Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Online 28-10-2024 28-10-2024

Cel i program szkolenia

Oferta szkolenia „ROZPATRYWANIE PETYCJI, SKARG I WNIOSKÓW – PRAKTYCZNY PRZEWODNIK, ma charakter autorski i została przygotowana jako szkolenie dedykowane pracownikom administracji zajmujących się w ramach swojej bieżącej pracy rozpatrywaniem na co dzień spraw związanych z szeroko pojętą problematyką skarg, wniosków oraz petycji.

Cel szkolenia:

 • uzyskanie przydatnej wiedzy praktycznej z zakresu właściwego identyfikowania, rozpatrywania i dokumentowania sposobu załatwienia petycji, skarg i wniosków
 • uzyskanie przydatnej wiedzy praktycznej jak sobie rodzić z anonimami, „skargami pieniaczymi”, zalewaniem organów skargami masowymi, próbami uzyskiwania darmowych porad prawnych;
 • wyjaśnienie wątpliwości natury prawnej związanej z brzmieniem przepisów powszechnie obowiązujących regulujących problematykę rozpatrywania petycji, skarg i wniosków
 • zaprezentowanie dobrych praktyk i standardów organizacyjnych przyjętych w innych organach i podmiotach szeroko pojętej administracji publicznej w zakresie rozpatrywania petycji, skarg i wniosków;
 • zaprezentowanie trybu rozpatrywania skarg, wniosków lub petycji, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.);
 • zaprezentowanie przydatnego orzecznictwa WSA i NSA dotyczącego załatwienia petycji, skarg i wniosków.

PROGRAM SZKOLENIA

Rozpatrywanie skarg lub wniosków:

 • Czym są skarga i wniosek – definicja i zakres przedmiotowy.
 • Podstawy i ramy prawne do rozpatrywanie skarg lub wniosków:
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 256) – Dział VIII. Skargi i wnioski,
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).
 • Zasady ogólne, charakter i zakres postępowania w przedmiocie skarg lub wniosków.
 • Prawo składania skarg, wniosków w świetle obowiązujących przepisów.
 • Forma i treść skargi lub wniosku – prawidłowe kwalifikowanie pism wg treści.
 • Podmioty uprawnione do wnoszenia skarg lub wniosków.
 • Adresaci skarg lub wniosków.
 • Sposoby wnoszenia skarg lub wniosków.
 • Problem skarg i wniosków „elektronicznych” – zagadnienia dotyczące podpisu, adresu, liczenia terminów, sposób kierowania zawiadomienia.
 • Tryb rozpatrywania skarg lub wniosków, z uwzględnieniem regulacji wynikających przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
 • Postępowanie z anonimami.
 • Procedura uzupełniania braków formalnych skargi lub wniosku.
 • Pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.
 • Relacja postępowania w sprawie skargi i wniosku do postępowania administracyjnego.
 • Skarga a ponaglenie.
 • Skargi i wnioski a ochrona danych osobowych (RODO).
 • Terminy podejmowania czynności w ramach postepowania dotyczącego skarg lub wniosków (sposoby zwalczania opieszałości w załatwianiu skarg lub wniosków, przedłużanie terminów, skargi pieniacze, ponawianie skarg lub wniosków w tej samej sprawie).
 • Sposoby i terminy rozpatrzenia skarg lub wniosków.
 • Skutki stwierdzenia zasadności złożonej skargi lub wniosku.
 • Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi lub wniosku.
 • Prowadzenie obowiązującej dokumentacji w zakresie skarg lub wniosków.
 • Skarga na organ, a skarga na pracownika organu.
 • Skarga a interpelacja i zapytanie poselskie oraz krytyka prasowa.
 • Udział prasy i organizacji społecznych – skargi lub wnioski przekazane przez redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne, w tym regulacje wynikające z przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1914, z późn. zm.).
 • „Dyżur skargowo-wnioskowy”.
 • Nadzór i okresowa kontrola załatwiania skarg i wniosków (sprawozdanie roczne).

Rozpatrywanie petycji:

 • Czym jest petycja – definicja i zakres przedmiotowy.
 • Podstawy i ramy prawne do rozpatrywanie petycji – ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870).
 • Prawo składania petycji w świetle obowiązujących przepisów.
 • Rodzaje petycji:
 • petycja wniesiona w interesie publicznym;
 • podmiotu wnoszącego petycję;
 • podmiotu trzeciego, za jego zgodą.
 • Forma i treść petycji.
 • Podmioty uprawnione do wnoszenia petycji
 • Adresat petycji
 • Sposoby wnoszenia petycji.
 • Problem petycji „elektronicznych” – zagadnienia dotyczące podpisu, adresu, liczenia terminów, sposób kierowania zawiadomienia.
 • Tryb rozpatrywania petycji, z uwzględnieniem regulacji wynikających z przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
 • Rozpatrywanie petycji w świetle .
 • Postępowanie z anonimami.
 • Procedura uzupełniania braków formalnych petycji.
 • Terminy podejmowania czynności w ramach postepowania dotyczącego petycji (sposoby zwalczania opieszałości w załatwianiu petycji, przedłużanie terminu).
 • Pozostawienie petycji bez rozpatrzenia.
 • Petycje a ochrona danych osobowych (RODO).
 • Sposoby i terminy rozpatrzenia petycji.
 • Zastosowanie trybów nadzwyczajnych w postępowaniu skargowym.
 • Skarga a odwołanie.
 • Wniosek a interpretacja indywidualna .
 • Wniosek a wniosek o udzielenie informacji publicznej.
 • Wniosek, jako próba pozyskiwania pomocy prawnej.
 • Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji.
 • Petycja wielokrotna i zbiorowa.
 • Kontrola i weryfikacja postepowania w sprawie rozpatrywania petycji.
 • Zakres stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego do petycji (odpowiednie stosowanie).
 • Prowadzenie obowiązującej dokumentacji w zakresie postępowania w przedmiocie petycji.
 • Strona internetowa urzędu w procedurze rozpatrywania petycji (odwzorowania cyfrowe petycji, dokumentowanie postępowania, zawiadomienia).
 • Zbiorcza informacja o petycjach.

Zakres kontroli sądowo-administracyjnej sposobu rozpatrzenia petycji, skarg i wniosków:

 • Analiza przydatnego orzecznictwa WSA i NSA dotyczącego rozpatrywanie petycji, skarg i wniosków.
 • Przykładowa skarga i odpowiedź do WSA na sposób rozpatrzenia przez organ skargi lub wniosku.

Podsumowanie szkolenia (pytania, dyskusja).

Rozkład godzinowy:
08:45 – 09:00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
09:00 – 15:00 Zajęcia

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

 • Szkolenie będzie zawierało elementy wykładowe, ale również praktyczne warsztaty z zakresu rozpatrywania i dokumentowania sposobu załatwienia petycji, skarg i wniosków.
 • Dyskusja z uczestnikami, case study, analiza „przykładów z życia”, odpowiedzi na pytania uczestników.
 • Prezentacja przez trenera jego doświadczeń zawodowych i stosowanych dobrych praktyk opartych na doświadczeniach wynikających z wieloletniej pracy w departamencie nadzoru, kontroli i skarg jednego z urzędów naczelnych oraz kilkuletniego doradztwa prawnego w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków oraz petycji na rzecz kierownika urzędu centralnego, w tym pełnienie z upoważnienia kierownika urzędu „dyżurów skargowych”.
 • Prezentacja i omówienie przydatnych szablonów dokumentów (wzorów dokumentów) związanych z rozpatrywaniem petycji, skarg i wniosków do wykorzystania w bieżącej pracy.
 • Prezentacja przez trenera jego doświadczeń zawodowych i obserwacji praktycznych wynikających z reprezentowania urzędu centralnego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w zakresie postępowań związanych z rozpatrywaniem skarg i wniosków.

Cena udziału 1 osoby wynosi: 850 zł + 23% VAT

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji pdf, dyplom w wersji pdf.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Rozpatrywanie petycji, skarg i wniosków – praktyczny przewodnik" - 850 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.