Szkolenie archiwalne.

Jesteś zainteresowany tematem szkolenia, skontaktuj się z nami korzystając z formularza lub zadzwoń: 022 463 62 04, 022 463 63 53.
 • Szkolenia HR i kadry

  Metodyka i narzędzia nowoczesnej polityki szkoleniowej


  Terminy i miejsca szkoleń:

  Rozkład godzinowy:pierwszy dzień: 10:00 – 17:00, drugi dzień: 9:00 - 16:00
Cena szkolenia netto
1490 zł/os
Zapisz się
lub
Pobierz formularz

Cel i program szkolenia

 • Zapoznanie uczestników z nowoczesnymi rozwiązaniami w zakresie polityki szkoleń i rozwoju.
 • Rozwój kompetencji (wiedza i umiejętności) związanych ze stosowaniem niezbędnych metod, technik i narzędzi.


Korzyści dla uczestników:

 • Uzyskanie szerokiego zakresu wiedzy związanej z klasycznymi oraz najnowszymi metodami, technikami i narzędziami wykorzystywanymi na świecie i w Polsce w ramach systemów szkoleń i rozwoju.
 • Możliwość diagnozy własnej organizacji pod kątem gotowości do wykorzystywania najnowszych rozwiązań Business HR oraz uzyskania wskazówek, co do pożądanego kształtu polityki szkoleń i rozwoju w swojej organizacji.
 • Rozwój umiejętności stosowania kluczowych metod, technik i narzędzi poprzez pracę z nimi w trakcie warsztatu.


Adresaci szkolenia:

Warsztat skierowany jest do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem dla swojej organizacji rzeczywistych, mierzalnych i biznesowych efektów w oparciu o działania szkoleniowo/rozwojowe.

W szczególności warsztat ten jest skierowany do osób odpowiedzialnych za kształtowanie i wykonywanie polityki szkoleń i rozwoju.Program szkolenia:

Ewolucja polityki szkoleniowej:

 • Sukcesywna zmiana roli, celów i funkcji polityki szkoleniowej na przestrzeni ostatnich 50 lat.
 • Trend Business HR oraz najważniejsze wnioski wynikające z niego dla polityki szkoleniowej.
 • Bariery w realizacji skutecznych biznesowo szkoleń oraz w badaniu efektywności i rentowności w polskich organizacjach.

 

Wstęp do systemu rozwoju zintegrowanego z biznesem organizacji:

 • Reguła KSP (Kompletne – Spójne – Pragmatyczne) – znaczenie i konsekwencje dla departamentu i systemów HR w organizacji.
 • Koncepcja modelu BIND (Business INtegrated Development). Powody stworzenia systemu oraz najważniejsze korzyści wynikające z zastosowania go dla organizacji dla departamentu HR. Omówienie najważniejszych funkcji systemu.

 

Model BIND. KOMPLETNOŚĆ:

a)     Omówienie poszczególnych elementów systemu:

 • Identyfikacja Potrzeb Rozwojowych,
 • Przygotowywanie i Realizacja Działań Rozwojowych,
 • Pozyskiwanie i Przygotowywanie Interesariuszy Polityki Rozwojowej,
 • Współtworzenie Strategii Organizacji

oraz

 • pomiar efektywności,
 • continuous improvement.

b)    Analiza istotności, zakresu oraz zasad realizacji poszczególnych elementów systemu.

 

System BIND. SPÓJNOŚĆ:

 • Spójność zewnętrzna – powiązanie z innymi systemami istniejącymi w organizacji (zarówno w departamencie HR, jak i poza nim). Analiza korzyści wynikających z takiego powiązania oraz zagrożeń w przypadku jego braku. Analiza powiązań z przykładowymi systemami (MbO, SOOP, system kompetencyjny).
 • Spójność wewnętrzna – omówienie wzajemnych zależności oraz interakcji pomiędzy poszczególnymi procesami. Macierzowa struktura w modelu BIND. Szczególna rola pomiaru efektywności oraz continuous improvement. Przykładowe KPI dla poszczególnych procesów.

 

System BIND. PRAGMATYCZNOŚĆ:

 • Rola i zasady dopasowania poszczególnych elementów modelu BIND do specyfiki i kultury danej organizacji. Szczególna rola procesu Przygotowania i Realizacji Działań Rozwojowych dla uzyskania efektów biznesowych.
 • Najczęstsze błędy powszechnie wykorzystywanych narzędzi polityki szkoleń i rozwoju. Syndrom systemu doskonałego.
 • Jak projektować narzędzia faktycznie wspierające interesariuszy zaangażowanych w planowanie i realizację szkoleń? Cel, ergonomia i umiar.

 

Pragmatyczne wyznaczniki tworzenia systemu T&D dla własnej organizacji:

 • Jaki powinien wyglądać System Rozwoju Zintegrowanego z Biznesem w Twojej organizacji? Które elementy powinny być rozbudowane, a które uproszczone? Czyje oczekiwania oraz jakie ograniczenia należy brać pod uwagę?
 • Analiza własnej organizacji pod kątem identyfikacji kluczowych wyznaczników determinujących kształt systemu oraz sposób implementacji modelu BIND (strategia rozwojowa organizacji a rola czynnika ludzkiego, wpływ otoczenia organizacji, kluczowe kompetencje organizacyjne oraz ich fluktuacja, gotowość interesariuszy polityki szkoleniowej etc.).

 

Metodyka Szkolenia Skoncentrowane na Wdrożeniu (SSW) – przyczyny powstania i zasada działania:

 • Jakie czynniki decydują o skutecznym wdrożeniu treści poznanych na szkoleniu? Jakie są najważniejsze bariery uniemożliwiające uzyskanie wymiernych efektów ze szkoleń oraz jak można je pokonać?
 • Właściwa metodyka realizacji szkolenia kluczem do uzyskania rzeczywistych efektów w organizacji. Specyfika polskich organizacji oraz wynikająca z niej szczególna rola Trenera i Działu Szkoleń w procesie szkoleniowym. Rola motywacji szkoleniowej i wdrożeniowej w uzyskaniu efektów biznesowych. Jak je budować?
 • Analiza procesu szkoleniowego realizowanego zgodnie z metodyką SSW – określenie harmonogramu działania, ról oraz obowiązków poszczególnych interesariuszy.

 

Metodyka Szkolenia Skoncentrowane na Wdrożeniu (Implementation Focused Trainings) – techniki i narzędzia:

 • Budowanie motywacji szkoleniowej uczestników – wstępna analiza oczekiwań uczestników, informacja o możliwych do odniesienia korzyściach ze szkolenia, identyfikacja indywidualnych potrzeb uczestników i wskazanie indywidualnych korzyści ze szkolenia, wprowadzenie zindywidualizowanych „bonusów” szkoleniowych.
 • Budowanie motywacji wdrożeniowej – zbieranie indywidualnych korzyści ze szkolenia – Karta Pomysłów Wdrożeniowych, tworzenie indywidualnego, realistycznego Planu Wdrożenia na zakończenie szkolenia przy wsparciu trenera, wsparcie wdrożenia na bazie współpracy z Trenerem/Działem Szkoleń.

 

HR Business Partner – omówienie kluczowych metod, technik i narzędzi:

 • Od „Specjalisty ds. Kadr” do „HR Business Partner” – konsekwencja ewolucji funkcji szkoleniowej w organizacji i w Departamencie HR/Szkoleń.
 • Almanach niezbędnych kompetencji dla HR Business Partner (Business Facilitator): model HPI, model D. KirkPatricka, model J. Philipsa, kwintet szkoleniowy L.Rea, hipoteza Vroom’a, zasada SMART, elementy zarządzania projektowego, elementy coachingu – sprofilowana szkoleniowo technika GROW, analiza U (analiza potrzeb rozwojowych ciągiem przyczynowo-skutkowym), mapa organizacyjnych KPI, i inne.
 • Poznanie przykładowych narzędzi realizacji polityki szkoleń i rozwoju w różnych organizacjach. Analiza silnych i słabych stron poszczególnych narzędzi.

 

Praktyka realizacyjna – stosowanie poszczególnych metod, technik i narzędzi w modelu BIND:

 • Omówienie zasad stosowania poszczególnych metod, technik i narzędzi w ramach modelu BIND.
 • Ćwiczenie umiejętności właściwego korzystania z poznanych metod, technik i narzędzi na podstawie przykładowych case study oraz sytuacji problemowych zgłoszonych przez uczestników szkolenia.

 

Podsumowanie warsztatuMetody szkoleniowe

Szkolenie w całości realizowane jest w oparciu o metodę naprzemiennej dyskusji i zadań warsztatowych.

Jednokierunkowa prezentacja w praktyce nie występuje. Wszystkie elementy prezentacyjne (także case study) realizowane są w formie interaktywnej dyskusji.

W trakcie warsztatu uczestnicy stają przed kolejnymi zadaniami związanymi z koniecznością zastosowania konkretnych metod, technik i narzędzi. Zadania te wykonywane są indywidualnie, grupowo bądź wspólnie, na forum.

Każdy uczestnik zbiera swoje pomysły i spostrzeżenia przez cały warsztat przy użyciu przygotowanych przez trenera narzędzi by następnie wybrane z nich spisać w formie planu działań poszkoleniowych na zakończenie szkolenia.

Uczestnicy mają prawo zaproponować własne sytuacje problemowe, jako przykłady do konkretnych zadań w trakcie warsztatu. Wykorzystanie zaproponowanej sytuacji problemowej wymaga zgody pozostałych uczestników danej grupy.Informacje organizacyjne

Koszt udziału w szkoleniu wynosi: 1490 zł. PLN + 23% VAT

 

Cena szkolenia dotyczy udziału 1 osoby  i  zawiera: udział w zajęciach,  komplet materiałów , dyplom ukończenia, przerwy kawowe oraz obiad. Pomagamy również w  rezerwacji  miejsc hotelowych.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do nas formularza zgłoszenia na nr. fax. 022 463 62 05. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

 

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt: tel. 022 463 62 04, 022 463 63 53 lub szkolenia@effectgroup.plFormularz zapisu na szkolenie:

Metodyka i narzędzia nowoczesnej polityki szkoleniowej

Cena netto:1490 zł/os

Wybierz termin

Dane firmy

Nazwa firmy

NIP*

Ulica*

Numer*

Miasto*

Kod Pocztowy*

Osoba koordynująca

Imię*

Nazwisko*

Stanowisko

E-mail*

Telefon*

Uczestnicy szkolenia

Imię

Nazwisko

E-mail

Stanowisko

Miejsca hotelowe

Jeżeli są Państwo zainteresowani rezerwacją miejsc hotelowych za pośrednictwem naszej firmy prosimy podać liczbę dni oraz rodzaj pokoju.

Liczba pokoi:

Rodzaj pokoju:

Termin od do

Dla jednostek publicznych

Warunkiem zwolnienia z VAT jest zaznaczenie poniższego oświadczenia:
Oświadczamy, że udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych co najmniej w 70%

Uwagi

* Pola wymagane

Zapoznałem się z regulaminem zgłoszenia.

         
Wszelkie prawa zastrzeżone Effect Group ©