Dostępne terminy szkolenia

Cel i program szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie i usystematyzowanie wiedzy prawnej, niezbędnej dla sprawnej rekrutacji i prowadzenia ocen. Wiedza „twarda” – z zakresu prawa pracy – jest potrzebna do należytego, profesjonalnego realizowania tych przedsięwzięć, a także konieczna dla zabezpieczenia interesów pracodawcy. Istotne jest też usprawnienie poziomu współpracy z kierownikami różnych szczebli w firmie oraz lepsze zarządzanie pracownikami w sytuacjach trudnych, problematycznych. Celem zajęć jest również pokazanie dobrych praktyk dotyczących procedur rekrutacyjnych i procedur ocen oraz omówienie wzorów i przykładów dokumentów – formularzy, zestawów pytań, regulaminów, instrukcji i raportów.

Adresaci szkolenia:

Kierownicy i pracownicy działów kadr, działów personalnych, działów (zespołów) odpowiadających rekrutację i ocenę pracowników. Menedżerowie nadzorujący w ramach swojej funkcji (personalnej lub innej) obszar rekrutacji i/lub ocen okresowych.

Szkolenie przydatne w szczególności pracownikom działów personalnych realizującym do tej pory wyłącznie „miękkie” zadania HR, dążących do rozszerzenia wiedzy i zakresu obowiązków.

Program szkolenia:

Prawo jako podstawa systemu rekrutacji

 • Podstawy rekrutacji – zakres swobody pracodawcy, zakres swobody kandydata na pracownika
 • Prawo pracy i pozostałe przepisy
 • Normy wewnętrzne organizacji – miejsce i znaczenie rekrutacji w systemie
 • Przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu a rekrutacja
 • Kryteria merytoryczne i wymagania osobowościowe
 • Przygotowanie ogłoszenia o naborze
 • Ustalenie zakresu i treści informacji dla kandydatów
 • Określenie kryteriów rozmów kwalifikacyjnych, sposobu ich przeprowadzania oraz ewentualnych dodatkowych elementów
 • Sprawdzania przydatności kandydatów
 • Testy psychologiczne w rekrutacji – kiedy można je stosować
 • Określenie terminów i miejsc przeprowadzania rekrutacji
 • Zakres informacji żądanej od kandydatów w procesie rekrutacji
 • Informacje wymagane od kandydatów – ograniczone przepisami prawa
 • Czy dodatkowe dane lub informacje są w jakiejś formie dopuszczalne?
 • Pre-employment Screening (weryfikacja informacji przed zatrudnieniem pracownika)
 • Jak postępować z kandydatami do pracy – zasady i wytyczne – podsumowanie

Właściwa procedura rekrutacyjna

 • Procedury rekrutacyjne – wprowadzenie do tematu
 • Dlaczego powinny być i jak je przygotowywać
 • Dobre praktyki europejskie jako wytyczne
 • Przykład procedury rekrutacyjnej (3 przykłady dokumentów)
 • Zaawansowane formy procedury rekrutacyjnej – przykłady
 • Udział kierowników w procesie rekrutacji – zasady
 • Podział obowiązków związanych z rekrutacją w firmie
 • Przygotowanie narzędzi dla podmiotów zajmujących się rekrutacją
 • Zestaw narzędzi – przykłady:
  • Formularze do procesu rekrutacji, zestawy pytań rekrutacyjnych
  • Ankiety
  • Materiały podsumowujące proces rekrutacji
 • Proces decyzyjny – zgodność z prawem i  racjonalne zasady
 • Odpowiedzialność za wyniki rekrutacji
 • Ocena rezultatów rekrutacji – wskaźniki, mierniki, raporty
 • Powiązanie rekrutacji z innymi rozwiązaniami systemowymi – przykłady

Normatywne podstawy ocen okresowych

 • Możliwości oceny podwładnych – przepisy i orzecznictwo
 • Uzasadnienie dla formalnych ocen
 • Obowiązek pracownika – poddanie się ocenie okresowej
 • Cele „normatywne” ocen okresowych
 • 10 zasad właściwego systemu ocen
 • Ocena jako powód zwolnień lub zmian warunków pracy

Kryteria ocen – potencjalne źródło sporów

 • Dobór kryteriów – kryteria „bezpieczne” dla pracodawcy
 • Kryteria kompleksowe, a kryteria dopasowane – zasady opracowania i wyboru
 • Zestawienie najczęściej stosowanych kryteriów ocen okresowych w polskich realiach
 • Zasady opracowywania/uzgadniania kryteriów

Procedura/regulamin ocen okresowych

 • Konieczny regulamin oceny pracowników
 • Przykład regulaminu/procedury ocen okresowych (przykłady z 3 firm/organizacji)
 • Procedura odwoławcza – czy jest niezbędna
 • Optymalna zawartość procedury odwoławczej
 • Formularze, arkusze ocen (przykłady)
 • „Idealny” formularz ocen

Rozmowa oceniająca – element niezbędny czy fakultatywny

 • Rozmowa oceniająca – zagrożenia (ewentualne zarzuty dot. mobbingu)
 • Pytania w rozmowie oceniającej
 • Formalizacja rozmowy oceniającej – wytyczne/ zestawy pytań dodatkowych
 • Krytyka i dyscyplinowanie podwładnych w trakcie oceny

Powiązanie oceny z innymi decyzjami kadrowymi i organizacyjnymi wobec pracowników

 • Ocena a uzasadnianie wypowiedzeń
 • Analiza rezultatów ocen – wartość informacyjna i wartość formalno-prawna
 • Raporty podsumowujące oceny – raport roczny (przykład)
 • Inne dokumenty dotyczące procesu/procedury ocen (informacje dla pracowników i dla menedżerów, komunikaty o charakterze normatywnym, dodatkowe instrukcje postępowania – przykłady)

Podsumowanie zajęć – konsultacje dla uczestników

Rozkład godzinowy: pierwszy dzień: 10:00 – 16:00, drugi dzień: 9:00 – 15:30

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu ilustrowanego przykładami z praktyki (analiza przypadków, omawianie rozwiązań, metod i narzędzi) + konsultacje z uczestnikami.

Cena udziału w szkoleniu wynosi 1 590 zł + 23%VAT

Dla jednostek  finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Nie widzisz terminu szkolenia? Napisz do nas!

"Prawne aspekty rekrutacji oraz procesu ocen pracowników" - 1590 zł/os

  Szybki kontakt