Dostępne terminy szkolenia

Cel i program szkolenia

Szkolenie ma charakter autorski i został przygotowany przy założeniu jego otwartego charakteru, ponieważ jest ono dedykowane dla szerokiego kręgu osób, których aktywność zawodowa związana jest z szeroko pojętą administracją rządową.

Cel szkolenia:

 • uzyskanie lub doskonalenie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej umożliwiających stosowanie w bieżącej pracy przepisów ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224), w której – po raz pierwszy po 1997 r. – dokonano w polskim porządku prawnym normatywnego, zunifikowanego i kompleksowego uregulowania zasad i trybu kontroli w ramach sektora administracji rządowej,
 • uzyskanie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej umożliwiających stosowanie w bieżącej pracy nowych Standardów kontroli w administracji rządowej – zatwierdzonych przez Szefa KPRM w dn. 31 lipca 2017 r.
 • wyjaśnienie wątpliwości natury prawnej związanej z brzmieniem przepisów ustawy, jak również problemów stricte praktycznych, które mogą powstawać w trakcie przygotowywania i organizacji kontroli, jej prowadzenia oraz realizacji i egzekwowania wniosków i zaleceń pokontrolnych,
 • rozwój praktycznych kompetencji, prezentacja dobrych praktyk z ww. problematyki.

Korzyści dla uczestników:

 • dla kierowników i pracowników jednostek kontrolujących – uzyskanie kompendium teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej zasad i trybu planowania, przygotowania i prowadzenia kontroli, formułowania wniosków i zaleceń pokontrolnych, a następnie egzekwowanie ich wykonania zgodnie            z reżimem ww. ustawy;
 • dla kierowników i pracowników jednostek kontrolowanych – uzyskanie kompendium teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej zasad i trybu realizowania kontroli zewnętrznych, które będą prowadzone zgodnie z reżimem ww. ustawy, uzyskanie wiedzy w zakresie praw i obowiązków zarówno kontrolujących, jak i kontrolowanych, uzyskanie wiedzy w zakresie środków i trybu odwoławczego od ustaleń kontroli;
 • dla osób, które niedawno podjęły pracę w sektorze administracji rządowej – zdobycie podstawowej wiedzy teoretycznej i kwalifikacji praktycznych w zakresie zasad i trybu kontroli w administracji rządowej (szczególnie istotne dla uczestników nie posiadających wykształcenia prawniczego).

Szkolnie skierowane do:

 • Kontrolerzy
 • Pracownicy komórek kontroli
 • Kierownicy komórek kontroli
 • Kierownicy i pracownicy jednostek kontrolowanych
 • Wszystkich zainteresowanych działalnością kontrolną

Program szkolenia:

 

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej.

„Nowe” Standardy kontroli w administracji rządowej – zatwierdzone przez Szefa KPRM w dn. 31 lipca 2017 r.

Rodzaje kontroli wg 4 kryteriów podstawowych.

Cele i funkcje prowadzenia kontroli w ujęciu praktycznym:

 • cel podstawowy;
 • cel dodatkowy;
 • funkcje kontroli (sprawdzanie, ocenianie, wnioskowanie).

Uczestnicy postępowania kontrolnego w ujęciu praktycznym.

Kryteria prowadzenia kontroli.

 • kontrola prawidłowości – cztery złote kryteria kontroli w ujęciu praktycznym:
 • legalność;
 • gospodarność;
 • celowość;
 • rzetelność,
 • charakter prewencyjny lub wykrywający.
 • kontrola wykonywania zadań:
 • skuteczność,
 • wydajność,
 • oszczędność.

Zasady postępowania kontrolnego w ujęciu praktycznym.

Tryby przeprowadzenia kontroli w trybie zwykłym – praktycznie „krok po kroku”:

 • planowanie w kontroli:
 • w skali makro – tworzenie okresowego planu kontroli,
 • w skali mikro – planowanie pojedynczego zadania kontroli,
 • rodzaje kontroli a planowanie kontroli.
 • planowanie działalności kontrolnej – roczny plan kontroli:
 • przeprowadzenie analizy ryzyka w oparciu o czynniki, o których mowa w Standardach kontroli w administracji rządowe oraz czynniki wskazane przez audyt wewnętrzny, tj.:
 • oczekiwania i potrzeby informacyjne kierownictwa,
 • wyniki wcześniejszych kontroli i audytów,
 • skargi i wnioski oraz inne sygnały o nieprawidłowościach;
 • kwoty wydatkowanych środków publicznych,
 • możliwość wystąpienia naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
 • możliwość wystąpienia oszustw, nadużyć oraz obszarów i mechanizmów korupcjogennych,
 • inne czynniki związane z kontrolą prawidłowości wydatkowania dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na realizację zadań publicznych,
 • czas, który upłynął od ostatniej kontroli w jednostce podległej oraz tematykę ostatniej kontroli,
 • treść oświadczenia kierownika jednostki podległej o stanie kontroli zarządczej,
 • wyniki analizy ryzyka przeprowadzonej w jednostce podległej,
 • trudności oraz nieprawidłowości w realizacji zadań przez jednostkę podległą lub nadzorowaną.
 • wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji wykorzystywane przy analizie ryzyka związanego z wyborem podmiotów do kontroli (rodzaje dokumentów, katalog podmiotów – sygnalistów),
 • wybór tematów i podmiotów do kontroli jako efekt przeprowadzonej analizy ryzyka,
 • narzędzie wykorzystywane do przeprowadzenia analizy ryzyka do planu kontroli – zestawienie tabelaryczne,
 • czynności przygotowawcze przed rozpoczęciem poszczególnego zadania kontrolnego,
 • program kontroli :
 • elementy programu kontroli,
 • tryb opracowania, identyfikacji i analiza ryzyk, zatwierdzenie programu,
 • elementy, które należy uwzględnić w analizie przedkontrolnej,
 • cel kontroli:
 • formułowanie celu kontroli,
 • określanie zakresu kontroli, tj. przedmiotu i okresu objętego kontrolą,
 • temat kontroli – określenie tematyki kontroli, której stopień szczegółowości jest adekwatny do celu kontroli,
 • wskazanie dowodów niezbędnych dla dokonania ustaleń,
 • metodyka kontroli – metody i techniki stosowane przy zbieraniu i analizie danych podczas kontroli, m.in.:
 • narzędzia kontrolne stosowane do zbierania informacji,
 • dobór procedur analitycznych adekwatnych do obszaru i rodzaju kontroli,
 • określenie sposobu doboru próby do kontroli w przypadku badania opartego na próbie,
 • cechy dowodów gromadzonych w trakcie kontroli (rzetelne, stosowne, racjonalne),
 • kryteria i mierniki w kontroli:
 • zastosowanie kryteriów kontroli (opisowe, skala ocen),
 • ustalenie mierników kontroli umożliwiających odniesienie ustaleń kontroli do oceny jednostki kontrolowanej/oceny realizacji zadania.
 • organizacja i logistyka realizacji danego zadania kontrolnego:
 • dobór kontrolerów,
 • zakładana czasochłonność – co uwzględnić przy ustaleniu czasochłonności.
 • harmonogram kontroli – „rozkład jazdy”,
 • terminy rozpoczęcia i zakończenia kontroli,
 • terminy sporządzania dokumentów pokontrolnych,
 • terminy dodatkowych czynności pokontrolnych (np. zawiadomienie do organów ścigania, zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych),
 • upoważnienia do przeprowadzenia kontroli (charakter prawny, forma pisemna, zakres przedmiotowy, zakres podmiotowy),
 • zawiadomienie o kontroli (forma, termin),
 • zasady prowadzenia czynności kontrolnych,
 • prawa i obowiązki kontrolera,
 • przegląd ryzyka w obszarze zagrożeń korupcyjnych związanych z pracą kontrolera,
 • prawa i obowiązki kierownika jednostki kontrolowanej,
 • prawa i obowiązki pracownika jednostki kontrolowanej,
 • czynności kontrolne – techniki kontroli,
 • środki dowodowe przeprowadzane w ramach czynności kontrolnych (otwarty katalog środków dowodowych, dokumenty, rzeczy oględziny, opinie biegłych, ustne lub pisemne wyjaśnienia lub oświadczenia),
 • metody doboru próby do kontroli – w ramach realizacji zadania kontrolnego, modyfikacja próby, „pogłębianie” próby,
 • protokoły i notatki służbowe sporządzane w ramach czynności kontrolnych,
 • współpraca z podmiotami trzecimi (np. potwierdzenie zewnętrzne pozytywne/negatywne),
 • projekt wystąpienia pokontrolnego (zakres przedmiotowy, tryb opracowania i przekazania kierownikowi jednostki kontrolowanej),
 • oświadczenie byłego kierownika jednostki odnośnie projektu wystąpienia pokontrolnego,
 • prawo do zgłoszenia zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego,
 • dokonywanie sprostowań w wystąpieniu pokontrolnym,
 • rozpatrywanie zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego przez kierownika komórki do spraw kontroli w jednostce kontrolującej (odrzucenie zastrzeżeń, uwzględnienie zastrzeżeń w całości lub
 • w części, oddalenie zastrzeżeń w całości lub w części),
 • odwołanie do kierownika jednostki kontrolującej,
 • wystąpienie pokontrolne (zakres przedmiotowy obligatoryjny i fakultatywny, tryb przyjęcia i przekazania kierownikowi jednostki kontrolowanej, ostateczny charakter),
 • informacja o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystania wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Tryby przeprowadzenia kontroli w trybie zwykłym – praktycznie „krok po kroku”:

 • przesłanki do zastosowania trybu uproszczonego – kiedy warto skorzystać z trybu uproszczonego?
 • podobieństwa i różnice trybów kontroli,
 • sprawozdanie z kontroli.

Dokumentacji kontroli:

 • akta kontroli – zakres przedmiotowy i zasady i techniki prowadzenia;
 • prawo wglądu do akt kontroli;
 • zasady ujawniania akt kontroli.

Informacje o wynikach kontroli.

 

CZĘŚĆ WARSZTATOWA – ćwiczenia praktyczne służące wypracowaniu przydatnych wzorów i przykładowych dokumentów w tym m.in.:

 • zgłoszenia zadania kontrolnego do planu kontroli,
 • planu kontroli: lista podstawowa i lista rezerwowa,
 • oświadczenia kontrolera/biegłego dot. przesłanek wyłączenie z udziału w kontroli,
 • upoważnienia do kontroli,
 • programu kontroli,
 • protokołu przyjęcia ustnych wyjaśnień,
 • protokołu przyjęcia ustnego oświadczenia,
 • notatki służbowej,
 • projektu wystąpienia pokontrolnego,
 • wystąpienia pokontrolnego.

 

Rozkład godzinowy: : 10:00 – 17:00

 • szkolenie będzie zawierała elementy wykładowe „przeplatane” o praktyczne warsztaty z zakresu działalności kontrolnej, przygotowujące do prawidłowego stosowania ustawy o kontroli w administracji rządowej,
 • dyskusja z uczestnikami, case study, praca na bazie check list, praca na proponowanych wzorach dokumentów, odpowiedzi na pytania uczestników,
 • prezentacja przez trenera jego doświadczeń zawodowych i stosowanych dobrych praktyk opartych doświadczeniach wynikających z organizowania, koordynowania lub realizowania kilkuset kontroli, wzbogacona o treści prezentowane w publikacji książkowej autorstwa trenera.

Cena udziału w szkoleniu wynosi 850 zł + 23%VAT

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Pomagamy również w rezerwacji miejsc hotelowych.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt

„uprzejmie informuję, że przedmiotowe szkolenie było przeprowadzone w sposób rzeczowy, merytoryczny, ujmując zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty kontroli. Pragnę dodać, że po zakończeniu szkolenia jego uczestnicy wypełnili stosowne ankiety oceniające, które zapewne trafiły do Państwa jako organizatorów.”

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Nie widzisz terminu szkolenia? Napisz do nas!

"Kontrola w administracji rządowej – praktyczne kompendium wiedzy" - 850 zł/os

  Szybki kontakt