Dostępne terminy szkolenia

Cel i program szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie obowiązujących podstaw prawnych i zasad przeprowadzania kontroli w projektach dofinansowanych z funduszy Europejskich.  Uczestnicy zdobędą i uporządkują wiedzę w zakresie  nieprawidłowości i nadużyć występujących w projektach oraz konsekwencji i skutków ich wystąpienia.

Korzyści dla uczestników:

Uczestnicy nabędą umiejętności współpracy w obszarze kontroli projektów oraz identyfikowania nieprawidłowości i nadużyć z instytucjami spoza systemu wdrażania programów operacyjnych.

Adresaci:
Szkolenie adresowane do kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, pracowników administracji publicznej oraz pracowników innych jednostek realizujących kontrole projektów, osób  weryfikujących lub zatwierdzających wnioski o płatność oraz innych zainteresowanych kontrolami projektów.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

KONTROLA W SYSTEMIE WDRAŻANIA FUNDUSZY UNIJNYCH 2021-2027

 • Podstawy prawne
 • Podział kompetencyjny
 • Zadania instytucji zarządzającej, pośredniczącej, wdrażającej, certyfikującej i audytowej
 • Inne uprawnione podmioty do przeprowadzania kontroli projektów unijnych

ZASADY PRZEPROWADZANIA KONTROLI PROJEKTU

 • Rodzaje kontroli, w tym kontrola na zakończenie projektu, podstawy prawne regulujące zadania kontroli, monitoringu i ewaluacji.
 • Wizyty monitoringowe – najczęstsze błędy i problemy identyfikowane w toku wizyt, sposoby dokumentowania uchybień/nieprawidłowości, metody ich korygowania/usuwania.
 • Terminy i zakres kontroli oraz przygotowanie projektu do kontroli.
 • Kontrola wniosków o płatność i dokumentów księgowych – metodologia doboru próby dokumentów, sposób weryfikacji przykładowych dowodów księgowych oraz weryfikacja poprawności dokumentacji rozliczeniowej służącej dokumentowaniu wydatków.
 • Możliwości prawne wglądu w dokumentację księgową Beneficjenta z uwzględnieniem dokumentacji potwierdzającej rozliczanie metodami uproszczonymi.

ETAPY KONTROLI PROJEKTU

 • Przygotowanie zespołu kontrolnego do kontroli
 • Przeprowadzenie kontroli i dokumentowanie jej przebiegu
 • Czynności pokontrolne
 • Zalecenia pokontrolne i nadzór nad usuwaniem wykrytych nieprawidłowości/ uchybień

NIEPRAWIDŁOWOŚCI W WYKORZYSTANIU FUNDUSZY UNIJNYCH

 • Podstawy prawne
 • Definicja uchybienia, nieprawidłowości i nadużycia finansowego
 • System informowania o nieprawidłowościach finansowych
 • Nieprawidłowości podlegające i nie podlegające raportowaniu do KE
 • Przekazywanie informacji o nieprawidłowościach odpowiednim organom
 • Obowiązujące uregulowania w zakresie przeciwdziałania i postępowania z nadużyciami finansowymi

NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE NIEPRAWIDŁOWOŚCI W WYKORZYSTANIU FUNDUSZY UNIJNYCH W OBSZARACH

 • Udzielania zamówień publicznych
 • Wydatkowania funduszy niezgodnie z celem, przeznaczeniem
 • Osiągnięcia rezultatów w projekcie
 • Poprawności otrzymywanych i wystawianych dokumentów bez wnioskodawcę
 • Partnerstwa w projektach

NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE NADUŻYCIA FINANSOWE W WYKORZYSTANIU FUNDUSZY UNIJNYCH

 • Zmowy przetargowe
 • Konflikt interesów
 • Korupcja
 • Fałszerstwo dokumentów

SKUTKI I KONSEKWENCJE NIEPRAWIDŁOWOŚCI W PROJEKCIE

 • Konsekwencje wystąpienia nieprawidłowości
 • Sankcje dla Wnioskodawcy
 • Odzyskiwanie środków
 • Rejestr podmiotów wykluczonych.
 • Obliczanie wysokości korekty finansowej (metody obliczania).

 

Informacje organizacyjne:

08:45 – 09:00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

09:00 – 15:00 Zajęcia

 

Szkolenie online będzie realizowane na platformie Microsoft Teams.

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową

Szkolenie będzie prowadzone w formie prezentacji połączonej z dyskusją. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane konkretne przypadki.

Cena udziału w szkoleniu online wynosi 690 zł + 23%VAT

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w szkoleniu prowadzonym „na żywo” z sesja pytań, materiały szkoleniowe w wersji pdf, dyplom w wersji pdf.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia online i przesłanie potwierdzenia przelewu. Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Szkolenia zamknięte:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Nie widzisz terminu szkolenia? Napisz do nas!

"Praktyczne aspekty kontroli projektów współfinansowanych ze środków UE – warsztaty online" - 690 zł/os

  Szybki kontakt