Dostępne terminy szkolenia

Cel i program szkolenia

Zasadniczym celem szkolenia jest przedstawienie aktualnie obowiązujących regulacji dotyczących pracy zdalnej oraz kontroli trzeźwości. Poruszone zostaną zagadnienia, które mogą wpłynąć na bieżącą sytuację w zakładzie pracy. Uczestnicy będą mieć możliwość poznania najbardziej przydatnych i najczęściej stosowanych w praktyce rozwiązań. Omawiane będą praktyczne metody wprowadzania nowej formuły pracy zdalnej oraz przepisów o trzeźwości do Państwa organizacji.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do przedsiębiorców, kadry zarządzającej, działów HR, a także pracowników.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

PRACA ZDALNA

AKTA OSOBOWE PO ZMIANACH

 • nowa część „E” akt osobowych – obowiązek czy dobrowolność,
 • zasady przechowywania wyników kontroli trzeźwości,
 • obowiązek pobierania potwierdzenia o poinformowaniu pracownika o kontroli trzeźwości,
 • zasady wprowadzania: zmian w regulaminie i obwieszczeniu,
 • przechowywanie potwierdzeń zapoznania z regulaminem lub obwieszczeniem w przypadku aneksu,
 • wynik badania dostarczone przez policję w aktach osobowych,
 • sankcje w postaci kary porządkowej lub rozwiązania umowy a informacja o wynikach kontroli trzeźwości,
 • dokumenty dotyczące wykonywania pracy zdalnej w części B akt osobowych,
 • przekazanie informacji w wersji elektronicznej a akta osobowe w wersji papierowej – zasady gromadzenia dokumentów.

MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA PRACY ZDALNEJ

 • formy pracy zdalnej, możliwości wnioskowania i odwołania,
 • grupa „uprzywilejowana” i obowiązki pracodawcy, wzór wniosku i odpowiedzi pracodawcy,

MIEJSCE PRACY ZDALNEJ

 • różne miejsca wykonywania pracy, wniosek i akceptacja pracodawcy, oświadczenie pracownika o posiadaniu warunków lokalowych i technicznych do wykonywania pracy zdalnej a bhp w miejscu pracy.

POLECENIE PRACY ZDALNEJ

 • przesłanki wydania polecenia i obowiązki pracodawcy,
 • tryb i forma polecenia,
 • odmowa pracy zdalnej, cofnięcie polecenia (liczenie terminu).

PRACA OKAZJONALNA

 • zasady wnioskowania i udzielania,
 • 24 dni a wymiar czasy pracy,

NARZĘDZIA I SPRZĘT DO PRACY ZDALNEJ

 • ekwiwalent i ryczałt
 • regulacje wewnątrzzakładowe w zakresie odpłatności za korzystanie przez pracownika wykonującego pracę zdalną z własnych materiałów i narzędzi pracy,
 • koszt pracy zdalnej, wysokość ekwiwalentu i ryczałtu,
 • zmiany kwot w trakcie obowiązywania regulaminu lub porozumienia.

OKREŚLENIE ZASAD PRACY ZDALNEJ – regulamin, porozumienie, polecenie

 • zasady wykonywania pracy zdalnej (regulamin, porozumienie czy polecenie),
 • wprowadzenie dokumentacji w zakładzie,
 • indywidualne porozumienia z pracownikami w zakresie zasad pracy zdalnej,

ZAPRZESTANIE PRACY ZDALNEJ

 • wniosek o zaprzestanie pracy zdalnej, osoby uprawnione,
 • przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy,
 • ograniczenia i obowiązki pracodawcy.

BHP i OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • obowiązki pracodawcy w zakresie bhp,
 • dodatkowa dokumentacja związana z ochroną danych osobowych w przypadku pracy zdalnej oraz dodatkowego przeszkolenia pracownika zdalnego,
 • postanowienia i zapisy obowiązujące pracownika – przykłady sformułowań.

KONTROLA PRACOWNIKA

 • możliwość i tryb kontroli pracownika zdalnego,
 • kontrola przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji,
 • działania pracodawcy w sytuacji, gdy w trakcie kontroli pracy zdalnej stwierdzi uchybienia w przestrzeganiu przepisów i zasad bhp,

 

KONTROLA TRZEŹWOŚCI

OBOWIĄZEK PRZESTRZEGANIA TRZEŹWOŚCI W CZASIE PRACY I NA TERENIE ZAKŁADU PRACY BEZ KONIECZNOŚCI WPROWADZANIA KONTROLI TRZEŹWOŚCI.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE I NORMY PRZY KONTROLI TRZEŹWOŚCI,

 • alkomat – kalibracja i wzorcowanie urządzenia jako wymóg ustawowy,
 • normy, wyniki, zawartość alkoholu,
 • stwierdzenie braku obecności alkoholu w organizmie pracownika.

POSTĘPOWANIE PRACODAWCY W PRZYPADKU, GDY ZACHODZI UZASADNIONE PODEJRZENIE, ŻE PRACOWNIK STAWIŁ SIĘ DO PRACY W STANIE NIETRZEŹWOŚCI

 • odsunięcie/niedopuszczenie do pracy – zasady, prawa pracownika i pracodawcy,
 • przekazanie informacji uzasadniającej odmowę dopuszczenia do pracy,
 • wezwanie uprawnionego organu,
 • odmowa poddania się badaniu przez pracownika.

KONTROLA TRZEŹWOŚCI PRZY UŻYCIU ALKOMATU PRZEZ PRACODAWCĘ

 • określenie zasad kontroli w tym .m.in. grup, sposobu, czasu i częstotliwości,
 • obowiązkowe wprowadzenie przepisów w UZP, regulaminie lub obwieszczeniu,
 • konieczność poinformowania pracowników o wprowadzonej kontroli w zakładzie,
 • wyznaczenie osób uprawnionych – upoważnionych do przeprowadzania badania,
 • protokół potwierdzający badanie,
 • propozycje zapisów w przepisach wewnątrzzakładowych,

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKÓW – kary porządkowe i rozwiązanie stosunku pracy.

STOSOWANIE PRZEPISÓW W STOSUNKU DO OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH NA WŁASNY RACHUNEK DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ORAZ OSÓB ŚWIADCZĄCYCH PRACE NA  PODSTAWIE UMOWY ZLECENIA.

WYTYCZNE MINISTERSTWA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ORAZ PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY.

 

Rozkład godzinowy:

08:45 – 09:00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
09:00 – ok. 15.00 Zajęcia.

Przekazanie wiedzy w formie wykładów, materiałów źródłowych, narzędzi, skryptów, oraz dużej ilości przykładów z prezentacją dopuszczalnych rozwiązań.

Cena udziału 1 osoby w szkoleniu online wynosi: 590  zł + 23% VAT

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w szkoleniu prowadzonym „na żywo” z sesja pytań, materiały szkoleniowe w wersji pdf, dyplom w wersji pdf.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia online i przesłanie potwierdzenia przelewu. Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Szkolenia zamknięte:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt

Nie widzisz terminu szkolenia? Napisz do nas!

"Praca zdalna i kontrola trzeźwości – wprowadzenie dokumentacji wewnątrzzakładowej oraz prowadzenie akt osobowych po zmianach – online" - 590 zł/os

  Szybki kontakt