Dostępne terminy szkolenia

Cel i program szkolenia

Coraz więcej polskich przedsiębiorstw dostrzega potencjał związany z doskonaleniem swojej działalności w obszarze zarządzania gospodarką materiałową. Praktyka polskich i światowych firm dowodzi, że zmiany w obszarze zaopatrzenia przynoszą większe i niejednokrotnie trwalsze efekty, niż ma to miejsce po stronie sprzedaży.

Podniesienie kompetencji uczestników związanych z zarządzaniem gospodarką materiałową oraz zarządzaniem działaniami w zintegrowanym systemie zaopatrzenia. Szkolenie to ma umożliwić spojrzenie uczestnikom na ich procesy zachodzące w sferze gospodarki materiałowej z innej perspektywy, przez co odkryją oni obszary możliwych usprawnień i potencjał do dalszego rozwoju organizacji.

PROGRAM SZKOLENIA

Gospodarka materiałowa i jej zakres w przedsiębiorstwie. Współczesne uwarunkowania funkcjonowania gospodarki materiałowej:
 • Zakres zadań gospodarki materiałowej
 • Zintegrowana gospodarka materiałowa w przedsiębiorstwie i jej organizacja
 • Z czego wynika praktyczna konieczność uwzględnienia kompleksowego podejścia do realizacji zadań gospodarki materiałowej?
 • Długofalowe decyzje w sferze gospodarki materiałowej:
  • Cele gospodarki materiałowej i utrzymania zapasów w odniesieniu do: kosztów, obsługi dostaw, jakości, wsparcia innych obszarów w przedsiębiorstwie
  • Założenia w sferze zakupów materiałowych: kształtowanie zaopatrzenia, jakości zakupów, stosowania zasad logistyki oraz wpływ tych czynników na koszty utrzymywania zapasów

Kształtowanie sfery zaopatrzenia jako elementu zarządzania zintegrowaną gospodarką materiałową i zapasami:

 • Formułowanie i wybór strategii zaopatrzenia przy uwzględnieniu różnych czynników i analizy otoczenia.
 • Aspekty strategicznego wyboru produktów zaopatrzeniowych
 • Plusy i minusy centralizacji i decentralizacji zakupów
 • Kształtowanie zarządzania materiałami z uwzględnieniem zarządzania logistycznego
 • Dobre praktyki w sferze zaopatrzenia i zakupów
 • Strategie cenowe dostawców. Analiza elementów składowych

Proces zakupu jako element kształtowania gospodarki materiałowej:

 • Fazy i analiza procesu zaopatrzenia i zakupu
 • Efektywne podstawy kształtowania relacji z dostawcą
 • Proces oceny i wyboru dostawcy
 • Tworzenie bazy danych o dostawcach

Określanie wielkości (partii) zamówień (dostaw) – gra symulacyjna:

 • Wprowadzenie do symulacji
 • Przeprowadzenie symulacji
 • Omówienie i wnioski z symulacji

Czynniki kształtujące poziom zapasów. Możliwości usprawnienia przepływu zapasów oraz wprowadzenia wariantów rozwiązań:

 • Powody gromadzenia zapasów i czynniki zakłócające. Czynniki wpływające na wielkość zapasów
 • Selektywne zarządzanie produktami i podział zapasów według głównych wybranych kryteriów:
  • Funkcji zapasu
  • Wartości i ilości zapasu
  • Regularności zapotrzebowania
  • Znaczenia dla ciągłości wytwarzania i realizacji zamówień klientów
 • Koszty związane z zapasami i ich szacowanie (koszty gromadzenia zapasów, koszty utrzymania zapasów, koszty zdarzeń nadzwyczajnych, utracone przychody)
 • „Kule u nogi” – zapasy zalegające i możliwości ich zagospodarowania

Główne elementy związane ze sterowaniem zapasami:

 • Wytyczne do zarządzania grupami zapasów i potencjalne konflikty pomiędzy nimi
 • Metody wyznaczania wielkości partii dostawy (w tym nawiązanie do symulacji)
  • Poznanie głównych zasad podziału metod wyznaczania partii dostawy
  • Omówienie głównych metod pod kątem praktycznym
  • Możliwości alokacji nadwyżek zapasów – zasady i warunki
 • Ocena gospodarowania zapasami i możliwe analizy dotyczące usprawnień; mierniki i wskaźniki zapasów
  • podział mierników i wskaźników wykorzystywanych w ocenie zapasów,
  • wskaźniki rotacji zapasów magazynowych

Zarządzanie gospodarką magazynową:

 • Rola magazynów w systemie zarządzania gospodarką materiałową. Zasady kształtowania gospodarki magazynowej
 • Powiązanie zarządzania zapasami z kształtowaniem gospodarki magazynowej
 • Nowoczesne formy organizacji i przebiegu operacji w gospodarce magazynowej
 • Możliwości planowania i harmonogramowania pracy magazynu
 • Grupy kosztów magazynowania
 • Zasady projektowania nowych magazynów, możliwości optymalizacji wielkości magazynów i rozmieszczenia poszczególnych stref funkcjonalnych w magazynie
 • Przebieg procesu magazynowego i jego etapy:
  • Fazy procesu magazynowego i czynności magazynowe w poszczególnych fazach
  • wybór wariantu rozwiązania z możliwościami dobrania sprzętu do manipulacji w poszczególnych fazach procesu magazynowania
 • Metody wyznaczania miejsc składowych (stałe miejsca składowe, wolne miejsca składowe, podejście mieszane)
 • Przykładowe rozmieszczenie zapasów w strefie składowej (wg częstotliwości pobrań, grup odbiorców i ich zamówień)
 • Potrzeby informacyjne i przykłady związane z wyznaczaniem miejsc składowych
 • Szacowanie powierzchni składowej i sposoby lokowania produktów pod kątem usprawnienia procesów magazynowych

Kompleksowe planowanie dostaw w oparciu o koncepcję Planowania Potrzeb Materiałowych (ang. MRP):

 • Wprowadzenie do zastosowania kompleksowej metody PPM:
  • wielkość zapasów bieżących i uwarunkowania towarzyszące
  • poziom zapasów bezpieczeństwa i jego znaczenie
  • wyznaczanie momentu złożenia zamówienia (kiedy zamówić?)
  • wpływ poziomu i założeń obsługi klienta na wielkość utrzymywanych zapasów.
 • Koncepcja PPM i jej elementy
 • Zasady wprowadzania koncepcji w przedsiębiorstwie
 • Potrzeby informacyjne związane z koncepcją PPM.

Podsumowanie.

Rozkład godzinowy: 
pierwszy dzień: 10:00 – 17:00
drugi dzień: 9:00 – 16:00

Prezentacja multimedialna, w której przedstawiono najważniejsze charakterystyki poruszanych zagadnień, dyskusje uczestników, analiza przypadków, przygotowywanie własnych przykładów, gra symulacyjna.

Cena udziału w szkoleniu wynosi: 1690 zł + 23% VAT

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu, w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Nie widzisz terminu szkolenia? Napisz do nas!

"Zarządzanie gospodarką materiałową" - 1690 zł/os

  Szybki kontakt