Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Warszawa 21-10-2024 22-10-2024
Gdańsk 05-12-2024 06-12-2024

Cel i program szkolenia

Planowanie operacji i sprzedaży jest zbiorem metod stosowanych przez nowoczesne przedsiębiorstwa, które systematycznie rozwijają powiązanie między formułowaną strategią, a działaniami operacyjnymi. S&OP integruje zespół pracowników reprezentujących różne działy, jak i np. odrębne lokalizacje firmy, łańcuch dostaw. W ramach S&OP praca dostawców, zakupów, sprzedaży, marketingu, finansów itd. poddawana jest stopniowej i systematycznej integracji. Lokalne przyzwyczajenia zaczynają stopniowo ewoluować w kierunku skupionych na całościowo postrzeganych procesach – dobrych praktykach.

Realizacja planowania operacji i sprzedaży wpływa na poprawę komunikacji i przyczynia się do wzrostu odpowiedzialności za: jakość prognoz, planów sprzedaży, jak i zobowiązań zakupów, co do wykonalności i doskonalenia planu. S&OP faktycznie staje się „pomostem” między strategicznym planowaniem biznesu, a działaniami o charakterze operacyjnym. Zarówno w obszarze całościowego planowania materiałowego, jak i planowania szeroko rozumianych zdolności. Jest to rozwiązanie, które stosowane jest niezależnie of profilu działalności, jak i również niezależnie od tego czy oferowane są na rynku grupy asortymentowe produktów czy też grupy usług. W trakcie zajęć szkolona grupa poznaje realizowany zgodnie z pięcioma krokami cykl prac S&OP. Również, przedstawiane są narzędzia audytowe wspierające wdrożenie czy walidację samego procesu S&OP.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest poznanie pięciu kroków S&OP i integracja zespołu w ramach warsztatu Beer Game (prognozowanie). Następnie w drugim dniu szkolenia, warsztatowe przećwiczenie w ramach własnej specyfiki pracy możliwości użycia pryncypiów S&OP (proces od prognozowania do konkretnych decyzji materiałowych czy też decyzji dot. konkretnych ograniczeń).

Powiązania, synergia do innych szkoleniowych czy doradczych produktów rozwojowych

S&OP stanowi niejako „klamrę” dla innych narzędzi planistycznych. Stąd przed tymi zajęciami można się rozwijać w zakresie strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem. Po zajęciach z S&OP warto się skupić na tematach dotyczących tych obszarów, które w danej firmie często staję się „wąskim gardłami” np. dostawcy, gospodarka magazynowa i materiałowa, zasoby ludzkie, kooperacja.

Korzyści:

 • zrozumienie pełnego (pięć kroków) procesu planowania operacji i sprzedaży,
 • symulacja procesu S&OP,
 • integracja zespołu w warsztacie Beer Game,
 • zrozumienie różnicy między prognozą, planem sprzedaży czy planem zakupów – wszystko w określonych horyzontach planowania,
 • opanowanie zasad stosowanie granic popytu i planowania (horyzont/granica planowania),
 • poznanie praktyki tworzenia systemów prognozowania i planowania sprzedaży w ramach S&OP, np. w ramach waterfall report (w obszarze jakościowym, jak i ilościowym),
 • zrozumienie modeli matematycznych prognozowania w analizie ilościowej, jak i istoty prowadzenia symulacji użycia tych modeli,
 • użycie analizy jakościowej w prognozowaniu,
 • poznanie przykładów użycia w ramach S&OP – planistycznych list materiałowych P-BOM i BOR (Bill Of Resources – główne ograniczenia),
 • metody audytowe doskonalenia procesów wchodzących w skład S&OP,
 • możliwość poprawy współpracy między działami poprzez praktyczne użycie wskaźnika ATP (dostępne do obiecania) i faktycznie śledzenie zbiorczych obciążeń na „wąskie gardła” (w ramach szeroko postrzeganego łańcucha dostaw),
 • zaangażowanie pracowników, różnych działów w poszczególne procesy S&OP – redukcja ryzyka pracy w „odrębnych silosach” działów, podniesienie poziomu satysfakcji i wiadomości własności procesu prognozowania i planowania.

 

PROGRAM SZKOLENIA

Dzień I

Wprowadzenie do roli S&OP w przetwarzaniu informacji: 

 • holistyczne spojrzenie na biznes – zbiór procesów chcących mieć krótki Order To Payment (przykłady z życia),
 • spójne i rozbieżne cele wewnątrz i na zewnątrz firmy,
 • wyjaśnienie (prezentacja graficzna) całego procesu przetwarzania informacji od prognozowania do zakupów (tak, jak powinno być w systemach ERP, waterfall report, wskaźnik ATP, minimalne i zapasy bezpieczeństwa), krytyczna rola prognozowania i planowania sprzedaży w łącznym procesie planowania działalności przedsiębiorstwa i dobrej obsługi klienta,
 • obiektywne przyczyny dla tworzenie prognoz i planów sprzedaży – „światy” Pull i Push,
 • specyfika pracy S&OP w danej firmie (specyfika różnych sektorów biznesowych).

Nasza aktualna praktyka planowania: 

 • siła przyzwyczajenia, wiedza o swojej specyfice, a dobre praktyki używane u innych o „podobnym” profilu biznesu,
 • co ma osobisty charakter danej osoby wspólnego z efektami analizy ilościowej i jakościowej w S&OP,
 • przykłady z życia – korzyści z użycia S&OP, jak i typowe błędy w stosowaniu metody, np. wynik ekonomiczny, rotacja materiału, obciążenie capacity zakładów, udział w rynku, celowość inwestycji, relacje w łańcuchu dostaw, dostarczana jakość itd.
 • jak prowadzić projekt wdrożenia S&OP – ewolucyjnie czy rewolucyjnie?

Integracja planowania strategicznego i docelowo operacyjnego poprzez S&OP – wprowadzenie:

 • pięć kroków S&OP – narzędzie strategicznego zarządzania biznesem, realizacji biznes planu – krytyczna rola marketingu, działu handlowego, działu zakupów, gospodarki magazynowej itd.
 • definiowanie rodzin/grup asortymentowych/usług,
 • SP i PP – plan sprzedaży i plan produkcji (też zakupów),
 • cztery strategie łączenia SP i PP (w tym outsourcing) – dobre praktyki,
 • ATP – dostępność do obiecania, wskaźnik i jego rola w obsłudze klienta,
 • RP/RRP – planowanie zapotrzebowania na zasoby,
 • P-BOM – planistyczne listy materiałowe,
 • BOR – listy kluczowych zasobów,
 • RCCP/RCP – zgrubne planowanie zdolności („wąskie gardła”),
 • MPS – główny harmonogram zakupów (produkcji dla dostawców).
 • unikanie konfliktów między działami firmy przez S&OP (generowany issue log) i wykorzystanie go jako narzędzia łączącego doskonalenia pracy różnych działów.

Zastosowanie wybranych metod analizy ilościowej w pracy nad planem sprzedaży (przykłady):

 • zasady pracy z modelami matematycznymi np. identyfikacja i obsługa błędu,
 • określenie zakresu i analiza danych historycznych,
 • model naiwny,
 • identyfikacja i potwierdzanie współczynników sezonowości,
 • średnia ruchoma,
 • średnia ważona,
 • wygładzanie wykładnicze,
 • nieciągłe zamówienia (losowe) tzw. szeregi rzadkie,
 • analiza regresji (krytyczna rola tej analizy),
 • metoda Z-Chart (wykres Z),
 • kalkulacja poziomu błędu prognozy i wykorzystanie jego w usprawnianiu systemu prognozowania – metody redukcji błędu prognozy.

Beer Game:

Symulacja mająca na celu uzyskania maksymalnego poziomu trafności prognozy, przy jednocześnie najmniejszym błędnym poziomie zapasu. Użycie w prognozowaniu analizy ilościowej i jakościowej. Gra pokazuje, jak jakość przepływu informacji wpływa na skuteczność podejmowania decyzji o dostępności materiałowej. Gra również poprzez warsztat dobrze integruje szkolony zespół.

 • realizacja warsztatu z naciskiem na istotność szeroko rozumianego prognozowania,
 • identyfikacja czynników pogarszających wynik ekonomiczny,
 • po pierwszym dniu zajęć (agregacja wyników) i ich obróbce statystycznej (trener) wskazane będą przyczyny sukcesów, jak i potencjalnych porażek.

DZIEŃ II

Omówienie wyników warsztatu Beer Game:

 • konsekwencje braku prognozowania, jak i identyfikacji popytu niezależnego i zależnego, braku formułowania planu sprzedaży,
 • prezentacja tzw. „Bullwhip Effect”,
 • co wygrywa w sytuacji stresu – nasz charakter, czy też nasza wiedza,
 • jak skutecznie tworzyć własną strategię w oparciu o cztery główne z S&OP?
 • skutki decyzji (proces S&OP) dla przedsiębiorstwa, jak i łańcucha dostaw.

Analiza jakościowa w prognozowaniu i planowaniu sprzedaży:

 • dlaczego analiza ilościowa sama w sobie nie jest wystarczająca,
 • kiedy krytycznym jest stosowanie analizy jakościowej,
 • analiza jakościowa – metody heurystyczne.

Teoria Ograniczeń – praca z BOR (listy kluczowych zasobów):

 • miejsce i istotność TOC (teorii ograniczeń) w działaniach S&OP – warsztat pt. „nigdy nie stworzysz więcej wartości niż wąskie gardło dostarczyć może…”,
 • Zasady formułowani BOR dla danych grup asortymentowych.

Symulacja procesu S&OP:

Dzielimy się na zespoły (2-3), które obejmują kontrolę nad wybraną grupą asortymentową (produkty, usługi). Warsztatowo odpowiadamy na pytania, typowe dla workflow prac S&OP. Porównując pięć kroków S&OP z własną praktyką. Ustalamy interesariuszy i odbiorców produktów z procesu. Analizujemy słabe i silne strony rozwiązania. Proponujemy zasady wdrożenia. Cyklicznie przedstawiamy wyniki prac na forum szkolenia – porównujemy wyniki między grupami. Poddajemy proponowany proces S&OP krótkiej formalnej weryfikacji – wykorzystując narzędzia audytowe.

 1. agregacja danych,
 2. prognozowanie i planowanie popytu,
 3. planowanie zaopatrzenia,
 4. spotkanie poprzedzające S&OP,
 5. spotkanie S&OP.

Zakończenie zajęć:

 • podsumowanie zajęć, wskazanie źródeł wiedzy, również rekomendowane standardy wdrażania, jak i prowadzenia audytu S&OP,
 • wskazanie zasad prowadzenia follow-up dla dalszego rozwoju wiedzy,
 • wypełnienie ankiet szkoleniowych.

Rozkład godzinowy:
pierwszy dzień: 10:00 – 17:00,
drugi dzień: 9:00 – 16:00

Cena udziału w szkoleniu wynosi: 1850 zł + 23% VAT

Cena szkolenia dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów, dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu, w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Szkolenie online

Istnieje możliwość realizacji szkolenia w formie online.

Formularz zapisu na szkolenie:

"S&OP (Sales and Operations Planning) – integracja działów w procesie planowania" - 1850 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.