Szkolenie archiwalne.

Jesteś zainteresowany tematem szkolenia, skontaktuj się z nami korzystając z formularza lub zadzwoń: 022 463 62 04, 022 463 63 53.
 • Szkolenia administracja

  Procedury kontrolne Najwyższej Izby Kontroli – prawa i obowiązki stron


  Terminy i miejsca szkoleń:

  Rozkład godzinowy:10:00-17:00
Cena szkolenia netto
590 zł/os
Zapisz się
lub
Pobierz formularz

Cel i program szkolenia

Efektem szkolenia będzie pozyskanie przez uczestników szczegółowej wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie aktywnego uczestnictwa w kontroli NIK. Brak właściwego przygotowania ze strony pracowników podmiotów kontrolowanych przez Najwyższą Izbę Kontroli (kiedy i w jaki sposób można egzekwować swoje prawa) bardzo często uniemożliwia skuteczne przeciwdziałanie nie zawsze obiektywnym ocenom kontrolowanej działalności. Niezmiernie ważne jest aby w procesie kontroli nie tylko kontrolujący znali swoje prawa ale też i kontrolowani wiedzieli jakie są ich bezwzględne obowiązki jak również uprawnienia w stosunku do kontrolującego oraz umieli ze swoich praw korzystać. Jest to szczególnie niezbędne  wobec istotnych zmian dokonanych w ustawie o NIK, a dotyczących postępowania kontrolnego. Czynności kontrolne nie będą jak poprzednio kończyć się protokółem kontroli, do którego jednostka kontrolowana mogła składać zastrzeżenia, a jedynie aktami kontroli, na podstawie których będzie opracowywane przez NIK wystąpienie pokontrolne. Tak więc znika jeden etap dla kontrolowanych, w którym to można było jeszcze przez dokonaniem przez NIK oceny kontrolowanej działalności, wnieść zastrzeżenia co do ustaleń zawartych w protokóle kontroli. Zastosowanie przekazanej w trakcie szkolenia wiedzy pozwoli na efektywną reprezentację Państwa podmiotu organizacyjnego podczas prowadzonych czynności kontrolnych oraz zgodne z prawem zgłaszanie zastrzeżeń do przeprowadzonych działań. Szczególną uwagę zwrócimy zatem na prawa i obowiązki podmiotu kontrolowanego oraz możliwości zaskarżania wyników kontroli.

Adresaci szkolenia:

 1. organy administracji rządowej, organy samorządu terytorialnego, samorządowych osób prawnych i innych samorządowych jednostek organizacyjnych.
 2. jednostki organizacyjne i podmioty gospodarczych (przedsiębiorcy) w zakresie, w jakim wykorzystują one majątek lub środki państwowe lub komunalne oraz wywiązują się z zobowiązań finansowych na rzecz państwa, w szczególności:
 • wykonują zadania zlecone lub powierzone przez państwo lub samorząd terytorialny;
 • wykonują zamówienia publiczne;
 • organizują lub wykonują prace interwencyjne albo roboty publiczne;
 • działają z udziałem państwa lub samorządu terytorialnego korzystają z mienia państwowego lub samorządowego, w tym także ze środków przyznanych na podstawie umów międzynarodowych;
 • korzystają z indywidualnie przyznanej pomocy, poręczenia lub gwarancji udzielonych przez państwo, samorząd terytorialny lub podmioty określone w ustawie z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689, z późn. zm. );
 • udzielają lub korzystają z pomocy publicznej podlegającej monitorowaniu w rozumieniu odrębnych przepisów;
 • wykonują zadania z zakresu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego;


Program szkolenia:

Uprawnienia kontrolne NIK, w tym:

 • uprawnienia kontrolera, ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzonych zmian i ich skutków, w tym. inn. dopuszczenie do przetwarzania danych osobowych  zabronionych art. 27. 1. Ustawy o ochronie danych osobowych         ( opinia GIODO, prawa konstytucyjne  człowieka i obywatela, sposób postępowania w przypadku żądania  przez NIK konkretnych danych osobowych).

Kryteria kontroli NIK i ich wpływ na ocenę kontrolowanej działalności.

 

Tajemnica kontrolerska. Program kontroli i tematyka kontroli w świetle ograniczenia dostępu do tych dokumentów.

 

Akta kontroli  jako dowód postępowania kontrolnego i najważniejsze elementy akt kontroli, niezbędne do przygotowania rzetelnego i obiektywnego wystąpienia pokontrolnego:

 • skutki ustawowego zniesienia protokółu kontroli,
 • dokumentowanie czynności kontrolnych, odmowa wyjaśnień, skutki odmowy podpisanie protokółów i innych dokumentów z różnych czynności kontrolnych, przepisy prawa, przykłady, metody postępowania  w sytuacjach spornych.
 • wyjaśnienia  kontrolowanych aktualnych i byłych pracowników i oświadczenia kontrolowanych. Prawidłowość żądania wyjaśnień przez NIK, adekwatność, rzetelność i kompleksowość składanych wyjaśnień i ich wpływ na ocenę kontrolowanej działalności. Przesłuchiwanie przez NIK w charakterze świadka, skutki zatajenia prawdy, kary pieniężne.

Wyłączenie kontrolera na wniosek lub z urzędu, z postępowania kontrolnego – przyczyny, sposób postępowania, skutki:

 • przekazywanie kontrolerowi danych przez kontrolowanych na nośnikach elektronicznych, rodzaje danych  – sposoby postępowania.

Uprawnienia strony kontrolowanej- przepisy prawa, przykłady, metody postępowania w toku kontroli, wyniki efektywnego działania podczas kontroli i ich wpływ na ocenę kontrolowanej jednostki.

 • wgląd do akt kontroli przez kontrolowanych w toku trwania kontroli,
 • postępowanie w przypadku przeprowadzania przez kontrolera oględzin,
 • uzyskiwanie  zwrotu kosztów wynagrodzenia dla pracowników jednostki kontrolowanej uczestniczących w postępowaniu kontrolnym prowadzonym przez NIK.

 

Obowiązki innych organów kontroli i ich wpływ na działania kontrolera NIK i ocenę przeprowadzonej kontroli.

 

Zasięganie przez NIK  w związku z przygotowywaną lub przeprowadzaną kontrolą informacji oraz żądania dokumentów od jednostek niekontrolowanych,a takżeżądania wyjaśnień od pracowników tych jednostek.

 

Korzystanie w toku kontroli przez NIK  z pomocy biegłych i specjalistów- sposób postępowania.

 

Zwoływanie  przez NIK narad w związku z przeprowadzaną kontroląpodstawy, sposób postępowania, efekty  właściwie przeprowadzonych narad.

 

Metody analizy przez kontrolowanych akt kontroli.

 

Wystąpienie pokontrolne – obowiązkowe elementy.

 

Procedura składania zastrzeżeń do  wystąpienia pokontrolnego- w świetle  nowych przepisów. Szczegółowe omówienie poprawności składanych zastrzeżeń i ich wpływ na formułowaną przez NIK ocenę skontrolowanej działalności. Przepisy prawa, metody postępowania, przykłady.

 

Podstawy składania przez NIK zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

 

Szczegółowa analiza  wybranych z BIP NIK wystąpień pokontrolnych pod katem możliwości odwoławczych w stosunku do zawartych w nich ocen kontrolowanych jednostek i ich działalności.

 

 

Omawiane zagadnienia ilustrowane będą konkretnymi dokumentami  z zakończonych kontroli NIK. Szczegółowo  omówione będą wszelkie  zmiany w procedurze kontrolnej wynikających z wprowadzonej nowelizacji ustawy o NIK z konsekwencjami wynikającymi dla kontrolowanych, w porównaniu do przepisów  obowiązujących do 1 czerwca 2012.Metody szkoleniowe

Szkolenie  poprowadzone będzie w formie multimedialnej przez wieloletniego pracownika Najwyższej Izby Kontroli, co gwarantuje najwyższą jakość merytoryczną i praktyczną przedsięwzięcia. W trakcie prezentacji wykładowca będzie pozostawał do dyspozycji słuchaczy, rozwiązując zgłaszane problemy i odpowiadając na indywidualne pytania.Informacje organizacyjne

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 590 + 23% VAT

 

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

 

Cena szkolenia dotyczy udziału 1 osoby  i  zawiera: udział w zajęciach,  komplet materiałów , dyplom ukończenia, przerwy kawowe oraz obiad. Pomagamy również w  rezerwacji  miejsc hotelowych

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do nas formularza zgłoszenia na nr. fax. 022 463 62 05. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt: tel. 022 463 62 04, 022 463 63 53 lub szkolenia@effectgroup.plFormularz zapisu na szkolenie:

Procedury kontrolne Najwyższej Izby Kontroli – prawa i obowiązki stron

Cena netto:590 zł/os

Wybierz termin

Dane firmy

Nazwa firmy

NIP*

Ulica*

Numer*

Miasto*

Kod Pocztowy*

Osoba koordynująca

Imię*

Nazwisko*

Stanowisko

E-mail*

Telefon*

Uczestnicy szkolenia

Imię

Nazwisko

E-mail

Stanowisko

Miejsca hotelowe

Jeżeli są Państwo zainteresowani rezerwacją miejsc hotelowych za pośrednictwem naszej firmy prosimy podać liczbę dni oraz rodzaj pokoju.

Liczba pokoi:

Rodzaj pokoju:

Termin od do

Dla jednostek publicznych

Warunkiem zwolnienia z VAT jest zaznaczenie poniższego oświadczenia:
Oświadczamy, że udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych co najmniej w 70%

Uwagi

* Pola wymagane

Zapoznałem się z regulaminem zgłoszenia.

         
Wszelkie prawa zastrzeżone Effect Group ©