Poniżej prezentujemy propozycję szkoleń dla kadry kierowniczej . Szkolenia zostały podzielone na sześć modułów.

Każdy moduł trwa 16 godzin (2 dni szkoleniowe)

Cele:

 • Zdobycie umiejętności wglądu i analizy własnych zachowań w komunikacji interpersonalnej,
 • Zapoznanie Uczestników z zasadami skutecznej komunikacji menadżerskiej,
 • Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych dla zwiększenia efektywności  w komunikacji interpersonalnej i zadaniowej,
 • Rozwijanie umiejętności delegowania zadań w zespole.
 • Rozwijanie umiejętności motywowania pracowników

Metody pracy:

Szkolenia będą prowadzone metodami warsztatowymi, aktywizującymi uczestników.

Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie”, pozwalającej uczestnikom szkolenia w praktyczny sposób poznać i zastosować przyswajane narzędzia i techniki. Każde ćwiczenie i gra są omawiane.

W ciągu całego szkolenia prowadzony jest trenerski monitoring uczestników i przekazywane informacje zwrotne modelujące pożądaną postawę i umiejętności w zakresie objętym tematem szkolenia

 • Gry i ćwiczenia wpływają na kształtowanie pożądanych postaw i zachowań   poprzez przełożenie obserwacji zachowań własnych i innych uczestników na realne sytuacje w miejscu pracy,
 • Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną przekazują praktyczną wiedzę           o zagadnieniach objętych tematem szkolenia,
 • Dyskusje  moderowane mają na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie problemów,
 • Testy autodiagnostyczne –  wskazują mocne i słabe strony uczestników szkolenia   w budowaniu   i utrzymywaniu relacji interpersonalnych  (wyniki tylko do wiadomości uczestników),
 • Prace grupowe umożliwią wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy Uczestnikami,

PROGRAMY WARSZTATÓW

Szkolenie I.   ,,KOMUNIKACJA MENADŻERSKA’’

Proponowany program warsztatu

Czym jest skuteczna komunikacja?

 • Czynniki wpływające na naszą efektywność w procesie komunikacji: obszar osobisty, narzędziowy oraz merytoryczny.
 • Świadomość roli a skuteczna komunikacja.
 • W jaki sposób budować swój wizerunek w sytuacjach komunikacji z innymi – cel komunikacji.

Różnice indywidualne i organizacyjne a skuteczna komunikacja

 • Typ organizacji (kultura) a wzór komunikacji
 • Preferencje przełożonego w zakresie przekazu informacyjnego
 • Oczekiwania indywidualne pracowników w zakresie komunikacji   wewnątrzorganizacyjnej
 • Oczekiwania grup pracowników w zakresie komunikacji wewnątrzorganizacyjnej
 • Typy osobowości i charakteru a nasze preferencje komunikacyjne – diagnoza stylu komunikacji.
 • W jaki sposób rozpoznawać potrzeby i preferencje komunikacyjne innych?
 • Samoświadomość w procesie komunikacji.

Przyczyny braku współpracy i sposoby radzenia sobie z nimi

 • Przyczyny strukturalne (wynikające z sytuacji współzależności,  pełnionej funkcji),
 • Bariery komunikacyjne współpracy (bariery negocjacyjne),
 • Techniki komunikacyjne przełamujące bariery współpracy.

 

Reguły komunikacji a rozwiązywanie problemów

 • Konflikt a sytuacja trudna – czy jest różnica.
 • Psychospołeczne uwarunkowania zachowania się ludzi w sytuacji  dla nich trudnej
 • Nastawienia i uprzedzenia, pierwsze wrażenie – co wpływa na powstawanie trudnych sytuacji?
 • Trójkąt satysfakcji a sytuacja trudna.
 • Analiza motywów kierujących zachowaniem osób w sytuacjach trudnych
 • Charakterystyczne zachowania ludzi w sytuacji trudnej.
 • Rodzaje sytuacji trudnych.
 • Podejście do problemu a komunikacyjne preferencje zespołu
 • Omówienie podstawowych etapów procesu rozwiązywania problemów
 • Diagnoza przyczyn problemu
 • Grupowe tworzenie rozwiązań
 • Komunikacyjne techniki zwiększenie zaufania w grupie
 • Elementy negocjacji, mediacji i facylitacji.

Narzędzia komunikacji menadżerskiej

 • Ustalanie priorytetów
 • Komunikowanie zadań. Delegowanie.
 • Informowanie o zmianach
 • Prowadzenie rozmów oceniających
 • Zasady zarządzania informacją w organizacji
 • Zasady prowadzenia „exit interview”

 

Szkolenie II.   ,,DELEGOWANIE ZADAŃ W ZESPOLE’’

Proponowany program warsztatu

Czynniki kształtujące efektywność pracy przełożonego

 • Znaczenie czynników psycho-społecznych dla efektywnego pełnienia funkcji przełożonego
 • Czynniki kształtujące kulturę grupy zadaniowej
 • Znaczenie struktury i procesów pracy dla efektywnego kierowania
 • Podmiotowe i przedmiotowe kierowanie. Co wpływa na efektywny styl kierowania.

Organizacja i funkcjonowanie efektywnego zespołu

 • Dobór pracowników
 • Role pełnione przez pracowników i ich funkcja motywacyjna.
 • Preferencje indywidualne pracowników a wymagania pracy zespołowej

Funkcje i role kierownicze

 • Planowanie pracy
 • Przydział zadań i określanie odpowiedzialności. Delegowanie.
 • Przekazywanie poleceń – sytuacje bieżące i kryzysowe
 • Kontrola wyników i egzekwowanie wymagań

Zasady delegowania zadań w zespole

 • Poziom dojrzałości organizacyjnej pracowników
 • Zasady delegowania zadań do poszczególnych typów pracowników

 

Kontrola i ocena wykonania

 • Ogólne zasady udzielania informacji zwrotnych.
 • Wspieranie realizacji zadań

Szkolenie III.   ,,MOTYWACJA W PRAKTYCE’’

Proponowany program warsztatu

 

Czynniki, które wpływają na motywację pracowników.

 • Elementy w organizacji zmniejszające niezadowolenie pracowników
 • Czynniki wzbudzające motywację
 • Lojalność pracowników: czym jest i co ją buduje?
 • Działania menedżera wspomagające zaangażowanie, motywację i lojalność podwładnych

 Przegląd narzędzi budowania motywacji wewnętrznej.

 • Integracja celów Firmy i celów pracowników
 • Podstawowe potrzeby podwładnych i ich wpływ na stosowane narzędzia motywacji
 • Udzielanie informacji zwrotnych jako narzędzie motywowania
 • Działania lidera zwiększające motywację (rozmowa motywująca):
  • „Kij” czy „marchewka” – jakimi sankcjami dysponuje przełożony?
  • Zastosowanie w praktyce teorii treści pracy
  • Team-briefing jako narzędzie motywacji

Komunikacja wspólna, hierarchiczna i osobista: kluczowe narzędzia pracy menedżera.

 • Trzy poziomy zarządzania komunikacją: zagrożenia i korzyści
 • Systemowe podejście do komunikacji w Firmie
 • Tworzenie technik wspierających zarządzanie komunikacją
 • Komunikacja osobista: klimat obronny czy klimat współpracy?

 

Inspirujące komunikowanie celów.

 • Komunikowanie: czym się różni od informowania?
 • Błędy menedżerów w komunikowaniu celów i idei biznesowej jako przyczyna niskiej skuteczności zarządzania
 • Reguły i zakres efektywnego komunikowania celów strategicznych, operacyjnych i taktycznych
 • Budowanie reguł współpracy wspierających osiąganie celów Firmy

Sztuka motywującego wydawania poleceń i delegowania.

 • Dopasowanie formy definiowania celów do poziomu dojrzałości zawodowej podwładnych
 • Proces delegowania: kolejne etapy empowerment pracowniczego
 • Przyczyny trudności w procesie delegowania
 • Analiza stanowisk pracy Uczestników w kontekście możliwości delegowania zadań: Pięć kategorii zadań

 

Team-briefing: spotkania, które wzmacniają Twoich podwładnych.

 • Team briefing: przeszkoda czy korzyść?
 • Trzy kluczowe elementy team briefingu
 • Obszary przekazywanych informacji
 • Planowanie spotkań team briefing: niezbędne działania menedżera przed, w trakcie i po
 • Prowadzenie spotkań: kompetencje wymagane od menedżera

Przywództwo sytuacyjne: Zarządzanie dojrzałością zawodową podwładnych.

 • Czym tak naprawdę jest przywództwo sytuacyjne?
 • Kluczowe założenia menedżera kierującego sytuacyjnie jednostką i zespołem
 • Poziomy dojrzałości pracowników: identyfikacja oraz dopasowanie stylu kierowania
 • Poziomy dojrzałości zespołów: identyfikacja oraz dopasowanie stylu kierowania
 • Kluczowe zagrożenia w zarządzaniu dojrzałością podwładnych i zespołu oraz sposoby zapobiegania im
 • Empowerment pracowniczy: kształtowanie samodzielnych, aktywnie wspierających działania Firmy pracowników

Menedżer coachem każdego dnia.

 • Bieżąca informacja zwrotna jako narzędzie rozwoju podwładnych
 • Zasady udzielania rozwojowej informacji zwrotnej
 • Nagrody i kary w ręku menedżera: szansa czy zagrożenie dla celów Firmy?
 • Analiza potrzeby rozwojowej podwładnych: dziewięć okręgów ograniczających lub inspirujących doskonalenie oraz rola menedżera w każdym z nich

Szkolenie IV.  ,,SKUTECZNE PODEJMOWANIE DECYZJI’’

Proponowany program warsztatu

 

WPROWADZENIE DO TEMATU SZKOLENIA

 • Przedstawienie planu szkolenia
 • Poziomy rozwiązywania problemów w organizacji

 

OBSZARY POJAWIANIA SIĘ PROBLEMÓW W ORGANIZACJI

 • Problem czy konflikt?
 • Brak dostępu do informacji lub ograniczona informacja
 • Negatywne relacje pomiędzy ludźmi
 • Niezgodność na poziomie wartości i przekonań
 • Uwarunkowania strukturalne

WARUNKI PROCESU PODEJMOWANIA DECYZJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

 • Przyjmowanie założeń
 • Wykorzystywanie istniejących danych
 • Podstawowe modele/strategie podejmowania decyzji
 • Partycypacja decyzyjna
 • Przewidywanie ryzyka i skutków podjętych decyzji

 

NARZĘDZIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW I PODEJMOWANIA DECYZJI

 • Narzędzia rozwiązywania problemów na etapie analizy problemu
 • Narzędzia rozwiązywania problemów na etapie generowania rozwiązań
 • Narzędzia rozwiązywania problemów na etapie wyboru i oceny rozwiązania

ZNIEKSZTAŁCENIA PROCESU PODEJMOWANIA DECYZJI I SPOSOBY RADZENIA SOBIE Z NIMI

 • Predyspozycje osobowościowe
 • Efekt kontrastu i aureoli
 • Efekt pierwszeństwa i świeżości.

DECYZJE INDYWIDUALNE I GRUPOWE

 • Sytuacja pewności, niepewności i ryzyka – konsekwencje podejmowania i niepodejmowania decyzji
 • Pozytywne i negatywne konsekwencje pracy grupowej
 • Metody wspierania grupowego podejmowania decyzji

PROCES KONSTRUKTYWNEGO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

 • Określanie przestrzeni problemowej
 • Odkrywanie celów
 • Analiza SWOT
 • Pozyskiwanie i dostarczanie informacji, uszczegóławianie faktów, redefinicje problemów
 • Określenie celów rozwiązania (wg SMART)
 • Wybór, oceny i ulepszanie pomysłów

 

EFKTYWNA KOMUNIKACJA W PROCESIE PODEJMOWANIA DECYZJI

 • Analiza stron uczestniczących w procesie decyzyjnym
 • Zasady komunikacji w procesie podejmowania decyzji
 • Radzenie sobie z oporem w procesie podejmowania decyzji – techniki komunikacyjne

STRES W PROCESIE PODEJMOWANIA DECYZJI

 • Przyczyny stresu
 • Zakres odpowiedzialności decyzyjnej a stres
 • Metody radzenia sobie ze stresem w sytuacji decyzyjnej

ZADANIE WDROŻENIOWE

Szkolenie V.   ,,EFEKTYWNY PRZYWÓDCA’’

Proponowany program warsztatu

 

SKUTECZNA ORGANIZACJA I ROLA MENADŻERA ZESPOŁU.

 • Co oznacza „trójkąt skuteczności organizacji”?
 • Co w firmie wpływa na skuteczność i autorytet menadżera – czy tylko on sam?
 • Lider zadaniowy i lider relacyjny – który kierunek wybrać? – obszaru budowania autorytetu
 • Jakie reguły działania lidera wyznacza misja organizacji ?– Dekalog Skutecznego Menedżera
 • Czy masz osobowość lidera?

 

LIDER W ORGANIZACJI.

 • Kim jest lider – rola i zadania menadżera we współczesnej organizacji
 • Style przewodzenia ludźmi
 • Władza a autorytet – lider formalny i nieformalny
 • Jaki styl przewodzenia wybrać – orientacja na ludzi vs orientacja na zadania

 

BUDOWANIE AUTORYTETU A CECHY LIDERA I ŹRÓDŁA AUTORYTETU.

 • Autorytet wiedzy
 • Autorytet pozycji
 • Autorytet osobowości
 • Autorytet władzy
 • Autorytet emocjonalny

 

BUDOWANIE AUTORYTETU A TWORZENIE REGUŁ.

 • Stworzenie bezpieczeństwa funkcjonalnego
 • Określenie ram współpracy
 • Określenie zasad komunikacji w grupie i z menadżerem
 • Charakter relacji menadżera ze współpracownikami

 

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM A POTRZEBY PRACOWNIKÓW.

 • Potrzeba realizacji zadań i celów – komunikowanie zadań
 • Potrzeba utrzymania spójności grupy – przejrzystość i zrozumiałość reguł postępowania i zasad komunikacji
 • Potrzeby indywidualne członków grupy – co z nimi robić?

KOMUNIKACJA MENADŻERA Z ZESPOŁEM.

 • Style komunikacyjne menadżera – w jaki sposób dopasować się do rozmówcy
 • Czym jest i jakie ma znaczenie aktywna komunikacja menadżera z zespołem?
 • Kreowanie kultury konstruktywnej informacji zwrotnej w zespole. Metody przekazywania krytyki i pochwał
 • W jaki sposób przekazać niepopularną decyzje nie tracąc autorytetu?

BUDOWANIE AUTORYTETU A ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.

 • Jakie mogą być źródła problemów w zespole i jak je rozpoznać?
 • Konstruktywne strategie radzenia sobie z problemami
 • Menadżer jako mediator

BUDOWANIE AUTORYTETU A PRZEKONYWANIE I MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW.

 • W jaki sposób sformułować argumenty perswazyjne?
 • Przekonywanie do swojej wizji a reguły wpływu społecznego
 • Podstawowe błędy przekonywania
 • W jaki sposób rozpoznać potrzeby i schematy motywacyjne pracowników
 • Sposoby zwiększania zaangażowania

ZADANIE WDROŻENIOWE.

Szkolenie VI.  ,,ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM’’

Proponowany program warsztatu

KONFLIKT W ZESPOLE – PODŁOŻE I DEFINICJE

 • Cechy osobowości i zachowania wpływające na relacje między ludźmi.
 • W jaki sposób łamać stereotypy
 • Etapy rozwoju konfliktu – konflikt jako proces

PRZYCZYNY BRAKU WSPÓŁPRACY MIĘDZY LUDŹMI.

 • Przyczyny strukturalne (wynikające z sytuacji współzależności)
 • Bariery komunikacyjne współpracy (bariery negocjacyjne)

DIAGNOZA KONFLIKTÓW W ORGANIZACJI. ANATOMIA KONFLIKTU.

 • Specyfika konfliktów w organizacji – sytuacja współzależności jako źródło konfliktów
 • Przyczyny podejścia rywalizacyjnego oraz sposoby zapobiegania
 • „Mapa konfliktów pracownika ” – analiza otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego organizacji w poszukiwaniu obszarów konfliktowych w sytuacji zawodowej
 • Trzy poziomy pojawiania się konfliktu – kryzys, problem, okazja
 • Analiza typów i rodzajów konfliktów
 • Narzędzia rozwiązywania konfliktów pozornych i rzeczywistych

RODZAJE TRUDNYCH SYTUACJI

 • Czynniki osobowościowe i społeczne jako przyczyna powstawania sytuacji trudnych
 • Bariery związane z dostępem do informacji
 • Bariery wynikające ze stereotypów, uprzedzeń i negatywnych nastawień
 • Bariery wynikające z różnych wyznawanych wartości
 • Bariery wynikające z uwarunkowań struktury

PSYCHOLOGICZNE PODŁOŻE KONFLIKTÓW

 • Cykl konfliktu – znaczenie doświadczeń w sytuacji definiowania konfliktu oraz podejmowanych zachowań radzenia sobie z nim
 • Różne sposoby rozumienia zjawiska konfliktu; dynamika interakcji w konflikcie: rola samospełniającego się proroctwa, spirali eskalacji konfliktu i nastawień stron zaangażowanych w konflikt;

MEDIACJE W PROCESIE ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW.

 • Kim jest „Trzecia strona”?
 • Obszary prowadzenia mediacji w organizacjach.
 • Zasady i procedura mediacji.

NEGOCJACJE JAKO SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ.

 • Warunki niezbędne do prowadzenia negocjacji.
 • Rodzaje i techniki negocjacyjne. Style prowadzenia negocjacji.
 • Batna i watna jako podstawowe narzędzia negocjatora.

ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM W ZESPOLE

 • Odkrywanie celów
 • Analiza SWOT
 • Dostarczanie informacji, uszczegóławianie faktów, redefinicje problemów
 • Określanie zasad współpracy przy realizacji celów
 • Interwencje w kryzysie

 

ZADANIE WDROŻENIOWE