Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Warszawa 22-05-2024 23-05-2024
Gdańsk 23-09-2024 24-09-2024
Wrocław 18-11-2024 19-11-2024
Warszawa 12-12-2024 13-12-2024

Cel i program szkolenia

Zwiększanie efektywności procesu szkoleniowego wymaga stałego doskonalenia, uzupełnienia wiedzy i korzystania z najlepszych rozwiązań. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z praktycznymi aspektami przepisów prawnych w tym obszarze, a także usprawnienie działalności szkoleniowej w organizacji. Celem zajęć jest również pokazanie dobrych praktyk dotyczących procedur szkoleniowych oraz omówienie wzorów i przykładów dokumentów – umów, regulaminów, ankiet i raportów. Ważną częścią szkolenia jest wskazanie w jaki sposób organizacja może sprawdzić „jak pracują pieniądze” wydawane na budowanie kapitału ludzkiego w organizacji. Dzięki omówieniu tematyki ewaluacji i audytu jest możliwe zidentyfikowanie obszarów dobrze funkcjonujących, a także wytypowanie obszarów do usprawnienia – tak, aby mogły powstać plan i polityka szkoleń oparte na racjonalnych przesłankach.

Adresaci szkolenia

Kierownicy i pracownicy działów kadr, działów personalnych, działów (zespołów) odpowiadających za szkolenia i rozwój pracowników. Menedżerowie nadzorujący w ramach swojej funkcji (personalnej lub innej) obszar szkoleń i rozwoju.

PROGRAM SZKOLENIA

FORMALNO – PRAWNE PODSTAWY SZKOLENIA ZATRUDNIONYCH:

 • Podnoszenie kwalifikacji – definicja według przepisów kodeksu pracy.
 • Równe traktowanie – również w odniesieniu do szkoleń.
 • Zastosowanie art. 103 k.p. – skutki dla pracodawców i dla pracowników.
 • Obowiązki pracownika związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych na innych zasadach i bez zgody pracodawcy.
 • Podział i podstawy przyznawania indywidualnych świadczeń.
 • Urlop szkoleniowy – za co, w jakim wymiarze, kiedy i dla kogo.
 • Studia podyplomowe i inne studia.
 • Pozostałe świadczenia dla pracowników.

PROBLEMATYKA UMÓW PRACODAWCA-PRACOWNIK:

 • Aktualne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wiedzy ogólnej pracowników.
 • Znaczenie umów szkoleniowych.
 • Pojęcie skierowania, a szkolenie z inicjatywy pracodawcy.
 • Wzory/ przykłady umów pracodawca-pracownik (inicjatywa/zgoda pracodawcy).

SZKOLENIA ZDALNE:

 • Prawne podstawy szkoleń zdalnych.
 • Specyfika podnoszenia kwalifikacji na odległość.
 • Dobre szkolenie zdalne – czym się charakteryzuje.
 • Budowa systemu szkoleń zdalnych – poszczególne kroki.
 • Wyzwania związane ze zdalnym szkoleniem pracowników.
 • Problemy techniczne.

KWESTIE FINANSOWE I PODATKOWE ZWIĄZANE ZE SZKOLENIAMI:

 • Finansowanie szkoleń – zakres finansowania szkoleń pracowników, standardy.
 • Finansowanie części procesu szkoleniowego.
 • Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji.
 • Skreślenie z listy studentów, a zobowiązanie pracownika do zwrotu kosztów szkolenia.
 • Granice roszczenia pracodawcy o zwrot kosztów szkolenia.

OBOWIĄZEK SZKOLENIOWY I CZAS SZKOLENIA:

 • Rodzaje szkoleń, a czas pracy.
 • Polecenie pracodawcy uczestnictwa w szkoleniu.
 • „Obowiązek” szkoleniowy – możliwości ze strony pracodawcy.
 • Szkolenia w dni wolne od pracy.
 • Dojazd pracownika na szkolenia.

NORMY WEWNĘTRZNE – PODSTAWA SYSTEMU SZKOLEŃ:

 • Szkolenia w systemie wewnętrznych aktów prawnych organizacji.
 • Regulacje wewnętrzne dotyczące szkoleń i podnoszenia kwalifikacji.
 • Tworzenie, doskonalenie procedury szkoleniowej – 5 kroków
 • Regulaminy, procedury, zarządzenia dotyczące szkoleń… – wzory/przykłady dokumentów wraz z załącznikami.

SZKOLENIA OBLIGATORYJNE, NIEZBĘDNE, DODATKOWE – MOŻLIWOŚCI PRACODAWCY:

 • Jakie szkolenia są obligatoryjne?
 • Szkolenia niezbędne w procesie pracy.
 • Szkolenia dodatkowe (fakultatywne).
 • Szkolenia tzw. “motywacyjne” – dobre i złe praktyki.

PLANOWANIE I BUDŻETOWANIE SZKOLEŃ:

 • Szczegółowa procedura przygotowania planu szkoleń w zakładzie pracy.
 • Zasady planowania szkoleń – 3 podejścia w firmach.
 • Tworzenie rocznego planu szkoleń dla całej firmy – szkolenia kluczowe i inne szkolenia.
 • Tworzenie rocznego planu szkoleń dla poszczególnych działów.
 • Zasady konstruowania budżetu szkoleń, wykaz kosztów.
 • Zatwierdzenie planu i budżetu szkoleń – formalne zasady.
 • Przykład planu szkoleń w organizacji.

SZKOLENIA WEWNĘTRZNE W SYSTEMIE PODNOSZENIA KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW:

 • Racjonalizacja podejścia do szkoleń w organizacji.
 • System szkoleń wewnętrznych – zasady tworzenia systemu i dokumentacja.
 • Kaskadowanie wiedzy i umiejętności.
 • Przykłady w zakresie szkoleń wewnętrznych – rozwiązania systemowe wraz z dokumentami.

EWALUACJA SZKOLEŃ – ZASADY I DOKUMENTACJA PROCESU:

 • Ewaluacja szkoleń jako formalna podstawa decyzji kadrowych i organizacyjnych.
 • Poziomy w ocenie szkoleń.
 • Ocena wiedzy, postaw, umiejętności i ocena efektów szkolenia.
 • Ankiety, rozmowy, testy i inne narzędzia w praktyce firm.
 • Przykłady ankiet do oceny szkoleń.
 • Ocena skuteczności szkoleń w skali całej organizacji.
 • Ewaluacja szkoleń w praktyce – rekomendacje dla uczestników.
 • Przykład rocznego raportu podsumowującego obszar szkoleń w organizacji.

AUDYT JAKOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU SZKOLEŃ W ORGANIZACJI. ELEMENTY OCENY W AUDYCIE I ZASADY JEGO PROWADZENIA:

 • Cele i metodologia audytu systemu szkoleń.
 • Jakość działań związanych z oceną efektywności polityki szkoleniowej.
 • Kultura organizacyjna i czynniki wspierające podnoszenie efektywności polityki szkoleń.
 • Strategia/polityka szkoleń – ocena i weryfikacja.
 • Raport podsumowujący audyt – co powinien zawierać (przykład).

PODSUMOWANIE ZAJĘĆ – KONSULTACJE DLA UCZESTNIKÓW

Rozkład godzinowy: 
pierwszy dzień: 10:00 – 16:00,
drugi dzień: 9:00 – 15:30

Cena udziału w szkoleniu wynosi: 1750 zł + 23% VAT

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów, dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu, w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

 • „Bardzo dziękuję za zorganizowanie szkolenia :Prawne aspekty procesu szkoleń w firmie w którym uczestniczyłam w terminie 20/21 marca w Krakowie.
  Jestem pod bardzo dużym wrażeniem trenera który moim zdaniem najlepiej jak można przekazał trudną prawniczą wiedzę w sposób zrozumiały i poparty przykładami, chętnie skorzystam z podobnych szkoleń prowadzonych przez p. Jarosława któremu proszę w moim imieniu podziękować.”

Grupa KĘTY

 • „Korzystając z okazji chciałabym wyrazić bardzo pozytywną opinię na temat trenera prowadzącego nasze szkolenie. Na przyszłość byłabym wdzięczna za informację o innych szkoleniach, na których trenerem będzie pan Jarosław.”

Exalo Drilling

Formularz zapisu na szkolenie:

"Prawne i organizacyjne aspekty procesu szkoleń. Ewaluacja i audyt systemu szkoleń" - 1750 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.