Dostępne terminy szkolenia

Cel i program szkolenia

Okres budżetowy 2014-2020 daje administracji państwowej i samorządowej niepowtarzalną szansę na realizację planów i zaspokojenie potrzeb rozwojowych w zakresie inwestycyjnym jak i nie inwestycyjnym. Wykorzystajcie tę szansę. Celem szkolenia jest omówienie potencjalnych źródeł finansowania planowanych projektów i zadań  oraz nabycie umiejętności aplikowania o fundusze unijne. Szkolenie prowadzone w oparciu o praktyczne aspekty aplikowania o fundusze unijne i aktualnie obowiązujące wzory dokumentów i formularzy.   

Korzyści dla uczestników:

W wyniku szkolenia uczestnicy uzyskają aktualną wiedzę na temat dostępnych dla administracji państwowej i samorządowej źródeł finansowania projektów. Nabędą umiejętności samodzielnego poszukiwania informacji o ogłaszanych konkursach na dofinansowanie projektów oraz analizy dokumentacji konkursowej. Uczestnicy szkoleń przećwiczą w ramach warsztatów jedną z podstawowych metod opracowywania projektów unijnych – rekomendowaną przez KE.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane do kadry kierowniczej oraz  pozostałych pracowników administracji publicznej zainteresowanych aplikowaniem o fundusze unijne, opracowywaniem  projektów lub nadzorem nad opracowywanymi projektami.

Program szkolenia:

Dzień I

PERSPEKTYWA BUDŻETOWA 2014-2020 W POLSCE

 • Umowa Partnerstwa – programowanie perspektywy finansowej 2014-2020
 • Cele rozwojowe i nowe kierunki interwencji w Polsce na okres 2014 -2020
 • Wspólne Ramy Strategiczne 2014-2020
 • Zasady finansowania i zarządzania perspektywą 2014-2020 w Polsce:
 • rezerwa programowa
 • podział alokacji według celów tematycznych
 • zasada koncentracji tematycznej
 • poziom współfinansowania
 • rok księgowy, rok finansowy

PROGRAMY OPERACYJNE  2014-2020  JAKO ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DOSTĘPNE DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

 • Programy operacyjne jako źródła finansowania dostępne dla administracji: (zakres wsparcia, instrumenty finansowe,  cele tematyczne, instytucje wdrażające, rodzaj wsparcia)
 • PO Inteligentny Rozwój
 • PO Infrastruktura i Środowisko
 • PO Polska Cyfrowa
 • PO Rozwój Polski Wschodniej
 • PO Wiedza Edukacja Rozwój
 • PO Pomoc Techniczna
 • Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa
 • Regionalne Programy Operacyjne  jako źródła finansowania dostępne dla administracji

SYSTEMU INSTYTUCJONALNY  W LATACH 2014 – 2020

SYSTEM INFORMATYCZNY SL 2014 – 2020

 • Założenia systemu
 • Zakres danych gromadzonych w systemie
 • SL a ewaluacja

SYSTEM ZARZĄDZANIA FINANSOWEGO 2014-2020

 • Roczne rozliczanie programów
 • Zasada n+3
 • Dokumenty przekazywane do KE do 1 lutego roku n+1
 • Prerogatywy KE dotyczące płatności

 

Dzień II

JAK SKUTECZNIE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE ?

 • Gdzie szukać informacji o dostępnym dofinansowaniu projektów ?
 • Jak czytać dokumentację konkursową, na co zwracać uwagę ?
 • Kwalifikowalność wnioskodawcy, projektu i wydatków
 • Czy projekt ma szanse na pozyskanie dofinansowania ? – warsztat: praca na aktualnych dokumentach

OPRACOWANIE PROJEKTU WG METODOLOGII REKOMENDOWANEJ PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ

 • Opracowanie projektu wg metodologii PCM
 • Matryca logiczna jako narzędzie opracowania projektu i zarządzania nim
 • Projekt w matrycy logicznej – warsztat

OPRACOWANIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE DLA PLANOWANEGO PROJEKTU

 • Omówienie przykładowego formularza wniosku o dofinansowanie
 • Opracowanie wybranych elementów wniosku o dofinansowanie – warsztat
 • Generator wniosków
 • Złożenie wniosku o dofinansowanie i co dalej ?

PODSUMOWANIE, PYTANIA I ODPOWIEDZI

Rozkład godzinowy: pierwszy dzień: 10:00 – 17:00, drugi dzień: 9:00 – 16:00

Szkolenie będzie prowadzone w 40% jako wykład i w 60% jako interaktywne warsztaty z omawianiem konkretnych przykładów. Praca w grupach.

Cena udziału w szkoleniu wynosi 990 zł + 23%VAT

Dla jednostek  finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Nie widzisz terminu szkolenia? Napisz do nas!

"Fundusze unijne 2014-2020 dla administracji państwowej i samorządowej. Jak skutecznie aplikować?" - 990 zł/os

  Szybki kontakt