• Szkolenia administracja

  Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – praktyczne kompendium wiedzy


  Terminy i miejsca szkoleń:

  Rozkład godzinowy:10:00 – 17:00
Cena szkolenia netto
590 zł/os
Zapisz się
lub
Pobierz formularz

Cel i program szkolenia

Oferta szkolenia ma charakter autorski i została przygotowana przy założeniu jego otwartego charakteru, ponieważ jest ono dedykowane dla szerokiego kręgu osób, których aktywność zawodowa związana jest z pracą w administracji rządowej, samorządowej lub w jednostkach sektora finansów publicznych.  
 • Cel szkolenia:
Szkolenie ma służyć przedstawieniu w przystępnej formie specyfiki sytemu odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych, katalogu osób mogących ponosić tego rodzaju odpowiedzialność, poszczególnych czynów stanowiących naruszenia, kar jakie można ponieść za ich popełnienie oraz przebiegu postępowania związanego z ustaleniem potencjalnej odpowiedzialności.

Korzyści dla uczestników:

 • uzyskanie niezbędnej i praktycznej wiedzy do wykorzystania w codziennej pracy w celu identyfikowania, przeciwdziałania i ograniczania zagrożeń związanych z możliwością naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
 • uzyskanie niezbędnej i praktycznej wiedzy, jak gospodarować środkami publicznymi oraz udzielać zamówień publicznych aby nie dopuścić do naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
 • uzyskanie niezbędnej i praktycznej wiedzy, jak prawidłowo zachować się w toku postępowania dotyczącego potencjalnej odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • uzyskanie niezbędnej i praktycznej wiedzy w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom popełnionych naruszeń, ustalania przyczyn ich popełnienia oraz możliwych działań zaradczych w celu przeciwdziałania ich popełnieniu w przyszłości.


Adresaci szkolenia:

 • kierownicy jednostek sektora finansów publicznych
 • główni księgowi w jednostkach sektora finansów publicznych
 • pracownicy jednostek sektora finansów publicznych
 • osoby, które niedawno podjęły pracę w sektorze jednostek sektora finansów publicznych
 • wszyscy zainteresowani


Program szkolenia:

 1. Pojęcie dyscypliny finansów publicznych i podstawowe regulacje prawne
 2. Podmiotowa odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
  • zasada indywidualizacji
  • kto może odpowiadać za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – analiza praktyczna
 3. Przedmiotowy zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
  • omówienie najczęściej popełnianych czynów zabronionych i praktyczna analiza ich znamion (w tym na bazie aktualnego orzecznictwa komisji orzekających, Głównej Komisji Orzekającej, WSA oraz NSA)
  • relacja norm sankcjonujących do norm sankcjonowanych
 4. Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
  • przesłanki odpowiedzialności – analiza praktyczna
  • zasada odpowiedzialności za czyn określony w ustawie;
  • zasada odpowiedzialności za zawinione działania albo zaniechania (odpowiedzialność oparta na winie a nie na zasadzie ryzyka);
  • zasada prymatu stosowania ustawy nowej
 5. Przesłanki wyłączające odpowiedzialność – analiza praktyczna
 6. Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
  • podmioty zobowiązane do złożenia zawiadomienia
  • wymogi formalne zawiadomienia (elementy obligatoryjne i fakultatywne)
  • braki w zawiadomieniu (pozostawienie bez rozpoznania zawiadomienia, obligatoryjny zwrot zawiadomienia, fakultatywny zwrot zawiadomienia)
  • czym jest tzw. informacja o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych
  • jak napisać prawidłowe zawiadomienie – wspólne opracowanie praktycznego wzoru do wykorzystania
 7. Prawa i obowiązki obwinionego o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 8. Postępowanie wyjaśniające prowadzone przez rzecznika dyscypliny finansów publicznych
  • Zasady postępowania
  • Podmioty uczestniczące w postępowaniu i ich kompetencje
  • Etapy postępowania
  • Prawa osoby, w stosunku do której wszczęto postępowanie wyjaśniające
 9. Postępowanie przed komisją orzekającą
  • Zasady postępowania
  • Podmioty uczestniczące w postępowaniu i ich kompetencje
  • Etapy postępowania
  • Prawa osoby obwinionej
 10. Rodzaje kar za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i dyrektywy ich wymiaru
 11. Postępowanie odwoławcze i skarga do sądu administracyjnego
 12. Przedawnienie i zatarcie skazania


Metody szkoleniowe

 • szkolenie będzie zawierała elementy wykładowe, ale przede wszystkim praktyczne warsztaty dotyczące tematyki szkolenia
 • szkolenie ilustrowane praktycznymi przykładami „z życia” (casy study),
 • analiza przydatnego orzecznictwa komisji orzekających, Głównej Komisji Orzekającej, WSA oraz NSA
 • prezentacja przez trenera jego doświadczeń zawodowych i stosowanych dobrych praktyk oraz dyskusja z uczestnikami.


Informacje organizacyjne

Cena udziału w szkoleniu wynosi 590 zł + 23%VAT

 

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

 

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. 022 463 62 05. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

 

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

 

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.Formularz zapisu na szkolenie:

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – praktyczne kompendium wiedzy

Cena netto:590 zł/os

Wybierz termin

Dane firmy

Nazwa firmy

NIP*

Ulica*

Numer*

Miasto*

Kod Pocztowy*

Osoba koordynująca

Imię*

Nazwisko*

Stanowisko

E-mail*

Telefon*

Uczestnicy szkolenia

Imię

Nazwisko

E-mail

Stanowisko

Miejsca hotelowe

Jeżeli są Państwo zainteresowani rezerwacją miejsc hotelowych za pośrednictwem naszej firmy prosimy podać liczbę dni oraz rodzaj pokoju.

Liczba pokoi:

Rodzaj pokoju:

Termin od do

Dla jednostek publicznych

Warunkiem zwolnienia z VAT jest zaznaczenie poniższego oświadczenia:
Oświadczamy, że udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych co najmniej w 70%

Uwagi

* Pola wymagane

Zapoznałem się z regulaminem zgłoszenia.

         
Wszelkie prawa zastrzeżone Effect Group ©