Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Online 13-06-2023 13-06-2023

Cel i program szkolenia

Coraz wyższe wymagania, jakie stawia rynek, sprawiają, że podczas zawierania umów i prowadzenia negocjacji nieodzownym staje się znajomości podstawowych pojęć z zakresu prawa gospodarczego. Brak stosownej wiedzy w tym zakresie może podważyć zaufanie do nas, nadszarpnąć wizerunek reprezentowanej firmy, a przede wszystkim utrudnić dochodzenie roszczeń przed sądem w przyszłości. I właśnie z myślą o osobach odpowiedzialnych za zawieranie umów zakupu w firmie przygotowany został blok wykładowy poświęcony tej tematyce.

Po zakończeniu szkolenia w/w osoby będą potrafiły:

 Zawierać umowy sprzedażowe i zakupowe:

 • przestrzegać zasad reprezentacji kontrahentów przy podpisywaniu w/w umów,
 • analizować treść umów zaproponowanych przez klienta,
 • rozpatrywać i zgłaszać reklamacje,
 • będą wiedzieć, jak weryfikować wiarygodność kontrahenta, jakie dokumenty od niego odbierać,

jak potwierdzać transakcję w związku z udzielaniem kredytów kupieckich.

Adresaci:

Właściciele firm zajmujących się sprzedażą lub nabywaniem towarów, członkowie zarządu w/w firm, pracownicy działów handlowych, przedstawiciele handlowi, zakupowcy, dyrektorzy i kierownicy sprzedaży

 

 PROGRAM SZKOLENIA

 

Problematyka rękojmi, wad, gwarancji:

 • Pojęcie umów w obrocie gospodarczym i przedsiębiorcy.
 • Pojęcie wady i niezgodności towaru z umową, na czym może polegać. Rodzaje wad.
 • Postępowanie w przypadku niezgodności towaru z umową. Rodzaje uprawnień po stronie kupującego (odstąpienie od umowy, obniżenie ceny, wymiana).
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza sprzedawcy za niezgodność towaru z umową.
 • Terminy przy dochodzeniu roszczeń z tytułu niezgodności towaru z umową, termin do zgłoszenia niezgodności, jej wykrycia.
 • Problem zwłoki w dostarczeniu towaru. Zwłoka o opóźnienie. Na czyj koszt powinien być dostarczony towar?
 • Czas na zawiadomienie o wadzie, a przedawnienie.
 • Na czyj koszt następuje wydanie rzeczy sprzedanej i transport?
 • Kto ponosi ryzyko zagubienia i zniszczenia przesyłki w czasie transportu?
 • Demontaż i ponowne zamontowanie rzeczy wadliwej – kto ponosi koszty?
 • Rękojmia a gwarancja, czym się od siebie różnią. Które z nich jest lepsze.
 • Kto może udzielić gwarancji, na jaki czas, w jakim zakresie? Gwarancja jako forma podnoszenia kosztów sprzedaży (kruczki stosowane przez sprzedających).
 • Uprawnienia przysługujące z gwarancji.

Omówienie problematyki rękojmi i gwarancji w kontekście problemów Klienta na podstawie przesłanych przez niego pytań i zgłoszonych problemów przed szkoleniem.

Właściwe zawieranie umów w obrocie gospodarczym:

 • Badanie wiarygodności klienta (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej).
 • Osoby uprawnione do zawierania umów w obrocie gospodarczym na przykładzie poszczególnych rodzajów spółek – prawo do zawierania umów przez: prezesów, wiceprezesów, prokurentów, wspólników…
 • Analiza zasad reprezentacji w kontekście odpisu z KRS. Praca z dokumentem.
 • Pełnomocnictwo i prokura. Co to jest prokura, rodzaje prokury. Czy prokurent odpowiada za długi, wynikające z umów, które zawiera.
 • Konsekwencje zawarcia umowy przez osoby nieuprawnione.
 • Podstawowe elementy umowy w obrocie gospodarczym.
 • Kary umowne – za co mogą być wprowadzane? Problem przeszacowania i niedoszacowania kary umownej. Czy można dochodzić obniżenia kary umownej?
 • Formy czynności prawnych (forma konkludentna, ustna, pisemna, akt notarialny…), zawieranie umów drogą e-mailową.
 • Regulaminy, ogólne warunki umów, ogólne warunki sprzedaży stosowane przez kontrachentów… Co zrobić, gdy każda ze stron posiada swoje w/w załączniki do umów? Które z nich są ważniejsze?
 • Uprawienia strony w przypadku zwłoki w spełnieniu świadczenia (np. dostawie towaru). Czym różni się zwłoka od opóźnienia?
 • Podstawowe błędy popełniane przy pisaniu umów.

 

Rozkład godzinowy:

08:45 – 09:00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

09:00 – 15:00 Zajęcia

 

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

 • praca z dokumentem ( pełnomocnictwo, odpis z KRS… ),
 • analiza treści konkretnych umów, w tym najczęściej występujących klauzul umownych,
 • dyskusja kierowana – omawianie problemów praktycznych,
 • rozwiązywanie problemów praktycznych kazusów,
 • wykład wzbogacony o technikę multimedialną (prezentacja w Power Point).

Cena udziału w szkoleniu online wynosi 750 zł + 23%VAT

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w szkoleniu prowadzonym „na żywo” z sesja pytań, materiały szkoleniowe w wersji pdf, dyplom w wersji pdf.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia online i przesłanie potwierdzenia przelewu. Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Szkolenia zamknięte:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Umowy zakupowe i sprzedażowe, w tym problematyka rękojmi i gwarancji z uwzględnieniem nowelizacji wchodzącej w życie 01.01.2023 r. – online" - 750 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.