Dostępne terminy szkolenia

Cel i program szkolenia

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy (jak również jej poszerzenie) w zakresie przepisów prawa pracy, regulujących kwestię urlopów wypoczynkowych oraz zasad udzielania płatnych zwolnień z pracy. Wskazanie praktycznych rozwiązań oraz omówienie nietypowych i problematycznych przypadków, ułatwi Uczestnikom wykonywanie bieżących obowiązków zgodnie z przepisami i przyjętą praktyką. Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie swobodnie orientować się w tematyce zasad udzielania urlopów wypoczynkowych oraz dni wolnych, naliczania ich wymiarów oraz właściwego ich ewidencjonowania w dokumentacji.

Korzyści dla uczestników:

Dzięki udziałowi z zajęciach Uczestnik zaktualizuje, uporządkuje i ugruntuje swoją wiedzę w zakresie planowania, udzielenia i rozliczania urlopów pracowniczych. Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych, podstawowych zasad udzielania urlopu bez względu na wymiar czasu pracy pracownika.

Uczestnicy na praktycznych przykładach poszerzą wiedzę w zakresie: proporcjonalnego rozliczania urlopów wypoczynkowych pracowników pełnoetatowych i niepełnoetatowych, redukowania zaległości urlopowych oraz rozliczania urlopu wypoczynkowego pracownika niepełnosprawnego. Tematyka szkolenia obejmuje również niuanse udzielania i dokumentowania: urlopów okolicznościowych, zwolnień związanych z wezwaniami do sądu (związanych i niezwiązanych z wykonywaną pracą), urlopów szkoleniowych oraz wielu rodzajów innych zwolnień.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest skierowane zarówno do osób początkujących, które rozpoczynają doświadczenie w kadrach, a także do osób zaawansowanych w zawodzie, które na co dzień zajmują się tą tematyką prawa pracy. Z uwagi na szeroki zakres poruszanych zagadnień, szkolenie będzie również przydatne kierownikom, menedżerom, specjalistom innych działów w organizacji. Zarówno pracownikom  sektora prywatnego jak i publicznego.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

URLOP WYPOCZYNKOWY I USPRAWIEDLIWIONE DNI NIEOBECNOŚCI W PRACY W PRAKTYCE

 

Podstawa prawna i zasady udzielania urlopu wypoczynkowego

 • prawo pracownika do corocznego płatnego i nieprzerwanego urlopu,
 • zasady zaokrąglania przy obliczeniach urlopowych,
 • realizacja wymogu udzielania urlopu w części trwającej co najmniej 14 dni,
 • wykroczenie i wysokość grzywny z tytułu nieudzielenia urlopu.

 

Tryby udzielania urlopu wypoczynkowego i zmiana terminu urlopu

 • plan urlopowy,
 • wnioski urlopowe,
 • przymusowe udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego (okres wypowiedzenia stosunku pracy, terminowe wykorzystanie urlopu przez pracowników),
 • zmiana terminu wykorzystania urlopu z uwagi na potrzeby pracodawcy, z uwagi na chorobę pracownika lub innych okoliczności uniemożliwiające kontynuację urlopu,
 • wykorzystanie urlopu wypoczynkowego w czasie COVID-19.

 

Wymiar urlopu wypoczynkowego:

 • zaliczenie okresu nauki,
 • zaliczenie okresu pracy,
 • zaliczanie innych okresów na mocy przepisów szczególnych.

 

Wymiar urlopu wypoczynkowego dla osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy 

Prawo do pierwszego urlopu i zasady jego udzielania

 • nabycie urlopu w pierwszym roku pracy zawodowej,
 • pierwszy urlop w przypadku podjęcia pracy w ostatnich tygodniach roku kalendarzowego,
 • rozliczanie urlopu przy zmianie pracodawcy w trakcie pierwszego roku pracy.

 

Urlop proporcjonalny i zasady jego obliczania

 • rozpoczęcie lub zakończenie zatrudnienia w trakcie roku,
 • okresowe przerwy w wykonywaniu pracy,
 • zmiana wymiaru czasu pracy,
 • obniżenie wymiaru urlopu,
 • zmiana wymiaru urlopu,
 • udzielanie urlopu na godziny,
 • urlop wypoczynkowy przy równoległym zatrudnieniu.

 

Urlop dodatkowy pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności,

 • zasady udzielania (łącznie czy oddzielnie),
 • nieterminowe dostarczanie orzeczenia o niepełnosprawności,
 • rozliczenie proporcjonalne urlopu dodatkowego,
 • ustalanie daty nabycia uprawnienia.

 

Urlop na żądanie

 • odmowa pracodawcy udzielenia urlopu na żądanie,
 • forma składania wniosku,
 • termin złożenia wniosku,
 • data wykorzystania urlopu na żądanie.

 

Urlopy bezpłatny

 • tryb udzielenia urlopu bezpłatnego,
 • zakaz stosowania przymusowych urlopów bezpłatnych na czas przestoju,
 • urlop bezpłatny a staż pracy.

 

Płatne zwolnienia z pracy:

 • obowiązek usprawiedliwienia nieobecności w pracy,
 • poinformowanie pracodawcy o przyczynach nieobecności w pracy,
 • zasady udzielania urlopów okolicznościowych,
 • kategorie zdarzeń oraz relacje rodzinne uprawniających do urlopu okolicznościowego,
 • zwolnienia lekarskie,
 • rekompensata utraconego wynagrodzenia,
 • wezwanie do sądu w charakterze świadka w sprawach związanych i niezwiązanych z wykonywaną pracą,
 • zwolnienia dawców krwi (COVID-19).

 

Urlopy i zwolnienia związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych:

 • pracownicy uprawnieni do urlopów i zwolnień,
 • wymiar urlopu szkoleniowego i dodatkowych zwolnień,
 • umowa zawarta w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 

Zwolnienia z tytułu opieki nad dzieckiem zdrowym:

 • korzystanie ze zwolnienia na dziecko na dni i na godziny,
 • pierwszy wniosek w roku – jako określenie sposobu korzystania ze zwolnienia w danym roku,
 • korzystanie ze zwolnienia na dziecko przez pracowników zatrudnionych w systemie równoważnym oraz na część etatu,
 • zmiana etatu w trakcie roku a wymiar zwolnienia godzinowego,
 • wymiar godzinowy zwolnienia pracownika z obniżoną normą czasu pracy.

 

Prowadzenie dokumentacji pracowniczej w zakresie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy

 • zasady prowadzenia i gromadzenia dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy w postaci dokumentów związanych z ubieganiem się i korzystaniem z urlopu wypoczynkowego,
 • okres przechowywania wniosków urlopowych,
 • zasady prawidłowego prowadzenia ewidencji czasu pracy w zakresie usprawiedliwionych nieobecności w pracy,
 • oznaczanie dni wolnych w ewidencji czasu pracy.

 

Rozkład godzinowy:

08:45 – 09:00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
09:00 – ok. 15.00 Zajęcia.

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Przekazanie wiedzy w formie wykładów, materiałów źródłowych, narzędzi, skryptów, oraz dużej ilości przykładów z prezentacją dopuszczalnych rozwiązań.

Cena udziału w szkoleniu online wynosi 590 zł + 23%VAT

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w szkoleniu prowadzonym „na żywo” z sesja pytań, materiały szkoleniowe w wersji pdf, dyplom w wersji pdf.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia online i przesłanie potwierdzenia przelewu. Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Szkolenia zamknięte:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Nie widzisz terminu szkolenia? Napisz do nas!

"Urlop wypoczynkowy i usprawiedliwione dni nieobecności w pracy w praktyce – warsztaty online" - 590 zł/os

  Szybki kontakt