Szkolenie archiwalne.

Jesteś zainteresowany tematem szkolenia, skontaktuj się z nami korzystając z formularza lub zadzwoń: 022 463 62 04, 022 463 63 53.
 • Szkolenia HR i kadry, Szkolenia administracja

  Regulamin ZFŚS – tworzenie prawa zakładowego


  Terminy i miejsca szkoleń:

  Rozkład godzinowy:10:00 – 16:00
Cena szkolenia netto
590 zł/os
Zapisz się
lub
Pobierz formularz

Cel i program szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy dotyczącej tworzenia regulaminu ZFŚS.

Korzyści dla uczestników:

Praktyczny charakter szkolenia – prawnik, trener od lat współpracuje z najlepszymi ośrodkami szkoleniowymi w Polsce.

Dlatego podczas szkolenia nie teoretyzujemy – każdy przepis prawa konfrontujemy z praktyką i oferujemy uczestnikom rozwiązania, a nie problemy.
Interaktywne szkolenie- podczas szkolenia uczestnicy kilkukrotnie będą mieli okazję samodzielnie sprawdzić zdobytą wiedzę w praktyce.
Wzory dokumentacji – każdy uczestnik otrzyma wzory wymaganych prawem dokumentów np. przykładowy regulamin ZFŚS, regulamin wyboru przedstawiciela załogi, informacja o nietworzeniu ZFŚS, oświadczenie o sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej uprawnionego, wnioski o przyznanie świadczeń, plan rzeczowo- finansowy zfśs.
Konsultacje prawneAdresaci szkolenia:

 • przedstawiciele Pracodawcy,
 • reprezentanci załogi, przedstawiciele Związków Zawodowych,
 • członkowie Komisji Socjalnej,
 • specjaliści działów personalnych,
 • pracownicy odpowiedzialni za prowadzenie Funduszu.


Program szkolenia:

I. WARSZTATY PRAKTYCZNE
Ogólna charakterystyka budowy ZFŚS:

 

 • omówienie ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz innych aktów prawnym poświęconych ZFŚS;
 • budowa zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • omówienie przykładowych świadczeń przyznawanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – dyskusja z udziałem wszystkich uczestników szkolenia

 Budowa regulaminu ZFŚS:

 

 • delegacja ustawowa;
 • przepisy ogólne;
 • przepisy dotyczące poszczególnych świadczeń przyznawanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • przepisy dotyczące postępowania w przedmiocie przyznania świadczeń;
 • przepisy przejściowe i końcowe

Regulamin ZFŚS – warsztaty legislacyjne.

Omówienie wzorów dokumentów:

 • regulamin wyboru przedstawiciela załogi na potrzeby ZFŚS;
 • tabele dopłat do usług socjalnych;
 • informacja o wyborze przedstawiciela załogi;
 • informacja o nietworzeniu ZFŚS;
 • oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej uprawnionego do korzystania z funduszu;
 • wniosek o przyznanie zapomogi;
 • wniosek o wypłatę świadczenia urlopowego;
 • wniosek o refundację „wczasów pod gruszą”;
 • wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku dziecka;
 • wniosek o przyznanie pożyczki mieszkaniowej;
 • karta ewidencji korzystania z ZFŚS;
 • plan rzeczowo-finansowy z ZFŚS;

II. WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZFŚS

Ustawowy zakres działalności socjalnej z uwzględnieniem ostatnich zmian:

 • na jakie usługi mogą być przeznaczane środki ZFŚS;
 • na jakiej podstawie pracodawca ma możliwość ograniczyć zakres działalności socjalnej

Przedmiot działalności socjalnej – co można finansować ze środków ZFŚS?

 • zapomogi – rzeczowe i pieniężne;
 • obiekty działalności socjalnej;
 • dofinansowania do wypoczynku, działalności rekreacyjnej, kulturalnej i oświatowej;
 • paczki;
 • bony towarowe;
 • świadczenie pieniężne;
 • pożyczki mieszkaniowe

Udzielanie pożyczek na cele mieszkaniowe:

 • zasady wyboru celów mieszkaniowych finansowanych z ZFŚS
 • wniosek o udzielenie pożyczki
 • oprocentowanie pożyczki
 • bezzwrotna pomoc na cele mieszkaniowe
 • zasady udzielania pomocy mieszkaniowej w formie zwrotnej (pożyczek)
 • warunki zawieszenia i umorzenia pożyczki
 • skutki podatkowe umorzenia pożyczki dla pracownika, byłego pracownika oraz emeryta lub rencisty

Pojęcie kryteriów socjalnych.

Ustalanie sytuacji dochodowej do celów socjalnych.

 • na podstawie jakich przepisów pracodawca może żądać przedstawienia zaświadczenia o dochodach członków rodziny
 • czy niezłożenie przez pracownika dokumentów potwierdzających wysokość osiąganych przychodów może być podstawą do wstrzymania wypłaty z ZFŚS?
 • czy pracodawca może uzależniać wypłatę świadczeń od stażu pracy, wymiaru etatu czy rodzaju zawartej umowy o pracę?

Sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzenia sytuacji materialnej osób uprawnionych.

Czego nie można finansować z ZFŚS.

Osoby uprawnione do pomocy z ZFŚS:

 • jakie osoby są uprawnione z mocy ustawy do pomocy z funduszu
 • objęcie opieka socjalną osób niebędących pracownikami danego zakładu
 • osoby przebywające na urlopach bezpłatnych
 • korzystanie z ZFŚS przez emerytów i rencistów

Status Komisji socjalnej i jej uprawnienia:

 • zasady tworzenia komisji socjalnych
 • skład komisji
 • komisja socjalna jako organ opiniodawczy
 • komisja socjalna jako organ przyznający świadczenia

Przedmiot działalności socjalnej – co można finansować ze środków ZFŚS?

 • zapomogi – rzeczowe i pieniężne
 • obiekty działalności socjalnej
 • dofinansowania do wypoczynku, działalności rekreacyjnej, kulturalnej i oświatowej
 • paczki
 • bony towarowe
 • świadczenie pieniężne
 • pożyczki mieszkaniowe-rodzaje, problem oprocentowania, sposób zabezpieczenia spłaty, warunki zawieszania i umarzania, możliwości potrącania rat z wynagrodzenia pracowników z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z Kodeksu pracy.

Problem finansowania ze środków socjalnych tzw. zakładowych imprez  okolicznościowych i integracyjnych- nowe orzecznictwo!

RekapitulacjaMetody szkoleniowe

Metodologia szkolenia:

 

 • Mini wykład
 • Wykład z prezentacją
 • Pytania i odpowiedzi
 • Ćwiczenia, zadania
 • Dyskusja
 • Rozwiązywanie kazusów

Podczas szkolenia prowadzone są liczne warsztaty, aktywizuję uczestników licznymi pytaniami i omawianiem case’ów „z życia wziętych”.Informacje organizacyjne

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 590 zł + 23%VAT

 

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

 

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. 022 463 62 05. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

 

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

 

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontaktFormularz zapisu na szkolenie:

Regulamin ZFŚS – tworzenie prawa zakładowego

Cena netto:590 zł/os

Wybierz termin

Dane firmy

Nazwa firmy

NIP*

Ulica*

Numer*

Miasto*

Kod Pocztowy*

Osoba koordynująca

Imię*

Nazwisko*

Stanowisko

E-mail*

Telefon*

Uczestnicy szkolenia

Imię

Nazwisko

E-mail

Stanowisko

Miejsca hotelowe

Jeżeli są Państwo zainteresowani rezerwacją miejsc hotelowych za pośrednictwem naszej firmy prosimy podać liczbę dni oraz rodzaj pokoju.

Liczba pokoi:

Rodzaj pokoju:

Termin od do

Dla jednostek publicznych

Warunkiem zwolnienia z VAT jest zaznaczenie poniższego oświadczenia:
Oświadczamy, że udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych co najmniej w 70%

Uwagi

* Pola wymagane

Zapoznałem się z regulaminem zgłoszenia.

         
Wszelkie prawa zastrzeżone Effect Group ©