Dostępne terminy szkolenia

Cel i program szkolenia

W trakcie szkolenia omawiane są zarówno kwestie prawne, związane z pełnieniem funkcji kierowniczej i efektywnym zarządzaniem oraz te, które są niezbędne przy rozwiązywaniu często występujących problemów w kierowaniu zespołami (także problemów występujących w zarządzaniu pojedynczymi pracownikami). Szkolenie umożliwia przyswojenie, w formule warsztatowej, wiedzy, umiejętności i dobrych nawyków – w odniesieniu do typowych zagrożeń występujących w zarządzaniu. Ma również na celu ograniczenie negatywnych skutków ryzyka w pracy kierowniczej. Podczas szkolenia w bardzo przystępny, zrozumiały sposób udostępniana jest wiedza – jak powinno wyglądać przekazywanie zadań, ocena i rozliczanie podwładnych, bieżące zarządzanie – zgodne z prawem i efektywne merytorycznie. Umożliwia zwiększenie efektywności kierowania, odnosi się do najlepszych praktyk w tej dziedzinie.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

DZIEŃ I

Uprawnienia kierownicze – prawne i organizacyjne podstawy zarządzania ludźmi i pracą

 • Uprawnienia kierownicze – podstawy prawne, podstawy zarządcze.
 • Istota kontraktu związanego z zatrudnieniem – co warto wiedzieć, co warto uświadamiać pracownikom.
 • Wymagania pracodawcy, a oczekiwania pracownika – uświadomienie statusu.
 • Zasada bezpośredniego podporządkowania w kierowaniu podwładnymi – jej znaczenie.

 Korzystanie z uprawnień kierowniczych – skuteczne zarządzane i ograniczanie konfliktów

 • Kierowanie pracownikami – najważniejsze “role” – przykłady z praktyki.
 • Stosunki pomiędzy kierownikiem a pracownikami, stosunki pomiędzy pracownikami – dopuszczalny zakres ingerencji.
 • Ćwiczenie – podejście do rozwiązywania konfliktów.
 • Konflikty od strony prawnej.
 • Kiedy mamy do czynienia z konfliktem.
 • Konflikt, a tzw. zdrowa rywalizacja.
 • Konflikt a mobbing – istota różnicy.
 • Asertywność i dopuszczalne granice asertywności.

 Realizacja uprawnień kierowniczych – przekazywanie zadań w procesie pracy

 • Pracownicze podporządkowanie – przełożenie przepisów na realia kierowania i relacje przełożony – podwładny.
 • Prawne aspekty dotyczące wydawania poleceń służbowych (granice związania pracownika poleceniem służbowym, odmowa wykonania polecenia służbowego – konsekwencje).
 • Zadaniowość – co oznacza w praktyce.
 • Zgodne z prawem i zrozumiałe formułowanie i przekazywanie zadań dla podwładnych.
 • Delegowanie uprawnień, delegowanie obowiązków – rozwiązania sprawdzone w praktyce.
 • Krytyka i opór podwładnych – możliwości przełamywania.
 • Zebranie – jako sytuacja formalna i społeczna – konsekwencje.
 • Sprawdzone metody i techniki – przełożony dba porządek spotkania.

 Realizacja uprawnień kierowniczych – prowadzenie zespołu

 • Grupa, zespół – ważne pojęcia
 • Organizowanie pracy zespołu – 3 kluczowe punkty
 • Praca zdalna jako szczególne wyzwanie w prowadzeniu zespołu
 • Niebezpieczeństwa dla kierowników – aktualne realia rynku pracy, błędy i tzw. zaszłości
 • Wskaźniki efektywności pracy zespołowej
 • Ważne informacje o stylach kierowania
 • Czym jest lojalność pracownicza i co powinno być jej podstawą
 • Podejścia do wykonywanej pracy
 • Przyczyny nielojalnych zachowań
 • Wzmacnianie wiarygodności i autorytetu przełożonego – zasady

 Realizacja uprawnień kierowniczych – efektywna ocena i rozliczanie zatrudnionych

 • Prawo do oceny, czy obowiązek – uzasadnienie dla ocen.
 • Właściwe rozumienie pojęcia obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracowników.
 • Właściwa reakcja na pomyłki, błędy, zaniechanie, ignorowanie poleceń przełożonych.
 • Rozmowa z trudnym pracownikiem – egzekwowanie poleceń, rozliczanie – prawne uzasadnienie i praktyczne wskazówki.
 • Ocena i rozliczanie pracowników świadczących pracę w formule zdalnej.
 • Wymagania dotyczące postaw i zachowań pracowników – kluczowe w dzisiejszych realiach.
 • Zarzuty pracowników pod adresem kierownika – gdzie znajdują się granice i jak o tym dyskutować.
 • Dyscyplinowanie pracownika – sytuacje skrajne.
 • Trudne decyzje kadrowe i ich uzasadnienie oraz komunikowanie.
 • Ćwiczenie – „trudna sytuacja, właściwa decyzja”

Realizacja uprawnień kierowniczych – właściwa motywacja podwładnych

 • Motywacja – jej właściwe rozumienie.
 • Rzeczywisty związek między motywacją a osiągnięciami pracowników.
 • Identyfikacja potrzeb podwładnych.
 • Co możemy zmienić w człowieku, a czego nie…
 • Ważne kwestie w rozmowach z podwładnymi – różnica pomiędzy gratyfikacją sprawiedliwą, a obiektywną.
 • Roszczeniowość pracowników – jej uzasadnienie i jej granice. Sposoby reagowania na roszczeniowość.

 Podsumowanie I dnia zajęć

 • Ćwiczenie – (test) kompetencje kierownicze w kluczowych obszarach

 

DZIEŃ II

Ryzyko kierownicze – identyfikacja zagrożeń

 • Pojęcie ryzyka kierowniczego.
 • Ryzyko a decyzje kierownicze.
 • Dysfunkcje w zarządzaniu jako ważna przyczyna ryzyka.
 • Ryzyko związane z sytuacją kryzysową.

Ryzyko merytoryczne (operacyjne) w pracy kierowniczej

 • Rodzaje ryzyka merytorycznego w organizacji – próba usystematyzowania.
 • Ryzyko strategiczne, operacyjne, merytoryczne a zobowiązania poszczególnych kierowników
 • Kluczowe merytoryczne obszary ryzyka kierowniczego: (obszar wiedzy, umiejętności, postaw             i zachowań).
 • Sposoby ograniczania ryzyka merytorycznego – wytyczne dla kierowników.
 • Zestaw kompetencji kierowniczych pożądanych w ograniczaniu ryzyka.

Ryzyko personalne (kadrowe) w pracy kierowniczej

 • Co jest brane pod uwagę przy ocenie ryzyka personalnego.
 • Ryzyko personalne w zespole – formularz/arkusz analizy ryzyka.
 • Sposoby ograniczania ryzyka kadrowego –  wytyczne dla kierowników.

Ryzyko prawne w pracy kierowniczej

 • Pojęcie ryzyka prawnego w kontekście kierowniczym.
 • Odpowiedzialność prawna menedżera w świetle prawa polskiego – krótki przegląd.
 • Kryteria odpowiedzialności kierowników i ich związek z ryzykiem prawnym.
 • Pojęcie ładu organizacyjnego.
 • Przepisy branżowe, normy, standardy.
 • Nowa ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych – wzmocnienie obowiązku ograniczania ryzyka prawnego w kierowaniu.
 • Sposoby ograniczania ryzyka prawnego – wytyczne dla kierowników.

Podsumowanie szkolenia, panel dyskusyjny.

 

DZIEŃ I i II:  9:00-14:00

 • 08:45 – 09:00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
 • 09:00 – 14:00 Zajęcia

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Przekazanie wiedzy w formie wykładów, materiałów źródłowych, narzędzi, skryptów oraz dużej ilości przykładów z prezentacją dopuszczalnych rozwiązań.

Cena udziału w szkoleniu online wynosi 990 zł + 23%VAT

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w szkoleniu prowadzonym „na żywo” z sesja pytań, materiały szkoleniowe w wersji pdf, dyplom w wersji pdf.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia online i przesłanie potwierdzenia przelewu. Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Szkolenia zamknięte:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Nie widzisz terminu szkolenia? Napisz do nas!

"Standardy pracy kierowniczej – warsztaty online" - 990 zł/os

  Szybki kontakt