Dostępne terminy szkolenia

Cel i program szkolenia

System kontroli realizowanych projektów unijnych, jak i weryfikacji ponoszonych wydatków wraz ze zmieniającymi się przepisami uległ modyfikacjom. Okres budżetowy 2014-2020 przyniósł wiele nowych regulacji, które zmodyfikowały obowiązki pracowników komórek kontrolnych, czy osób weryfikujących lub zatwierdzających wnioski o płatność.  Celem szkolenia jest przedstawienie obowiązujących aktualnie zasad postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych oraz współpracy z instytucjami spoza systemu wdrażania programów operacyjnych. Omówione zostaną kwestie diagnozowania nieprawidłowości i nadużyć finansowych w projektach oraz zapobiegania im.

Korzyści dla uczestników:

W wyniku szkolenia uczestnicy nabędą aktualną wiedzę dot. zasad postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych. Nabędą umiejętności postępowania w sytuacji zdiagnozowania nadużycia finansowego w projekcie, powiadamiania właściwych organów i raportowania.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane do kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, pracowników administracji publicznej oraz pracowników innych jednostek realizujących kontrole projektów, osób weryfikujących lub zatwierdzających wnioski o płatność  oraz   innych zainteresowanych obsługą  projektów.

Program szkolenia:

Dzień I:

PODSTAWY PRAWNE, WPROWADZENIE 

 • Podstawy prawne
 • Definicja  nieprawidłowości i nadużycia finansowego
 • Instytucje spoza systemu wdrażania programów operacyjnych współpracujące w zakresie nadużyć lub podejrzeń o nadużycia finansowe

UREGULOWANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA I POSTĘPOWANIA Z NADUŻYCIAMI FINANSOWYMI

 • Obowiązujące programy
 • Procedury wyjaśniające i karne
 • Najczęściej występujące nadużycia finansowe
 • Zmowy przetargowe
 • Konflikt interesów
 • Korupcja
 • Fałszerstwo dokumentów

PRAKTYCZNE UREGULOWANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA I POSTĘPOWANIA Z NADUŻYCIAMI FINANSOWYMI

 • Czynności w zakresie przeciwdziałania przypadkom konfliktu interesów
 • Czynności w zakresie przeciwdziałania korupcji
 • Czynności w zakresie przeciwdziałania przestępstwom przeciwko dokumentom

 

Dzień II:

IDENTYFIKACJA NADUŻYĆ FINANSOWYCH

 • System kontroli
 • Analiza ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych
 • Metodyka oceny ryzyka
 • Na co zwracać uwagę ?

POSTĘPOWANIE W SYTUACJI ZIDENTYFIKOWANIA NADUŻYCIA FINANSOWEGO

 • Procedury obowiązujące  w jednostce w sytuacji zidentyfikowania nadużycia finansowego
 • Powiadamianie właściwych organów
 • Kiedy należy powiadomić UOKiK,  CBA, Policję  itp.
 • Postępowanie z informacjami o nadużyciach finansowych/podejrzeniach o nadużyciach pozyskanych od innych organów

SPOSOBY ZAPOBIEGANIA WYSTĄPIENIOM NADUŻYĆ FINANSOWYCH

 • Etyka pracownika
 • Podział obowiązków i odpowiedzialności
 • Szkolenia i podnoszenie kwalifikacji
 • System kontroli wewnętrznej
 • Prowadzone rejestry

PODSUMOWANIE SZKOLENIA.

Rozkład godzinowy: pierwszy dzień: 10:00 – 17:00, drugi dzień: 9:00 – 16:00

Szkolenie będzie prowadzone w 50% jako wykład i w 50% jako interaktywne warsztaty z omawianiem konkretnych przykładów. Praca w grupach.

Cena udziału w szkoleniu wynosi 990 zł + 23%VAT

Dla jednostek  finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Nie widzisz terminu szkolenia? Napisz do nas!

"Postępowanie z podejrzeniami nadużyć finansowych w projektach finansowanych ze środków unijnych 2014 -2020 r." - 990 zł/os

  Szybki kontakt