i wycieczek szkolnych,
 • dofinansowanie do wypoczynku dziecka, które w trakcie wczasów ukończyło 18 lat; ukończenie przez dziecko 18 roku życia a zwolnienie podatkowe,
 • wycieczki sfinansowane z ZFŚS dla pracowników,
 • rozliczenie imprez masowych,
 • koszt udziału pracowników w imprezie sportowej,
 • świadczenia związane z pobytem dzieci w żłobkach, przedszkolach, klubach dziecięcych.

Przykłady najczęściej występujących błędów w zakresie prowadzenia przez pracodawcę działalności socjalnej w świetle kontroli ZUS, Państwowej Inspekcji Pracy i organów kontroli skarbowej.

Panel dyskusyjny.

Rozkład godzinowy:
10:00 –17:00

Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady i ćwiczenia, dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów, a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.

Cena udziału w szkoleniu wynosi: 890 zł + 23% VAT

Dla jednostek  finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów, dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu, w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych" - 890 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.