Dostępne terminy szkolenia

Cel i program szkolenia

System kontroli realizowanych projektów unijnych, jak i weryfikacji ponoszonych wydatków wraz ze zmieniającymi się przepisami uległ modyfikacjom. Okres budżetowy 2014-2020 przyniósł wiele nowych regulacji, które zmodyfikowały obowiązki pracowników komórek kontrolnych, czy osób weryfikujących lub zatwierdzających wnioski o płatność. Celem szkolenia jest przedstawienie obowiązujących aktualnie zasad postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych oraz współpracy z instytucjami spoza systemu wdrażania programów operacyjnych. Omówione zostaną kwestie diagnozowania nieprawidłowości i nadużyć finansowych w projektach oraz zapobiegania im.

Korzyści dla uczestników:

W wyniku szkolenia uczestnicy nabędą aktualną wiedzę dot. zasad postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych. Nabędą umiejętności postępowania w sytuacji zdiagnozowania nadużycia finansowego w projekcie, powiadamiania właściwych organów i raportowania.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane do kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, pracowników administracji publicznej oraz pracowników innych jednostek realizujących kontrole projektów, osób weryfikujących lub zatwierdzających wnioski o płatność  oraz innych zainteresowanych obsługą  projektów.

Program szkolenia:

PODSTAWY PRAWNE, WPROWADZENIE  

 • Podstawy prawne
 • Definicja nadużycia finansowego,  nieprawidłowości i uchybienia
 • Rodzaje nadużyć finansowych (korupcja, konflikt  interesów,   fałszerstwo, podrobienie, przerobienie, poświadczanie nieprawdy, podwójne finansowanie,  zmowa)
 • Nadużycia finansowe w teorii – trójkąt nadużyć  Cressey’a oraz drzewo nadużyć w firmie.

UREGULOWANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA I POSTĘPOWANIA Z NADUŻYCIAMI FINANSOWYMI

 • Obowiązujące programy
 • Procedury wyjaśniające i karne
 • Najczęściej występujące nadużycia finansowe
  • Zmowy przetargowe
  • Konflikt interesów
  • Korupcja
  • Fałszerstwo dokumentów

PRAKTYCZNE UREGULOWANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA I POSTĘPOWANIA Z NADUŻYCIAMI FINANSOWYMI

 • Alerty – sygnały nadużyć finansowych
 • Identyfikowanie obszarów szczególnie zagrożonych pojawieniem się nadużyć finansowych
 • Identyfikacja nadużyć finansowych
 • Przykładowe bazy danych i rejestry ryzyka nadużyć finansowych
 • Czynności w zakresie przeciwdziałania przypadkom konfliktu interesów
 • Czynności w zakresie przeciwdziałania korupcji
 • Czynności w zakresie przeciwdziałania przestępstwom przeciwko dokumentom

SPOSOBY ZAPOBIEGANIA I PRZECIWDZIAŁANIA NADUŻYCIOM FINANSOWYM

 • System przeciwdziałania nadużyciom finansowym:
  • zapobieganie nadużyciom finansowym
  • wykrywanie i zgłaszanie
  • informowania, raportowanie i korygowanie
  • ściganie
 • Etyka pracownika
 • Tzw. wrażliwe stanowiska pracy
 • Podział obowiązków i odpowiedzialności
 • Szkolenia i podnoszenie kwalifikacji
 • System kontroli projektów
 • System kontroli wewnętrznej
 • Prowadzone rejestry, inne

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM WYSTĄPIENIA NADUŻYĆ FINANSOWYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ IW/IP/IZ

 • Narzędzie własnej oceny ryzyka nadużyć finansowych – 5 etapów:
  • ocena ryzyka brutto
  • ocena skuteczności stosowanych aktualnie kontroli
  • ocena ryzyka netto (rezydualnego)
  • ocena wpływu planowanych kontroli i innych instrumentów zapobiegających nadużyciom finansowym
  • ocena ryzyka docelowego
 • Analiza ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych
 • Metodyka oceny ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych:
  • na etapie oceny i wyboru projektów do dofinansowania
  • na etapie realizacji projektu
  • na etapie certyfikacji i płatności
  • w zakresie udzielania zamówień publicznych w jednostce IW/IP/IZ
 • Zarządzanie ryzykiem – szczegółowe  omówienie metodologii  rekomendowanej przez Komisję Europejską do stosowania przez instytucje wdrażające i  zarządzające fundusze unijne (narzędzie ARACHNE)
 • Zarządzanie ryzykiem – warsztat z udziałem wszystkich uczestników – praca na aktualnie obowiązujących dokumentach.

POSTĘPOWANIE W SYTUACJI ZIDENTYFIKOWANIA NADUŻYCIA FINANSOWEGO

 • Procedury obowiązujące w jednostce w sytuacji zidentyfikowania nadużycia finansowego lub  podejrzenia jego wystąpienia
 • Powiadamianie różnych organów  –  obowiązujące przykładowe procedury
 • Kiedy i jak należy powiadomić: KE,  OLAF, UOKiK,  CBA,  ABW, Policję
 • Postępowanie z informacjami o nadużyciach finansowych/podejrzeniach o nadużyciach pozyskanych od innych organów

PODSUMOWANIE SZKOLENIA.

Rozkład godzinowy: pierwszy dzień: 10:00 – 17:00, drugi dzień: 9:00 – 16:00

Szkolenie będzie prowadzone w 50% jako wykład i w 50% jako interaktywne warsztaty z omawianiem konkretnych przykładów. Praca w grupach.

Cena udziału w szkoleniu wynosi  990 zł + 23%VAT

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Nie widzisz terminu szkolenia? Napisz do nas!

"Przeciwdziałanie nadużyciom finansowym w projektach finansowanych ze środków unijnych 2014 -2020. Wykrywanie, korygowanie i zapobieganie oszustwom i nadużyciom finansowym w projektach unijnych." - 990 zł/os

  Szybki kontakt