Dostępne terminy szkolenia

Cel i program szkolenia

Niebawem wejdą w życie przepisy, które nałożą na jednostki sektora finansów publicznych obowiązek raportowania umów. Informacje w tym przedmiocie będzie należało przesyłać do rejestru elektronicznego prowadzonego przez Ministerstwo Finansów. Z tego też powodu chcieliśmy zaproponować Państwu niniejsze szkolenie.

Pomimo tego, że przepisy nie weszły jeszcze w życie, planowana jest już ich nowelizacja, co uwzględnione zostało w programie szkolenia.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązkiem raportowania umów, ustalaniem katalogu umów podlegającego raportowaniu i wyłączeń, zasadami publikacji zawieranych umów oraz pojęciem i przykładami korupcji.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów odpowiedzialnych za zawieranie umów, na których będzie ciążyć obowiązek raportowania, a także kierowników jednostek odpowiedzialnych za raportowanie.

Szkolenie jest przydatne także dla osób odpowiedzialnych za audyt, gospodarność i kontrolę wydatków w podmiocie.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

 • Pojęcie jednostki sektora finansów publicznych i tym samym podmiotu zobowiązanego do stosowania ustawy (Ustawa o finansach publicznych).
 • Ograniczenia w publikacji umów z uwagi na art. 5 Ustawy o dostępie do informacji publicznej. Pojęcie prywatności osoby fizycznej. Analiza orzecznictwa.
 • Czy obowiązkowi publikacji podlega umowa o pracę, umowa zlecenie z osobą fizyczną?
 • Pojęcie osoby pełniącej funkcje publiczne, co do której należy publikować umowy o pracę.
 • Tajemnica przedsiębiorcy a tajemnica przedsiębiorstwa. Czym się od siebie różnią?
 • Czy tajemnica przedsiębiorcy może doprowadzić do odstąpienia od publikacji?
 • Ograniczenia w publikacji umów z uwagi na art. 12 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Jakich umów dotyczy obowiązek publikacji?
 • Problematyka umów sprzedażowych. Czy zakład wodociągowy (będący samorządowym zakładem budżetowym) ma obowiązek publikacji każdej zawartej umowy o dostawę mediów?
 • Problematyka umów stanowiących przedmiot działalności podmiotu np. umowy zawierane przez NFZ.
 • Czy należy raportować umowy o dostawę mediów?
 • Czy należy raportować umowy ramowe? Pojęcie umowy ramowej.
 • Zasady publikacji umów barterowych.
 • Czy umowy, które nie posiadają kwoty (np. umowa darowizny) podlegają publikacji?
 • Formy czynności prawnych, w tym problematyka formy dokumentowej i szczególnej, o których mowa w ustawie.
 • Umowa ustna a faktura. Czy faktura realizuje znamiona formy dokumentowej?
 • Umowa ustna a obowiązek publikacji.
 • Problem ustalania wartości umów zawieranych na czas nieokreślony (tj. dotyczących świadczeń powtarzalnych) w kontekście kwoty 500 zł, od której powstaje obowiązek publikacji. Jak liczyć w/w kwotę?
 • Na kim ciąży obowiązek raportowania?
 • Kto ponosi odpowiedzialność karną w sytuacji, gdy kierownik nie jest w stanie sam dokonywać raportowania i powierza swoje obowiązki pracownikowi, pracownik czy kierownik? Planowane zmiany przepisów w tym przedmiocie.
 • Wprowadzanie procedur wewnętrznych zapewniających sprawne raportowanie umów. Co dobrze napisania procedura powinna zawierać, by mogła chronić kierownika jednostki od odpowiedzialności karnej.
 • Termin publikacji. Od jakiego momentu należy liczyć termin w przypadku umów, które nie są podpisywane jednocześnie?
 • Jakie informacje dot. umów podlegają raportowaniu?
 • Na czym polega obowiązek podania wyłączenia spod zakresu publikacji? Czy wyłączenie takie może mieć charakter zbiorczy?
 • W jakim terminie należy dokonać obowiązku zaraportowania?
 • Czy za brak publikacji grożą sankcje?
 • Wady i zalety ustawy.
 • Problematyka umów marketingowych a korupcja.
 • Zagrożenia związane z zawieraniem umów dot. sponsoringu, consultingu, analiz, ekspertyz itp.

 

Rozkład godzinowy:

08:45 – 09:00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

09:00 – 15:00 Zajęcia

 

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład

Cena udziału w szkoleniu online wynosi 650 zł + 23%VAT

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w szkoleniu prowadzonym „na żywo” z sesja pytań, materiały szkoleniowe w wersji pdf, dyplom w wersji pdf.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia online i przesłanie potwierdzenia przelewu. Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Szkolenia zamknięte:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Nie widzisz terminu szkolenia? Napisz do nas!

"Obowiązek raportowania umów do rejestru Ministerstwa Finansów przez jednostki sektora finansów publicznych z uwzględnieniem planowanej nowelizacji" - 650 zł/os

  Szybki kontakt