• Szkolenia HR i kadry, Szkolenia interpersonalne

  Cztery pokolenia na rynku pracy – jak motywować i komunikować się z pokoleniem Z, Y, X, Baby Boomers


  Terminy i miejsca szkoleń:

  Rozkład godzinowy:9:00-16:00
Cena szkolenia netto
790 zł/os
Zapisz się
lub
Pobierz formularz

Cel i program szkolenia

Z pojęciem pokolenia spotykamy się coraz częściej w kontekście zarządzania. Jest to termin kluczowy z punktu widzenia rozwoju firmy i zmian zachodzących w strukturze zatrudnienia. Przyjęło się uznawać, że pokolenie to grupa społeczna, którą charakteryzują określone wzorce zachowań i określone podejście do rzeczywistości, w tym: do pracy. Problemy wynikające z różnic międzypokoleniowych pracowników coraz częściej pojawiają się w organizacjach, które nie potrafią – w sposób świadomy – zarządzać potencjałem ludzi w różnym wieku, o różnych motywacjach i potrzebach. Często deprecjonujemy doświadczenie starszych pracowników, nie doceniając ich wiedzy oraz roli, jaką pełnią w organizacji. Z kolei do osób młodszych podchodzimy z nieufnością, obawiając się o to, że mogą nas zbyt łatwo i zbyt szybko zastąpić, szczególnie widząc ich elastyczność oraz sprawność uczenia się. Każde pokolenie wyrasta w innych warunkach społeczno – demograficznych, co w wpływa na posiadany styl komunikacji, sposób pracy, wartości, potrzeby, oczekiwania płacowe oraz stosunek do struktur, obowiązków i hierarchii. Te różnorodności mogą stać się źródłem konfliktów, które negatywnie wpływają na efektywność i satysfakcję zawodową pracowników albo… różnice międzypokoleniowe mogą stać się źródłem przewagi konkurencyjnej oraz przyczynić się do wzrostu wydajności zespołów. Aby się tak jednak stało, potrzebne jest stworzenie systemu i środowiska sprzyjających konstruktywnemu wykorzystywaniu międzypokoleniowego potencjału, który drzemie w każdej organizacji! Jak zatrzymać wiedzę i doświadczenie w organizacji? Jak budować środowisko działające na prawach synergii międzypokoleniowej, w którym ludzie dzielą się wiedzą i umiejętnościami? Jak rozwijać wzajemne zaufanie i docenienie pracowników w różnym wieku? Warsztat ma na celu przygotowanie kadry do opracowania strategii zarządzania wiekiem oraz planu jej wdrożenia w organizacji.   Cele szczegółowe warsztatu:
 • Diagnoza obecnego sposobu zarządzania w przedsiębiorstwie, uwzględniającego wiek pracowników;
 • Rozpoznanie sytuacji problematycznych w przedsiębiorstwie, u których podłoża leży wiek zatrudnionych pracowników – wypracowanie operacyjnych rozwiązań oraz sposobów przeciwdziałania dyskryminacji zawodowej;
 • Uwrażliwienie oraz wyposażenie kadry kierowniczej w wiedzę oraz umiejętności dotyczące wykorzystania potencjału rozwojowego pracowników reprezentujących różnorodne grupy wiekowe, zarządzania rozwojem karier pracowników (pokolenie X, Baby Boomers oraz pokolenie Y);
 • Rozpoznanie i przygotowanie do zastosowania powiązań pomiędzy elementami zarządzania wiekiem a motywacją i satysfakcją pracowników, skuteczną komunikacją, zarządzaniem zespołem, strategią HR, zarządzaniem kompetencjami i zarządzaniem zmianą;
 • Kim jest pokolenie Z? Przygotowanie organizacji do przyjęcia nowego pokolenia.
 

Korzyści dla uczestników:

 • Zdobycie wiedzy dotyczącej potrzeby zarządzania wiekiem i przełożenie tej wiedzy na realia firmy;
 • Nabycie umiejętności identyfikowania i brania pod uwagę w zarządzaniu różnic związanych z wiekiem;
 • Rozwój umiejętności rozpoznawania mocnych stron pracowników w różnym wieku
  i wykorzystywanie ich w celu zwiększenia efektywności firmy;
 • Dostrzeganie korzyści ze współpracy osób w zróżnicowanym wieku dla przepływu wiedzy w firmie;
 • Rozpoznanie i przygotowanie do zastosowania powiązań pomiędzy elementami zarządzania wiekiem a motywacją i satysfakcją pracowników, skuteczną komunikacją, zarządzaniem zespołem, strategią HR, zarządzaniem kompetencjami i zarządzaniem zmianą.


Program szkolenia:

Moduł 1.

 

 • Diagnoza dotychczasowego sposobu zarządzania wiekiem;
 • Zidentyfikowanie i skategoryzowanie zagadnień, sytuacji, zachowań, obszarów problemowych związanych z wiekiem pracowników w miejscu pracy oraz ustalenie priorytetów w tym obszarze.

 

Moduł 2.

 

 • Otwartość na innych – pięć pokoleń
 • Jakie pokolenie reprezentuję?
 • Charakterystyka 3 pokoleń funkcjonujących na rynku pracy
 • Etapy rozwoju zawodowego – test.

 

Moduł 3.

 

 • Analiza pokoleń na rynku pracy – siatka celów
 • Różnice pokoleniowe wśród pracowników:
  • Definiowanie i zarządzanie potencjałem rozwojowym pracownika, uwzględniając specyfikę potrzeb i możliwości życiowych wynikających z wieku – kluczowe kompetencje
  • Techniki i umiejętności z zakresu motywowania i zarządzania pracownikami w różnym wieku.

 

Moduł 4.

 

 • Zarządzanie wiekiem – jak przygotowaliśmy się na przyjęcie pokolenia Y?
 • jaki jest pracownik pokolenia Y?
 • co motywuje pracownika z pokolenia Y?
 • jak się komunikować z pracownikiem z pokolenia Y?
 • jak zarządzać pracownikiem z pokolenia Y?

 

Moduł 5.

 

 • Korzyści wynikające z planowania i realizacji strategii zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie (w perspektywie finansowej, klientów, doskonalenia procesów wewnętrznych, rozwoju – mobilności pracowników i zwiększonej elastyczności organizacyjnej).
 • Przegląd dobrych praktyk w zarządzaniu wiekiem w Polsce i innych krajach.

 

Moduł 6.

 

 • Projektowanie systemu zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie:
  • Zarządzania rozwojem karier pracowników w różnym wieku
  • Wdrożenie systemów wymiany doświadczeń i informacji pomiędzy pracownikami po 45 roku życia oraz najmłodszym pokoleniem pracowników
  • Wdrażanie programów uczenia się przez całe życie
  • Wdrażanie elastycznych form zatrudnienia w celu umożliwienia utrzymania aktywności zawodowej w każdym wieku
  • Wypracowanie rozwiązań oraz sposobów przeciwdziałania dyskryminacji zawodowej w miejscu pracy związanej z wiekiem pracowników.


Metody szkoleniowe

Przykładowe metody szkoleniowe:

 • Studia przypadków z praktyki firmy i rynku
 • Dyskusje moderowane
 • Działania w grupach zadaniowych
 • Kwestionariusz diagnostyczny.

 

Większość z omawianych składowych elementów modułu przyswajana jest przez uczestników poprzez wykonywanie praktycznych ćwiczeń i zadań. Warsztat prowadzony jest aktywnymi metodami angażującymi wszystkich uczestników. Składa się z ćwiczeń, oraz analizy i symulacji realnych zdarzeń, z jakimi mogą spotykać się uczestnicy szkolenia w trakcie pracy. Forma zajęć daje możliwość zdobycia wiedzy, doskonalenia umiejętności, oraz umożliwia wdrożenie zdobytej wiedzy w organizacji.

Uczestnicy otrzymają również bogaty materiał dodatkowy do pracy własnej min. zawierający przykłady wdrażania zmian w różnego typu organizacjach oraz Pigułki Wiedzy z obszaru zarządzania wiekiem.Informacje organizacyjne

Cena udziału w szkoleniu wynosi 790 zł + 23%VAT

 

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

 

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

 

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.Formularz zapisu na szkolenie:

Cztery pokolenia na rynku pracy – jak motywować i komunikować się z pokoleniem Z, Y, X, Baby Boomers

Cena netto:790 zł/os

Wybierz termin

Dane firmy

Nazwa firmy

NIP*

Ulica*

Numer*

Miasto*

Kod Pocztowy*

Osoba koordynująca

Imię*

Nazwisko*

Stanowisko

E-mail*

Telefon*

Uczestnicy szkolenia

Imię

Nazwisko

E-mail

Stanowisko

Miejsca hotelowe

Jeżeli są Państwo zainteresowani rezerwacją miejsc hotelowych za pośrednictwem naszej firmy prosimy podać liczbę dni oraz rodzaj pokoju.

Liczba pokoi:

Rodzaj pokoju:

Termin od do

Dla jednostek publicznych

Warunkiem zwolnienia z VAT jest zaznaczenie poniższego oświadczenia:
Oświadczamy, że udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych co najmniej w 70%

Uwagi

* Pola wymagane

Zapoznałem się z regulaminem zgłoszenia.

         
Wszelkie prawa zastrzeżone Effect Group ©