Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Online 07-10-2024 08-10-2024

Cel i program szkolenia

Gospodarka materiałowa to proces racjonalnego obrotu materiałami w przedsiębiorstwie, związany z nabywaniem, przyjmowaniem, przekazywaniem i wydawaniem materiałów niezbędnych do produkcji oraz organizacja przepływu, pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi. W gospodarce materiałowej przyjęło się, że zajmuje się ona wyłącznie materiałami, jednak nie jest to ujęcie precyzyjne, ponieważ mówiąc o tym wycinku funkcjonowania przedsiębiorstwa, należy brać pod uwagę również inne grupy zapasów, tj.: opakowania, materiały pomocnicze, części zamienne itp. W związku z powyższym, podczas realizacji szkolenia będą omawiane wszystkie wymienione powyżej strumienie przepływu zapasów.

Zadania gospodarki materiałowej realizują głównie działy zakupowo – zaopatrzeniowe i magazynowe. W ich wspomaganiu istotne znaczenie odgrywa również dział transportu. Do zasadniczych zadań gospodarki materiałowej zaliczamy:

 • ustalenie potrzeb materiałowych,
 • organizację dostaw i przyjęć zapasów materiałowych,
 • przechowywanie i wydawanie wymienionych zapasów,
 • dbanie o racjonalną gospodarkę materiałami, opakowaniami, materiałami pomocniczymi itp.,
 • gromadzenie informacji z zakresu gospodarki materiałowej.

Biorąc pod uwagę tak sformułowane zadania, zostało przygotowane szkolenie mające na celu usprawnienie zaopatrzenia i przepływu grup materiałów w przedsiębiorstwach różnych branż.

Szkolenie jest podzielone na dwie części wzajemnie się uzupełniające. Pierwsza część (panel szkoleniowy) jest przeznaczona usprawnieniu procesów zaopatrzeniowych i optymalizacji zapasów poszczególnych pozycji asortymentowych. Inaczej mówiąc, odpowiedź na pytanie: jakie powinny być niezbędne zapasy, aby zabezpieczyć ciągłość produkcji z jednej strony, zaś z drugiej, ustalić ich minimalne ilości, które nie będą generowały wysokich kosztów.

Druga część szkolenia (panel szkoleniowy) jest ukierunkowana na gospodarkę magazynową. Ustalone ilości zapasów (z pierwszej części szkolenia) albo bezpośrednio wchodzą do produkcji, albo przepływają przez gospodarkę magazynową. W drugim przypadku, należy zapewnić płynność tego przepływu, dokonać analizy i optymalizacji poszczególnych procesów magazynowych, aby generował optymalne koszty magazynowania.

W obecnym czasie występuje szereg problemów z możliwością realizacji szkoleń bezpośredniego z grupami uczestników w salach wykładowych, dlatego aby działy zakupowo – zaopatrzeniowe i  gospodarka magazynowa były na bieżąco z istniejącymi rozwiązaniami, jak również obowiązującym prawodawstwem, proponuje się szkolenie online na platformie informatycznej.

Podczas realizacji poszczególnych dni (paneli przedstawionych w programie szkolenia) możliwe są bieżące konsultacje z trenerem, dotyczące zagadnień omawianych podczas szkolenia i przełożenia tematyki na bazę poszczególnych przedsiębiorstw. Umożliwi to uczestnikom przedyskutować w praktyce problemy napotykane w przedsiębiorstwie i wypracować sposoby i możliwości ich rozwiązania, jak również, pokazać praktyczne zastosowanie poszczególnych narzędzi omawianych w trakcie szkolenia.

Korzyści dla uczestników

Podczas  wykładów i konwersatoriów   zakłada  się  osiągnąć szereg korzyści,  które pozwolą  osobom  funkcyjnym  odpowiedzialnym  za  organizację  i  funkcjonowanie  gospodarki  materiałowej na:

 • określenie zadań  stawianych  przed  gospodarką materiałową przedsiębiorstwa,
 • zdefiniowanie gospodarki materiałowej  i  jej  elementów  składowych,
 • określenie uwarunkowań   wpływających  na  sprawność  procesów zaopatrzeniowych i  magazynowych,
 • opracowanie zakresu  zadań  i  odpowiedzialności  osób  funkcyjnych w  gospodarce materiałowej,
 • określenie parametrów i normatywów planowania zapasów materiałowych w przedsiębiorstwie,
 • określenie wielkości zapasów maksymalnych i zapasów bezpieczeństwa,
 • określenie ekonomicznych wielkości dostaw, czasu składania zamówień i organizacji ich przepływu,
 • dokonanie podziału towarów  według  różnych kryteriów  składowania,
 • zaplanowanie organizacji  funkcjonowania  magazynów,
 • określenie czynności operacyjnych poszczególnych procesów  magazynowych,
 • dostosowanie metod  składowania,  manipulacji,  kompletacji   do  właściwości  składowanych  zapasów,
 • kontrola i  koordynacja  działań  w  magazynach  różnych  branż,
 • podejmowanie decyzji   dotyczących  zarządzania  gospodarką  magazynową,
 • dokonanie kompleksowej  oceny  magazynów  oraz  określenie  czynników   powodujących  przestoje i ograniczenia.

Adresaci szkolenia

Szkolenie w formie online jest skierowane do kierowniczej, kadry przedsiębiorstw, podejmujących strategiczne decyzje w tym zakresie, np. lokalizacji obiektów magazynowych, dobór wyposażenia technicznego, zastosowanie systemów informatycznych wspomagających gospodarkę magazynową itp., oraz pracowników odpowiadających za prawidłowe funkcjonowania magazynów różnych branż (kierowników magazynów, ich zastępców, brygadzistów, kierowników zmian i innych pracowników magazynowych), związanych bardziej z działaniami operacyjnymi i codziennym funkcjonowaniem pionu magazynowego.

Czas trwania szkolenia:

Założeniem szkolenia jest sprawne przekazanie wymaganej wiedzy i prezentowanych rozwiązań z możliwością jej odpowiedniego przyswojenia przez uczestników. Dlatego zaplanowane są 2 dni szkoleniowe po 6 godzin każdy. Każdego dnia po 1,5 godzinie sesji szkoleniowej realizowane są dwie przerwy trwające po 10 minut.

W tym miejscu zalecane jest, aby szkolenie było realizowane w jednym ciągu, bez przerw miedzy poszczególnymi panelami. W sytuacjach szczególnych (brak możliwości realizacji w jednym czasie) zakłada się przerwy miedzy poszczególnymi panelami trwające nie dłużej niż 2 dni.

 

PROGRAM SZKOLENIA

Dzień (panel) 1/2 (procesy zakupowo – zaopatrzeniowe)

Struktura organizacyjna gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwie:

 • rola i miejsce gospodarki materiałowej w strukturze przedsiębiorstwa i jego logistyki,
 • relacje pomiędzy poszczególnymi komórkami odpowiedzialnymi za gospodarkę materiałową,
 • zakresy zadań i odpowiedzialności osób funkcyjnych,
 • uwarunkowania funkcjonowania,
 • struktura organizacyjna gospodarki magazynowej i materiałowej.

Podział i asortyment zapasów:

 • podział zapasów według kryterium ważności (metody ABC, XYZ),
 • charakterystyka zapasów oraz ich wpływ na zastosowane metody składowania.

 Analiza poziomów (wielkości) zapasów:

 • czynniki wpływające na wielkość zapasów poszczególnych pozycji asortymentowych,
 • wielkość zapasów bieżących,
 • poziom zapasów bezpieczeństwa,
 • ustalenie i ocena punktu złożenia zamówienia (kiedy zamówić?),
 • wpływ poziomu obsługi klienta na wielkość utrzymywanych zapasów magazynowych.

Ekonomika dostaw:

 • ekonomiczna wielkość zamówienia (EWD)- optymalizacja dostaw dla poszczególnych pozycji zapasów (ile zamówić?),
 • wielkość zapasów maksymalnych.

Zagospodarowanie zapasów zalegających i nierotacyjnych:

 • wielkość zapasów zalegających i nierotacyjnych,
 • sposoby zagospodarowania zapasów zalegających i nierotacyjnych.

Mierniki i wskaźniki  zapasów:

 • podział mierników i wskaźników wykorzystywanych w ocenie zapasów,
 • wskaźniki rotacji zapasów magazynowych, produkcyjnych i innych,
 • możliwości i potrzeby oceny struktury i poziomów zapasów.

Dzień (panel) 2/2 (procesy magazynowe)

Miejsce, rola i zadania magazynów w przedsiębiorstwie w realiach gospodarki rynkowej:

 • zadania magazynów w zintegrowanych łańcuchach dostaw.

Technologia operacji magazynowych:

 • charakterystyka technologicznego procesu magazynowania,
 • organizacja prac magazynowych w przedsiębiorstwie,
 • dostosowanie operacji magazynowych do rodzaju magazynów i poszczególnych ich elementów.

Odpowiedzialność materialna pracowników za powierzone mienie:

 • dokumenty normujące odpowiedzialność materialną,
 • uwarunkowania prawne normujące kwestie odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie,
 • praktyczne rozwiązania dot. odpowiedzialności materialnej.

Inwentaryzacja składników majątku w gospodarce magazynowej:

 • rodzaje inwentaryzacji stosowane w gospodarce magazynowej,
 • dokumenty normujące procedury inwentaryzacyjne,
 • metody i sposób przeprowadzenia inwentaryzacji,
 • realizacja procedur inwentaryzacyjnych,
 • błędy w realizacji procesów inwentaryzacyjnych.

Metody rozmieszczenia i kompletacji zapasów:

 • metoda stałych miejsc składowych,
 • metoda wolnych miejsc składowych,
 • metody mieszane,
 • metody kompletacji zapasów.

Metody składowania zapasów:

 • organizacja tradycyjnych metod składowania,
 • nowoczesne rozwiązania składowania zapasów,
 • zasady rozmieszczenia zapasów w magazynach).

Przepisy bhp w organizacji prac magazynowych:

 • akty prawne normujące bhp w gospodarce magazynowej,
 • wymagania w odniesieniu do obiektów magazynowych i procesów magazynowania,
 • organizacja magazynów przy uwzględnieniu zagadnień bhp,
 • obowiązki pracodawcy i pracowników,
 • zagrożenia bezpieczeństwa pracy w magazynie oraz warunki przeciwdziałania tym zagrożeniom.

System znakowania i identyfikacji miejsc składowania oraz towarów w opakowaniach jednostkowych i zbiorczych:

 • zasady znakowania ładunków w magazynach,
 • oznakowanie miejsc składowania zapasów,
 • organizacja systemu kodów kreskowych zgodna z systemem EAN),
 • wykorzystanie fal radiowych do identyfikacji towarów w magazynach – technika RFID.

Rozkład godzinowy:
Dzień I-II
08:45 – 09:00 – logowanie do platformy
09:00 – 15:00 – zajęcia

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

 • Zasadnicza komunikacja w wirtualnej sali szkoleniowej przebiega z wykorzystaniem narzędzia Zoom. Przed zajęciami przekazany jest uczestnikom numer umożliwiający zalogowanie się przez przeglądarkę internetową lub przez darmowy software Zoom.
 • Materiały szkoleniowe zostają przekazane przed zajęciami w formacie plików pdf.
 • Zalecane jest aby uczestnicy biorący udział w poszczególnych panelach posiadali wydrukowane, przesłane wcześniej przez prowadzącego materiały szkoleniowe, które będą wykorzystane w trakcie realizacji do nanoszenia stosownych uwag i uzupełnień.
 • Część ćwiczeń jest realizowane z użyciem Ms Excel – gdzie uczestnicy będą mogli na bieżąco dokonywać analizy i obliczeń niezbędnych w omawianiu poszczególnych zagadnień.
 • Warsztaty wykonywane są również przy wsparciu narzędzi z dedykowanych portali internetowych.

Cena udziału w szkoleniu 1 osoby wynosi: 1550 zł + 23% VAT

Cena szkolenia dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji pdf, dyplom w wersji pdf.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Szkolenia zamknięte:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Organizacja i optymalizacja gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwie z elementami gospodarki magazynowej – online" - 1550 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.