Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Warszawa 29-11-2019 29-11-2019
Warszawa 30-03-2020 30-03-2020

Cel i program szkolenia

Szkolenie ma służyć przedstawieniu w przystępnej formie specyfiki sytemu odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych, katalogu osób mogących ponosić tego rodzaju odpowiedzialność, poszczególnych czynów stanowiących naruszenia, kar jakie można ponieść za ich popełnienie oraz przebiegu postępowania związanego z ustaleniem potencjalnej odpowiedzialności.

 

Korzyści dla uczestników:

 • uzyskanie niezbędnej i praktycznej wiedzy do wykorzystania w codziennej pracy w celu identyfikowania, przeciwdziałania i ograniczania zagrożeń związanych z możliwością naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
 • uzyskanie niezbędnej i praktycznej wiedzy, jak gospodarować środkami publicznymi oraz udzielać zamówień publicznych aby nie dopuścić do naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
 • uzyskanie niezbędnej i praktycznej wiedzy, jak prawidłowo zachować się w toku postępowania dotyczącego potencjalnej odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • uzyskanie niezbędnej i praktycznej wiedzy w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom popełnionych naruszeń, ustalania przyczyn ich popełnienia oraz możliwych działań zaradczych w celu przeciwdziałania ich popełnieniu w przyszłości.

Adresaci szkolenia:   

 • kierownicy jednostek sektora finansów publicznych
 • główni księgowi w jednostkach sektora finansów publicznych
 • pracownicy jednostek sektora finansów publicznych
 • osoby, które niedawno podjęły pracę w sektorze jednostek sektora finansów publicznych
 • wszyscy zainteresowani

PROGRAM SZKOLENIA

 

 Pojęcie dyscypliny finansów publicznych i podstawowe regulacje prawne

Podmiotowa odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

 • zasada indywidualizacji
 • kto może odpowiadać za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – analiza praktyczna

Przedmiotowy zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

 • omówienie najczęściej popełnianych czynów zabronionych i praktyczna analiza ich znamion (w tym na bazie aktualnego orzecznictwa komisji orzekających, Głównej Komisji Orzekającej, WSA oraz NSA)
 • relacja norm sankcjonujących do norm sankcjonowanych

Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

 • przesłanki odpowiedzialności – analiza praktyczna
 • zasada odpowiedzialności za czyn określony w ustawie;
 • zasada odpowiedzialności za zawinione działania albo zaniechania (odpowiedzialność oparta na winie a nie na zasadzie ryzyka);
 • zasada prymatu stosowania ustawy nowej

Przesłanki wyłączające odpowiedzialność – analiza praktyczna

Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych

 • podmioty zobowiązane do złożenia zawiadomienia
 • wymogi formalne zawiadomienia (elementy obligatoryjne i fakultatywne)
 • braki w zawiadomieniu (pozostawienie bez rozpoznania zawiadomienia, obligatoryjny zwrot zawiadomienia, fakultatywny zwrot zawiadomienia)
 • czym jest tzw. informacja o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • jak napisać prawidłowe zawiadomienie – wspólne opracowanie praktycznego wzoru do wykorzystania

Prawa i obowiązki obwinionego o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Postępowanie wyjaśniające prowadzone przez rzecznika dyscypliny finansów publicznych

 • Zasady postępowania
 • Podmioty uczestniczące w postępowaniu i ich kompetencje
 • Etapy postępowania
 • Prawa osoby, w stosunku do której wszczęto postępowanie wyjaśniające

Postępowanie przed komisją orzekającą

 • Zasady postępowania
 • Podmioty uczestniczące w postępowaniu i ich kompetencje
 • Etapy postępowania
 • Prawa osoby obwinionej

Rodzaje kar za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i dyrektywy ich wymiaru

Postępowanie odwoławcze i skarga do sądu administracyjnego

Przedawnienie i zatarcie skazania

 

Rozkład godzinowy: 10:00 – 17:00

 • szkolenie będzie zawierała elementy wykładowe, ale przede wszystkim praktyczne warsztaty dotyczące tematyki szkolenia
 • szkolenie ilustrowane praktycznymi przykładami „z życia” (casy study),
 • analiza przydatnego orzecznictwa komisji orzekających, Głównej Komisji Orzekającej, WSA oraz NSA
 • prezentacja przez trenera jego doświadczeń zawodowych i stosowanych dobrych praktyk oraz dyskusja z uczestnikami.

Cena udziału w szkoleniu wynosi 750 zł + 23%VAT

 

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

 

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

 

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt

Formularz zapisu na szkolenie:

"Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych" - 750 zł/os


Termin szkolenia
Dane Firmy (do faktury)

Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

Osoba koordynująca

Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

Uczestnicy szkolenia
Miejsca hotelowe
Dla jednostek publicznych

Uwagi

* elementy obowiązkowe

Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.