Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Online 10-02-2023 10-02-2023
Online 05-06-2023 05-06-2023
Online 01-12-2023 01-12-2023

Cel i program szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie obowiązujących podstaw prawnych i zasad przeprowadzania kontroli w projektach dofinansowanych z funduszy Europejskich.  Uczestnicy zdobędą i uporządkują wiedzę w zakresie  nieprawidłowości i nadużyć występujących w projektach oraz konsekwencji i skutków ich wystąpienia.

Korzyści dla uczestników:

Uczestnicy nabędą umiejętności współpracy w obszarze kontroli projektów oraz identyfikowania nieprawidłowości i nadużyć z instytucjami spoza systemu wdrażania programów operacyjnych.

Adresaci:
Szkolenie adresowane do kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, pracowników administracji publicznej oraz pracowników innych jednostek realizujących kontrole projektów, osób  weryfikujących lub zatwierdzających wnioski o płatność oraz innych zainteresowanych kontrolami projektów.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

KONTROLA W SYSTEMIE WDRAŻANIA FUNDUSZY UNIJNYCH 2021-2027

 • Podstawy prawne
 • Podział kompetencyjny
 • Zadania instytucji zarządzającej, pośredniczącej, wdrażającej, certyfikującej i audytowej
 • Inne uprawnione podmioty do przeprowadzania kontroli projektów unijnych

ZASADY PRZEPROWADZANIA KONTROLI PROJEKTU

 • Rodzaje kontroli, w tym kontrola na zakończenie projektu, podstawy prawne regulujące zadania kontroli, monitoringu i ewaluacji.
 • Wizyty monitoringowe – najczęstsze błędy i problemy identyfikowane w toku wizyt, sposoby dokumentowania uchybień/nieprawidłowości, metody ich korygowania/usuwania.
 • Terminy i zakres kontroli oraz przygotowanie projektu do kontroli.
 • Kontrola wniosków o płatność i dokumentów księgowych – metodologia doboru próby dokumentów, sposób weryfikacji przykładowych dowodów księgowych oraz weryfikacja poprawności dokumentacji rozliczeniowej służącej dokumentowaniu wydatków.
 • Możliwości prawne wglądu w dokumentację księgową Beneficjenta z uwzględnieniem dokumentacji potwierdzającej rozliczanie metodami uproszczonymi.

ETAPY KONTROLI PROJEKTU

 • Przygotowanie zespołu kontrolnego do kontroli
 • Przeprowadzenie kontroli i dokumentowanie jej przebiegu
 • Czynności pokontrolne
 • Zalecenia pokontrolne i nadzór nad usuwaniem wykrytych nieprawidłowości/ uchybień

NIEPRAWIDŁOWOŚCI W WYKORZYSTANIU FUNDUSZY UNIJNYCH

 • Podstawy prawne
 • Definicja uchybienia, nieprawidłowości i nadużycia finansowego
 • System informowania o nieprawidłowościach finansowych
 • Nieprawidłowości podlegające i nie podlegające raportowaniu do KE
 • Przekazywanie informacji o nieprawidłowościach odpowiednim organom
 • Obowiązujące uregulowania w zakresie przeciwdziałania i postępowania z nadużyciami finansowymi

NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE NIEPRAWIDŁOWOŚCI W WYKORZYSTANIU FUNDUSZY UNIJNYCH W OBSZARACH

 • Udzielania zamówień publicznych
 • Wydatkowania funduszy niezgodnie z celem, przeznaczeniem
 • Osiągnięcia rezultatów w projekcie
 • Poprawności otrzymywanych i wystawianych dokumentów bez wnioskodawcę
 • Partnerstwa w projektach

NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE NADUŻYCIA FINANSOWE W WYKORZYSTANIU FUNDUSZY UNIJNYCH

 • Zmowy przetargowe
 • Konflikt interesów
 • Korupcja
 • Fałszerstwo dokumentów

SKUTKI I KONSEKWENCJE NIEPRAWIDŁOWOŚCI W PROJEKCIE

 • Konsekwencje wystąpienia nieprawidłowości
 • Sankcje dla Wnioskodawcy
 • Odzyskiwanie środków
 • Rejestr podmiotów wykluczonych.
 • Obliczanie wysokości korekty finansowej (metody obliczania).

 

Informacje organizacyjne:

08:45 – 09:00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

09:00 – 15:00 Zajęcia

 

Szkolenie online będzie realizowane na platformie Microsoft Teams.

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową

Szkolenie będzie prowadzone w formie prezentacji połączonej z dyskusją. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane konkretne przypadki.

Cena udziału w szkoleniu online wynosi 690 zł + 23%VAT

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w szkoleniu prowadzonym „na żywo” z sesja pytań, materiały szkoleniowe w wersji pdf, dyplom w wersji pdf.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia online i przesłanie potwierdzenia przelewu. Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Szkolenia zamknięte:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Praktyczne aspekty kontroli projektów współfinansowanych ze środków UE – warsztaty online" - 690 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.