Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Kraków 01-07-2024 02-07-2024
Warszawa 19-09-2024 20-09-2024
Warszawa 18-11-2024 19-11-2024
Gdańsk 12-12-2024 13-12-2024

Cel i program szkolenia

Polskę wyróżnia w Europie Środkowo-Wschodniej bardzo wysoki poziom konkurencji w gospodarce. Wolny rynek prowadzi do presji na ceny usług i towarów. Powoduje to ich obniżenie i spadek rentowności przedsiębiorstw dostarczających towary na rynek. Jedną z dróg poprawy wyników finansowych firm jest polepszenie warunków ich zakupów.

Osoby odpowiedzialne za zakupy mają za zadanie obniżać koszty pozyskiwania komponentów, półfabrykatów, materiałów i urządzeń czy usług podwykonawców, stąd też wzrasta znaczenie pionów zakupów i zaopatrzenia.

Kupcy czy zaopatrzeniowcy naciskani przez swoich szefów muszą renegocjować w dół raz już podpisane umowy. Wyniki negocjacji zakupowych prowadzonych przez kupców przekładają się bezpośrednio na rentowność przedsiębiorstwa, często decydują też o „być albo nie być” wielu dostawców.

O sukcesie decydują kupcy, którzy codziennie zadają sobie pytania typu: 

 • Jak mogę jeszcze lepiej przygotować się do negocjacji?
 • Jaką powinienem wybrać strategie i techniki, dostosowane do konkretnej negocjacji?
 • Jak powinienem prowadzić negocjacje?
 • Jakie stosować narzędzia komunikacji, argumentacji i wpływania na drugą stronę?
 • Jak lepiej zabezpieczyć interesy kontraktowe firmy?

Odpowiedzi na te pytania pomogą udzielić warsztaty, których celem jest rozsze­rzenie wiedzy uczestników na temat negocjacji zakupowych, a także doskonalenie praktycznych umiejętności prowadzenia zaawansowanych negocjacji zakupowych oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach negocjacyjnych (obrona przed manipu­lacjami i „nieczystymi” zagraniami sprzedającego).

Trening jest uzupełniony wiedzą i licznymi ćwiczeniami z zakresu psychodiagnosty­ki tzn. umiejętności rozpoznawania u ludzi tych cech osobowości, które mają istotne znaczenie dla wyboru optymalnych technik komunikacyjnych i negocjacyjnych.

Jest dydaktycznie zaprojektowany jako poziom zaawansowany, o bogatym repertuarze technik negocjacyjnych.

 Cele szkolenia:

 • pogłębienie wiedzy z zakresu negocjacji
 • nauka umiejętności negocjacji pod presją i w sytuacji prób manipulacji ze strony sprzedającego
 • nabycie umiejętności radzenia sobie z konfliktem w negocjacjach
 • przećwiczenie w praktyce negocjacji indywidualnych i zespołowych, opartych na specjalnie przygotowanych scenariuszach

Korzyści dla uczestników:

 • Zdobędziesz wiedzę o tym, jak budować zespół negocjacyjny i ustalać zasady, współpracy miedzy członkami teamu w poszczególnych fazach rozgrywek negocjacyjnych.
 • Poznasz jak negocjować z dostawcą, dla którego nie jestem głównym od­biorcą, ale go potrzebujesz.
 • Nauczysz się, jak przygotować się do negocjacji, gdy chcesz negocjować warunki umowy.
 • Poznasz, co ma dla Ciebie najważniejsze i istotne znaczenie w procesie zakupowym.
 • Nauczysz się prowadzić proces negocjacyjny z korzyścią dla Twojej firmy.
 • Przećwiczysz stosowanie skutecznych technik negocjacyjnych w każdej fazie procesu negocjacyjnego.
 • Będziesz umiał rozpoznać gry handlowców i dostawców oraz nauczysz się skutecznie im przeciwdziałać.
 • Przećwiczysz techniki stosowane podczas negocjacji cenowych.
 • Nauczysz się identyfikować strategie wpływu partnera.
 • Nabędziesz praktyczną umiejętność tworzenia tzw. Map psychograficznych czyli rozpoznawania i diagnozowania cech osobowości partnera.
 • Doświadczysz trudnych sytuacji, które mogą wystąpić w trakcie rzeczywi­stych negocjacji handlowych.
 • Zapoznasz się z podstawowymi dla procesu negocjacji technikami wpływa­nia na rozmówcę.
 • Poznasz wybrane techniki komunikacyjne, użyteczne w negocjacjach han­dlowych.
 • Poznasz strategie prowadzenia rozmów ze słabszej pozycji (z silniejszym partnerem).
 • Dowiesz się, jakie strategie stosować w specyficznych warunkach (negocjacje z silniejszym partnerem, ze stałym kontrahentem, w sytuacji kryzysowej etc.).
 • Poznasz i przećwiczysz techniki odmawiania sprzedawcy, który żąda zbyt wiele.

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do osób bezpośrednio zajmujących się zakupami towarów i usług, takich jak:

 • kupcy
 • specjaliści zakupów  lub zaopatrzenia
 • managerowie ds. zakupów lub zaopatrzenia
 • key account managerowie działów sprzedaży
 • managerowie lub kierownicy działów sprzedaży
 • managerowie lub kierownicy pionów dystrybucji i logistyki

PROGRAM SZKOLENIA

Dzień pierwszy

Istota, charakterystyka i aspekty negocjacji zakupowych:

 • Kluczowe elementy procesu i ich wpływ na ostateczny wynik,
 • Równowaga i dysproporcje pozycji wyjściowych stron negocjacyjnych i wynikające i nich strategie i techniki negocjacyjne,
 • Negocjacja jako proces uzgadniania stanowisk i osiągania konsensusu w sytuacji wspólnych i rozbieżnych interesów stron stołu negocjacyjnego,
 • Negocjacje wokół stanowisk (osób) a negocjacje rzeczowe (interesów),
 • Specyfika negocjacji zakupowych:
  • Importowych i krajowych
  • Różnych grup towarowych: artykułów spożywczych, non-food, dóbr FMCG, dóbr przemysłowych i inwestycyjnych
  • Z przedsiębiorstwami o różnym charakterze: produkcyjnym, handlowym i dystrybucyjnym
  • Z sieciach handlowymi – style negocjacji: brytyjski, francuski i niemiecki
 • Negocjacje warunków: handlowych a kontraktowych,
 • Negocjacje indywidualne a w zespołach negocjacyjnych.

Procedura profesjonalnego przygotowania się do negocjacji zakupowych czyli właściwe przygotowanie gwarancją sukcesu:

 • Zbieranie informacji o drugiej stronie i przewidywanie jej zachowań negocjacyjnych,
 • Zdefiniowanie: obszaru negocjacji, powodu, celu ogólnego i celów pośrednich,
 • Analiza stanu wyjściowego, kryteriów brzegowych i ustalenie obiektywnych kryteriów,
 • Określenie mocnych i słabych punktów i wybór priorytetów, argumentów i obszarów możliwych ustępstw,
 • Zdefiniowanie BATNA, dolnej linii, punktu oporu i aspiracji – arkusz przygotowawczy,
 • Przyjęcie określonej strategii negocjacyjnej i dobór technik i argumentów,
 • Stworzenie planu rozmowy,
 • Opracowanie celów i scenariusza działania w poszczególnych fazach negocjacji.

Profilowanie partnera z drugiej strony stołu negocjacyjnego:

 • Profil osobowości partnera negocjacyjnego:
  • Typy osobowości,
  • Charakterystyczne zwroty i wyrażenia,
  • Konstrukcje i konteksty wypowiedzi,
  • Punkty odniesienia.
 • Profil komunikacji interpersonalnej, jego wpływ na charakter, przebieg oraz ostateczne rezultaty negocjacji:
  • Podstawowe wymiary 4 nastawień komunikacyjnych,
  • Charakterystyczne zachowana wymiarów,
  • Silne strony i źródła problemów oraz dostosowywanie się do nich.
 • Profil stylu negocjowania:
  • 4 wymiary stylów negocjowania,
  • Założenia podstawowe,
  • Podstawowe wyrażenia,
  • Wskazówki do prowadzenia negocjacji.

Efektywne narzędzia komunikacji w negocjacjach zakupowych:

 • Sztuka aktywnego słuchania,
 • Techniki zadawanie pytań i ich funkcje w procesie negocjacji,
 • Zastosowanie odzwierciedlenia i parafrazy,
 • Rzeczowa komunikacja słowna i sposoby racjonalnej argumentacji,
 • Przeciek werbalny i niewerbalny – interpretacja sygnałów czyli jak czytać „między wierszami”,
 • Zawartość informacyjna „języka ciała” i narzędzia obserwacji niespójności w przekazie słownym i zachowaniach niewerbalnych negocjatora – ich konsekwencje podczas negocjacji,
 • Oddziaływanie zasobem leksykalnym, składnią, emisją głosu, mową ciała na drugą stronę stołu negocjacyjnego.

Przebieg, strategie i techniki w poszczególnych fazach negocjacji zakupowych oraz obrona przed technikami stosowanymi przez sprzedających:

 • Faza wstępna negocjacji
  • Nakreślenie zasad negocjacji jeszcze przed ich rozpoczęciem,
  • Docieranie do informacji, którymi dostawca niekoniecznie chce się podzielić (ukryte motywy działania lub informacje),
  • Sztuka milczenia szczególnie ważna w tej fazie negocjacji,
  • Zacząć od „nie” i doprowadzić z wolna do „tak” na warunkach korzystnych dla kupca,
  • Sposoby skutecznej obrony kupującego przed taktykami i strategiami manipulowania ze strony sprzedawców, takimi jak techniki: wygórowanych żądań, propozycji blokującej.
 • Faza negocjacji właściwych
  • Niebezpieczne techniki prezentowania ceny i innych warunków handlowych przez sprzedającego i zasady przeciwdziałania im,
  • Sztuka targowania się,
  • Techniki ustępstw i prezentowania nowego stanowiska negocjacyjnego,
  • Sposoby argumentacji przynoszące korzyści dla kupującego,
  • Zasady negocjowania korzystnych warunków współpracy z dostawcami
  • W zakresie: gwarancji cenowych i ilościowych, terminów dostaw, ważności gwarancji, kar z tytułu nie zrealizowania kontraktu.
 • Faza zamykania negocjacji
  • Techniki uzyskanie dodatkowych korzyści w końcowej fazie negocjacji zakupowych,
  • Metody rozpoznanie sygnałów kończenia negocjacji ze strony sprzedającego,
  • Techniki stosowane podczas ostatniej fazy zakończenia rozmów jak presja fiaska, skubanie, fakty dokonane,
  • Formalizowanie wyników negocjacji.

Narzędzia skutecznego polepszania swojej pozycji negocjacyjnej:

 • Sytuacje oporu drugiej stołu negocjacyjnego, jak sztywność negocjacyjna i zasady przeciwdziałania im ze strony kupującego,
 • Zasady przeciwdziałania próbom manipulacji lub blefu ze strony sprzedającego,
 • Zasady radzenie sobie z niezdecydowanymi, emocjonalnymi, nieprzygotowanymi chaotycznymi lub agresywnymi negocjatorami,
 • Prawa asertywności w negocjacjach w trudnych sytuacjach,
 • Asertywne komunikaty: „ja”, „przecież” i asertywne odraczanie,
 • Asertywne eksponowanie swoich oczekiwań,
 • Asertywna reakcja na lekceważącą, napastliwą, agresywną postawę partnera negocjacyjnego,
 • Zachowywanie dystansu emocjonalnego,
 • Wzmocnienie inteligencji emocjonalnej poprzez:
 • Spostrzeganie, rozpoznawanie i rozumienie emocji,
 • Zarządzanie emocjami i ich świadome wykorzystanie podczas negocjacji.
 • Sposoby kontroli własnych emocji wpływanie na emocje drugiej strony,
 • Metody radzenia sobie z konfliktem i impasem.

Dzień drugi

Negocjacje zakupowe prowadzonych przez jednego kupującego i sprzedającego (alternatywnie):

 • wariant równorzędnych pozycji negocjacyjnych
 • wariant negocjacji ze słabszej pozycji

Negocjacji zakupowe prowadzone przez zespoły złożone z negocjatorów zajmujących różne pozycji w hierarchii służbowej:

 • strategie
 • podział zadań
 • metody argumentacji
 • komunikacja w zespole

Negocjacje kontraktowych warunków współpracy:

 • warunki bazowe
 • warunki dodatkowe związane z potencjalnym rozwojem współpracy
 • warunki zabezpieczające interesy kupującego
 • sankcje związane z nie realizowaniem umowy zakupu przez dostawcę
 • „idealna umowa zakupu”

Podsumowanie szkolenia

Rozkład godzinowy: 
pierwszy dzień: 10:00 – 17:00,
drugi dzień: 9:00 – 16:00

Dzień 1 –  jest przeznaczony na zapoznanie się, uzupełnienie lub rozszerzenie wiedzy teoretycznej związanej z tematem szkolenia poprzez mini wykłady, dyskusje grupowe, ćwiczenia indywidualne i zespołowe, grupy i ćwiczenia kreatywne. Omawiane zagadnienia mogą być także podstawą do przeprowadzenia gier symulacyjnych, mających na celu rozwiązanie określonych problemów czy realizacje konkretnych zdań szkoleniowych. W jego trakcie uczestnicy poznają także:  siebie, swoją osobowość, sposób komunikacji , negocjacji czy badają poziom swojej asertywności poprzez wypełnianie różnych testów i kwestionariuszy, dostosowanych do tematyki warsztatów.

Dzień 2 – jest przeznaczony ma praktyczne warsztaty, w których biorą udział wszyscy uczestnicy szkolenia. Podstawą ćwiczeń  np. z negocjacji są scenariusze, specjalnie przygotowane na szkolenie,  uwzględniające skład grupy oraz zakres tematyczne i specyfikę ich negocjacji z partnerami biznesowymi. Otrzymują je poszczególne pary lub zespoły negocjacyjne uczestników i mają czas na przygotowanie się do negocjacji poprzez: analizę warunków wyjściowych; ustalenie celów, strategii negocjacyjnej i ścieżki osiągnięcia oczekiwanych rezultatów. Przebieg negocjacji jest nagrywany kamerą video. Nagrania są analizowane przez uczestników szkolenia (trener jest moderatorem) z punktu widzenia kryteriów, uzgodnionym między uczestnikami a trenerem, jak na przykład:

 • przebieg negocjacji
 • zastosowanie strategii i taktyk negocjacyjnych
 • zachowania negocjatorów w poszczególnych fazach
 • sposoby argumentacji
 • style komunikacji
 • style negocjacji
 • body language
 • osiągnięcie wyników z punktu widzenia sytuacji negocjacyjnej obydwu stron, założonych celów i dróg dojścia do rezultatu, porównania wyników z założeniami.

Każdy z uczestników otrzymuję feed back indywidualny od trenera i grupy. Po szkoleniu uczestnicy otrzymują kopie nagrań, umożliwiające bardzo dokładną , indywidualną analizę zachowań swoich i innych oraz  dostrzeżenie istotnych elementów, na które ze względu na ograniczony zakres wspólnej analizy w drugim dniu szkolenia nie było wystarczającego czasu.

Cena udziału w szkoleniu wynosi: 1750 zł + 23% VAT

Cena szkolenia dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu, w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Negocjacje z dostawcami – poziom zaawansowany" - 1750 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.