Dostępne terminy szkolenia

Cel i program szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie obowiązujących podstaw prawnych i zasad postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych oraz zasad wykrywania i zwalczania nadużyć finansowych w praktyce.  Uczestnicy zdobędą i uporządkują wiedzę w zakresie  diagnozowania nadużyć finansowych w projektach unijnych oraz zapobiegania im.

Korzyści dla uczestników:

Uczestnicy nabędą umiejętności współpracy w obszarze nadużyć finansowych z instytucjami spoza systemu wdrażania programów operacyjnych.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

PODSTAWY PRAWNE, WPROWADZENIE 

 • Podstawy prawne, najważniejsze pojęcia i definicje dot. nadużyć finansowych
 • Definicja nieprawidłowości, nadużycia finansowego i uchybienia
 • Instytucje spoza systemu wdrażania programów operacyjnych współpracujące w zakresie nadużyć lub podejrzeń o nadużycia finansowe UZP, UOKiK, CBA, ABW, policja, prokuratura.

PRZYKŁADY  NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCYCH NADUŻYĆ  FINANSOWYCH – OMÓWIENIE PRZYKŁADÓW I SPOSOBÓW PRZECIWDZIAŁANIA W PODZIALE NA:

 • Zmowy przetargowe
 • Konflikt interesów
 • Korupcja
 • Fałszerstwo dokumentów
 • Podwójne finansowanie

PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE UREGULOWAŃ  W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA I POSTĘPOWANIA Z NADUŻYCIAMI FINANSOWYMI

 • Czynności w zakresie przeciwdziałania przypadkom konfliktu interesów
 • Czynności w zakresie przeciwdziałania korupcji
 • Czynności w zakresie przeciwdziałania przestępstwom przeciwko dokumentom
 • Czynności w zakresie przeciwdziałania podwójnemu dofinansowaniu.

POSTĘPOWANIE W SYTUACJI ZIDENTYFIKOWANIA NADUŻYCIA FINANSOWEGO  I ZWALCZANIE

 • Procedury obowiązujące  w jednostce w sytuacji zidentyfikowania nadużycia finansowego
 • Powiadamianie właściwych organów
 • Kiedy należy powiadomić OLAF, UOKiK, CBA, Policję
 • Postępowanie z informacjami o nadużyciach finansowych/podejrzeniach o nadużyciach pozyskanych od innych organów.

SPOSOBY ZAPOBIEGANIA WYSTĄPIENIOM NADUŻYĆ FINANSOWYCH

 • Etyka pracownika
 • Podział obowiązków i odpowiedzialności
 • Szkolenia i podnoszenie kwalifikacji
 • System kontroli i kontroli wewnętrznej
 • Prowadzone rejestry.

SYSTEM ZWALCZANIA NADUŻYĆ FINANSOWYCH, IDENTYFIKACJA OBSZARÓW SZCZEÓLNIE ZAGROŻONYCH POJAWIENIEM SIĘ NADUŻYĆ FINANSOWYCH I ZAPOBIEGANIE IM

 • Analiza ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych
 • Omówienie metodyki oceny ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych w głównych obszarach.

PODSUMOWANIE SZKOLENIA.

 

Rozkład godzinowy:

08:45 – 09:00 logowanie do platformy

09:00 – 15:00 zajęcia

 

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Szkolenie ma charakter interaktywny i jest oparte jest na wykładach połączonych z interaktywną dyskusją  oraz warsztatach.

Wykłady i omówienia – temat szkolenia wymaga  wstępu i omówienia problematyki stanowiącej bazę teoretyczną. Części wykładowe są uzupełnione konkretnymi przykładami omawianymi szczegółowo w trakcie szkolenia.

Dyskusje grupowe – stosować je będziemy przez cały czas realizacji szkolenia jako interaktywną formę wymiany informacji i współpracy pomiędzy trenerem a uczestnikami. Rola trenera to rola moderatora dyskusji.

Prezentacje na forum grupy – trener prezentuje podczas szkolenia konkretne przykłady omawiając je szczegółowo i prowokując uczestników do wymiany poglądów i doświadczeń w tym obszarze

Cena udziału w szkoleniu online wynosi 650 zł + 23%VAT

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

 

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w szkoleniu prowadzonym „na żywo” z sesja pytań, materiały szkoleniowe w wersji pdf, dyplom w wersji pdf.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia online i przesłanie potwierdzenia przelewu. Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Szkolenia zamknięte:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Nie widzisz terminu szkolenia? Napisz do nas!

"Nadużycia finansowe w projektach współfinansowanych z funduszy unijnych. Szkolenie dla administracji publicznej i beneficjentów" - 650 zł/os

  Szybki kontakt