Dostępne terminy szkolenia

Cel i program szkolenia

Najbardziej kompleksowe zajęcia szkoleniowo – warsztatowe, podnoszące poziom wiedzy i kompetencje osób kierujących pracą i ludźmi, oparte na ponad 25 letniej praktyce prowadzącego. Omawiane są zarówno kwestie prawne, związane z pełnieniem funkcji kierowniczej i efektywnym zarządzaniem oraz te, które są niezbędne przy rozwiązywaniu często występujących problemów w kierowaniu zespołami (także problemów występujących w zarządzaniu pojedynczymi pracownikami). Szkolenie umożliwia przyswojenie, w formule warsztatowej, wiedzy, umiejętności i dobrych nawyków – w odniesieniu do typowych zagrożeń występujących w zarządzaniu. Ma również na celu ograniczenie negatywnych skutków ryzyka w pracy kierowniczej. W trakcie szkolenia w bardzo przystępny, zrozumiały sposób udostępniana jest wiedza – jak powinno wyglądać przekazywanie zadań, ocena i rozliczanie podwładnych, bieżące zarządzanie – zgodne z prawem i efektywne merytorycznie. Umożliwia zwiększenie efektywności kierowania, odnosi się do najlepszych praktyk w tej dziedzinie.

Program szkolenia 

DZIEŃ I

Uprawnienia kierownicze – prawne i organizacyjne podstawy zarządzania ludźmi i pracą

 • Uprawnienia kierownicze – podstawy prawne, podstawy zarządcze
 • Istota kontraktu związanego z zatrudnieniem – co warto wiedzieć, co warto uświadamiać pracownikom
 • Wymagania pracodawcy, a oczekiwania pracownika – uświadomienie statusu
 • Zasada bezpośredniego podporządkowania w kierowaniu podwładnymi – jej znaczenie

 Korzystanie z uprawnień kierowniczych – skuteczne zarządzane i ograniczanie konfliktów

 • Kierowanie pracownikami – najważniejsze „role” – przykłady z praktyki
 • Stosunki pomiędzy kierownikiem a pracownikami, stosunki pomiędzy pracownikami – dopuszczalny zakres ingerencji
 • Ćwiczenie – podejście do rozwiązywania konfliktów
 • Konflikty od strony prawnej
 • Kiedy mamy do czynienia z konfliktem
 • Konflikt, a tzw. zdrowa rywalizacja
 • Konflikt a mobbing – istota różnicy
 • Asertywność i dopuszczalne granice asertywności

 Realizacja uprawnień kierowniczych – przekazywanie zadań w procesie pracy

 • Pracownicze podporządkowanie – przełożenie przepisów na realia kierowania i relacje przełożony – podwładny
 • Prawne aspekty dotyczące wydawania poleceń służbowych (granice związania pracownika poleceniem służbowym, odmowa wykonania polecenia służbowego – konsekwencje)
 • Zadaniowość – co oznacza w praktyce
 • Zgodne z prawem i zrozumiałe formułowanie i przekazywanie zadań dla podwładnych
 • Delegowanie uprawnień, delegowanie obowiązków – rozwiązania sprawdzone w praktyce
 • Krytyka i opór podwładnych – możliwości przełamywania
 • Zebranie – jako sytuacja formalna i społeczna – konsekwencje
 • Sprawdzone metody i techniki – przełożony dba porządek spotkania

 Realizacja uprawnień kierowniczych – prowadzenie zespołu

 • Grupa, zespół – ważne pojęcia
 • Organizowanie pracy zespołu – 3 kluczowe punkty
 • Niebezpieczeństwa dla kierowników – aktualne realia rynku pracy, błędy i tzw. zaszłości
 • Wskaźniki efektywności pracy zespołowej
 • Ważne informacje o stylach kierowania
 • Czym jest lojalność pracownicza i co powinno być jej podstawą
 • Podejścia do wykonywanej pracy
 • Przyczyny nielojalnych zachowań
 • Wzmacnianie wiarygodności i autorytetu przełożonego – zasady

 Realizacja uprawnień kierowniczych – efektywna ocena i rozliczanie zatrudnionych

 • Prawo do oceny, czy obowiązek – uzasadnienie dla ocen
 • Właściwe rozumienie pojęcia obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracowników
 • Właściwa reakcja na pomyłki, błędy, zaniechanie, ignorowanie poleceń przełożonych
 • Rozmowa z trudnym pracownikiem – egzekwowanie poleceń, rozliczanie – prawne uzasadnienie i praktyczne wskazówki
 • Wymagania dotyczące postaw i zachowań pracowników – kluczowe w dzisiejszych realiach
 • Zarzuty pracowników pod adresem kierownika – gdzie znajdują się granice i jak o tym dyskutować
 • Dyscyplinowanie pracownika – sytuacje skrajne
 • Trudne decyzje kadrowe i ich uzasadnienie oraz komunikowanie
 • Ćwiczenie – „trudna sytuacja, właściwa decyzja”

 Realizacja uprawnień kierowniczych – właściwa motywacja podwładnych

 • Motywacja – jej właściwe rozumienie
 • Rzeczywisty związek między motywacją a osiągnięciami pracowników
 • Identyfikacja potrzeb podwładnych
 • Co możemy zmienić w człowieku, a czego nie…
 • Ważne kwestie w rozmowach z podwładnymi – różnica pomiędzy gratyfikacją sprawiedliwą, a obiektywną
 • Roszczeniowość pracowników – jej uzasadnienie i jej granice. Sposoby reagowania na roszczeniowość

 Podsumowanie I dnia zajęć

 • Ćwiczenie – (test) kompetencje kierownicze w kluczowych obszarach

 

DZIEŃ II

Ryzyko kierownicze – identyfikacja zagrożeń

 • Pojęcie ryzyka kierowniczego
 • Ryzyko świadczenia pracy kierowniczej
 • Ryzyko a decyzje kierownicze
 • Dysfunkcje w zarządzaniu jako ważna przyczyna ryzyka
 • Zarządzanie ryzykiem jako system
 • Indywidualizacja pojęcia ryzyka – zobowiązanie dla kierowników

Ryzyko merytoryczne (operacyjne) w pracy kierowniczej

 • Rodzaje ryzyka merytorycznego w organizacji – próba usystematyzowania
 • Ryzyko strategiczne, operacyjne, merytoryczne a zobowiązania poszczególnych kierowników
 • Kluczowe merytoryczne obszary ryzyka kierowniczego: (obszar wiedzy, umiejętności, postaw i zachowań)
 • Sposoby ograniczania ryzyka merytorycznego – wytyczne dla kierowników
 • Zestaw kompetencji kierowniczych pożądanych w ograniczaniu ryzyka

 Ryzyko personalne (kadrowe) w pracy kierowniczej

 • Co jest brane pod uwagę przy ocenie ryzyka personalnego
 • Ryzyko personalne w zespole –formularz/arkusz analizy ryzyka
 • Sposoby ograniczania ryzyka kadrowego – wytyczne dla kierowników
 • Ćwiczenie – podatność na ryzyko kierownicze (arkusz sytuacyjny)

 Ryzyko prawne w pracy kierowniczej

 • Pojęcie ryzyka prawnego w kontekście kierowniczym
 • Odpowiedzialność prawna menedżera w świetle prawa polskiego – krótki przegląd
 • Kryteria odpowiedzialności kierowników i ich związek z ryzykiem prawnym
 • Pojęcie ładu organizacyjnego
 • Przepisy branżowe, normy, standardy
 • Nowa ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych – wzmocnienie obowiązku ograniczania ryzyka prawnego w kierowaniu
 • Sposoby ograniczania ryzyka prawnego – wytyczne dla kierowników

 Podsumowanie zajęć

Rozkład godzinowy: pierwszy dzień: 10:00 – 16:00, drugi dzień: 9:00 – 15:30

Cena udziału w szkoleniu wynosi 1 490 zł + 23%VAT

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Nie widzisz terminu szkolenia? Napisz do nas!

"Standardy pracy kierowniczej. Ograniczanie ryzyka w zarządzaniu" - 1490 zł/os

  Szybki kontakt