Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Warszawa 08-11-2019 08-11-2019
Warszawa 28-02-2020 28-02-2020
Kraków 17-04-2020 17-04-2020
Warszawa 08-06-2020 08-06-2020

Cel i program szkolenia

Oferta szkolenia ma charakter autorski i została przygotowana przy założeniu jego otwartego charakteru, ponieważ jest ono dedykowane dla szerokiego kręgu osób, których aktywność zawodowa związana jest z szeroko pojętą administracją rządową.

Cel szkolenia:

 • uzyskanie lub doskonalenie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej umożliwiających stosowanie w bieżącej pracy przepisów ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), w której – po raz pierwszy po 1997 r. – dokonano w polskim porządku prawnym normatywnego, zunifikowanego i kompleksowego uregulowania zasad i trybu kontroli w ramach sektora administracji rządowej,
 • uzyskanie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej umożliwiających stosowanie w bieżącej pracy nowych Standardów kontroli w administracji rządowej – zatwierdzonych przez Szefa KPRM w dn. 31 lipca 2017 r.
 • wyjaśnienie wątpliwości natury prawnej związanej z brzmieniem przepisów ustawy, jak również problemów stricte praktycznych, które mogą powstawać w trakcie przygotowywania i organizacji kontroli, jej prowadzenia oraz realizacji i egzekwowania wniosków i zaleceń pokontrolnych,
 • rozwój praktycznych kompetencji, prezentacja dobrych praktyk z ww. problematyki.

Korzyści dla uczestników:

 • dla kierowników i pracowników jednostek kontrolujących – uzyskanie kompendium teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej zasad i trybu planowania, przygotowania i prowadzenia kontroli, formułowania wniosków i zaleceń pokontrolnych, a następnie egzekwowanie ich wykonania zgodnie z reżimem ww. ustawy;
 • dla kierowników i pracowników jednostek kontrolowanych – uzyskanie kompendium teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej zasad i trybu realizowania kontroli zewnętrznych, które będą prowadzone zgodnie z reżimem ww. ustawy, uzyskanie wiedzy w zakresie praw i obowiązków zarówno kontrolujących, jak i kontrolowanych, uzyskanie wiedzy w zakresie środków i trybu odwoławczego od ustaleń kontroli;
 • dla osób, które niedawno podjęły pracę w sektorze administracji rządowej – zdobycie podstawowej wiedzy teoretycznej i kwalifikacji praktycznych w zakresie zasad i trybu kontroli w administracji rządowej (szczególnie istotne dla uczestników nie posiadających wykształcenia prawniczego).

Adresaci szkolenia:

 • Kontrolerzy
 • Pracownicy komórek kontroli
 • Kierownicy komórek kontroli
 • Kierownicy i pracownicy jednostek kontrolowanych
 • Wszystkich zainteresowanych działalnością kontrolną

Program szkolenia:

 • Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej. „Nowe” Standardy kontroli w administracji rządowej – zatwierdzone przez Szefa KPRM
  w dn. 31 lipca 2017 r.
  Rodzaje kontroli wg 4 kryteriów podstawowych. Cele i funkcje prowadzenia kontroli w ujęciu praktycznym:

  • cel podstawowy;
  • cel dodatkowy;
  • funkcje kontroli (sprawdzanie, ocenianie, wnioskowanie).

  Uczestnicy postępowania kontrolnego w ujęciu praktycznym.

  Kryteria prowadzenia kontroli.

  • kontrola prawidłowości – cztery złote kryteria kontroli w ujęciu praktycznym:
  • legalność;
  • gospodarność;
  • celowość;
  • rzetelność,
  • charakter prewencyjny lub wykrywający.
  • kontrola wykonywania zadań:
  • skuteczność,
  • wydajność,
  • oszczędność.

  Zasady postępowania kontrolnego w ujęciu praktycznym.

  Tryby przeprowadzenia kontroli w trybie zwykłym – praktycznie „krok po kroku”:

  • planowanie w kontroli:
  • w skali makro – tworzenie okresowego planu kontroli,
  • w skali mikro – planowanie pojedynczego zadania kontroli,
  • rodzaje kontroli a planowanie kontroli.
  • planowanie działalności kontrolnej – roczny plan kontroli:
  • przeprowadzenie analizy ryzyka w oparciu o czynniki, o których mowa w Standardach kontroli w administracji rządowe oraz czynniki wskazane przez audyt wewnętrzny, tj.:
  • oczekiwania i potrzeby informacyjne kierownictwa,
  • wyniki wcześniejszych kontroli i audytów,
  • skargi i wnioski oraz inne sygnały o nieprawidłowościach;
  • kwoty wydatkowanych środków publicznych,
  • możliwość wystąpienia naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
  • możliwość wystąpienia oszustw, nadużyć oraz obszarów i mechanizmów korupcjogennych,
  • inne czynniki związane z kontrolą prawidłowości wydatkowania dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na realizację zadań publicznych,
  • czas, który upłynął od ostatniej kontroli w jednostce podległej oraz tematykę ostatniej kontroli,
  • treść oświadczenia kierownika jednostki podległej o stanie kontroli zarządczej,
  • wyniki analizy ryzyka przeprowadzonej w jednostce podległej,
  • trudności oraz nieprawidłowości w realizacji zadań przez jednostkę podległą lub nadzorowaną.
  • wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji wykorzystywane przy analizie ryzyka związanego z wyborem podmiotów do kontroli (rodzaje dokumentów, katalog podmiotów – sygnalistów),
  • wybór tematów i podmiotów do kontroli jako efekt przeprowadzonej analizy ryzyka,
  • narzędzie wykorzystywane do przeprowadzenia analizy ryzyka do planu kontroli – zestawienie tabelaryczne,
  • czynności przygotowawcze przed rozpoczęciem poszczególnego zadania kontrolnego,
  • program kontroli :
  • elementy programu kontroli,
  • tryb opracowania, identyfikacji i analiza ryzyk, zatwierdzenie programu,
  • elementy, które należy uwzględnić w analizie przedkontrolnej,
  • cel kontroli:
  • formułowanie celu kontroli,
  • określanie zakresu kontroli, tj. przedmiotu i okresu objętego kontrolą,
  • temat kontroli – określenie tematyki kontroli, której stopień szczegółowości jest adekwatny do celu kontroli,
  • wskazanie dowodów niezbędnych dla dokonania ustaleń,
  • metodyka kontroli – metody i techniki stosowane przy zbieraniu i analizie danych podczas kontroli, m.in.:
  • narzędzia kontrolne stosowane do zbierania informacji,
  • dobór procedur analitycznych adekwatnych do obszaru i rodzaju kontroli,
  • określenie sposobu doboru próby do kontroli w przypadku badania opartego na próbie,
  • cechy dowodów gromadzonych w trakcie kontroli (rzetelne, stosowne, racjonalne),
  • kryteria i mierniki w kontroli:
  • zastosowanie kryteriów kontroli (opisowe, skala ocen),
  • ustalenie mierników kontroli umożliwiających odniesienie ustaleń kontroli do oceny jednostki kontrolowanej/oceny realizacji zadania.
  • organizacja i logistyka realizacji danego zadania kontrolnego:
  • dobór kontrolerów,
  • zakładana czasochłonność – co uwzględnić przy ustaleniu czasochłonności.
  • harmonogram kontroli – „rozkład jazdy”,
  • terminy rozpoczęcia i zakończenia kontroli,
  • terminy sporządzania dokumentów pokontrolnych,
  • terminy dodatkowych czynności pokontrolnych (np. zawiadomienie do organów ścigania, zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych),
  • upoważnienia do przeprowadzenia kontroli (charakter prawny, forma pisemna, zakres przedmiotowy, zakres podmiotowy),
  • zawiadomienie o kontroli (forma, termin),
  • zasady prowadzenia czynności kontrolnych,
  • prawa i obowiązki kontrolera,
  • przegląd ryzyka w obszarze zagrożeń korupcyjnych związanych z pracą kontrolera,
  • prawa i obowiązki kierownika jednostki kontrolowanej,
  • prawa i obowiązki pracownika jednostki kontrolowanej,
  • czynności kontrolne – techniki kontroli,
  • środki dowodowe przeprowadzane w ramach czynności kontrolnych (otwarty katalog środków dowodowych, dokumenty, rzeczy oględziny, opinie biegłych, ustne lub pisemne wyjaśnienia lub oświadczenia),
  • metody doboru próby do kontroli – w ramach realizacji zadania kontrolnego, modyfikacja próby, „pogłębianie” próby,
  • protokoły i notatki służbowe sporządzane w ramach czynności kontrolnych,
  • współpraca z podmiotami trzecimi (np. potwierdzenie zewnętrzne pozytywne/negatywne),
  • projekt wystąpienia pokontrolnego (zakres przedmiotowy, tryb opracowania i przekazania kierownikowi jednostki kontrolowanej),
  • oświadczenie byłego kierownika jednostki odnośnie projektu wystąpienia pokontrolnego,
  • prawo do zgłoszenia zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego,
  • dokonywanie sprostowań w wystąpieniu pokontrolnym,
  • rozpatrywanie zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego przez kierownika komórki do spraw kontroli w jednostce kontrolującej (odrzucenie zastrzeżeń, uwzględnienie zastrzeżeń w całości lub
  • w części, oddalenie zastrzeżeń w całości lub w części),
  • odwołanie do kierownika jednostki kontrolującej,
  • wystąpienie pokontrolne (zakres przedmiotowy obligatoryjny i fakultatywny, tryb przyjęcia i przekazania kierownikowi jednostki kontrolowanej, ostateczny charakter),
  • informacja o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystania wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

  Tryby przeprowadzenia kontroli w trybie zwykłym – praktycznie „krok po kroku”:

  • przesłanki do zastosowania trybu uproszczonego – kiedy warto skorzystać z trybu uproszczonego?
  • podobieństwa i różnice trybów kontroli,
  • sprawozdanie z kontroli.

       Dokumentacji kontroli:

  • akta kontroli – zakres przedmiotowy i zasady i techniki prowadzenia;
  • prawo wglądu do akt kontroli;
  • zasady ujawniania akt kontroli.

  Informacje o wynikach kontroli.

   

  CZĘŚĆ WARSZTATOWA – ćwiczenia praktyczne służące wypracowaniu przydatnych wzorów i przykładowych dokumentów w tym m.in.:

  • zgłoszenia zadania kontrolnego do planu kontroli,
  • planu kontroli: lista podstawowa i lista rezerwowa,
  • oświadczenia kontrolera/biegłego dot. przesłanek wyłączenie z udziału w kontroli,
  • upoważnienia do kontroli,
  • programu kontroli,
  • protokołu przyjęcia ustnych wyjaśnień,
  • protokołu przyjęcia ustnego oświadczenia,
  • notatki służbowej,
  • projektu wystąpienia pokontrolnego,
  • wystąpienia pokontrolnego.

Rozkład godzinowy: : 10:00 – 17:00

 • szkolenie będzie zawierało elementy wykładowe „przeplatane” o praktyczne warsztaty z zakresu działalności kontrolnej, przygotowujące do prawidłowego stosowania ustawy o kontroli w administracji rządowej,
 • dyskusja z uczestnikami, case study, praca na bazie check list, praca na proponowanych wzorach dokumentów, odpowiedzi na pytania uczestników,
 • prezentacja przez trenera jego doświadczeń zawodowych i stosowanych dobrych praktyk opartych doświadczeniach wynikających z organizowania, koordynowania lub realizowania kilkuset kontroli, wzbogacona o treści prezentowane w poniższej publikacji książkowej.

Cena udziału w szkoleniu wynosi 750 zł + 23%VAT

 

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

 

Cena szkolenia dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Pomagamy również w rezerwacji miejsc hotelowych.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

 

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt

“uprzejmie informuję, że przedmiotowe szkolenie było przeprowadzone w sposób rzeczowy, merytoryczny, ujmując zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty kontroli. Pragnę dodać, że po zakończeniu szkolenia jego uczestnicy wypełnili stosowne ankiety oceniające, które zapewne trafiły do Państwa jako organizatorów.”

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Formularz zapisu na szkolenie:

"Kontrola w administracji rządowej – praktyczne kompendium wiedzy" - 750 zł/os


Termin szkolenia
Dane Firmy (do faktury)

Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

Osoba koordynująca

Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

Uczestnicy szkolenia
Miejsca hotelowe
Dla jednostek publicznych

Uwagi

* elementy obowiązkowe

Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.