Dostępne terminy szkolenia

Test formatu daty: 20170926 20170925
Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Kraków 25-09-2017 26-09-2017
Wrocław 26-10-2017 27-10-2017
Warszawa 14-12-2017 15-12-2017

Cel i program szkolenia

Polskę wyróżnia w Europie Środkowo-Wschodniej bardzo wysoki poziom konku­rencji w gospodarce.     Wolny rynek prowadzi do presji na ceny usług i towarów. Po­woduje to ich obniżenie i spadek rentowności przedsiębiorstw dostarczających towary na rynek. Jedną z dróg poprawy wyników finansowych firm jest polepszenie warunków ich zakupów. Osoby odpowiedzialne za zakupy mają za zadanie obniżać koszty pozyskiwania komponentów, półfabrykatów, materiałów i urządzeń czy usług podwykonawców, stąd też wzrasta znaczenie pionów zakupów i zaopatrzenia. Kupcy czy zaopatrzeniowcy naciskani przez swoich szefów muszą renegocjować w dół raz już podpisane umowy. Wyniki negocjacji zakupowych prowadzonych przez kupców przekładają się bezpośrednio na rentowność przedsiębiorstwa, czę­sto decydują też o „być albo nie być” wielu dostawców. Celem warsztatów jest:

 • pogłębienie wiedzy z zakresu negocjacji
 • nauka umiejętności negocjacji pod presją i w sytuacji prób manipulacji ze strony sprzedającego
 • nabycie umiejętności radzenia sobie z konfliktem w negocjacjach
 • przećwiczenie w praktyce negocjacji indywidualnych i zespołowych, opartych na specjalnie przygotowanych scenariuszach

Korzyści dla uczestników:

 • Zdobędziesz wiedzę o tym, jak budować zespół negocjacyjny i ustalać zasady, współpracy miedzy członkami teamu w poszczególnych fazach rozgrywek negocjacyjnych.
 • Poznasz jak negocjować z dostawcą, dla którego nie jestem głównym od­biorcą, ale go potrzebujesz.
 • Nauczysz się, jak przygotować się do negocjacji, gdy chcesz negocjować warunki umowy.
 • Poznasz, co ma dla Ciebie najważniejsze i istotne znaczenie w procesie zakupowym.
 • Nauczysz się prowadzić proces negocjacyjny z korzyścią dla Twojej firmy.
 • Przećwiczysz stosowanie skutecznych technik negocjacyjnych w każdej fazie procesu negocjacyjnego.
 • Będziesz umiał rozpoznać gry handlowców i dostawców oraz nauczysz się skutecznie im przeciwdziałać.
 • Przećwiczysz techniki stosowane podczas negocjacji cenowych.
 • Nauczysz się identyfikować strategie wpływu partnera.
 • Nabędziesz praktyczną umiejętność tworzenia tzw. Map psychograficznych czyli rozpoznawania i diagnozowania cech osobowości partnera.
 • Doświadczysz trudnych sytuacji, które mogą wystąpić w trakcie rzeczywi­stych negocjacji handlowych.
 • Zapoznasz się z podstawowymi dla procesu negocjacji technikami wpływa­nia na rozmówcę.
 • Poznasz wybrane techniki komunikacyjne, użyteczne w negocjacjach han­dlowych.
 • Poznasz strategie prowadzenia rozmów ze słabszej pozycji (z silniejszym partnerem).
 • Dowiesz się, jakie strategie stosować w specyficznych warunkach (nego­cjacje z silniejszym partnerem, ze stałym kontrahentem, w sytuacji kryzy­sowej etc.).
 • Poznasz i przećwiczysz techniki odmawiania sprzedawcy, który żąda zbyt wiele.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do osób bezpośrednio zajmujących się zakupami towarów i usług, takich jak:

 • kupcy
 • specjaliści  ds. zakupów  lub zaopatrzenia
 • managerowie ds. zakupów lub zaopatrzenia
 • key account managerowie działów sprzedaży
 • managerowie lub kierownicy działów sprzedaży
 • managerowie lub kierownicy pionów dystrybucji i logistyki

Program szkolenia:

Dzień pierwszy

Istota, charakterystyka i aspekty negocjacji zakupowych

• Kluczowe elementy procesu i ich wpływ na ostateczny wynik,
• Równowaga i dysproporcje pozycji wyjściowych stron negocjacyjnych i wynikające i nich strategie i techniki negocjacyjne,
• Negocjacja jako proces uzgadniania stanowisk i osiągania konsensusu w sytuacji wspólnych i rozbieżnych interesów stron stołu negocjacyjnego,
• Negocjacje wokół stanowisk (osób) a negocjacje rzeczowe (interesów),
• Specyfika negocjacji zakupowych:

  • Importowych i krajowych
  • Różnych grup towarowych: artykułów spożywczych, non-food, dóbr FMCG, dóbr przemysłowych i inwestycyjnych
  • Z przedsiębiorstwami o różnym charakterze: produkcyjnym, handlowym i dystrybucyjnym
  • Z sieciach handlowymi – style negocjacji: brytyjski, francuski i niemiecki

• Negocjacje warunków: handlowych a kontraktowych,
• Negocjacje indywidualne a w zespołach negocjacyjnych.

Procedura profesjonalnego przygotowania się do negocjacji zakupowych czyli właściwe przygotowanie gwarancją sukcesu
• Zbieranie informacji o drugiej stronie i przewidywanie jej zachowań negocjacyjnych,
• Zdefiniowanie: obszaru negocjacji, powodu, celu ogólnego i celów pośrednich,
• Analiza stanu wyjściowego, kryteriów brzegowych i ustalenie obiektywnych kryteriów,
• Określenie mocnych i słabych punktów i wybór priorytetów, argumentów i obszarów możliwych ustępstw,
• Zdefiniowanie BATNA, dolnej linii, punktu oporu i aspiracji – arkusz przygotowawczy,
• Przyjęcie określonej strategii negocjacyjnej i dobór technik i argumentów,
• Stworzenie planu rozmowy,
• Opracowanie celów i scenariusza działania w poszczególnych fazach negocjacji.
Profilowanie partnera z drugiej strony stołu negocjacyjnego
• Profil osobowości partnera negocjacyjnego:

  • Typy osobowości,
  • Charakterystyczne zwroty i wyrażenia,
  • Konstrukcje i konteksty wypowiedzi,
  • Punkty odniesienia.

• Profil komunikacji interpersonalnej, jego wpływ na charakter, przebieg oraz ostateczne rezultaty negocjacji:

  • Podstawowe wymiary 4 nastawień komunikacyjnych,
  • Charakterystyczne zachowana wymiarów,
  • Silne strony i źródła problemów oraz dostosowywanie się do nich.

• Profil stylu negocjowania:

  • 4 wymiary stylów negocjowania,
  • Założenia podstawowe,
  • Podstawowe wyrażenia,
  • Wskazówki do prowadzenia negocjacji.

Efektywne narzędzia komunikacji w negocjacjach zakupowych
• Sztuka aktywnego słuchania,
• Techniki zadawanie pytań i ich funkcje w procesie negocjacji,
• Zastosowanie odzwierciedlenia i parafrazy,
• Rzeczowa komunikacja słowna i sposoby racjonalnej argumentacji,
• Przeciek werbalny i niewerbalny – interpretacja sygnałów czyli jak czytać „między wierszami”,
• Zawartość informacyjna „języka ciała” i narzędzia obserwacji niespójności w przekazie słownym i zachowaniach niewerbalnych negocjatora – ich konsekwencje podczas negocjacji,
• Oddziaływanie zasobem leksykalnym, składnią, emisją głosu, mową ciała na drugą stronę stołu negocjacyjnego.
Przebieg, strategie i techniki w poszczególnych fazach negocjacji zakupowych oraz obrona przed technikami stosowanymi przez sprzedających
• Faza wstępna negocjacji

  • Nakreślenie zasad negocjacji jeszcze przed ich rozpoczęciem,
  • Docieranie do informacji, którymi dostawca niekoniecznie chce się podzielić (ukryte motywy działania lub informacje),
  • Sztuka milczenia szczególnie ważna w tej fazie negocjacji,
  • Zacząć od „nie” i doprowadzić z wolna do „tak” na warunkach korzystnych dla kupca,
  • Sposoby skutecznej obrony kupującego przed taktykami i strategiami manipulowania ze strony sprzedawców, takimi jak techniki: wygórowanych żądań, propozycji blokującej.

• Faza negocjacji właściwych

  • Niebezpieczne techniki prezentowania ceny i innych warunków handlowych przez sprzedającego i zasady przeciwdziałania im,
  • Sztuka targowania się,
  • Techniki ustępstw i prezentowania nowego stanowiska negocjacyjnego,
  • Sposoby argumentacji przynoszące korzyści dla kupującego,
  • Zasady negocjowania korzystnych warunków współpracy z dostawcami
  • W zakresie: gwarancji cenowych i ilościowych, terminów dostaw, ważności gwarancji, kar z tytułu nie zrealizowania kontraktu.

• Faza zamykania negocjacji

  • Techniki uzyskanie dodatkowych korzyści w końcowej fazie negocjacji zakupowych,
  • Metody rozpoznanie sygnałów kończenia negocjacji ze strony sprzedającego,
  • Techniki stosowane podczas ostatniej fazy zakończenia rozmów jak presja fiaska, skubanie, fakty dokonane,
  • Formalizowanie wyników negocjacji.

Narzędzia skutecznego polepszania swojej pozycji negocjacyjnej
• Sytuacje oporu drugiej stołu negocjacyjnego, jak sztywność negocjacyjna i zasady przeciwdziałania im ze strony kupującego,
• Zasady przeciwdziałania próbom manipulacji lub blefu ze strony sprzedającego,
• Zasady radzenie sobie z niezdecydowanymi, emocjonalnymi, nieprzygotowanymi chaotycznymi lub agresywnymi negocjatorami,
• Prawa asertywności w negocjacjach w trudnych sytuacjach,
• Asertywne komunikaty: „ja”, „przecież” i asertywne odraczanie,
• Asertywne eksponowanie swoich oczekiwań,
• Asertywna reakcja na lekceważącą, napastliwą, agresywną postawę partnera negocjacyjnego,
• Zachowywanie dystansu emocjonalnego,
• Wzmocnienie inteligencji emocjonalnej poprzez:
• Spostrzeganie, rozpoznawanie i rozumienie emocji,
• Zarządzanie emocjami i ich świadome wykorzystanie podczas negocjacji.
• Sposoby kontroli własnych emocji wpływanie na emocje drugiej strony,
• Metody radzenia sobie z konfliktem i impasem.

Dzień drugi

Negocjacje zakupowe prowadzonych przez jednego kupującego i sprzedającego (alternatywnie):
• wariant równorzędnych pozycji negocjacyjnych
• wariant negocjacji ze słabszej pozycji

Negocjacji zakupowe prowadzone przez zespoły złożone z negocjatorów zajmujących różne pozycji w hierarchii służbowej:
• strategie
• podział zadań
• metody argumentacji
• komunikacja w zespole

Negocjacje kontraktowych warunków współpracy
• warunki bazowe
• warunki dodatkowe związane z potencjalnym rozwojem współpracy
• warunki zabezpieczające interesy kupującego
• sankcje związane z nie realizowaniem umowy zakupu przez dostawcę
• „idealna umowa zakupu”

Podsumowanie szkolenia.

Zajęcia są realizowane w formie 2-dniowych warsztatów, z wykorzystania środków audiowizualnych. W trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli zarówno możliwość zapoznania się z pewnymi ustaleniami teoretycznymi (wykłady, dyskusje grupowe, testy i kwestionariusze), jak też doskonalenia swoich umiejętności od strony praktycznej (gry symulacyjne, ćwiczenia praktyczne, grupy kreatywne, burze mózgów, modelowanie efektywnych zachowań z wykorzystaniem kamery video).

Nagrania z ćwiczeń warsztatowych są analizowane pod kątem:

 • przebiegu negocjacji
 • zastosowanych strategii i taktyk negocjacyjnych
 • zachowania negocjatorów w poszczególnych fazach
 • sposobów argumentacji
 • stylów komunikacji
 • body language
 • osiągniętych wyników z punktu widzenia sytuacji negocjacyjnej obydwu stron, założonych celów i dróg dojścia do rezultatu

Cena udziału w szkoleniu wynosi:  1350 + 23%VAT

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.