Dostępne terminy szkolenia

Cel i program szkolenia

Cele szkolenia:

 • przygotowanie firmy do kontroli PIP,
 • przedstawienie obszarów objętych kontrolą,
 • prawidłowości działania pracodawców oraz postępowania podczas kontroli.

Korzyści dla uczestników:

Nabyta podczas szkolenia wiedza pozwoli na przygotowanie firmy do kontroli.

Podczas szkolenia wyjaśnione zostanie, kiedy rozpoczyna się kontrola i jak przebiega, jakie żądanie i działania może zastosować kontrolujący, jak postępować podczas kontroli oraz jak zabezpieczyć się przed sankcją wykroczeniową.

Szkolenie prowadzone na podstawie list kontrolnych tj. dokumentów jakimi posługują się inspektorzy pracy podczas kontroli – zgodnie z wytycznymi GIP. Uczestnik dowie się za jakie nieprawidłowości może otrzymać mandat i jak postępować w takiej sytuacji.

Adresaci szkolenia:

 • osoby zajmujące się prawem pracy, działy HR i pracownicy obsługi księgowo – płacowej,
 • kadra zarządzająca – osoby organizujące pracę,
 • menadżerowie,
 • właściciele firm,
 • osób odpowiedzialne za zarządzanie zespołem,
 • specjaliści biorący udział w kierowaniu i zarządzaniu.

Program szkolenia

Kto podlega kontroli PIP? Czy inspektor pracy może skontrolować przedsiębiorcę, który nie zatrudnia pracowników?

Czy inspektor pracy musi uprzedzić o zamiarze przeprowadzenia kontroli?

Kontrola w siedzibie pracodawcy, w siedzibie PIP czy w biurze rachunkowym?

Czy inspektor pracy może kontrolować umowy zlecenia?:

 • Jak prowadzić dokumentację potwierdzającą zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie, by ustrzec się sankcji?
 • Zakres kontroli w tym dokumentacji potwierdzającej ilość godzin pracy zleceniobiorcy.

Czy inspektorzy pracy są uprawnieni do przeprowadzania kontroli, bez uprzedzenia i o każdej porze dnia i nocy?

Legitymacja służbowa kontrolującego – czy każdy ją ma?

Czy inspektor musi doręczyć upoważnienie? Czego dowie się pracodawca z upoważnienia?

Obowiązek wskazania osoby reprezentującej podmiot kontrolowany.

Zaniechanie lub odmowa pisemnego wskazania osoby uprawnionej do reprezentowania kontrolowanego.

Obowiązek umożliwienia inspektorowi dostępu do wszystkich pomieszczeń pracy, wglądu w dokumenty, uzyskiwaniu niezbędnych informacji od pracowników i innych pracujących na terenie zakładu osób.

Ile może trwać kontrola?

Dokumentacja podlegająca kontroli PIP. Co sprawdzi inspektor jeśli zatrudniasz osoby na:

 • umowę o pracę,
 • umowę zlecenie,
 • umowę o dzieło.

Kontrola według listy kontrolnej GIP dotycząca zawierania i rozwiązywania stosunku pracy.

Kontrola dokumentacji pracowniczej – konsekwencje dla pracodawcy po zmianach kodeksu pracy,

Kontrola pracy zdalnej na podstawie listy kontrolnej – czy dotyczy tylko tych pracodawców, którzy wyrażają zgodę na pracę zdalną?

Badanie trzeźwości w zakładzie pracy  – kontrola przepisów wewnątrzzakładowych.

Informacja o warunkach zatrudnienia z art.29 kp. i uprawnienia inspektora pracy.

Kontrola terminowości wręczania informacji o warunkach zatrudnienia a postępowanie wykroczeniowe.

Zagadnienia bhp po zmianie kodeksu pracy – co należy uzupełnić a co przygotować od nowa?

„Gotowość kontrolowanego” a niezwłoczne przedstawienie żądanych dokumentów.

Druk żądania – wystawiany przez inspektora.

Kogo może przesłuchiwać inspektor podczas kontroli?

Legitymowanie osób przebywających na terenie kontrolowanego podmiotu.

Czy utrudnienie kontroli może być zakwalifikowane jako przestępstwo?

Co zrobić, gdy inspektor pracy robi zdjęcia i nagrywa film ?

Skargi pracownicze:

 • Czy inspekcja reaguje na anonimy?
 • Postanowienie o zachowaniu w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości pracownika lub osoby, w tym danych osobowych.

Udokumentowanie ustaleń z kontroli; protokół kontroli, notatka służbowa.

Kiedy inspektor pracy przekaże protokół kontroli?

Czy przedsiębiorca musi podpisać protokół?

W jakim terminie wnieść zastrzeżenia do protokołu?

Postępowanie wykroczeniowe: mandat czy wniosek do sądu?

Postępowanie mandatowe:

 • Podpisanie mandatu i odwołanie od wysokości mandatu.
 • Gdzie wnieść wniosek o uchylenie mandatu?
 • Termin na uiszczenie mandatu.

Postępowanie przed sądem:

 • Procedura przygotowania wniosku o ukarania.
 • Co oznacza dla pracodawcy postępowanie uproszczone?
 • Sprzeciw i odwołanie od wyroku.
 • Wokanda i zasady ogólne.

Środki prawne wydawane podczas i po kontroli.

Kiedy poinformować PIP o zrealizowanych nakazach?

Czy kontrolujący może wrócić i sprawdzić realizację wydanych środków prawnych?

Dodatkowe uprawnienia kontrolującego.

Odpowiedzi na pytania.

Rozkład godzinowy:

 • 09:45 – 10:00 logowanie do platformy
 • 10:00 – 15:00 zajęcia

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Metody szkolenia:

 • wykłady, prezentacja,
 • instrukcje – wskazówki, omówienie przykładów,
 • listy kontrolne Głównego Inspektora Pracy,
 • panel pytań i odpowiedzi.

Cena udziału w szkoleniu online 1 osoby wynosi: 650 zł + 23% VAT

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji pdf, certyfikat w wersji pdf.

 Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Szkolenia zamknięte:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Nie widzisz terminu szkolenia? Napisz do nas!

"Kontrola PIP w zakładzie – po zmianach prawa pracy w 2023 r. – warsztaty online" - 650 zł/os

  Szybki kontakt