Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Online 24-05-2024 24-05-2024
Online 18-10-2024 18-10-2024
Online 09-12-2024 09-12-2024

Cel i program szkolenia

Bez wątpienia promowanie etyki i kultury uczciwości w służbie cywilnej służy poprawie profesjonalizmu, bezstronności i neutralności politycznej członków korpusu służby cywilnej. W ostatnim czasie mamy do czynienia ze wzmożoną aktywnością państwa zarówno w zakresie promowania etyki, jak i w walce ze zjawiskiem korupcji i wszelkiego rodzaju nadużyciami w sektorze publicznym. Szef Służby Cywilnej skierował do dyrektorów generalnych i kierowników urzędów „Zalecenie w zakresie promowania kultury uczciwości” a w 2020 roku CBA opublikowało „Wytyczne antykorupcyjne dla administracji publicznej w zakresie jednolitych rozwiązań instytucjonalnych oraz zasad postępowania dla urzędników” podkreślając po raz kolejny nacisk kładziony na zasady promowanie jednolitych standardów oraz zasad antykorupcyjnych i postaw etycznych w urzędach.

Warto podkreślić, że Szef Służby Cywilnej zachęca, aby osoby, które odpowiadają w urzędzie za politykę kadrową m.in.:

 • Uwzględniły w programie służby przygotowawczej szkolenia z zakresu etyki i uczciwości. Zgodnie z Zaleceniem udział w takim szkoleniu z etyki powinien być obligatoryjny dla wszystkich osób rozpoczynających pracę w korpusie.
 • Włączyły szkolenie z zakresu etyki i uczciwości do listy szkoleń powszechnych w urzędzie, jako regularne szkolenie obowiązkowe dla wszystkich członków korpusu. Ważne, aby osoby zajmujące wyższe stanowiska w służbie cywilnej mogły uczestniczyć w szkoleniach z etyki dedykowanych dla tej grupy stanowisk.
 • Informowały Szefa Służby Cywilnej o tym, jakie działania podejmują na rzecz budowy kultury uczciwości.

Dlatego oferujemy Państwu szkolenie w zakresie obowiązków, które należy znać aby poprawnie móc wykonywać nałożone ustawą zadania.

Atutem szkolenia jest bogaty program obejmujący choćby problematykę korupcji, wytyczne CBA i omówienie praktycznej problematyki potencjalnych nadużyć z zakresu prawa pracy związanych z etyką (mobbing i prawidłowe reakcje na te incydenty ze strony pracodawcy i pracowników).

Program szkolenia otwartego jest uniwersalny:

 • dla osób, które zajmują kierownicze stanowiska w służbie cywilnej
 • jako szkolenie cykliczne dla wszystkich członków korpusu służby cywilnej, którzy nie zajmują wyższych stanowisk w służbie cywilnej
 • dla osób, które podejmują po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej

W ramach szkoleń zamkniętych szkolenie dedykowane może być określonej grupie pracowników (pracownicy nowozatrudnieni, osoby zajmujące stanowiska kierownicze, pozostali pracownicy)

Adresaci

Osoby zatrudnione w strukturach służby cywilnej, osoby zainteresowane zatrudnieniem w służbie cywilnej, pełnomocnicy i członkowie zespołów do spraw etyki, inne osoby pragnące poszerzyć swoją wiedzę w kwestii wymogów związanych z zapobieganiem praniu pieniędzy i terroryzmowi.

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do wdrażania zasad etycznych w codziennym funkcjonowaniu urzędu oraz skuteczne wzmocnienie zaangażowania kierownictwa w promowaniu właściwych postaw poprzez uświadomienie zagrożeń dla infrastruktury etycznej organizacji. Priorytetem szkolenia jest przekazanie pracownikom skutecznych narzędzi i wiedzy jak przeciwdziałać i radzić sobie z współczesnymi zagrożeniami w sferze etyki, jak monitorować i oceniać ryzyko wystąpienia nadużyć, jak im przeciwdziałać, a wreszcie jak eliminować skutki negatywnych incydentów w sferze etyki.

Korzyści ze szkolenia

Uporządkowanie wiedzy dotyczącej wartości i zasad etycznych w środowisku zawodowym oraz w zakresie zarządzania konfliktem interesów (możliwość występowania konfliktu na danym stanowisku/obszarze oraz środki zarządzania konfliktem) i przeciwdziałania korupcji.

PROGRAM SZKOLENIA

Etyka i kultura etyczna organizacji jako narzędzie walki z korupcją i nadużyciami.

Podnoszenie świadomości etycznej i kwalifikacji pracowników:

 • Czym jest etyka w pracy urzędnika?
 • Etyka a przepisy prawne – wzorzec normatywny a wzorzec etyczny
 • Jak utrzymać etykę w urzędzie na odpowiednio wysokim poziomie?
 • Kodeks etyki – szansa czy zagrożenie dla urzędu
 • Praca urzędnika jako praca wymagająca stosowania zasad etyki zawodowej
 • Zalety etyki zawodowej w administracji publicznej
 • Motywowanie pracowników, spotkania i dyskusje, rola przełożonego i instytucji
 • Infrastruktura etyczna w urzędzie – cel i instrumenty etyki zawodowej

Zarządzenie Nr 70 Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej – omówienie.

Zalecenia w zakresie typowych zagadnień problematycznych (neutralność, aktywność w Internecie).

Promowanie etyki w praktyce (m.in. akcje promujące zasady etyczne, konkursy, plakaty).

Konsekwencje naruszenia zasad etycznych.

Rola doradcy etycznego i kierownictwa.

Zasady etyczne, którymi powinien kierować się urzędnik:

 • Służebna rola pracy urzędnika
 • Obowiązki urzędnika wobec państwa, społeczeństwa i urzędu.
 • Kanon cech tworzących profesjonalnego urzędnika
 • Zachowania nieetyczne i standardy postępowania w sytuacjach nieetycznych
 • Konflikt jako sytuacja etycznie wymagająca.
 • Jak nas widzą? Jakich urzędników ocenia się jako posiadających wysokie walory etyczne na podstawie współczesnych badań.
 • „Na początek postawmy krzesła” – duże korzyści z prostych gestów
 • Słowa mają wielką moc – używanie praktycznych sformułowań ( „potrzebuję” zamiast „musisz”, sformułowania blokujące i generalizowanie jako nasz wróg „bo wy zawsze”…)
 • Wzmacnianie wśród kadry kierowniczej kompetencji miękkich, wpływających na kształtowanie właściwych postaw i ich promowanie wśród pracowników
 • Obszary, w których szczególnie ważna jest etyka – sygnaliści, korupcja, nadużycia w prawie pracy.

Jak wykazać należytą staranność w walce z korupcją, reakcje na incydenty korupcyjne zgodnie z Wytycznymi CBA

Jak wykazać staranność w walce z nadużyciami?

Wytyczne antykorupcyjne dla administracji publicznej w zakresie jednolitych rozwiązań instytucjonalnych oraz zasad postępowania dla urzędników z 2020 r.

Istota i formy korupcji w sektorze publicznym. Czynniki wpływające na rozwijanie się korupcji:

 • Osoba pełniąca funkcję publiczną a funkcjonariusz publiczny
 • Korzyść majątkowa a osobista, obietnica korzyści
 • Płatna protekcja – handel wpływami
 • Korzyści o małej wartości – przykład kontratypu zwyczaju
 • Podstawowe regulacje antykorupcyjne w Polsce
 • Prawne i pozaprawne konsekwencje korupcji

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji.

Założenia polityki antykorupcyjnej.

Konflikt interesów, przykłady  i przeciwdziałanie konfliktowi interesów.

Identyfikowanie, reakcja i zapobieganie zdarzeniom korupcyjnym w administracji rządowej. Elementy systemu antykorupcyjnego zgodnie z wytycznymi CBA:

 • Zaangażowanie kierownictwa i zintegrowanie zgodności z misją, rola instytucji
 • Ocena ryzyka korupcyjnego
 • Elementy procedury – polityka prezentowa i rejestry korzyści
 • Skuteczna samoocena i monitorowanie zagrożeń korupcyjnych
 • Misja służby publicznej i budowanie jej etosu
 • Zasady zapobiegania zagrożeniu korporacyjnemu
 • Kompetencje i zadania pracowników
 • Monitorowanie i ocena zgodności.
 • Promowanie prawidłowych postaw i budowanie świadomości – szkolenia
 • Skuteczna samoocena i postępowanie w incydentach korupcyjnych, sankcje
 • Instytucjonalna kontrola wewnętrzna
 • Zarządzanie ryzykiem korupcji na podstawie wytycznych w normie ISO
 • Zakres polityki antykorupcyjnej (Kodeksu Antykorupcyjnego) – elementy

Prawidłowe zachowanie w przypadku wywierania presji korupcyjnej – wytyczne CBA:

 • Sposób postępowania w przypadku zaistnienia ryzyka korupcji
 • Zachowanie podczas próby wręczenia korzyści. O czym pamiętać – wytyczne CBA.
 • Postępowanie z informacją o zdarzaniach korupcyjnych – Informowanie przełożonych
 • Kanały zgłaszanie przestępstw korupcyjnych
 • Zawiadamianie organów ścigania
 • Powody zgłaszania korupcji – kiedy obowiązek społeczny a kiedy prawny

Etyka w prawie pracy – mobbing i zasady równego traktowania

Dyskryminacja w miejscu pracy.

Mobbing – definicja i rodzaje zjawiska:

 • różne twarze mobbingu (m.in. przypadki poniżania, upokarzania, pomniejszenia kompetencji, utrudniania wykonywania pracy, izolacji i in.), różnice między konfliktem a mobbingiem
 • pracodawca, mobber i osoba mobbingowana, przełożony jako ofiara mobbingu
 • jak rozwija się mobbing, czy mobbing musi być zachowaniem sprzecznym z prawem?
 • diagnozowanie niepokojących sygnałów i przykłady mobbingu
 • podejrzenie mobbingu – jak szybko zadziałać?

Profilaktyka i walka z nadużyciami:

 • narzędzia przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi
 • wewnętrzne procedury jako ograniczenie odpowiedzialności pracodawcy
 • szkolenia pracowników jako podstawowa metoda antymobbingowa
 • wpływ nadużyć na organizację w sferze prawnej i finansowej
 • specyfika i przebieg spraw, trudności dla powoda i pozwanego

Rozkład godzinowy:
08:45 – 09:00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
09:00 – 14:00 Zajęcia

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Cena udziału w szkoleniu online wynosi: 750 zł + 23% VAT

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w szkoleniu prowadzonym „na żywo” z sesja pytań, materiały szkoleniowe w wersji pdf, dyplom w wersji pdf.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia online i przesłanie potwierdzenia przelewu.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Szkolenia zamknięte:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Standardy etyczne i rozwijające kulturę organizacyjną w instytucji. Etyka i kultura uczciwości służby cywilnej – wdrażanie zaleceń Szefa Służby Cywilnej" - 750 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.