Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Warszawa 18-11-2024 19-11-2024

Cel i program szkolenia

Podczas zajęć są omawiane najbardziej typowe błędy językowe, a także najtrudniejsze zagadnienia gramatyczne, ortograficzne, interpunkcyjne i leksykalno-stylistyczne (ze szczególnym uwzględnieniem przykładów pochodzących z tekstów kancelaryjno-urzędowych). Z jednej strony szkolenie jest wykładnią normy, a z drugiej – prezentuje najważniejsze tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny.

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zasadami poprawnego redagowania tekstów urzędowych oraz doskonalenie kompetencji językowej i komunikacyjnej potrzebnych w życiu zawodowym – poprawności, sprawności, skuteczności i estetyki posługiwania się językiem polskim.

Korzyści dla uczestników:

Wiedza zdobyta podczas szkolenia pozwoli jego uczestnikom na świadomy, optymalny dobór zwrotów, form gramatycznych i środków stylistycznych. W efekcie będą potrafili przygotowywać teksty będące wzorem jasności, precyzji i zwięzłości.

Adresaci szkolenia:

Pracownicy administracji publicznej

PROGRAM SZKOLENIA

 I Dzień

Poprawność gramatyczna oraz ortograficzno-interpunkcyjna:

 • Zapoznanie z podstawowymi elementami wzorcowego tekstu urzędowego.
 • Dostosowanie tekstu do jego odbiorcy (odbiorca zewnętrzny a wewnętrzny).
 • Norma wzorcowa a norma użytkowa.
 • Ortografia (użycie wielkich i małych liter, pisownia łączna i rozdzielna, pisownia partykuły przeczącej nie),  najnowsze zmiany w zakresie ortografii, zapis liczb, dat, nazw i tytułów aktów prawnych, zasady przywoływania ustaw i rozporządzeń).
 • Zasady interpunkcji. Przecinek wpływający na rozumienie zdania.
 • Odmiana wyrazów kłopotliwych (m. in. odmiana nazwisk i nazw miejscowości).
 • Składnia – związek zgody, związek rządu, zasady używania wyrazów funkcyjnych, szyk wyrazów w zdaniu, użycie imiesłowowych równoważników zdań.
 • Kompozycja zdania złożonego – głównie zasady porządkowania treści, skróty składniowe.
 • Skróty i skrótowce w zdaniu – skrótowce naruszające normę, różnica między skrótem a skrótowcem.

II Dzień

Zagadnienia leksykalno-stylistyczne i etykieta językowa:

 • Dobór wyrazów i związków frazeologicznych – zgodność ze znaczeniem, zharmonizowanie z kontekstem, wieloznaczność, użycie synonimów, łączliwość.
 • Ekonomiczność treściowa (pleonazmy i tautologie).
 • Szablon językowy, wyrazy nadużywane.
 • Styl tekstów urzędowych – cechy stylu komunikatywnego a styl ciężki, struktury opisowe i rozwlekłe, nieuzasadniona podniosłość, nieuzasadniona potoczność.
 • Abecadło prostego języka – główne zasady jasnego konstruowania komunikatów w korespondencji oficjalnej.
 • Upraszczanie wypowiedzi (metody i dobre praktyki).
 • Redagowanie dostępnych informacji pod kątem osób z niepełnosprawnościami.
 • Spójność i kompozycja tekstu.
 • Najnowsze polskie słownictwo (m.in. zapożyczenia, wyrazy modne).
 • Korespondencja oficjalna (maile, pisma urzędowe) – struktura, budowa i standaryzacja tekstu, zwroty grzecznościowe, formuły rozpoczynające i kończące.
 • Prawidłowe pod względem technicznym rozmieszczenie tekstu w piśmie urzędowym.
 • Etykieta językowa.
 • Zasady netykiety i kultura komunikacji elektronicznej.
 • Tytulatura – sposoby zwracania się w mowie i w piśmie do osób pełniących funkcje publiczne.
 • Praktyczne zastosowanie nabytych umiejętności.
 • Sesja pytań i odpowiedzi.

Rozkład godzinowy: 
pierwszy dzień: 10:00 – 15:00,
drugi dzień: 9:00 – 14:00

Wszystkie analizowane zdania są autentyczne. Zawierają błędy i nielogiczne sformułowania, które czasem wywołują komiczny efekt albo bywają niejednoznacznie rozumiane. To ostrzeżenie, jakie mogą być konsekwencje niesprawnego posługiwania się językiem.

Cena udziału w szkoleniu wynosi: 1690 zł + 23% VAT

Dla jednostek  finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu, w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Poprawność językowa i komunikatywność tekstów" - 1690 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.