Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Online 15-12-2021 17-12-2021

Cel i program szkolenia

Procesy produkcyjne funkcjonują zawsze w konkretnej specyfice biznesu. Żeby opanować stosowanie technik i metod planistycznych trzeba poznać interakcje konkretnych działów i specjalizacji w organizacji. W planowaniu i harmonogramowaniu produkcji obok rozwiązań prowadzących kalkulacje sekwencyjnie, jak MRPII (Manufacturing Resource Planning) stosowanie są coraz częściej rozwiązania prowadzące obliczenia bardziej „w czasie rzeczywistym” – typu APS (Advanced Planning and Scheduling). APS wymaga zrozumienia zbieżności między stosowanymi algorytmami kolejkowania harmonogramów, a celami (np. wydajność, redukcja przezbrojeń), jak i opanowania zasad zarządzania priorytetami zleceń. Użycie metod APS służących zaawansowanemu harmonogramowaniu powoduje, iż koniecznym staje się zawarcie w programie tematów dotyczących podnoszenia stabilności procesów (np. stabilność normatywów technologicznych) – za pomocą TOC (Theory of Constraints) i wybranych technik Lean.

W trakcie szkolenia ćwiczone są wpływ jakości planowania na poprawę wskaźników np. wymagany poziom rotacji zapasów i obsługi klienta, harmonogramowanie produkcji, zarządzanie wąskimi gardłami i priorytetami zleceń, sterowanie rotacją zapasów, zadania związane z planowaniem zarówno od strony materiałowej, jak i różnego rodzaju nośników zdolności.

Szkolenie online przekazuje wiedzę techniczną (np. możliwości i ograniczenia systemów informatycznych klasy ERP, czy też powszechne rozwiązania w … Excel’u), jak realizować typowe prace planistyczne jednocześnie pamiętając o dobrych praktykach promowanych przez ASCM®/APICS®. Spotkanie ułatwia zrozumienie wielu interakcji zachodzących na styku działów współpracujących w obszarze planowania. Wskazuje na konkretnych case’ach z projektów (np. wdrożenia/integracje narzędzi ERP) dalsze kierunki rozwoju.

Cel szkolenia

Można powiedzieć, iż celem nadrzędnym szkolenia online jest opanowanie metod i technik dot. planowania, harmonogramowania i sterowania, zrozumienie wielu interakcji zachodzących na styku różnych działów, jak i wskazanie na konkretnych przykładach kierunków rozwoju “zderzając” ze sobą koncepcję MRPII z APS, jak i Lean z TOC.

Korzyści 

 • praktyczne zarządzanie zasobami przez wąskie gardła, opanowanie TOC/MBC np. Drum Buffer Rope i wiele innych powiązanych z tematem metod,
 • otrzymanie bardzo dużej ilości przykładów z projektów – ciągły benchmarking metod planistycznych,
 • nabycie pewności w pracy z wykresami Gantt’a,
 • rozstrzyganie sprzecznych celów/priorytetów z użyciem konkretnej argumentacji – wskaźniki,
 • opanowanie metod prowadzenia planowania, harmonogramowania i w pewnym stopniu sterowania produkcją,
 • poznanie koncepcji, zasad i metod zarządzania produkcją w ramach narzędzi z grupy APS i MRPII,
 • nabycie umiejętności usprawniania i optymalizacji procesów produkcyjnych (też “wyjście” po za swój dział i poprawa interakcji z innymi departamentami),
 • poznanie możliwości skutecznych technologii w obszarze wsparcia raportowania, „wystawiania” potrzebnych danych do zbiorczego dashboard np. MES, SCADA, wybrany software jak Crystal Reports, itd.
 • użycie wybranych narzędzi Lean mając na celu redukcję odchyleń miedzy planowanymi, a realizowanymi harmonogramami,
 • w gospodarce materiałowej rozumienie różnicy i praktyczne stosowanie dwóch wskaźników „dostępność do obiecania” i „planowana dostępność magazynowa”,
 • integracja szkolonych osób, zachęcanie do dyskusji o dobrych praktykach poprzez testowanie własnych planistycznych przyzwyczajeń/nawyków,
 • opanowanie zasad prowadzenia audytu swoich praktyk planistycznych dla np. określenie priorytetów wdrażania usprawnień – Oliver Wight.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

Dzień I

 

Wprowadzenie do planowania, harmonogramowania i sterowania produkcją:

 • określenie oczekiwań i celów uczestników zajęć,
 • uniwersalność metod planistycznych – od produkcji, dystrybucji po prywatne życie,
 • wskaźnik OTP (Order to Payment Process) – czas od rejestracji zamówienia klienta do realizacji płatności,
 • minimum, które trzeba spełnić dla osiągniecia „victory” w planowaniu,
 • spójne i sprzeczne cele wewnątrz firmy, a jakość planowania,
 • spójne i sprzeczne cele partnerów gospodarczych, a jakość planowania (przykłady),
 • cele stojące przez planowaniem, przed harmonogramowaniem i sterowaniem produkcją.

Dobór narzędzi planistycznych, w zależności od specyfiki danej firmy:

 • typy i rodzaje procesów wytwórczych – przyporządkowanie własnego przedsiębiorstwa do wybranego rodzaju procesu/ów produkcyjnego/ych,
 • zaprezentowanie różnych metod planowania w zależności od relacji high/low mix/volume, dostępności zdolności wytwórczych, dyskretnej lub procesowej produkcji,
 • pytania w konsultingu, typowo zadawane przy doborze narzędzi planistycznych – zgodnie z zasadą „podobne pytania, różne odpowiedzi prowadzące do indywidualnie dopasowanego modelu planowania”.

Planowanie zasobów produkcyjnych – MRPII:

 • planowanie zasobów produkcyjnych w oparciu o rozwiązania zawarte w APICS®/ASCM®,
 • stosowanie kalkulacji na poziomie grupy asortymentowej, czyli rodziny produktów/usług,
 • horyzont/granica planowania i granica popytu,
 • plan operacji i sprzedaży – S&OP, integracja w procesie planowania różnych działów,
 • cztery strategie łączenia planu sprzedaży (SP) i planu produkcji (PP): chase, level, hybrid, subcontracting; ich zalety i wady,
 • długoterminowa weryfikacja dostępności zasobów dla grup asortymentowych – RP/RRP (Resource Requirements Planning).
 • główny harmonogram produkcji – MPS:
  • praktyczne użycie dwóch wskaźników – ATP (dostępne do obiecania) i PAB (planowana dostępność magazynowa),
  • przeliczanie planu produkcji do głównych harmonogramów,
  • zasady prowadzenia MPS i zabezpieczenie możliwości skutecznej realizacji finalnego harmonogramu „montażu” – FAS,
  • zasady wprowadzania korekt do głównego harmonogramu produkcji na podstawie kalkulacji planowanej dostępności magazynowej, jak i zapasów bezpieczeństwa.
  • MPS jako narzędzie zarządzania poziomem obsługi klienta.
 • Zgrubne planowanie zdolności produkcyjnych (load profile i weryfikacja wąskich gardeł przy przyjmowaniu zamówień) czyli RCCP.

Warsztat – stabilność i skuteczność procesów planowania w oparciu o Beer Game:

 • przeprowadzenie symulacji Beer Game (gra opracowana na MIT) – cel to poprawianie poziomu rotacji zapasów, jak i wskaźnika poziomu obsługi klienta,
 • budowa relacji pomiędzy poszczególnymi uczestnikami procesu planowania (“walka” lub synergia poszczególnych podmiotów),
 • jak jakość przetwarzania informacji w procesie planowania wpływa na łączny koszt funkcjonowania współpracujących działów i przedsiębiorstw,
 • agregacja wyników i ich obróbka statystyczna (wykładowca realizuje to zadanie po warsztacie) – prezentacja wyników w kolejnym dniu szkolenia, dane są przetwarzane i prezentowane w oparciu o dostarczone rozwiązanie informatyczne).

 

Dzień II

 

Prezentacja wyników Beer Game – dyskusja:

 • zaprezentowanie tzw. “Bullwhip Effect” powodującego nieregularne wzrosty i spadki obciążeń nośników zdolności, jak i zmiany poziomu zapasów magazynowych,
 • obsługa w planowaniu popytu zależnego i niezależnego,
 • identyfikacja czynników podnoszących koszty,
 • zaproponowanie rozwiązań mających na celu podniesienie efektywności planowania – dobór strategii.

Problematyczne interakcje pracownicze w procesie planowania:

 • kompletność danych w procesie przygotowania produkcji,
 • problem całkowitego braku dostępu do prognoz handlowych i formułowanie prognozowania przez … zakupy,
 • przyczyny tzw. „wrzutek na wczoraj” w tzw. „okres zamrożony” harmonogramu,
 • uśrednianie kosztów między zleceniami,
 • identyfikacja cech pozycji zakupowej, np. rodzaj powierzchni, kolor,
 • brak aktualnych danych w systemie np. stany magazynowe,
 • indywidualne zestawienia danych on-demand, czyli jak skutecznie rozwijać ergonomiczne dashboard’y informacyjne,
 • rozwój standaryzacji,
 • system motywacyjny kojarzący pracowników z procesami, a nie tylko z działami.

Teoria ograniczeń TOC i zarządzanie przez ograniczenia MBC, koncepcje Goldratt’a:

 • praktyczne zastosowania teorii ograniczeń w identyfikacji, harmonogramowaniu, wizualizacji i sterowaniu “wąskimi gardłami” produkcyjnymi,
 • metody podporządkowania organizacji firmy “wąskiemu gardłu” np. Drum Buffer Rope,
 • wpływ wąskiego gardła na kierunek harmonogramowania zleceń.

Warsztat Shop Floor Game – symulacja planowania i harmonogramowania, balansowania zdolności produkcyjnych; praca zgodna z dobrymi praktykami APS (zaawansowane planowanie i harmonogramowanie):

 • uczestnicy realizują w grupach symulację dotyczącą planowania i harmonogramowania (praca z wykresami Gantt’a) produkcji w warunkach ograniczonych zdolności produkcyjnych,
 • zespoły rywalizują ze sobą w pozyskiwaniu zleceń i ofert z rynku, jak i minimalizują koszty celem uzyskania korzystnego dla siebie wyniku finansowego,
 • rozwijana jest wrażliwość dotycząca identyfikacji wąskich gardeł (TOC) i skupieniu na nich procesu harmonogramowania,
 • gra pozwala zrozumieć zależności między budową struktur materiałowych, marszrutami, szybkością narastania wartości dodanej w procesie produkcji, współpracą z kooperantami, realizacją zakupów, a decyzjami dotyczącymi określania właściwych poziomów stanów magazynowych np. zapasy bezpieczeństwa i zapewnienia terminowej realizacji zleceń,
 • warsztat ćwiczy również podejmowania decyzji “make or buy”.

 

Dzień III

 

Prezentacja wyników warsztatu Shop Floor Game:

 • podsumowanie wyników symulacji i zaprezentowanie najlepszych praktyk w harmonogramowaniu,
 • dyskusja o narzędziach wspierających skuteczne harmonogramowanie.

Planowanie potrzeb materiałowych, zarządzanie rotacją zapasów – gospodarka materiałowa i „wysterowanie” zasad kalkulacji wielkości partii dla poszczególnych indeksów pozycji magazynowych:

 • czynniki kosztowe w zarządzaniu zapasami,
 • kalkulacja planowania potrzeb materiałowych – MRP i krytyczna rola zakupów (np. wiarygodne LT dostaw),
 • kształtowanie poziomu zapasów w zależności od profilu produkcji i przyjętej strategii przedsiębiorstwa,
 • wielowymiarowa analiza zapasów (np. ABC, XZY i wiele innych) dla uzyskania grup indeksów i przyporządkowania im zasad określania wielkości partii,
 • zapas bezpieczeństwa – SS, a zapas minimalny,
 • zaprezentowanie nowoczesnych metod identyfikacji materiałowej np. voice picking, light picking, RFID.

Advanced Planning and Scheduling – know-how wdrażania i stosowania:

 • infinite kontra finite – harmonogramowanie przy limitowanych zdolnościach,
 • typowe obszary aplikacji np. MTO (produkcja pod zamówienie/zlecenie), limitowane zdolności, złożone operacje i produkty, high mix low volume,
 • rodzaje monitorowanych zdolności – maszyny, ludzie, narzędzia, środki transportu, opakowania, powierzchnia magazynowa, działania remontowe,
 • metody harmonogramowania wprzód/ wstecz/ na punkt centralny – CPS, redukcja przezbrojeń i macierze przezbrojeń, poprawa terminowości, wygładzanie obciążeń i inne częto wykorzystywane algorytmy w harmonogramowaniu,
 • warunki skutecznego użytkowania APS – szczegółowość migrowanych i aktualizowanych w trakcie pracy danych, integracja z MES i rejestracja realizacji zleceń online, wysoka wymagana moc obliczeniowa.

Przykłady całkowicie indywidualnie rozwiniętych modeli planowania:

 • hybrydyzacja metod MRPII, APS i innych – rozwijanie indywidualnej strategii dla planowania produkcji,
 • analiza case’ów wdrożeń, szytych na miarę rozwiązań do planowania, harmonogramowania i sterowania produkcją – przykłady z projektów, całkowicie nieszablonowe rozwiązania.

Użycie wybranych metod Lean Manufacturing dla poprawienia wiarygodności używanych w harmonogramowaniu danych np. normatywów technologicznych:

 • krytyczny dla sukcesu użycia APS cel redukcji przyczyn prowadzących do odchyleń między planowanymi, a realizowanymi harmonogramami,
 • zasady prowadzenia analizy procesów jednocześnie redukując margines błędu w zebranych danych,
 • wdrażanie wybranych techniki Lean tam, gdzie to jest potrzebne (nie wszędzie), podejście Paretowskie,
 • pomiar poprawy stabilności cykli produkcyjnych,
 • Yamazumi (równoważenie obciążeń), Heijunka (zrównoważone planowanie) i równoważenie mix-u produkcyjnego,
 • visual management w sterowaniu produkcją wsparty przez 5S (Sort, Straighten, Sweet, Standardize, Sustain) do poziomu Poka-Yoke,
 • redukcja postojów w tamach TPM – przykłady wdrożeń.

Warsztat z Lego – Kanban produkcyjny i transportowy dla obsługi Pull w sterowaniu produkcją:

 • pacemaker w procesie produkcyjnym,
 • zasady budowy systemu Kanban i korzyści z jego wykorzystania,
 • szkolona grupa w symulowanej fabryce ćwiczy, jak wdrożyć i używać system Kanban,
 • obliczanie ilości kart/pętli Kanban,
 • rozwiązania manualne i elektroniczne.

Nowoczesne narzędzia informatyczne we wsparciu zarządzania produkcją – systemy klasy ERP (Enterprise Resource Planning) i inne rozwiązania:

 • systemy ERP, kierunki rozwoju software – w oparciu o doświadczenia z SAP i IFS; rozwiązaniami typu APS lub oparte o MRPII,
 • zasady postępowania przed, przy i po wdrożeniu – wskazania najbardziej typowych pułapek i potknięć,
 • proste i tanie rozwiązanie problemu wystawiania danych z wielu źródeł do indywidualnych dashboard (paneli informacyjnych) np. Crystal Reports.

Zakończenie zajęć:

 • podsumowanie i follow-up (praca domowa),
 • zasady prowadzenia wsparcia po zajęciach,
 • literatura i rekomendowane metody prowadzenia audytu stosowanych praktyk w planowaniu,
 • ankiety i sesja ocen.

Dyskusja, odpowiedzi na pytania.

 

Informacje organizacyjne:

Rozkład godzinowy: pierwszy dzień: 10:00 – 17:00, drugi dzień: 9:00 – 16:00, trzeci dzień: 9:00 – 16:00

 

Szkolenie online będzie realizowane na platformie Zoom.

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

 • podstawowa komunikacja w wirtualnej sali szkoleniowej przebiega domyślnie z wykorzystaniem narzędzia Zoom; przed zajęciami przekazany jest uczestnikom numer/link umożliwiający zalogowanie się przez przeglądarkę internetową lub przez darmowy software Zoom,
 • materiały szkoleniowe zostają przekazane na początku zajęć w formacie plików pdf,
 • pliki używane do ćwiczeń przekazywane są systematycznie w trakcie zajęć do wglądu/edycji uczestnikom,
 • wszelkie opracowania/wizualizacje wykonywane w trakcie trwania szkolenia zostają zdigitalizowane i są dostępne do pobrania z sieci po zakończeniu zajęć.
 • przedstawienie złożonych tematów krok po kroku dostosowując tempo zajęć do możliwości uczestników,
 • w około 90% przypadków stosowanie “nieksiążkowych”, przykładów opartych o doświadczenia autora zebrane na terenie UK, Polski i Niemiec,
 • wszystkie tematy zawierają ćwiczenia ułatwiające zrozumienie zagadnień, jak i konkretne przykłady

Cena udziału w szkoleniu online wynosi 1690 zł + 23%VAT

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w szkoleniu prowadzonym „na żywo” z sesja pytań, materiały szkoleniowe w wersji pdf, dyplom w wersji pdf.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia online i przesłanie potwierdzenia przelewu. Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Szkolenia zamknięte:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Planowanie, harmonogramowanie i sterowanie produkcją z użyciem APS i MRPII – online" - 1690 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.