Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Wrocław 19-10-2017 20-10-2017
Warszawa 20-11-2017 21-11-2017
Zakopane 04-12-2017 05-12-2017
Kraków 18-01-2018 19-01-2018
Warszawa 12-02-2018 13-02-2018
Wrocław 19-03-2018 20-03-2018

Cel i program szkolenia

Dwudniowe warsztaty skierowane do osób zajmujących się sprawami kadrowymi. Uczestnicy zapoznają się ze zmianami w prawie pracy które weszły w życie w roku 2017 oraz zaplanowanymi zmianami na rok 2018 r. a także zaktualizują wiedzę i rozwiną umiejętności z zakresu praktycznego stosowania przepisów prawa pracy. 

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntownej wiedzy dotyczącej najnowszych zmian w prawie pracy oraz tych, które dopiero wejdą w życie. Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.

Korzyści dla uczestników:

Szkolenie z zakresu prawa pracy jest usystematyzowaniem wiedzy i służy poznaniu poprzez praktyczne przykłady podstawowych kwestii, jak również zagadnień budzących wiele rozbieżności interpretacyjnych.  W ramach szkolenia omówione zostaną kluczowe zmiany w prawie pracy oraz przedstawionych zostanie wiele problemów wynikających ze stosowania przepisów kodeksu pracy, jak również jego aktów wykonawczych.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie  adresowane jest do osób pracujących w działach kadrowo-płacowych i księgowych. Zapraszamy również na zajęcia osoby, które mają na celu swój rozwój zawodowy, a wiedza przekazywana na zajęciach może się do tego przyczynić. Cechą charakterystyczną naszych zajęć odróżniającą od innych oferowanych na rynku jest ich indywidualny charakter, przejawiający się w organizacji i czasie, który umożliwia nabycie wiedzy pozwalającej na usprawnienie pracy bądź rozwój zawodowy.

Program szkolenia:

I DZIEŃ: Kodeks pracy aktualny stan i planowane zmiany

Omówienie zmian ustawy Kodeks pracy dotyczących umów o pracę

  • jakie rodzaje umów o pracę pozostaną w przepisach po zmianach
  • zmiany dotyczące umów zawieranych na okres próbny
  • na ile miesięcy oraz ile umów o pracę na czas określony można zawrzeć z pracownikiem
  • ponowne zatrudnienie pracownika u tego samego pracodawcy a limit umów na czas określony
  • skutki zawarcia porozumienia wydłużającego czas trwania umowy na czas określony
  • do jakiego rodzaju umów o pracę nie stosuje się ograniczeń
  • skutki zawarcia umowy o pracę na czas określony przekraczający 33 miesiące
  • skutki zawarcia 4 umowy na czas określony
  • obowiązki informacyjne wobec PIP w przypadku zawarcia umowy o pracę na czas określony dłuższy niż ustawowy
  • sankcje za niepowiadomienie właściwego okręgowego inspektora pracy
  • zmiany w okresach wypowiadania umów na zastępstwo oraz na czas określony
  • możliwość jednostronnego zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia

Przepisy przejściowe

  • jak stosować nowe przepisy do umów na czas określony trwających w dniu wejścia w życie nowych przepisów?
  • jak potraktować umowy o pracę na czas określony jeżeli w dniu wejścia w życie nowych przepisów przekroczony zostanie limit czasowy 33 miesięcy?
  • w jakim terminie należy powiadomić PIP o zawarciu umowy na czas określony dłuższy niż 33 miesiące?
  • jak liczyć okres zatrudnienia u danego pracodawcy w przypadku wypowiedzenia umowy na czas określony?

Pozostałe zagadnienia

  • czy po wejściu w życie nowych przepisów należy dokonać zmian w umowach na czas określony zawartych przed dniem wejścia w życie nowych przepisów?
  • w jakim czasie należy pracownikowi zmienić informację dodatkową?
  • likwidacja syndromu „pierwszej dniówki”
  • obowiązek pisemnego zawarcia umowy o pracę lub potwierdzenia na piśmie jej warunków przed podjęciem prac
  • sankcję dla pracodawcy za brak pisemnego potwierdzenia pracownikowi jego umowy o pracę

Stawka godzinowa dla umów zleceń od 01 stycznia 2017 r.

  • gwarancja minimalnej stawki godzinowej
  • ochrona wynagrodzenia zleceniobiorcy i samozatrudnionego;
  • zasady potwierdzania liczby „wypracowanych” godzin przez zleceniobiorcę i samozatrudnionego
  • kiedy stawka wynagrodzenia godzinowego przy umowie zlecenia nie obowiązuje?
  • zakaz zrzeczenia się prawa do wynagrodzenia

 Proponowane zmiany od 01 stycznia 2017 r.:

  • Powiększenie kręgu pracodawców, mogących żądać od kandydatów do pracy podania danych o niekaralności, o pracodawcę, będącego podmiotem podlegającym nadzorowi Komisji NadzoruFinansowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. z 2016 r., poz. 174 i 615).
  • Złagodzenie wymogów prawa pracy (w zakresie tworzenia ZFŚS, ustalania regulaminu wynagradzania i regulaminu pracy), wobec „małych” przedsiębiorców, tj. zatrudniających nie więcej niż 50 pracowników.
  • Zmiana zasad wydawania świadectwa pracy, w przypadku kontynuacji zatrudnienia u tego samego pracodawcy.
  • Wprowadzenie wymogu formy pisemnej pod rygorem nieważności dla umowy o współodpowiedzialności materialnej pracowników za mienie powierzone.
  • Wydłużenie terminu do wniesienia odwołania od wypowiedzeniaumowy o pracę z 7 do 21 dni.
  • Nowy termin przechowywania akt osobowych.

II DZIEŃ: Urlopy i zwolnienia od pracy w 2017 r.

Urlopy rodzicielskie

  • zmiany dotyczące „jednorazowych wniosków” o udzielenie urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze
  • zmiany w terminach dotyczących możliwości rezygnacji z urlopu rodzicielskiego
  • podział urlopu rodzicielskiego pomiędzy pracownicą a ojcem niebędącym pracownikiem
  • uchylenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego i zastąpienie go jednym urlopem rodzicielskim
  • rezygnacja z urlopu macierzyńskiego i możliwość wykorzystania pozostałej części przez ojca prowadzącego działalność gospodarczą
  • rezygnacja z urlopu macierzyńskiego po złożeniu orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji
  • terminy na złożenie wniosków
  • możliwość rezygnacji z urlopu macierzyńskiego pracownicy przebywającej w szpitalu
  • podjęcie zatrudnienia przez matkę dziecka niebędącą wcześniej zatrudnioną a wysokość zasiłku macierzyńskiego dla ojca dziecka
  • zmiany w urlopach rodzicielskich
  • podział urlopu rodzicielskiego na część a możliwość jego wykorzystania w tym samym terminie przez obojga rodziców
  • wpływ podziału urlopu rodzicielskiego na urlop wychowawczy
  • zmiany dotyczące podziału urlopu rodzicielskiego na części
  • zmiany dotyczące terminu wykorzystania urlopu rodzicielskiego
  • minimalne okresy na wykorzystanie urlopu rodzicielskiego
  • zmiany w terminach na złożenie wniosku
  • możliwość rezygnacji z urlopu rodzicielskiego za zgodą pracodawcy
  • możliwość łączenia wykonywania pracy z przebywaniem na urlopie rodzicielskim
  • proporcjonalne wydłużenie urlopu rodzicielskiego o okres wykonywanej pracy

Zmiany w urlopach ojcowskich

  • możliwość podziału urlopu ojcowskiego na części
  • wydłużenie okresu wykorzystania urlopu ojcowskiego
  • termin złożenia wniosku o urlop ojcowski

Zmiany w urlopach wychowawczych

  • zmiany w maksymalnym okresie wykorzystania urlopu wychowawczego
  • zmiany dotyczące okresu składania wniosku o wykorzystanie urlopu wychowawczego
  • podział urlopu wychowawczego na części
  • zmiany w przypadku złożeniu wniosku o pracę w obniżonym wymiarze czasu pracy
  • zakaz wypowiadania umów w okresie urlopu wychowawczego
  • zmiany w rozporządzeniu dotyczącym udzielania urlopu wychowawczego

Zmiany dotyczące opieki nad dzieckiem do 14 roku życia

  • wymiar godzinowy zwolnienia od pracy
  • podział zwolnienia na części

Wysokość przysługującego zasiłku

  • wysokość zasiłku macierzyńskiego przy jednorazowym wniosku
  • wysokość zasiłku macierzyńskiego w pozostałych przypadkach

 

Rozkład godzinowy: pierwszy dzień: 10:00 – 17:00, drugi dzień: 9:00 – 16:00

Przekazanie wiedzy w formie wykładów, materiałów źródłowych, narzędzi, skryptów, oraz dużej ilości przykładów z prezentacją dopuszczalnych rozwiązań.

Cena udziału w szkoleniu wynosi 890 zł + 23%VAT

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.