Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Online 22-04-2024 23-04-2024
Online 16-05-2024 17-05-2024
Online 24-06-2024 25-06-2024
Online 04-07-2024 05-07-2024
Online 29-08-2024 30-08-2024
Online 23-09-2024 24-09-2024
Online 24-10-2024 25-10-2024
Online 25-11-2024 26-11-2024
Online 16-12-2024 17-12-2024

Cel i program szkolenia

Uczestnik szkolenia uzyska wiedzę na temat ryzyka, odpowiedzialności, kosztów, możliwości i zagrożeń jakie towarzyszą pracy podmiotów produkcyjnych, agencji celnych, firm spedycyjnych, przewoźników oraz konsumentów. Szkolenie poświęcone będzie przedstawieniu możliwości stosowania optymalnych procedur celnych, najczęściej popełnianym błędom oraz wskazaniem ich rozwiązywania/unikania.

Korzyści dla uczestników

Jeśli chcesz:

 • poznać obowiązki podmiotu uczestniczącego w wymianie towarowej z zagranicą;
 • poznać procedury celne pozwalające na optymalizację czasowo-kosztową w wymianie towarowej z zagranicą;
 • umieć zidentyfikować taryfowe i pozataryfowe ograniczenia w obrocie towarowym;
 • dowiedzieć się jak unikać błędów;
 • dowiedzieć się na jakie aspekty zwracać szczególną uwagę;
 • wiedzieć co zrobić w momencie wykrycia nieprawidłowości;
 • dowiedzieć się jakie zmiany czekają nas w najbliższej przyszłości.

Adresaci

Szkolenie dedykowane jest dla wszystkich uczestników zawierających/obsługujących transakcje w obrocie towarowym m.in:

 • spedycji;
 • obsługi celnej;
 • logistyki;
 • zakupów;
 • sprzedaży;
 • księgowości.

PROGRAM SZKOLENIA

Zasady funkcjonowania prawa celnego w Polsce i Unii Europejskiej:

 • zarys źródeł polityki celnej i prawa celnego,
 • unia celna – istota i znaczenie w handlu zagranicznym w UE i w Polsce,
 • organy celne w krajach UE i w Polsce – ich kompetencje.

Właściwość rzeczowa i miejscowa organów celnych w Polsce.

Zgłoszenie celne:

 • Rodzaje i formy zgłoszeń celnych, praktyczne aspekty ich wykorzystania.

Podstawy stosowania prawa celnego:

 • podstawy prawne przywozu/wywozu i tranzytu towarów  w Unii Europejskiej,
 • przeznaczenia celne,
 • procedury celne,
 • procedury gospodarcze i procedury zawieszające.

Dokumenty w wymianie towarowej z zagranicą:

 • SAD (JDA) – wersja elektroniczna,
 • faktura,
 • listy przewozowe,
 • pozostałe dokumenty.

Elementy kalkulacyjne stosowane odprawach celnych:

 • pochodzenie towarów,
 • wartość celna,
 • taryfikacja towarów, Wiążąca Informacja Taryfowa – WIT,
 • praktyczne aspekty stosowania kursów walut.

Pochodzenie towarów – zastosowanie w handlu zagranicznym:

 • pochodzenie niepreferencyjne,
 • cel, zakres stosowania i zasady ustalania pochodzenia towaru,
 • zasady dokumentowania pochodzenia niepreferencyjnego,
 • uniwersalne świadectwa pochodzenia w niepreferencyjnym obrocie handlowym,
 • uproszczenie w zakresie dokumentowania niepreferencyjnego pochodzenia towarów w art.49 RWKC wraz z możliwością stosowania procedury „in-blanco”,
 • pochodzenie preferencyjne,
 • umowy handlowe, preferencyjne bilateralne i wielostronne, autonomiczne porozumienia,
 • preferencyjne, w tym dedykowane niektórym krajom i regionom,
 • ogólny System Preferencji (System GSP),
 • produkty całkowicie uzyskane,
 • istota produktów poddanych wystarczającej i niewystarczającej obróbce lub przetworzeniu,
 • zasada terytorialności i kumulacji pochodzenia,
 • zasada transportu bezpośredniego i wymagania jego dokumentowania,
 • Dokumentowanie pochodzenia,
 • świadectwa przewozowe EUR.1, EUR-MED., ATR, deklaracja na fakturze, świadectwo pochodzenia Form A,
 • procedura wystawianie świadectw pochodzenia, świadectwa przewozowe wystawiane z mocą wsteczną, duplikaty i świadectwa zastępcze,
 • warunki sporządzania deklaracji lub deklaracji EUR-MED na fakturze,
 • upoważniony eksporter,
 • terminy ważności dowodów pochodzenia,
 • weryfikacja dowodów pochodzenia,
 • Wiążąca Informacja o Pochodzeniu towarów (WIP).

Instytucja Upoważnionego Przedsiębiorcy (AEO):

 • Istota statusu AEO, kogo dotyczy AEO?
 • Wytyczne, warunki, normy i kryteria przyznawania świadectw AEO
 • Korzyści dla posiadaczy świadectw AEO,
 • Aktualne zasady ubiegania się o wydanie świadectwa AEO
 • Proces audytu (metody i zakres kontroli) na gruncie najnowszych uregulowań prawnych,
 • Skutki prawne świadectw AEO,
 • Zawieszanie i cofanie świadectw AEO.

Procedury celne uproszczone, ich istota w praktyce odpraw celnych:

 • kryteria oceny przedsiębiorcy ubiegającego się o pozwolenie na stosowanie uproszczonych procedur celnych,
 • zasady wnioskowania i udzielania pozwoleń na stosowanie procedury uproszczonej,
 • działanie procedury uproszczonej na przykładach,
 • rola i znaczenie zastosowania przedstawicielstwa bezpośredniego i pośredniego w procedurach uproszczonych,
 • instytucja pozwolenia pojedynczego SASP.

Postępowanie administracyjne w sprawach celnych:

 • przedstawicielstwo w sprawach celnych i jego rodzaje – praktyka zastosowania,
 • kontrola towarów, aspekty prawne kontroli przedsiębiorców,
 • postępowanie administracyjne, uwagi prawne i aspekty praktyczne.

System kontroli eksportu ECS:

 • aktualne warunki sporządzania oraz dokonywania elektronicznych zgłoszeń celnych w procedurze wywozu, ich sprostowań i unieważnień,
 • procedura uzyskiwania klucza do bezpiecznej transmisji danych w systemie ECS i jego stosowanie,
 • aktualny przebieg standardowego i uproszczonego procesu obsługi zgłoszenia celnego w systemie,
 • ECS, aktualne, zmienione zasady dokumentowania wywozu towarów poza obszar celny UE i uzyskiwania potwierdzeń dla potrzeb podatkowych.

Rozliczenie podatku VAT w imporcie w deklaracji podatkowej:

 • rozliczanie podatku VAT należnego z tytułu importu towarów wynikające z art.33a ustawy o podatku od towarów i usług w deklaracjach podatkowych,
 • uwarunkowania formalno-prawne stosowania rozliczenia podatku VAT w deklaracji podatkowej,
 • zniesienie obowiązku zabezpieczenia należności z tytułu podatku VAT w imporcie w procedurach uproszczonych i korzyści z niego wynikające,

 Deregulacja wykonywania zawodu agenta celnego:

 • korzyści i negatywne aspekty deregulacji.

Informacje organizacyjne:
Rozkład godzinowy: I i II dzień 9:00 – ok. 15:00

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Przekazanie wiedzy w formie wykładów, materiałów źródłowych, narzędzi, skryptów oraz dużej ilości przykładów z prezentacją dopuszczalnych rozwiązań.

Cena udziału w szkoleniu 1 osoby wynosi: 1590 zł + 23% VAT 

Cena szkolenia dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji pdf, dyplom w wersji pdf.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

 Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego lub online z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

 • widać było, że szkolenie prowadzi profesjonalista
 • było w porządku
 • wiedza prowadzącego
 • temat szkolenia było obszerny i dobrze, że rozłożony na 2 dni, cykl 2 x 6 h też był w sam raz.
 • trener, jego wiedza i wspaniale przeprowadzone szkolenie
 • wszystko było w jak najlepszy porządku
 • szkolenie było przeprowadzone przez osobę bardzo rzeczową oraz pełną zaangażowania w przekazywanie wiedzy. wiedza oraz materiały prowadzącego bardzo obszerne!
 • całokształt szkolenia naprawdę spełnił moje oczekiwania

Formularz zapisu na szkolenie:

"Prawo Celne – Export / Import – online" - 1590 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.