Dostępne terminy szkolenia

Cel i program szkolenia

W krajach wysokorozwiniętych jednym  z  podstawowych elementów wpływających na wszechstronny  rozwój i uzyskanie wysokich efektów finansowych przez przedsiębiorstwa jest logistyka. Wolny rynek i wysoka konkurencja wymuszają potrzebę systemowego traktowania oraz  kształtowania funkcji i zadań  realizowanych w ramach procesów logistycznych, co znajduje wyraz w rozwoju i ewolucji logistyki w kierunku koncepcji  zintegrowanego zarządzania.

Zorientowana na zarządzanie, integracja wszystkich funkcji i procesów logistycznych nabiera podstawowego znaczenia, ponieważ warunkuje nie tylko efektywną reorganizację i modernizację przedsiębiorstw, lecz także otwiera nowe możliwości rozwiązywania problemów i wykorzystania potencjalnych efektów w działalności strategicznej i operacyjnej.

Logistykę można zdefiniować jako: organizację, planowanie, realizację i kontrolę przepływu dóbr od punktu pozyskania poprzez produkcję i dystrybucję dla pełnego zrealizowania wymagań rynkowych przy  optymalnych  kosztach i wszechstronnym wykorzystaniu możliwości produkcyjnych.

Zasadnicze  cele  logistyki  w  przedsiębiorstwie:

 • zmniejszenie zapasów,
 • skrócenie czasu realizacji dostaw,
 • eliminacja ogniw pośrednich,
 • wysokie wykorzystanie infrastruktury, personelu,
 • szybki, bezawaryjny przepływ informacji,
 • poprawa poziomu obsługi klienta,
 • usprawnienie procesu zarządzania
 • obniżenie kosztów przepływu dóbr.

Logistyka staje się tą dziedziną działalności przedsiębiorstwa, która zmierza  do integracji wielu funkcji, aby zapewnić optymalne kształtowanie łańcuchów zaopatrzeniowych od momentu pozyskania surowców, poprzez ich przerób, dystrybucję w różnych ogniwach, aż do ostatecznego nabywcy.

Tak rozumiane docelowe łańcuchy logistyczne wymagają jednak ich zaprojektowania i wdrożenia oraz czasu na ich zbudowanie i konfigurację. Polsce znajdujemy się obecnie na etapie szczególnego zainteresowania logistyką ze strony przedsiębiorstw, które w warunkach gospodarki rynkowej, w tej właśnie dziedzinie swej działalności widzą duże  możliwości  prowadzące do znacznego ograniczenia kosztów związanych z przepływem i magazynowaniem surowców i towarów. Należy dodać (co  zostało stwierdzone w wielu znaczących przedsiębiorstwach w krajach wysokorozwiniętych), że logistyka jest nie tylko szansą, ale wręcz wymogiem czasów, gdy procesy związane z wymianą  towarową stają się coraz  bardziej trudne i złożone, a konieczność dostosowania się do potrzeb i wymagań nabywców idzie w parze z przymusowym obniżeniem kosztów działalności, aby sprostać konkurencji na rynkach. Te  właśnie problemy stawia sobie logistyka jako cele nadrzędne, które są i będą kluczem do przyszłego sukcesu przedsiębiorstw.

Obecnie występuje szereg problemów z możliwością realizacji szkoleń bezpośredniego z grupami uczestników w salach wykładowych, dlatego aby gospodarka magazynowa była na bieżąco z istniejącymi rozwiązaniami, jak również obowiązującym prawodawstwem, proponuje się szkolenie online na platformie informatycznej.

Podczas realizacji poszczególnych dni (paneli przedstawionych w programie szkolenia) możliwe są bieżące konsultacje z trenerem, dotyczące zagadnień omawianych podczas szkolenia i przełożenia tematyki na bazę poszczególnych przedsiębiorstw. Umożliwi to uczestnikom przedyskutować w praktyce problemy napotykane w przedsiębiorstwie

Cel szkolenia:

Założeniem szkolenia jest zapoznanie i rozpracowanie z uczestnikami, głównych zagadnień wchodzących w zakres procesów i operacji logistycznych przedsiębiorstwa. Nakreślenie założeń do wdrożenia  systemu i jego użytkowania oraz rozwiązanie najważniejszych problemów w trakcie zarządzania systemem logistycznym w przedsiębiorstwie.

Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za organizację procesów zaopatrzeniowo – dystrybucyjnych, współzależności i relacji między nimi oraz określenie stanu i dróg wdrożenia zasad logistyki, dla usprawnienia przepływu środków materiałowych i informacji w celu jak najlepszego zabezpieczenia potrzeb zgłaszanych przez klientów z jednoczesną optymalizacją kosztów tych procesów.

Cele szczegółowe:

Podczas wykładów, ćwiczeń oraz konwersatoriów zakłada  się  osiągnąć  cele,  które  umożliwią  kierowniczej  kadrze i pozostałym pracownikom pionu logistyki:

 • określenie kompleksowych założeń logistyki w przedsiębiorstwie,
 • określenie zadań i celów stawianych przed  logistyką,
 • zdefiniowanie systemu logistycznego i jego elementów składowych,
 • określenie kompleksowych założeń  logistyki w przedsiębiorstwie,
 • określenie wymagań i budowa systemu organizacyjnego logistyki w przedsiębiorstwie,
 • kontrola i koordynacja działań logistycznych w przedsiębiorstwie,
 • podejmowanie decyzji logistycznych,
 • określenie powiązań pomiędzy poszczególnymi komórkami łańcucha logistycznego oraz dokonanie ich analizy,
 • określenie wielkości zapasów, czasu zamawiania i organizację ich przepływu,
 • kontrola i koordynacja działań w magazynach,
 • określenie rodzaju kosztów i ich wpływu  na  wynik finansowy przedsiębiorstwa,
 • ukształtowanie umiejętności menedżerskich,
 • zaprojektowanie założeń do wdrożenia zmian logistycznych,
 • analiza i ocena wariantów rozwiązań w zakresie działań logistycznych.

Adresaci:

Szkolenie jest skierowane do pracowników wszystkich komórek łańcucha logistycznego tj. działów; zakupów, zaopatrzenia, planowania, gospodarki magazynowej, transportu, dystrybucji oraz gospodarki materiałowej jeśli taki funkcjonuje w przedsiębiorstwie.

Czas trwania szkolenia:

Założeniem szkolenia jest sprawne przekazanie wymaganej wiedzy i prezentowanych rozwiązań z możliwością jej odpowiedniego przyswojenia przez uczestników. Dlatego zaplanowane są 3 dni szkoleniowe po 6 godzin każdy. Każdego dnia po 1,5 godzinie sesji szkoleniowej realizowane są dwie przerwy trwające 10 minut. W każdym dniu szkoleniowym zaplanowana jest przerwa na lunch od 12.00 do 13.00.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

I DZIEŃ SZKOLENIOWY

 

Elementy systemu logistycznego

 • cele i znaczenie logistyki na współczesnym rynku,
 • podstawowe kompleksy systemu logistycznego,
 • wymagania procesów logistycznych,
 • infrastruktura procesów,
 • struktura przepływu materiałów.

 

Strategiczna rola logistyki w skali mikro i makro

 • znaczenie organizacji logistyki dla konkurencyjności,
 • integracja procesów produkcyjnych i logistycznych,
 • potrzeby wdrożenia logistyki do przedsiębiorstwa,
 • uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne wdrożenia logistyki.

 

Struktura organizacyjna logistyki w przedsiębiorstwie

 • miejsce i rola logistyki w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa,
 • kompleksowy system organizacji logistyki przedsiębiorstwa,
 • zintegrowane łańcuchy dostaw,
 • jakość i niezawodność w łańcuchach dostaw.

 

Obsługa klienta jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku

 • charakterystyka potrzeb i wymagań klienta,
 • standardy obsługi klienta,
 • strategia obsługi klienta,
 • elementy i ocena poziomu obsługi klienta,
 • wykorzystanie mierników obsługi klienta w zarządzaniu.

 

II DZIEŃ SZKOLENIOWY

 

Organizacja procesów zakupowych i zaopatrzeniowych 

 • miejsce komórek zakupowych i zaopatrzeniowych w strukturze przedsiębiorstwa,
 • zadania i priorytety działów zakupów i zaopatrzenia,
 • kryteria wyboru dostawców,
 • procedura wyboru dostawców,
 • metody i zasady współpracy z dostawcami,
 • trendy w realizacji procesów zakupowych i zaopatrzeniowych.

 

Zarządzanie zapasami i przepływami towarowymi w logistyce

 • prognozowanie popytu,
 • funkcje i czynniki kształtowania zapasów,
 • rodzaje popytu i jego wpływ na wielkość i strukturę zapasów,
 • metody zarządzania zapasami,
 • ekonomiczna wielkość zamówienia,
 • strategie zarządzania zapasami.

 

Funkcjonowanie magazynów w przedsiębiorstwie

 • infrastruktura procesów magazynowania i manipulacji towarów,
 • technizacja operacji magazynowych,
 • projektowanie wielkości i zagospodarowania magazynów,
 • trendy w realizacji procesów magazynowych.

 

III DZIEŃ SZKOLENIOWY

 

Realizacja zadań transportowych w przedsiębiorstwie

 • czynniki zewnętrzne i wewnętrzne realizacji zadań transportowych,
 • warunki realizacji zadań transportowych – Incoterms 2000,
 • outsourcing usług transportowych,
 • analiza wielkości stawek transportu,
 • kryteria i metody wyboru firm świadczących usługi transportowe,
 • kierunki (trendy) w realizacji procesów transportowych.

 

Koszty logistyczne przedsiębiorstw

 • wyodrębnienie i podział kosztów logistycznych,
 • potrzeby i możliwości optymalizacji poszczególnych grup kosztów,
 • budżet kosztów logistycznych przedsiębiorstwa.

 

Mierniki i wskaźniki oceny funkcjonowania systemu logistycznego

 • mierniki poziomów obsługi klienta,
 • mierniki poziomu zapasów,
 • mierniki oceny funkcjonowania gospodarki magazynowej,
 • mierniki procesów transportowych,
 • mierniki i wskaźniki kosztowe.

 

Problematyka wdrażania i usprawnień  logistyki przedsiębiorstwa

 • ocena stanu istniejącego,
 • planowanie wdrożenia systemu logistycznego,
 • procedury wdrażania zmian.

 

Rozkład godzinowy:

Dzień I-III

08:45 – 09:00 – logowanie do platformy

09:00 – 16:00 – zajęcia

 

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

 • zasadnicza komunikacja w wirtualnej sali szkoleniowej przebiega z wykorzystaniem narzędzia Zoom. Przed zajęciami przekazany jest uczestnikom numer umożliwiający zalogowanie się przez przeglądarkę internetową lub przez darmowy software ZOOM,
 • materiały szkoleniowe zostają przekazane przed zajęciami w formacie plików pdf, lub na życzenie uczestników w wersji drukowanej,
 • zalecane jest aby uczestnicy biorący udział w poszczególnych panelach, posiadali wydrukowane, przesłane wcześniej przez prowadzącego materiały szkoleniowe, które będą wykorzystane w trakcie realizacji do nanoszenia stosownych uwag i uzupełnień,
 • część ćwiczeń jest realizowane z użyciem Ms Excel – gdzie uczestnicy będą mogli na bieżąco dokonywać analizy i obliczeń niezbędnych w omawianiu poszczególnych zagadnień,
 • warsztaty wykonywane są również przy wsparciu narzędzi z dedykowanych portali internetowych.

Cena udziału w szkoleniu online 1 osoby wynosi: 1700 zł + 23%VAT

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji pdf, dyplom w wersji pdf.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Nie widzisz terminu szkolenia? Napisz do nas!

"Logistyka w przedsiębiorstwie. (Organizacja, uwarunkowania, analiza i optymalizacja procesów i operacji logistycznych) – warsztaty online" - 1700 zł/os

  Szybki kontakt