Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Wrocław 10-07-2023 11-07-2023

Cel i program szkolenia

Współcześnie wygrywają te łańcuchy dostaw (SC), które potrafią się elastycznie dostosować do zmiennej sytuacji na rynku, np. do wahań popytu, zmian w cyklu życia produktów/usług, fluktuacji przy wdrażaniu nowej oferty (komplementarność, substytut). Zdolność dostosowania wynika zarówno z pewnej dojrzałości organizacyjnej, jak i stosowanych narzędzi informatycznych. W trakcie szkolenia realizowane są liczne ćwiczenia, zadania, jak i warsztaty mające na celu przeniesienie pozyskanej wiedzy do własnej praktyki pracy. Sama charakterystyka łańcucha dostaw określana jest poprzez wskaźniki logistyczne. Wyjaśnione zostają zasady stosowania w praktyce teorii ograniczeń, jak i podstawowe reguły dotyczące wdrażania wybranych technik Lean dla stabilizowania łańcucha dostaw. Poznajemy formalne metody rozwoju współpracy z klientami i dostawcami np. VMI czy bardziej zaawansowane CPFR. Wszystko to w celu poprawienia rotacji zapasów (gospodarka materiałowa), jak i wskaźnika poziomu obsługi klienta. Uwzględniane są również rozwiązania informatyczne – szczególnie mając na uwadze możliwości optymalizacji wskaźników przez użycie APS i WMS, czy nowoczesnych metod sterowania przepływem materiałowym. Dyskutowane są również layout’y (hale, magazyny, produkcja) sprzyjające podtrzymaniu flow w obsłudze SC.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest wsparcie rozwoju elastycznych łańcuchów dostaw i przećwiczenie najlepszych praktyk wykorzystywanych w ich optymalizowaniu. Istotnym jest tutaj zrozumienie niezbędnych warunków służących uzyskaniu możliwie skoordynowanego modelu zarządzania kooperacją partnerów gospodarczych.

Powiązania, synergia do innych szkoleniowych czy doradczych produktów rozwojowych

Prezentowane zajęcia z SCM mają charakter operacyjny dlatego też można poprzedzić je zajęciami ze strategicznego zarządzania SCM czy zajęciami z SOP (planowanie operacji i sprzedaży).

Zajęcia z SCM również bardzo dobrze komponują się z tematami miękkim dotyczącymi zarządzaniem zespołami ludzkimi, jak i pogłębionymi zajęciami z tematyki gospodarki materiałowej czy gospodarki magazynowej np. warsztaty z projektowania kubatury hal i magazynów.

Wykonanie zajęć z SCM wraz z identyfikacją typowych problemów występujących w różnych branżowych łańcuchach dostaw jest również dobrym punktem startowym dla wejścia w Lean Manufacturing czy 6 Sigma.

Korzyści dla uczestników

 • opanowanie reguł uelastyczniania łańcucha dostaw i doskonalenia procesów w SCM,
 • spójność koncepcyjna i językowa z dobrymi praktyki ASCM® (APICS®) szczególnie w obszarze tematu „podstawy zarządzania łańcuchem dostaw”,
 • poprawienie ustalania poziomu zapasów np. minimalne zapasy, zapasy bezpieczeństwa, metody określania wielkości partii,
 • opanowanie reguł VMI (Vendor Managed Inventory) i CPFR (Collaborative Planning Forecasting and Replenishment),
 • opanowanie metodyki stabilizowania supply chain przez użycie wybranych metod Lean i użycie TOC (teoria ograniczeń),
 • zrozumienie layout’ów i kalkulacji powierzchni kubatur dających podtrzymanie flow (przepływu) przy danej zmienności popytu,
 • zrozumienie metod wdrożenia i prowadzenia dashboard informacyjnego np. Balanced Scorecard (zrównoważona karta wyników) dla pomiaru efektywności funkcjonowania łańcucha dostaw,
 • zapoznanie się z rachunkiem kosztów działań (metoda ABC) – korzyści dla optymalizacji kosztów,
 • poznanie samego siebie (wiedza i emocje w procesie decyzyjnym) w trakcie warsztatu Beer Game,
 • zrozumienie zasad użycia metody SCOR (Supply Chain Operations Reference Model), jak i audytu łańcucha dostaw metodami Oliver Wight’a,
 • poznanie możliwości i ograniczeń współczesnych rozwiązań informatycznych (głównie APS i WMS i metody identyfikacji czy półautomatyzacji pickingu).

 

Program Szkolenia

 

Dzień 1

 

Wprowadzenie do zajęć i tematyki zarządzania łańcuchem dostaw:

 • zazębianie się procesów przepływu informacji, materiałów i pieniędzy pomiędzy współpracującymi ze sobą podmiotami/działami i wpływ jakości tych relacji na efektywność ekonomiczną funkcjonowania łańcucha dostaw,
 • „wyniesienie ponad perspektywę mojego działu” i zrozumienie na przykładach przyczyn powstawania wewnątrz firmy (wewnętrzny SC) sprzecznych celów,
 • zbieżność celów (zewnętrzny SC) odrębnych podmiotów gospodarczych (przykłady),
 • zasady budowania relacji z klientami w łańcuchu dostaw – jak burzyć „mury”, ilość dostawców,
 • czym w temacie Supply Chain Management „mówią” dobre praktyki ASCM® (APICS®).

Strategie rozwoju efektywnego łańcucha dostaw, pomiar KPIs:

 • przyporządkowanie własnego przedsiębiorstwa do wybranego rodzaju Supply Chain,
 • Wskaźnik OTP (Order To Payment) i sens redukcji poziomy blokady kapitału,
 • Virtual Enterprise Scorecard – „Balanced Scorecard” (zrównoważona karta wyników) – przykłady i zasady stosowania w zgodzie ze strategią rozwoju łańcucha dostaw i własnej firmy.

Zarządzanie przepływem materiałów i informacji w elastycznym łańcuchu dostaw:

 • plan operacji i sprzedaży – SOP, jako narzędzie długoterminowego planowania łańcucha dostaw będące punktem wejściowym do planów średnio i krótko terminowych, unikanie konfliktów między działami firmy przez SOP i wykorzystanie go, jako narzędzia integrującego przedsiębiorstwo ze światem zewnętrznym,
 • wskaźnik P/D (wymagany czas do czas realizacji), sens prognozowania i planowania popytu – granica między Push, a Pull i horyzont planistyczny,
 • zmienność popytu i czasu realizacji zamówienia, np. sezonowość, zdarzenia losowe,
 • popyt zależny i niezależny – punkt rozdziału, kłopoty z planowaniem łańcucha dostaw w oparciu o popyt zależny, popyt utracony,
 • rozwój współpracy z partnerami w łańcuchu – metody wsparcia rozwoju jakości współpracy podmiotów, czyli VMI i CPFR.

Teoria ograniczeń i maksymalizacja wydajności łańcucha dostaw – TOC, Goldratt:

 • praktyczne zastosowania teorii ograniczeń w identyfikacji „wąskich gardeł”,
 • zasady dynamicznego podporządkowania organizacji pracy ograniczeniom, jak i samego podnoszenia ich wydajności w łańcuchach dostaw,
 • przykład wykorzystania TOC w praktyce bezpośredniej sprzedaży zdolności (capacity) klientom.

Wsparcie informatyczne w funkcjonowaniu łańcucha dostaw:

 • bazy CRM (Customer Relationship Management),
 • wsparcie informatyczne dla elastycznych sieci logistycznych np. rozwiązania typu DRP (planowanie potrzeb dystrybucji),
 • APS – zaawansowane planowanie i harmonogramowanie,
 • WMS i metody otymalizacji pracy,
 • wystawianie danych do dashboard np. Crystal Reports czy QlikView,
 • metody wsparcia kompletacji voice i light picking,
 • identyfikacja materiałowa np. RFID,
 • formaty wymiany danych w łańcuchu dostaw.

Zarządzanie łańcuchem dostaw na przykładzie „Beer Game” – na drodze do Pull. Przeprowadzenie symulacji Beer Game (gra opracowana na MIT). Cele to: maksymalizacja wskaźnika poziomu obsługi klienta, poprawienie rotacji zapasu, integracja zespołu. Dane przetwarzane i prezentowane są w oparciu o dostarczone rozwiązanie informatyczne, dla wykazania jak przepływ informacji wpływa na łączny koszt funkcjonowania łańcucha dostaw (poziom obsługi klienta i poziom rotacji zapasów):

 • prezentacja zasad gry i przeprowadzenie symulacji,
 • zrozumienie relacji pomiędzy poszczególnymi elementami łańcucha logistycznego („walka” poszczególnych podmiotów),
 • pomiar kosztów nieefektywnego funkcjonowania łańcucha.

 

Dzień 2

 

Prezentacja wyników Beer Game:

 • dyskusja nad dobrymi praktykami w zarządzaniu łańcuchem dostaw,
 • zaprezentowanie tzw. „Bullwhip Effect” powodującego nieregularne wzrosty i spadki obciążeń, jak i zapasów magazynowych poszczególnych jednostek w przedsiębiorstwie oraz w zewnętrznym łańcuchu dostaw,
 • identyfikacja czynników podnoszących koszty,
 • zaproponowanie rozwiązań mających podnieść elastyczność i dynamikę wewnętrznych, jak i zewnętrznych łańcuchów dostaw,
 • wskazówki dla sterowania i planowania zapasów w obszarze łańcucha wewnętrznego, jak i zewnętrznego.

Zarządzanie rotacją zapasów w łańcuchu dostaw i poziomem obsługi klienta:

 • metody zarządzania poziomem zapasów i ich kształtowania w zależności od przyjętej strategii przedsiębiorstwa realizacji/obsługi popytu dla danej rodziny produktów,
 • ATP – jako pomiar „dostępności do obiecania” dla klienta,
 • PAB – jako wskaźnik planowanej dostępności magazynowej obniżający ryzyko wystąpienia niedoborów i korygujący harmonogram (np. zakupów) uzupełnień stanów magazynowych,
 • zaawansowana analiza pozycji magazynowych wspierająca kalkulację produkowanych lub kupowanych wielkości partii; od podstawowych dwóch klasyfikacji ABC i XYZ stanów magazynowych do analizy wielowymiarowej (np. 10 elementowa analityka pozycji magazynowych),
 • minimalny zapas i zapas bezpieczeństwa, jak i poziom obsługi klienta – SS dla obsługi błędu prognozy, metody minimalizacji SS,
 • kalkulacja powierzchni i kubatury hal/magazynów/regałów na dany wymagany minimalny poziom obsługi klienta wewnętrznego czy zewnętrznego,
 • określanie i używanie punktu ponownego zamówienia ROP/OP,
 • zarządzania zapasami w warunkach niepewności rynkowej.

Algorytm planowania potrzeb materiałowych:

 • obliczenia dotyczące kalkulacji potrzeb brutto i netto w ramach BOM (list materiałowych).

Metody audytu łańcucha dostaw – wskazania priorytetów dla usprawnień:

 • użycie metody audytu procesów ABCD Oliver Wight,
 • analiza łańcucha dostaw z pomocą SCOR (Supply Chain Operations Reference Model).

Lean, jako narzędzie optymalizacji łańcucha dostaw:

 • metodyka identyfikacji strat w Supply Chain,
 • określanie priorytetów dla wdrażanych technik Lean, czyli „nie wszystko i nie wszędzie”.

Punkt opcjonalny – prawidłowe metody identyfikacji przyczyn powstawania kosztów. Przykład użycia rachunku kosztów działań czyli ABC (Activity Based Costing):

 • poprzez ABC weryfikujemy obszary usprawnień,
 • ABC jako metoda budowy rentowności firmy,
 • prezentacja różnych „kluczy” i „nośników” dla rozliczenia kosztów.

Zakończenie zajęć:

 • podsumowanie zajęć,
 • follow-up (praca domowa),
 • dodatkowe materiały video,
 • ankiety i sesja ocen.

Rozkład godzinowy:

Rozkład godzinowy: pierwszy dzień: 10:00 – 17:00, drugi dzień: 9:00 – 16:00

 • wszelkie opracowania/wizualizacje wykonywane w trakcie trwania szkolenia zostają zdigitalizowane i są dostępne do pobrania z sieci po zakończeniu zajęć,
 • pliki używane do ćwiczeń przekazywane są systematycznie w trakcie zajęć do wglądu/edycji uczestnikom,
 • uzupełniające materiały video,
 • warsztaty wykonywane są również przy wsparciu narzędzi z dedykowanych portali internetowych.

Cena udziału w szkoleniu wynosi: 1650 zł + 23%VAT

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu, w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"SCM – zarządzanie łańcuchem dostaw i Beer Game" - 1650 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.