Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Online 20-06-2024 20-06-2024
Online 25-11-2024 25-11-2024
Online 13-12-2024 13-12-2024

Cel i program szkolenia

Każdy Przedsiębiorca, który jest producentem opakowania bądź nabywa opakowanie do „zapakowania” swojego produktu, bądź sprowadza towar w opakowaniu z zagranicy jest Wprowadzającym opakowanie na rynek Polski i ciążą na nim określone obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze w BDO zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o  gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2022 podlega obowiązkowi złożenia w BDO do 15 marca 2023 r.

Podmioty, które są zobowiązane do złożenia w/w sprawozdania to między innymi:

 • Producent, importer i wewnątrzwspólnotowy nabywca opakowań z papieru lub tektury, tworzyw sztucznych, szkła, drewna, o którym mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o  gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
 • Przedsiębiorstwa wprowadzające do obrotu produkty w opakowaniach, eksportujący i  dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach o  których mowa  w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o  gospodarce opakowaniami i  odpadami opakowaniowymi;
 • Prowadzący sklep lub hurtownie, w której klienci pakują zakupy w  reklamówki, objęte opłatą recyklingową, o których mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
 • Wprowadzający na rynek krajowy produkty tj. oleje, opony, preparaty smarowe (np. importer, producent  opon) lub towary je zawierające (np. podmioty zajmujące się wewnątrzwspólnotowym nabyciem lub importem pojazdów, maszyn), o których mowa w  ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o  obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej,
 • Podmioty będące producentami pojazdów, przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu pojazdów (np. komisy samochodowe sprowadzające pojazdy z zagranicy), o których mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o  recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji;
 • Wprowadzający sprzęt elektryczny lub elektroniczny, autoryzowany przedstawiciel, o których mowa w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
 • Działalność, która obejmuje produkcję, import lub wewnątrzwspólnotowe nabycie baterii lub akumulatorów (w tym tych zamontowanych w produktach lub w pojeździe  np. przywóz z  zagranicy zabawek, zegarków, pojazdów/maszyn zawierających akumulator), o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o  bateriach i akumulatorach;
 • Organizacje odzysku, organizacje odzysku opakowań, organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i  elektronicznego, gdy obowiązek, o którym mowa w art. 74 ustawy o odpadach z  dnia 14 grudnia 2012 r., wykonuje ta organizacja;.

Celem szkolenia jest przedstawienie obowiązków dla wprowadzających na rynek Polski/zagraniczny opakowań bądź produktów; zasad ewidencji opakowań i produktów.

Korzyści dla uczestników – usystematyzowanie wiedzy na temat obowiązków dla „Wprowadzającego” opakowanie; poznanie klucza dla scharakteryzowania „co jest opakowaniem, a co nie jest”; wskazanie obowiązków dla Wprowadzających opakowania.

Adresaci szkolenia to osoby odpowiedzialne w firmie za tematy związane z ochroną środowiska i sporządzaniem Rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi.

PROGRAM SZKOLENIA

Obowiązki podmiotów wprowadzających opakowania:

 • Charakterystyka opakowań – kiedy mamy do czynienia z opakowaniem?
 • Rodzaje opakowań – jednorazowego i wielokrotnego użytku, opakowania wielomateriałowe.
 • Opakowania po środkach niebezpiecznych będących środkami ochrony roślin, opakowania po środkach niebezpiecznych innych niż środki ochrony roślin.
 • Kiedy następuje wprowadzanie opakowań do obrotu?
 • Opłata recyklingowa – zasada naliczania opłaty, ewidencja toreb nabytych i wydanych,
 • Jak prowadzić ewidencję opakowań wprowadzonych na rynek, wytworzonych, wywiezionych/przywiezionych wraz z produktem?

Sprawozdawczość w gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Charakterystyka Działu II BDO:

 • Informacja o wytworzonych opakowaniach – OPAK 1 (Tabela 1).
 • Informacja o przywiezionych z zagranicy opakowaniach – OPAK 2 (Tabela 2).
 • Informacja o wywiezionych za granicę opakowaniach – OPAK 3 (Tabela 3).
 • Informacja o torbach na zakupy z tworzywa sztucznego – Opłata recyclingowa (Tabela 4).
 • Informacja o masie opakowań, w których zostały wprowadzone do obrotu produkty, masie poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowaniowych oraz osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych – Sprawozdanie OŚ OP 1 (Tabela 5.1).
 • Informacja o wysokości należnej opłaty produktowej (Tabela 7).
 • Publiczne kampanie edukacyjne – wprowadzający produkty w opakowaniach (Tabela 8.1).
 • Publiczne kampanie edukacyjne – organizacja odzysku opakowań (Tabela 8.2.).
 • Wykaz przedsiębiorców, od których organizacja odzysku opakowań przejęła obowiązek w zakresie zagospodarowania odpadów opakowaniowych (Tabela 9).
 • Wykaz posiadaczy odpadów, którym organizacja odzysku opakowań zleciła wykonanie czynności w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi (Tabela 10).

Pomoc de minimis dla Podmiotów wprowadzających opakowania na rynek:

 • Jakie warunki musi spełniać Podmiot, aby uzyskać Pomoc de minimis?
 • Omówienie wniosku o udzielenie Pomocy de minimis.

Zasada naliczania opłaty produktowej.

Zasada naliczania opłaty recyklingowej.

Kary za niedotrzymanie obowiązków dotyczących gospodarowaniem opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Rozkład godzinowy:
08:45 – 09:00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
09:00 – 14.00 Zajęcia

Szkolenie online będzie realizowane na platformie Zoom lub ClickMeeting.

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Wiedza przekazywana w formie wykładu. Praktyczna prezentacja rodzajów opakowań i sposobu ich kwalifikacji. Odniesienie do przykładów praktycznych  i udzielane wskazówki.

Cena udziału 1 osoby w szkoleniu online wynosi: 850 zł + 23% VAT

Cena szkolenia dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji pdf, dyplom w wersji pdf.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz  z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Opakowania – obowiązki dla Wprowadzającego opakowania na rynek i gospodarowanie odpadami opakowaniowymi – online" - 850 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.