Dostępne terminy szkolenia

Cel i program szkolenia

Okres budżetowy 2014-2020 to nowe zasady realizacji i rozliczania projektów dofinansowanych ze środków unijnych. To zwiększenie  odpowiedzialności personalnej osoby zaangażowanej do obsługi projektu oraz większe konsekwencje podejmowanych w ramach projektu decyzji. Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy  dot. sprawnej realizacji i obsługi projektów unijnych.  Nabycie przez uczestników szkolenia umiejętności podejmowania decyzji w projekcie bez podejmowania ryzyka ponoszenia odpowiedzialności  personalnej.  

Korzyści dla uczestników:

W wyniku szkolenia uczestnicy uzyskają aktualną wiedzę na temat realizacji zadań w projekcie, oceny ryzyka podejmowanych przedsięwzięć i odpowiedzialności z tym związanej. Wynikiem szkolenia będzie możliwość wykorzystania w  praktyce  wiedzy dotyczącej konsekwencji podejmowanych decyzji, zagrożeń projektu oraz zakresu ponoszonej odpowiedzialności.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane do kadry wyższego szczebla,  kadry kierowniczej oraz  pozostałych pracowników zainteresowanych zarządzaniem projektem oraz pełnieniem różnego rodzaju funkcji w projektach.  Szkolenie dla instytucji wdrażających i wnioskodawców.

Program szkolenia:

Dzień I:

WYBRANE ELEMENTY ZARZĄDZANIA PROJEKTEM WPŁYWAJĄCE NA PRAWIDŁOWOŚĆ REALIZACJI PROJEKTU

 • Wprowadzenie do zagadnień zarządzania projektem
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w ramach realizowanego projektu
 • Zarządzanie ryzykiem w projekcie (ryzyko merytoryczne i finansowe)
 • Zarządzanie zmianą w projekcie
 • Delegowanie zadań w projekcie a odpowiedzialność personalna

ZARZĄDZANIE FINANSOWE A KWALIFIKOWALNOŚĆ

 • Zasady kwalifikowalności projektu i wydatków w projekcie
 • Zgodność ponoszonych wydatków z budżetem projektu
 • Ocena kwalifikowalności wydatków w projekcie
 • Udzielanie zamówień publicznych w projekcie
 • Elementy zarządzania finansowego projektem – podział odpowiedzialności

ZARZĄDZANIE WYKONANIEM RZECZOWYM PROJEKTU

 • Zgodność realizowanego zakresu rzeczowego z wnioskiem o dofinansowanie projektu
 • Monitoring wykonania rzeczowego i finansowego projektu a harmonogram
 • Jak poprawnie analizować wskaźniki produktu i rezultatu w projekcie ?
 • Działania naprawcze w projekcie
 • Minimalizowanie ryzyka w projekcie
 • Wykonanie rzeczowe a monitorowanie budżetu

Dzień II:

SPRAWOZDAWCZOŚĆ I AUDYT W PROJEKCIE – ZAKRES I ZASADY

 • System finansowo-księgowy wnioskodawcy – wymagania
 • Wpływ polityki rachunkowości wnioskodawcy na realizowany projekt
 • Monitoring i sprawozdawczość projektu
 • Dokumenty potwierdzające poniesienie wydatku
 • Jak przygotować dokumenty projektu do kontroli i audytu
 • Czy się różni audyt od kontroli projektu ?

KONTROLA FINANSOWA W PROJEKTACH:

 • Kontrola projektu – zasady i cele kontroli
 • Metodologia i procedury przeprowadzania kontroli
 • Prawa i obowiązki jednostki kontrolowanej i prowadzącej kontrole
 • Jak przygotować projekt do kontroli ?

WYBRANE ELEMENTY EWALUACJI PROJEKTU

 • Zasady i cel ewaluacji projektu
 • Metodologia realizacji ewaluacji projektu
 • Wybór metod badawczych

NIEPRAWIDŁOWOŚCI I NADUŻYCIA FINANSOWE W PROJEKTACH

 • Nieprawidłowości i nadużycia finansowe w projektach – konsekwencje i sankcje
 • Odpowiedzialność karna w projektach

PODSUMOWANIE, PYTANIA I ODPOWIEDZI

Rozkład godzinowy: pierwszy dzień: 10:00 – 17:00, drugi dzień: 9:00 – 16:00

Szkolenie będzie prowadzone w 50% jako wykład i w 50% jako interaktywne warsztaty z omawianiem konkretnych przykładów. Praca w grupach.

Cena udziału w szkoleniu wynosi 990 zł + 23%VAT

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. 022 463 62 05. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Odpowiedzialność i zadania pracownika realizującego projekt dofinansowany ze środków unijnych 2014-2020 r." - 990 zł/os


Termin szkolenia
Dane Firmy (do faktury)

Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

Osoba koordynująca

Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

Uczestnicy szkolenia
Miejsca hotelowe
Dla jednostek publicznych

Uwagi

* elementy obowiązkowe

Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.