Akademia specjalisty ds. kadr i płac kierowana jest do wszystkich – początkujących i zaawansowanych kadrowych, osób które planują podjęcie pracę w działach kadr i wynagrodzeń, chcących poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć nowe umiejętności. Zakres szkoleń obejmuje tematykę związaną z zagadnieniami kadrowymi i ustaleniem wynagrodzenia.

Uczestnicy Akademii zdobędą wiedzę nt:

 • dokumentacji związanej z zatrudnieniem, przebiegiem zatrudnienia i rozwiązaniem stosunku pracy,
 • rozwiązań prawnych związanych z zatrudnieniem pracownika,
 • zasad rozliczania wynagrodzeń pracowników
 • czasu pracy
 • pracowniczych planów kapitałowych

Metody szkoleniowe:  przekazanie wiedzy w formie wykładów, materiałów źródłowych, narzędzi, skryptów, oraz dużej ilości przykładów z prezentacją dopuszczalnych rozwiązań.

 

Dzień 1

Nawiązanie stosunku pracy:

 • istota stosunku pracy,
 • zawarcie umowy o pracę,
 • treść umowy o pracę, elementy obowiązkowe i fakultatywne
 • rodzaje umów o pracę

Obowiązki pracodawcy wobec nowo zatrudnionych:

 • profilaktyczne badania wstępne,
 • zapoznanie z aktami prawa wewnętrznego,
 • prowadzenie akt osobowych,
 • obowiązki w zakresie ubezpieczeń społecznych,
 • obowiązki informacyjne zakładu pracy,
 • sankcje za naruszenie prawa pracy,

Zmiany w prawie pracy wymuszone RODO

 • praktyczne aspekty wejścia w życie RODO,
 • monitoring wizyjny
 • monitoring poczty elektronicznej
 • zbieranie danych osobowych (CV)
 • dane biometryczne- warunki korzystania

Dzień 2 i 3

Wynagrodzenie ze stosunku pracy:

 • wynagrodzenie za pracę i zasady jego ustalania,
 • istota wynagrodzenia i jego elementy składowe,
 • termin wypłaty wynagrodzenia,
 • ochrona wynagrodzenia za pracę,
 • wynagrodzenie minimalne.

Rozliczanie i dokumentowanie wynagrodzeń:

 • procedura naliczania wynagrodzenia,
 • ustalenie przychodu pracownika,
 • składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika,
 • składka na ubezpieczenie zdrowotne,
 • zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych – rozliczenie z urzędem skarbowym,
 • pozostałe potrącenia obowiązkowe z wynagrodzeń,
 • składki finansowane przez pracodawcę,
 • składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe),
 • składki na fundusze: (FP, FGŚP, FEP),
 • dokumentacja związana z wynagrodzeniem pracownika,
 • dokumentacja i opłacanie składek ZUS,
 • dokumentacja wynagrodzeń,
 • przykłady miesięcznego rozliczenia wynagrodzeń,

Dzień 4

Czas pracy – zadania w zakresie planowania i rozliczania po zmianach prawnych

 • na co szczególnie zwracać uwagę przy planowaniu czasu pracy – w tym przepisy o ruchomym czasie pracy w kontekście problemu doby pracowniczej
 • czas dojazdu do biura, pobrania narzędzi, rozliczenia kasy, itp. a czas pracy
 • jak rozlicza się nadgodziny dobowe i średniotygodniowe
 • jak zorganizować odpracowanie wyjścia prywatnego, aby nie powstawały nadgodziny
 • czy za pracę w sobotę można dodatkowo zapłacić – zamiast udzielania dnia wolnego
 • obowiązkowe i nieobowiązkowe przerwy w pracy
 • jak zmieniły się przepisy w zakresie harmonogramów czasu pracy
 • czy można doraźnie zmienić grafik
 • w jaki sposób zlecać i rozliczać nadgodziny
 • podróż służbowa a czas pracy
 • ile godzin może odpocząć pracownik powracający późno z podróży
 • czy dojazd do miejsca wykonywania zadania służbowego wliczany jest do czasu pracy
 • czy można wprowadzać dyżury cało weekendowe

Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy:

 • urlop wypoczynkowy,
 • nabycie prawa, wymiar i zasady udzielania urlopu,
 • wynagrodzenie za czas urlopu,
 • ekwiwalent za niewykorzystany urlop,
 • urlopy okolicznościowe,
 • urlop bezpłatny,
 • urlop wychowawczy.

Dzień 5

Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy:

 • ustalanie prawa do wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego,
 • zasady obliczania wynagrodzenia (i zasiłku) za czas niezdolności do pracy,
 • zasady obliczania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca,
 • ujęcie składkowe i podatkowe świadczeń za czas choroby,
 • przykłady obliczania wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy.

Świadczenia społeczne i socjalne przysługujące pracownikom:

 • świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
 • świadczenia związane z chorobą ubezpieczonego,
 • świadczenia społeczne związane z opieką nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny,
 • przykłady obliczania zasiłków z ubezpieczenia społecznego,

Dzień 6

Rozwiązanie i wygaśnięcie umowy o pracę:

 • ustanie stosunku pracy,
 • ochrona stosunku pracy przed zwolnieniem,
 • wypowiedzenie stosunku pracy,
 • wygaśnięcie umowy o pracę,
 • obowiązki pracodawcy związane z rozwiązaniem umowy o pracę,
 • obowiązki wynikające z przepisów prawa pracy,

Dzień 7

Rozliczenie i dokumentacja wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych:

 • charakterystyka umów cywilnoprawnych,
 • zasady podlegania umów cywilnoprawnych ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu,
 • umowa zlecenie,
 • umowa o dzieło,
 • rozliczenia z urzędem skarbowym i ZUS z tytułu umów cywilnoprawnych,
 • przykłady rozliczania i dokumentowania wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło.

Dzień 8

Pracownicze Plany Kapitałowe

 • Ogólne zasady tworzenia PPK
 • PPK a pracodawca
 • Wpłaty na PPK:
  wpłata na PPK pracodawcy obowiązkowa i dobrowolna,
  • Wpłata na PPK pracownika obowiązkowa i dobrowolna,
 • Dysponowanie środkami gromadzonymi w PPK.