Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Online 24-04-2024 24-04-2024
Online 14-10-2024 14-10-2024
Online 18-12-2024 18-12-2024

Cel i program szkolenia

Szkolenie pozwoli zdobyć, poszerzyć i usystematyzować wiedzę w zakresie zatrudniania, opodatkowania i ubezpieczania cudzoziemców w Polsce, zgodnie z najnowszymi przepisami. Podczas szkolenia omówione zostaną regulacje prawne dotyczące przyjazdu i pobytu cudzoziemców w Polsce, podejmowania przez nich legalnej pracy (uzyskiwanie zezwolenia na pracę i sytuacje gdy nie jest ono wymagane), podleganie podatkom, ubezpieczeniom społecznym ( ZUS).

Korzyści dla uczestników

Usystematyzowanie wiedzy na temat rygorów i wymogów proceduralnych prawa przy zarządzaniu pracą cudzoziemców w Polsce, oraz nabycie  praktycznych umiejętności z zakresu zatrudniania cudzoziemców w Polsce, prowadzenia dokumentacji.

Adresaci szkolenia

Szkolenie  adresowane jest do osób pracujących w działach kadrowo-płacowych i księgowych. Zapraszamy również na zajęcia osoby, które mają na celu swój rozwój zawodowy, a wiedza przekazywana na zajęciach może się do tego przyczynić. Cechą charakterystyczną naszych zajęć odróżniającą od innych oferowanych na rynku jest ich indywidualny charakter, przejawiający się w organizacji i czasie, który umożliwia nabycie wiedzy pozwalającej na usprawnienie pracy bądź rozwój zawodowy.

PROGRAM SZKOLENIA

Wymóg posiadania obywatelstwa polskiego jako przesłanka negatywna zatrudniania cudzoziemców.

Trudności w „zdefiniowaniu” pojęcia cudzoziemiec.

Pojęcie i kategorie cudzoziemców z punktu widzenia dostępu do rynku pracy.

Obywatele Unii Europejskiej.

Cudzoziemcy posiadający stały pobyt.

Posiadacze Karty Polaka.

Cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.

Cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.

Prawo wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium Polski jako wstępny warunek dostępu do pracy.

Wiza i jej rodzaje.

Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę (6 typów).

Obowiązki pracodawcy zatrudniającego cudzoziemca.

Numer PESEL dla cudzoziemca-zmiany od 01.06.2021r.

Procedura wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców.

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi- zmiany od 29.01.2022:

 • wydłużenie do 24 miesięcy możliwości powierzenia pracy cudzoziemcowi bez zezwolenia na pracę,
 • usunięcie 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego.

Nowe zasady powiadomienia o rozpoczęciu, zakończeniu i domniemaniu pracy na podstawie oświadczenia.

Zmiana stanowiska pracy i wymiaru czasu pracy bez obowiązku nowego zezwolenia na pracę.

„Specustawa” dla obywateli Ukrainy-powiadomienie o zatrudnieniu.

Nowe terminy wydawania zezwoleń na pobyt czasowy i postępowań odwoławczych.

Charakter prawny zezwolenia na pracę cudzoziemca.

Definicja zatrudnienia nielegalnego.

Kontrola legalności zatrudnienia.

Epidemia koronawirusa – specjalne rozwiązania dla cudzoziemców.

Aspekty podatkowe oraz ubezpieczenia społeczne  i zdrowotne zatrudnionego cudzoziemca:

 • zasada ograniczonego i nieograniczonego obowiązku podatkowego w Polsce,
 • składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne cudzoziemców przy umowach o pracę, zleceniach, o dzieło,
 • „samozatrudnienie” cudzoziemca,
 • stawka godzinowa.

Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca:

 • co oznacza praca sezonowa;
 • jakie podmioty mogą ubiegać się o zezwolenia sezonowe;
 • jakich krajów dotyczy zezwolenie sezonowe;
 • organ wydający zezwolenie;
 • procedura uzyskania zezwolenia;
 • okres obowiązywania zezwolenia;
 • zmiana i przedłużenie zezwolenia
 • przesłanki odmowy wydania zezwolenia;
 • obowiązki podmiotu powierzającego pracę cudzoziemcowi po uzyskaniu zezwolenia.

Podsumowanie szkolenia, panel dyskusyjny.

Informacje organizacyjne:
08:45 – 09:00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
09:00 – 14:00 Zajęcia

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Przekazanie wiedzy w formie wykładów, materiałów źródłowych, narzędzi, skryptów oraz dużej ilości przykładów z prezentacją dopuszczalnych rozwiązań.

Szkolenie online będzie realizowane na platformie ClickMeeting.

Cena udziału w szkoleniu online wynosi: 690 zł + 23% VAT

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera udział w szkoleniu prowadzonym „na żywo” z sesja pytań, materiały szkoleniowe w wersji pdf, dyplom w wersji pdf.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia online i przesłanie potwierdzenia przelewu.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Szkolenia zamknięte:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Zatrudnianie cudzoziemców – online" - 690 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.