Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Online 12-10-2023 13-10-2023
Online 07-12-2023 08-12-2023

Cel i program szkolenia

Pracujesz w administracji publicznej? Kontrolujesz albo rozliczasz projekty dofinansowane ze środków funduszy UE? Zajmujesz się zgłaszaniem nieprawidłowości czy też odzyskiwaniem nieprawidłowo wykorzystanych przez beneficjentów środków publicznych? Musisz wiedzieć jak stosować ciągle zmieniające się przepisy, wytyczne i innych regulacje? Chcesz się rozwijać? To szkolenie jest dla Ciebie!

Cel szkolenia:

Celem tego szkolenia jest nabycie przez uczestników praktycznej wiedzy z zakresu rozpoznawania czy dane odstępstwo od normy jest czy też nie jest nieprawidłowością w rozumieniu unijnych przepisów oraz wskazanie wszelkich konsekwencji wykrycia nieprawidłowości u beneficjentów projektów współfinansowanych przez EFRR / EFS. Prowadzący przeprowadzi Państwa przez meandry przepisów prawa unijnego i polskiego związanego z tematyką szkolenia a co najważniejsze, wskaże właściwe interpretacje tych przepisów oraz przykłady (z uwzględnieniem RODO).

Korzyści dla uczestników:

Państwa członkowskie UE (Instytucje Zarządzające / Instytucje Pośredniczące i Wdrażające) odpowiedzialne są za zapobieganie, wykrywanie i korygowanie nieprawidłowości a także odzyskiwanie kwot nienależnie wypłaconych. Dlatego też szkolenie w sposób kompleksowy obejmie wszystkie te zagadnienia, które zostaną przedstawione w przyjazny i zrozumiały sposób.

Adresaci szkolenia:

Administracja publiczna – pracownicy Instytucji zarządzających / Pośredniczących / Wdrażających

PROGRAM SZKOLENIA

 

Dzień I

 

 • Regulacje prawne dotyczące ochrony interesów finansowych UE
 • Kontrole na dokumentach w siedzibie kontrolującego
 • Kontrole na miejscu realizacji projektów
 • Najczęściej wykrywane nieprawidłowości przez kontrolujących
 • Zakres, przedmiot i przebieg modelowej kontroli
 • Czynnik ludzki w procesie kontroli
 • Nieprawidłowości w instrumentach finansowych
 • Zalecenia pokontrolne IAS, ETO i Komisji Europejskiej
 • Przykłady wykrytych nieprawidłowości przez organy UE
 • Kontrole OLAF od strony praktycznej
 • System dotyczący zapobiegania, wykrywania i korygowania nieprawidłowości
 • Przepływ informacji o nieprawidłowościach
 • Nadużycia finansowe
 • Wykrywanie oszustw
 • Współpraca instytucji publicznych z organami ścigania – dobre praktyki
 • Zasady zwrotu środków europejskich zgodnie z art. 207 ustawy o finansach publicznych (ufp)
 • Wezwania do zwrotu środków
 • Jak prawidłowo przygotować decyzję określającą kwotę przypadającą do zwrotu ze środków funduszy strukturalnych?
 • Obliczanie wysokości odsetek
 • Rozliczanie zaliczek i zwrot środków na podstawie art. 189 ufp

Dzień II 

 • Wykluczenie beneficjenta z możliwości otrzymywania środków publicznych
 • Okres wykluczenia – procedura odwoławcza?
 • Umorzenie postępowania o zwrocie środków – co dalej?
 • Odzyskiwanie środków na gruncie prawa administracyjnego i cywilnego
 • Odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych
 • Nieprawidłowości w okresie trwałości projektu
 • Zwrot środków dofinansowania w okresie trwałości
 • Jak naliczyć kwotę należności głównej i odsetek w okresie trwałości?
 • Jak prawidłowo przeprowadzić kontrolę trwałości?
 • Upadłość beneficjenta – jak odzyskać środki dofinansowania?
 • Oszukańcze bankructwo
 • Sankcje za nieosiągnięcie wskaźników rezultatu
 • Najczęściej popełniane błędy przez beneficjentów funduszy UE:
  • Naruszanie postanowień umowy o dofinansowanie
  • Naruszanie przepisów dot. zamówień publicznych i zasady konkurencyjności
  • Naruszanie zasad dotyczących pomocy publicznej
 • Korekty finansowe netto
 • Jak uniknąć zwrotu środków z funduszy UE?

 

Podsumowanie szkolenia

Rozkład godzinowy:

Dzień I i II
08:45 – 09:00 Logowanie do platformy
09:00 – 15:00 Zajęcia

Szkolenie online będzie realizowane na platformie Microsoft Teams.

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Dyskusje problemowe, wykłady interaktywne, studium przypadku, pytania i odpowiedzi.

Cena udziału w szkoleniu online wynosi 1350 zł + 23%VAT

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w szkoleniu prowadzonym „na żywo” z sesja pytań, materiały szkoleniowe w wersji pdf, dyplom w wersji pdf.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia online i przesłanie potwierdzenia przelewu. Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Szkolenia zamknięte:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Kontrola, nieprawidłowości i nadużycia – wykrywanie oszustw w projektach unijnych – warsztaty online" - 1350 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.