Dostępne terminy szkolenia

Cel i program szkolenia

Cel szkolenia

 • Poznanie, uzupełnienie lub rozszerzenie wiedzy związanej z tematem szkolenia,
 • Poznanie technik negocjacyjnych,
 • Zapoznanie się z narzędziem zwiększenia efektywności negocjacyjnej czyli kompleksowego profilu negocjatora,
 • Przedstawienie metody profesjonalnego przygotowania się do negocjacji.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

Przebieg, strategie i techniki negocjacyjne w fazach negocjacji:

 • wstępnej
 • negocjacji właściwych
 • zamykania negocjacji

Profilowanie partnera z drugiej strony stołu negocjacyjnego – typy osobowości

 • Typy osobowości i ich charakterystyki z punktu widzenia ich wpływu na strukturę i przebieg negocjacji
 • Zwroty i wyrażenia charakterystyczne dla każdego z tych typów i ich szczegółowa analiza porównawcza
 • Punkty odniesienia i charakterystyczne reakcje w kontaktach z innymi osobami
 • Konstrukcje i konteksty wypowiedzi, przejawiające się preferowaniem określonego słownictwa, stosowanego w trakcie negocjacji przez poszczególne typy osobowości

Profilowanie partnera z drugiej strony stołu negocjacyjnego – sposób komunikacji interpersonalnej

 • Podstawowe wymiary sposobów komunikacyjnych: słownictwo, intonacja, body language i przestrzeń osobista
 • Charakterystyczne zachowana i podejście do: ludzi, zadań, problemów i stresu
 • Silne strony i źródła problemów w komunikacji ze strony kupującego przy poszczególnych stylach
 • Autodiagnoza własnego stylu komunikacji i jego odniesienie, szczególnie w kierunku dostosowania zasobu leksykalnego, do partnerów stołu negocjacyjnego, reprezentujących inne style komunikacji w trakcie rzeczywistych sytuacji negocjacyjnych

Profilowanie partnera z drugiej strony stołu negocjacyjnego – styl negocjowania

 • Podstawowe wymiary stylów negocjowania
 • Założenia podstawowe i wyrażenia charakterystyczne dla każdego z nich
 • Rozpoznanie własnych preferencji odnośnie sposobu prowadzenia negocjacji i ich analiza w kontekście podobieństw i różnić występujących w stosunku do stylów prezentowanych przez innych negocjatorów
 • Wskazówki do prowadzenia negocjacji mające na celu podniesienie efektywności sposobu ich prowadzenia i narzędzia temu służące

Efektywne narzędzia komunikacji w negocjacjach zakupowych

 • Sztuka aktywnego słuchania
 • Techniki zadawanie pytań i ich funkcje w procesie negocjacji
 • Zastosowanie odzwierciedlenia i parafrazy
 • Rzeczowa komunikacja słowna i sposoby racjonalnej argumentacji
 • Przeciek werbalny i niewerbalny – interpretacja sygnałów czyli jak czytać „między wierszami”
 • Zawartość informacyjna „języka ciała” i narzędzia obserwacji niespójności w przekazie słownym i zachowaniach niewerbalnych negocjatora – ich konsekwencje podczas negocjacji
 • Oddziaływanie zasobem leksykalnym, składnią, emisją głosu, mową ciała na drugą stronę stołu negocjacyjnego

Narzędzia asertywnego polepszania swojej pozycji negocjacyjnej

 • Autodiagnoza własnego poziomu asertywności w trudnych sytuacjach negocjacyjnych i feedback w zakresie wskazania kierunków zmian lub obszarów rozwoju celem jego podniesienia na wyższy poziom
 • Prawa asertywności w negocjacjach w trudnych sytuacjach
 • Sytuacje oporu drugiej stołu negocjacyjnego, jak sztywność negocjacyjna i zasady przeciwdziałania im ze strony kupującego
 • Zasady przeciwdziałania próbom manipulacji lub blefu ze strony sprzedającego,
 • Zasady radzenie sobie z niezdecydowanymi, emocjonalnymi, nieprzygotowanymi chaotycznymi lub agresywnymi negocjatorami
 • Asertywne komunikaty: „ja”, „przecież” i asertywne odraczanie
 • Asertywne eksponowanie swoich oczekiwań
 • Asertywna reakcja na lekceważącą, napastliwą, agresywną postawę partnera negocjacyjnego
 • Zachowywanie dystansu emocjonalnego
 • Wzmocnienie inteligencji emocjonalnej poprzez: spostrzeganie, rozpoznawanie i rozumienie emocji, zarządzanie emocjami i ich świadome wykorzystanie podczas negocjacji, sposoby kontroli własnych emocji wpływanie na emocje drugiej strony,
 • Metody radzenia sobie z konfliktem i impasem

Procedura profesjonalnego przygotowania się do negocjacji zakupowych – właściwe przygotowanie gwarancją sukcesu

 • Zbieranie informacji o drugiej stronie i przewidywanie jej zachowań negocjacyjnych
 • Zdefiniowanie: obszaru negocjacji, powodu, celu ogólnego i celów pośrednich
 • Analiza stanu wyjściowego, kryteriów brzegowych i ustalenie obiektywnych kryteriów
 • Określenie mocnych i słabych punktów i wybór priorytetów, argumentów i obszarów możliwych ustępstw
 • Zdefiniowanie BATNA, dolnej linii, punktu oporu i aspiracji – arkusz przygotowawczy
 • Przyjęcie określonej strategii negocjacyjnej i dobór technik i argumentów
 • Stworzenie planu rozmowy
 • Opracowanie celów i alternatywnych scenariuszy działania w poszczególnych fazach negocjacji

 

Informacje organizacyjne:

Dzień I i II

08:45 – 09:00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

09:00 – 14:00 Zajęcia

 

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

 • Mini wykłady i prezentacje wybranych zagadnień, omawiane przez trenera
 • Pytania uczestników do trenera odnośnie omawianych zagadnień
 • Dyskusje grupowe moderowane przez trenera
 • Wymiana doświadczeń i przykładów „dobrych praktyk” między uczestnikami szkolenia
 • Ćwiczenia z różnych form komunikacji
 • Testy: komunikacji, negocjacji i asertywności

Cena udziału w szkoleniu online wynosi 1050 zł + 23%VAT

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji pdf, dyplom w wersji pdf, możliwość dalszej konsultacji z trenerem w formule telefonicznej lub mailowej wszystkich problemów (z obszarów omawianych na szkoleniu) z pracą zdalną w ciągu 14 dni od daty realizacji szkolenia.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu online jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia online i przesłanie potwierdzenia przelewu. Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Szkolenia zamknięte:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Nie widzisz terminu szkolenia? Napisz do nas!

"Negocjacje z dostawcami – online" - 1050 zł/os

  Szybki kontakt