Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Online 16-07-2024 16-07-2024
Online 18-10-2024 18-10-2024

Cel i program szkolenia

Uczestnik szkolenia uzyska wiedzę na temat ryzyka, odpowiedzialności, kosztów, możliwości i zagrożeń jakie towarzyszą pracy podmiotów produkcyjnych, agencji celnych, firm spedycyjnych, przewoźników oraz konsumentów. Szkolenie poświęcone będzie przedstawieniu możliwości stosowania optymalnych procedur celnych, najczęściej popełnianym błędom oraz wskazaniem ich rozwiązywania/unikania. Unijne Prawo Celne – program rozszerzony o rozwiązywanie studium przypadków i analizę dokumentów opartą na elementach konsultacji.

Korzyści dla uczestników:

Jeśli chcesz:

 • poznać obowiązki podmiotu uczestniczącego w wymianie towarowej
  z zagranicą;
 • poznać procedury celne pozwalające na optymalizację czasowo-kosztową
  w wymianie towarowej z zagranicą;
 • umieć zidentyfikować taryfowe i pozataryfowe ograniczenia w obrocie towarowym;
 • dowiedzieć się jak unikać błędów;
 • dowiedzieć się na jakie aspekty zwracać szczególną uwagę;
 • wiedzieć co zrobić w momencie wykrycia nieprawidłowości;
 • dowiedzieć się jakie zmiany czekają nas w najbliższej przyszłości.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie dedykowane jest dla wszystkich uczestników zawierających/obsługujących transakcje w obrocie towarowym.

Polecane w szczególności dla działów:

 • spedycji;
 • obsługi celnej;
 • logistyki;
 • zakupów;
 • sprzedaży;
 • księgowości.

 

The participant of the training will gain knowledge about the risks, liability, costs, opportunities and threats that accompany the work of production entities, customs agencies, forwarding companies, carriers and consumers. The training will be devoted to presenting the possibilities of using optimal customs procedures, the most common mistakes and indicating their solution/avoidance. EU Law – extended to include case studies and document analysis based on elements of consultation.

Benefits for participants

If you want:

  • learn about the obligations of an entity participating in the exchange of goods with foreign countries;
  • learn about customs procedures allowing for time and cost optimization in foreign trade with foreign countries;
  • be able to identify tariff and non-tariff restrictions on trade in goods;
  • learn how to avoid mistakes;
  • find out what aspects to pay special attention to;
  • know what to do when irregularities are detected;
  • find out what changes await us in the near future.

 

Addressees of the training:

The training is dedicated to all participants concluding/servicing transactions in commodity trading.

Recommended especially for departments:

  • Forwarding;
  • customs agency;
  • Logistics;
  • Purchases;
  • Sales;
  • Accounting.

PROGRAM SZKOLENIA

 • Przepisy regulujące obrót towarowy z zagranicą
 • Organy podlegające KAS
 • Kompetencje organów celno-skarbowych
 • EORI
 • Status celny towarów T2L
 • Proces przywozu towarów na terytorium UE
 • Dozór celny
 • Kontrola celna
 • Ograniczenia i zakazy w obrocie towarowym z zagranicą
 • Procedury celne – dokument SAD
 • Dokumenty wymagane do zgłoszenia:
  •  wymogi jakie powinna spełniać faktura
  •  listy przewozowe
 • Przywóz
 • Wywóz
 • Tranzyt T1, T2 + TIR
 • pochodzenie towarów
 • taryfikacja
 • wartość celna
 • postępowanie celne
 • AEO
 • procedury specjalne:
  • skład celny
  •  uszlachetnienie czynne
  • uszlachetnienie bierne
  • odprawa czasowa + ATA

 

TRAINING PROGRAM

 • Regulations governing trade in goods with foreign countries
 • Authorities under the KAS
 • Competences of customs and tax authorities in PL
 • EORI
 • Customs status of T2L goods
 • The process of importing goods into the EU
 • Customs supervision
 • Customs control
 • Restrictions and prohibitions on trade with foreign countries
 • Customs procedures – SAD document
 • Documents required for notification:
  • requirements to be met by the invoice
  • waybills
 • Imports
 • Export
 • Transit T1, T2 + TIR
 • Origin of goods
 • Customs Tariff
 • Customs value
 • Customs proceedings
 • AEO
 • Special procedures:
  • customs warehouse
  • inward processing
  • outward processing
  • temporary admission + ATA

Informacje organizacyjne:
Rozkład godzinowy: 9:00 – 15:00

Szkolenie prowadzone w języku angielskim.

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Przekazanie wiedzy w formie wykładów, materiałów źródłowych, narzędzi, skryptów oraz dużej ilości przykładów z prezentacją dopuszczalnych rozwiązań.

Cena udziału w szkoleniu online wynosi: 990 zł + 23% VAT

Cena szkolenia dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w szkoleniu prowadzonym „na żywo” z sesja pytań, materiały szkoleniowe w wersji pdf, dyplom w wersji pdf.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia online i przesłanie potwierdzenia przelewu.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Szkolenia zamknięte:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Prawo celne i dokumentacja / Customs law and documentation" - 990 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.