• Szkolenia administracja, Szkolenia interpersonalne, Szkolenia windykacja i księgowość

  Odpowiedzialność i zadania pracownika realizującego projekt dofinansowany ze środków unijnych 2014-2020 r.


  Terminy i miejsca szkoleń:

  Rozkład godzinowy:pierwszy dzień: 10:00 – 17:00, drugi dzień: 9:00 - 16:00
Cena szkolenia netto
990 zł/os
Zapisz się
lub
Pobierz formularz

Cel i program szkolenia

Okres budżetowy 2014-2020 to nowe zasady realizacji i rozliczania projektów dofinansowanych ze środków unijnych. To zwiększenie  odpowiedzialności personalnej osoby zaangażowanej do obsługi projektu oraz większe konsekwencje podejmowanych w ramach projektu decyzji. Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy  dot. sprawnej realizacji i obsługi projektów unijnych.  Nabycie przez uczestników szkolenia umiejętności podejmowania decyzji w projekcie bez podejmowania ryzyka ponoszenia odpowiedzialności  personalnej. 

Korzyści dla uczestników:

W wyniku szkolenia uczestnicy uzyskają aktualną wiedzę na temat realizacji zadań w projekcie, oceny ryzyka podejmowanych przedsięwzięć i odpowiedzialności z tym związanej. Wynikiem szkolenia będzie możliwość wykorzystania w  praktyce  wiedzy dotyczącej konsekwencji podejmowanych decyzji, zagrożeń projektu oraz zakresu ponoszonej odpowiedzialności.



Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane do kadry wyższego szczebla,  kadry kierowniczej oraz  pozostałych pracowników zainteresowanych zarządzaniem projektem oraz pełnieniem różnego rodzaju funkcji w projektach.  Szkolenie dla instytucji wdrażających i wnioskodawców.



Program szkolenia:

Dzień I:

 

WYBRANE ELEMENTY ZARZĄDZANIA PROJEKTEM WPŁYWAJĄCE NA PRAWIDŁOWOŚĆ REALIZACJI PROJEKTU

 

 • Wprowadzenie do zagadnień zarządzania projektem
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w ramach realizowanego projektu
 • Zarządzanie ryzykiem w projekcie (ryzyko merytoryczne i finansowe)
 • Zarządzanie zmianą w projekcie
 • Delegowanie zadań w projekcie a odpowiedzialność personalna

 

ZARZĄDZANIE FINANSOWE A KWALIFIKOWALNOŚĆ

 

 • Zasady kwalifikowalności projektu i wydatków w projekcie
 • Zgodność ponoszonych wydatków z budżetem projektu
 • Ocena kwalifikowalności wydatków w projekcie
 • Udzielanie zamówień publicznych w projekcie
 • Elementy zarządzania finansowego projektem – podział odpowiedzialności

ZARZĄDZANIE WYKONANIEM RZECZOWYM PROJEKTU

 

 • Zgodność realizowanego zakresu rzeczowego z wnioskiem o dofinansowanie projektu
 • Monitoring wykonania rzeczowego i finansowego projektu a harmonogram
 • Jak poprawnie analizować wskaźniki produktu i rezultatu w projekcie ?
 • Działania naprawcze w projekcie
 • Minimalizowanie ryzyka w projekcie
 • Wykonanie rzeczowe a monitorowanie budżetu

 

 

Dzień II:

 

SPRAWOZDAWCZOŚĆ I AUDYT W PROJEKCIE – ZAKRES I ZASADY

 

 • System finansowo-księgowy wnioskodawcy – wymagania
 • Wpływ polityki rachunkowości wnioskodawcy na realizowany projekt
 • Monitoring i sprawozdawczość projektu
 • Dokumenty potwierdzające poniesienie wydatku
 • Jak przygotować dokumenty projektu do kontroli i audytu
 • Czy się różni audyt od kontroli projektu ?

 

KONTROLA FINANSOWA W PROJEKTACH:

 

 • Kontrola projektu – zasady i cele kontroli
 • Metodologia i procedury przeprowadzania kontroli
 • Prawa i obowiązki jednostki kontrolowanej i prowadzącej kontrole
 • Jak przygotować projekt do kontroli ?

 

WYBRANE ELEMENTY EWALUACJI PROJEKTU

 

 • Zasady i cel ewaluacji projektu
 • Metodologia realizacji ewaluacji projektu
 • Wybór metod badawczych

 

NIEPRAWIDŁOWOŚCI I NADUŻYCIA FINANSOWE W PROJEKTACH

 

 • Nieprawidłowości i nadużycia finansowe w projektach – konsekwencje i sankcje
 • Odpowiedzialność karna w projektach

 

 

PODSUMOWANIE, PYTANIA I ODPOWIEDZI



Metody szkoleniowe

Szkolenie będzie prowadzone w 50% jako wykład i w 50% jako interaktywne warsztaty z omawianiem konkretnych przykładów. Praca w grupach.



Informacje organizacyjne

Cena udziału w szkoleniu wynosi 990 zł + 23%VAT

 

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

 

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. 022 463 62 05. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

 

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

 

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.



Formularz zapisu na szkolenie:

Odpowiedzialność i zadania pracownika realizującego projekt dofinansowany ze środków unijnych 2014-2020 r.

Cena netto:990 zł/os

Wybierz termin

Dane firmy

Nazwa firmy

NIP*

Ulica*

Numer*

Miasto*

Kod Pocztowy*

Osoba koordynująca

Imię*

Nazwisko*

Stanowisko

E-mail*

Telefon*

Uczestnicy szkolenia

Imię

Nazwisko

E-mail

Stanowisko

Miejsca hotelowe

Jeżeli są Państwo zainteresowani rezerwacją miejsc hotelowych za pośrednictwem naszej firmy prosimy podać liczbę dni oraz rodzaj pokoju.

Liczba pokoi:

Rodzaj pokoju:

Termin od do

Dla jednostek publicznych

Warunkiem zwolnienia z VAT jest zaznaczenie poniższego oświadczenia:
Oświadczamy, że udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych co najmniej w 70%

Uwagi

* Pola wymagane

Zapoznałem się z regulaminem zgłoszenia.

         
Wszelkie prawa zastrzeżone Effect Group ©