Dostępne terminy szkolenia

Cel i program szkolenia

Wielu właścicieli i przedstawicieli kadr managerskich firm nadal postrzega sprzedaż jako funkcję priorytetową działalności, stawiając przez działami zakupów czy zaopatrzenia jako celu ich działań tylko redukcję wąsko rozumianych kosztów zakupów, opartych na ich postawach konfrontacyjnych w negocjacjach z dostawcami towarów, surowców czy usług. Redukcja tych kosztów była często celem a nawet ich obsesją, co krótkoterminowo mogło przynosić efekty kalkulacyjne, ale powodowało instrumentalne traktowanie zakupów jako narzędzia optymalizacji kosztów, zamiast:

 • budowania przewag konkurencyjnych firmy w oparciu o stabilne źródła zakupów i rozwijania długoterminowych i partnerskich relacji z dostawcami,
 • znacznego redukowania ryzyka związanego ze źródłami zakupów i funkcjonowaniem łańcuchów dostaw, zmniejszającego prawdopodobieństwa przestojów czy ograniczającego płynności procesów produkcyjnych czy innych obszarów działalności firmy i związanych z tym dodatkowych, nieplanowanych kosztów.

Problemy z dostawami na skutek wybuchu pandemii, modelowy przykład to brak modułów elektronicznych do setek tysięcy gotowych samochodów, wskazują na krótkowzroczność takiego strategicznego myślenia. Znacznie mniejsze problemy z dostawami mają producenci, którzy traktowali dostawców jako zasób firmy, tak samo ważny, jak: technologie, know-how czy pracowników, a nie jako źródło permanentnych obniżek kosztów zakupów, redukowania minimalnych partii dostaw i maksymalnego skracania terminów dostaw zgodnie z zasadą „just in time”.

Wymaga to nie tylko dostrzeżenia i zrozumienia tej sytuacji, ale i całkowitej zmiany podejścia właścicieli firm czy top managementu do zakupów, poprzez nadanie im funkcji strategicznej w przedsiębiorstwie i wprowadzenie: strategii zakupowych dostosowanych do kategorii produktów, nowoczesnych metod zakupowych poprzez optymalizację procesów zakupowych. Dział Zakupów czy Zaopatrzenia ma być nie tylko operacyjnie odpowiedzialny za same zakupy towarów czy usług, ale także za przepływ informacji z i do: dostawców, innych komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa i jego klientów.

Konieczna jest koncentracja zakupów poprzez redukowanie liczby dostawców. Spowoduje to z jednej strony rozwój i budowanie właściwych relacji czy partnerstwa strategicznego z dostawcami, z drugiej optymalizację: całkowitych kosztów zakupów: surowców, materiałów, półfabrykatów czy produktów gotowych i organizacji łańcucha dostaw.

Proces globalizacji i związane z nim ułatwienia w przepływie: towarów, informacji i pieniądza wymaga włączenia się firm w proces szukania i weryfikowania źródeł międzynarodowych zakupów, co zwłaszcza przy dużym potencjale zakupowym może przynosić znaczne oszczędności w jego kosztach.

Niedocenianym obszarem jest właściwe przygotowanie i prowadzenie strategicznych negocjacji handlowych, zwłaszcza, jeżeli mamy do dostawcami, reprezentującymi inne obszary kulturowe świata.

Dopiero wprowadzenie w/w pakietu działań strategicznych i operacyjnych stanowić będzie zestaw narzędzi do budowania wartości firmy w perspektywie długoterminowej.

 

Cele szkolenia:

 • Przedstawienie nowatorskiego spojrzenia na zakupy jako strategiczną funkcję działalności przedsiębiorstwa,
 • Poznanie efektywnych metod zarządzania grupami asortymentowych i dostosowania do nich odpowiednich strategii zakupowych,
 • Poznanie efektywnych metod w obszarze zarządzania procesem zakupów i podejmowania skutecznych decyzji zakupowych
 • Uświadomienie uczestnikom znaczenia wpływu całkowitych kosztów zakupów nie tylko na bieżący wynik finansowy, ale na wartość firmy w długim okresie czasu,
 • Zdefiniowanie obszarów potencjalnego ryzyka w zakupach i w zarządzaniu łańcuchem dostaw oraz metod ich kwantyfikowania i redukowania,
 • Poznanie różnych sposobów redukcji wydatków zakupów poprzez dobranie  kryteriów i zasad wyboru dostawców,
 • Przedstawienie najnowszych trendów internalizacji zakupów w sytuacji procesów globalizacji światowej gospodarki,
 • Przedstawienie metod właściwego przygotowania strategii negocjacyjnych z dostawcami strategicznymi i skutecznej jej realizacji w procesie negocjacji.

Korzyści dla uczestników:

 • Poznanie wpływu funkcji zakupowej na budowanie konkurencyjności rynkowej i poprawę wyników finansowych firmy,
 • Zapoznanie się narzędziami analizy rynku w celu poszukiwania nowych dostawców: produktów i rozwiązań, umożliwiających budowanie przewagi rynkowej,
 • Opanowanie metodyki budowy strategii zakupowych w oparciu o szczegółowe analizy rynku dostawców i produktów, kategoryzację produktów i wynikające z nich kierunki optymalizacji procesów zakupowych,
 • Poznania zasad definiowania funkcji zakupów w procesie zarządzania przedsiębiorstwem: tworzenia struktur organizacyjnych Działu Zakupów/Zaopatrzenia/Sourcingu; system doboru, zarządzania i oceny jego pracowników; zasad komunikacji i współpracy z innymi komórkami firmy  przy podejmowaniu decyzji zakupowych,
 • Rozwój umiejętności menadżerskich w zakresie zarządzania: procesem zakupów oraz portfelem: zakupów, dostawców i zapasów,
 • Poznanie zasad profesjonalnej współpracy z dostawcami, budowani z nimi mądrych relacji – od ostrej konkurencji między dostawcami do partnerstwa strategicznego, opartego o wyznaczone cele,
 • Poznanie zasad przygotowania skutecznych negocjacji z dostawcami, w tym poznanie: sposobów efektywnej komunikacji; narzędzi argumentacji stanowiska negocjacyjnego; technik negocjacyjnych, pozwalających na uzyskaniu maksymalnie wielu korzyści zakupowych.

Adresaci szkolenia:

 • Właściciele firm,
 • Członkowie rad nadzorczych i zarządów firm,
 • Dyrektorzy generalni i zarządzających firm,
 • Dyrektorzy finansowi i controlingu,
 • Dyrektorzy zakupów,
 • Dyrektorzy ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw

 

Program szkolenia

 

Value Based Management – pojęcia i wymiary wartości firmy:

 • Pojęcie,
 • Wymiary: rentowność, płynność, równowaga,
 • Modele pomiaru wartości firmy.

Obszary budowania wartości firmy w sferze zakupów:

 • Rola funkcji zakupów – rola i oczekiwania wobec zakupów, współpraca wewnętrzna i zewnętrzna.
 • Strategia zakupów – zarządzanie kategoriami produktowymi i dostawcami,
 • Organizacja – poziom centralizacji zakupów, miejsce działu zakupów w strukturze
 • Proces zakupów – etapy, regulacje, efektywność,
 • Negocjacje zakupowe – metody przygotowania negocjacji, strategie i taktyki negocjacyjne.

Narzędzia budowania wartości firmy – strategiczny wzrost wartości dodanej zakupów dla przedsiębiorstwa:

 • Strategiczna rola zakupów w firmie,
 • Efektywnej komunikacja funkcji zakupowej,
 • Zarządzania kategoriami produktów,
 • Definiowania priorytetów rozwojowych sfery zakupów,
 • Rozwój personelu zakupowego.

Narzędzia budowania wartości firmy – wzrost operacyjnej efektywności funkcji: zakupowej:

 • Budżetowanie i kategoryzacja wydatków,
 • Planowanie i organizacja zakupów,
 • Procedury zakupowe na poziomie strategicznym, operacyjnym i kontrolnym,
 • Narzędzia systemowe wsparcia procesu zakupowego,
 • Zdefiniowanie indywidualnych celów zakupowych dla pracowników pionu zakupów,
 • Współpraca operacyjna z innymi komórkami firmy,
 • Centralizacja i koncentracja zakupów.
 • Narzędzia budowania i zarządzania relacjami z dostawcami,
 • Minimalizacja ryzyka we współpracować z dostawcami,

Narzędzia budowania wartości firmy – globalny łańcuch wartości:

 • Definicja globalnego łańcucha dostaw,
 • Sposoby koordynacji zakupów w globalnym łańcuchu dostaw.

Narzędzia budowania wartości firmy – strategiczne negocjacje zakupowe:

 • Narzędzia i metody przygotowania się do negocjacji strategicznych,
 • Narzędzia komunikacji i wpływu na partnera stołu negocjacyjnej,
 • Negocjacje z monopolistą czy trudnym partnerem.

 

Podsumowanie szkolenia.

Rozkład godzinowy: pierwszy dzień: 10:00 – 17:00, drugi dzień: 9:00 – 16:00

Szkolenie jest prowadzone metodą warsztatową,  w które mini-wykłady prowadzącego, obejmujące określone zagadnienia budowania wartości firmy, są wsparte konkretnymi przykładami czy doświadczeniami z tego praktyki zawodowej w sferze zakupów. Uczestnicy zależnie od ich potrzeb, pod kontrolą trenera, przeprowadzą ćwiczenia czy symulacje rozwiązania określonych problemów czy zagadnień z ich bieżącej praktyki zakupowej.

Może to być, na przykład:

 • ocena pozycji rynkowej firmy, szczególnie w odniesieniu do potencjalnych źródeł zakupów,
 • wypracowanie narzędzi kategoryzacji produktów z widzenia optymalizacji strategii zakupowych czy zaopatrzeniowych,
 • określenie zasad budowania czy zmiany zadań i struktury organizacyjnej Działu Zakupów/Zaopatrzenia/Sourcingu,
 • wypracowanie wieloczynnikowych kryteriów, które powinni spełniać kandydaci na kupców/product managerów/zaopatrzeniowców,
 • opracowanie systemu zadaniowego dla pracowników zakupu oraz narzędzi oceny poziomu realizacji zadań,
 • wypracowanie narzędzia analizy porównawczej dostawców alternatywnych,
 • budowa systemu kluczowych wskaźników oceny efektywności współpracy z dostawcami, wraz z określeniem hierarchii ich ważności,
 • wypracowanie formularza przygotowania strategii do negocjacji zakupowej.

Istotną metodą pracy jest wymiana doświadczeń uczestników przy rozwiązywaniu występujących w ich praktyce managerskiej problemów, jak również podzielenie się przez: nich i trenera, dobrymi praktykami w tym zakresie.

Cena udziału w szkoleniu wynosi:  1550 + 23%VAT

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Nie widzisz terminu szkolenia? Napisz do nas!

"Zakupy dla kadry zarządzającej – zmiana strategicznego podejścia narzędziem budowania wartości firmy" - 1550 zł/os

  Szybki kontakt