Dostępne terminy szkolenia

Cel i program szkolenia

Wzrastające potrzeby rozwojowe pracowników nie idą niestety w parze z adekwatnym wzrostem budżetów szkoleniowych w firmach. Jednak często bezcenna wiedza, która  jest dostępna wewnątrz firmy jest zupełnie nie wykorzystywana. Ta wiedza jest w głowach pracowników firmy, którzy mogą stać się mentorami dla swoich mniej doświadczonych współpracowników. Wdrożenie sformalizowanego procesu mentoringu jest korzystne dla firmy, jej klientów, obecnych pracowników (mentorów) i nowych lub rozwijających się pracowników (podopiecznych).

Cel szkolenia

Wyposażyć uczestników w niezbędną wiedzę i umiejętności umożliwiające rozpoczęcie samodzielnych działań w zakresie projektowania i realizacji projektów mentoringowych oraz realizacji zadań mentoringowych w sposób najbardziej efektywny dla wszystkich interesariuszy projektu: organizacji, mentora i mentee.

Korzyści dla uczestników:

 • Samodzielne tworzenie programów mentoringowych oraz skuteczne kreowanie i ewaluowanie projektów mentoringowych,
 • Budowa etycznej postawy mentora, moderatora i facylitatora oraz mentee
 • Dobieranie właściwej metody treningowej oraz komunikacji
 • Umiejętność rozpoznawania potrzeb edukacyjnych i rozwojowych mentee i przekładania ich na cele rozwojowe
 • Motywowanie, mobilizowanie i kierowanie treningiem mentee zgodnie z ustalonymi celami
 • Dobieranie odpowiednich metod i narzędzi zmiany do realizowania obranych celów
 • Umiejętność wyboru oraz praktyczne stosowanie technik służących skutecznemu treningowi – mentoringowi

Adresaci szkolenia

Szkolenie dedykowane jest doświadczonym pracownikom i menedżerom, którzy zostali wytypowani do pełnienia roli mentora. Tym, co łączy dobrych mentorów jest umiejętne i empatyczne wykorzystywanie własnego doświadczenia zawodowego i życiowej mądrości do wspierania budowania „wewnętrznej mądrości” oraz rozwijania kompetencji zawodowych innych.

 

Program szkolenia

Wprowadzenie w zagadnienia związane z mentoringiem w organizacji:

 • Omówienie na przykładach podstawowych zasad prowadzenia mentoringu: szanse i zagrożenia wynikające z wdrożenia programu – perspektywa organizacji, mentorów i mentees, obszary zastosowania programów mentoringowych w organizacji, mentoring jako wsparcie procesu adaptacji zawodowej, mentoring jako wsparcie pracowników awansowanych na stanowiska kierownicze, mentoring jako element programów zarządzania talentami, cele i korzyści wdrożenia mentoringu w organizacji,
 • Zadania i odpowiedzialności w programie mentoringowym: mentor – mentee-przełożony – współpracownicy – HR, cechy kandydata na mentora, dobór kandydata na mentee, zasady doboru partnerów: mentor-osoba ucząca się, zasady procesu mentoringu, kampania informacyjna skierowana do pracowników, dokumentacja, raportowanie i ewaluacja.
 • Proces metoringu: Jak określać konkretny cel mentoringu? Wspólne z pracownikiem – określanie oczekiwań Jak „skalować” postępy pracownika? Sposoby przekazywania odpowiedniej wiedzy i umiejętności pracownikom (know-how): jak pomagać ale nie rozwiązując zadań za pracownika? Jak pomóc opracować plan działania dla realizacji zadania przez mentee?
 • Indywidualne Kompetencje Mentora

Mapa procesu mentoringowego:

 • Sytuacja sprzyjające mentoringowi: jakie sytuacje w naturalny sposób sprzyjają spontanicznemu mentoringowi? Jak tworzyć takie sytuacje, jeśli nie zdarzają się spontanicznie?
 • Mentoring jako proces dzielenia się doświadczeniem własnym mentora i osoby uczącej się: etyka pracy Mentora, nowe wyzwania mentorskie – leadership w pracy Mentora, aktywne poszukiwanie źródeł rozwoju osobistego i zawodowego, motywacja do pracy nad sobą oraz do współpracy z innymi, projektowanie własnej przyszłości, szanse i ograniczenia rozwojowe ludzi,
 • Fazy rozwoju relacji mentorskiej: standardy jakościowego doświadczenia z mentoringiem, zrozumienie potrzeb rozwojowych, wytyczne dotyczące wyboru mentora, Mentor / Mentee dopasowanie zgodności,
 • Zasady prowadzenia mentoringu: uzgadnianie celów mentee, zasad samodzielności i odpowiedzialności za postępy mentee, precyzyjna komunikacja, zasady ciekawego, zrozumiałego i perswazyjnego mówienia, reguła pierwszeństwa i świeżości, używanie przykładów, zarządzanie czasem własnym: co jest ważniejsze zadania merytoryczne czy mentoring
 • Twórcze stawianie celów i poszukiwanie rozwiązań przez odwoływanie się do stanu umysłu mentorowanego – Indywidualny Plan Rozwoju: dialog oparty przede wszystkim na stawianiu pytań, formułowanie celów, przekształcenie celu lub misji na konkretne zadania dla mentee, język celów i zadań, ustalanie priorytetów;
 • Sposoby reagowania na potencjalne wyzwania w relacji mentorskiej

Toolbox mentora – pakiet skutecznych narzędzi:

 • wytyczne dotyczące spotkań metoringowych
 • sugerowane wskazówki dla mentora
 • sugerowane wskazówki dla mentorowanego
 • lista kontrolna mentora – narzędzie samooceny
 • raport ze spotkania

Podsumowanie szkolenia.

Rozkład godzinowy: pierwszy dzień: 10:00 – 17:00, drugi dzień: 9:00 – 16:00

Szkolenie jest prowadzone metodami warsztatowymi, aktywizującymi uczestników. Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie” pozwalającej uczestnikom szkolenia w praktyczny sposób poznać i zastosować przyswajane narzędzia i techniki z zakresu szkolenia. W ciągu całego szkolenia prowadzony jest monitoring uczestników i przekazywane informacje zwrotne modelujące pożądane  umiejętności. Każda partia materiału szkoleniowego zostanie praktycznie przećwiczona przez uczestników aż do uzyskania biegłości i pełnego zrozumienia zagadnień. Uczestnicy otrzymają również zestaw narzędzi i technik mentoringowych oraz sprawdzone algorytmy postępowania w określonych sytuacjach mentoringowych.

Cena udziału w szkoleniu wynosi: 1850 zł + 23% VAT

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu, w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Nie widzisz terminu szkolenia? Napisz do nas!

"Skuteczny mentor" - 1850 zł/os

  Szybki kontakt