Szkolenie archiwalne.

Jesteś zainteresowany tematem szkolenia, skontaktuj się z nami korzystając z formularza lub zadzwoń: 022 463 62 04, 022 463 63 53.
 • Szkolenia HR i kadry

  Kompendium prawa pracy dla zaawansowanych


  Terminy i miejsca szkoleń:

  Rozkład godzinowy:10:00-16:00
Cena szkolenia netto
590 zł/os
Zapisz się
lub
Pobierz formularz

Cel i program szkolenia

Uczestnicy w czasie szkolenia otrzymają, oprócz informacji o najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego w zakresie prawa pracy, oraz o oficjalnych stanowiskach Ministerstwa Pracy i Państwowej Inspekcji Pracy, precyzyjne rekomendacje w zakresie przygotowania swoich organizacji do stosowania nowych przepisów.

Korzyści dla uczestników:

 • uzyskanie obszernej wiedzy, dotyczącej problematyki stosowania przepisów prawa pracy w praktyce funkcjonowania organizacji (w oparciu o literaturę przedmiotu, najnowsze orzecznictwo, wyjaśnienia i stanowiska organów kontroli oraz analizę wieloletnich doświadczeń w zakresie obsługi pracodawców)
 • wyposażenie uczestników szkolenia w umiejętności rozwiązywania problemów praktycznych z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań prawnych
 • fachowe doradztwo w zakresie dopasowania konkretnych rozwiązań do potrzeb organizacji
 • kompleksowy skrypt szkoleniowy wraz ze wzorami dokumentów przydatnych w codziennej praktyce


Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do następujących osób:

 • pracowników komórek kadrowych i personalnych
 • osób odpowiedzialnych za tworzenie i wdrażanie polityki personalnej
 • osób zarządzających zespołami ludzi
 • wszystkich osób zainteresowanych problematyką stosowania przepisów prawa pracy w praktyce funkcjonowania organizacji


Program szkolenia:

Trudne zagadnienia dotyczące nawiązywania, zmiany oraz rozwiązywania stosunku pracy:

 

 • Treść umowy – jakie postanowienia należy zawrzeć w treści umowy o pracę w zależności od rodzaju umowy oraz rodzaju zatrudnienia – najczęściej popełniane błędy, które rodzą poważne konsekwencje dla pracodawcy
 • Zmiana umowy o pracę na mocy porozumienia lub wypowiedzenia zmieniającego – kiedy można skorzystać z danego trybu oraz jakie są konsekwencje
 • Rozwiązywanie umów na mocy porozumienia stron – trudne zagadnienia
 • Okoliczności, w których rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron może być uznane za nieważne
 • Wypowiedzenie umowy o pracę – trudne zagadnienia
 • Przyczyny, które mogą stać się okolicznością uzasadniającą wypowiedzenie umowy o pracę, a które w niektórych przypadkach lub w ogóle są niedopuszczalne
 • Wiek, nabycie uprawnień emerytalnych, nieprzyjemne zachowania pracownika wobec innych pracowników, złe stosunki pracownika z przełożonymi lub podwładnymi, brak umiejętności pracy w zespole, konfliktowość pracownika, częste zwolnienia lekarskie, zmiany organizacyjne, likwidacja lub restrukturyzacja stanowiska, jako przyczyny uzasadniające wypowiedzenie umowy o pracę
 • Utrata zaufania do pracownika jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę?
 • Krytyka pracownika wyrażana w stosunku do pracodawcy lub organizacji pracy jako podstawa wypowiedzenia umowy o pracę.
 • Okoliczności, w których pracodawca lub pracownik nie mają prawa wypowiedzieć umowy o pracę.
 • W jakich przypadkach pracodawca może wypowiedzieć umowę pracownikowi, który jest nieobecny w pracy?
 • Szczególna ochrona przed wypowiedzeniem umowy lub warunków umowy – trudne przypadki.
 • Upomnienie oraz nagana jako kroki poprzedzające wypowiedzenie umowy o pracę – konieczny czy alternatywny dowód podstawy wypowiedzenia.
 • Rozmowy dyscyplinujące – jakie mają znaczenie w rezultacie wypowiedzenia umowy o pracę.
 • Rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika – trudne zagadnienia.
 • Co można uznać za podstawowe obowiązki pracownika, których naruszenie może skutkować rozwiązaniem umowy pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia?
 • Jakie zachowanie pracownika można uznać za ciężką kwalifikację naruszenia podstawowych obowiązków?
 • Ciężkie naruszenie – indywidualna ocena zachowania pracownika czy obiektywne spojrzenie na problem?
 • Czy samo usiłowanie ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków może stać się przyczyną rozwiązania umowy za wypowiedzeniem lub bez zachowania okresu wypowiedzenia?
 • Jakie czynności pracodawca powinien podjąć przed podjęciem decyzji o rozwiązaniu

umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia?

 • Jakie znaczenie mają dowody świadczące o ciężkim uchybieniu pracownika i co może stanowić taki dowód?
 • Rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika
 • Trudne przypadki.
 • Kiedy długotrwała choroba pracownika może być przyczyną rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, a kiedy jedynie wypowiedzenia?
 • Długotrwała choroba pracownika (przekraczająca okres zasiłkowy) – obowiązek czy prawo pracodawcy do rozwiązania umowy o pracę?
 • Czym różni się, w kontekście rozwiązania umowy o pracę, sytuacja w której pracownik po okresie zasiłkowym przynosi dalej zwolnienie od pracy, od sytuacji, gdy takiego zwolnienia już nie dostarcza, lecz dalej jest chory – jak w takich przypadkach można rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę – ważne różnice.

Wyjścia prywatne – udzielanie i odpracowywanie:

 

 • W jaki sposób pracownicy mogą korzystać z wyjść prywatnych po zmianie przepisów?
 • Czy pracodawca może odmówić pracownikowi udzielenia wyjścia prywatnego?
 • Kiedy i w jaki sposób można odpracowywać wyjścia prywatne na nowych zasadach?
 • W jakich przypadkach pracodawca może odmówić pracownikowi odpracowania wyjścia prywatnego?
 • Jakie są ograniczenia w odpracowywaniu wyjść prywatnych po wprowadzeniu nowych przepisów?
 • Na co trzeba uważać udzielając pracownikom wyjść prywatnych oraz uzgadniając termin ich odpracowania?
 • Czy wyjście prywatne można „ściągnąć” z urlopu?
 • Kiedy wyjście prywatne można zrównoważyć wypracowanymi nadgodzinami?

 

 

 

 

Określenie miejsca pracy w umowie o pracę oraz jego skutki

 

 • Kiedy miejsce pracy musi być określone punktowo, a w jakich przypadkach i jak szeroko – terytorialnie?
 • Skutki prawne określenia terytorialnego miejsca pracy pracownika.
 • Co jest momentem, w którym pracownik terenowy rozpoczyna pracę – wyjazd z domu czy dotarcie do pierwszego miejsca, w którym wykonuje pracę – problemy interpretacyjne?
 • Kiedy pracownik terenowy kończy pracę – w chwili zakończenia pracy w ostatnim miejscu, w którym wykonywał pracę, czy w chwili powrotu do domu – problemy interpretacyjne.
 • Jak rozwiązać problem delegacji i oddelegowania pracownika?
 • Jakie działania najlepiej jest podjąć kierując pracownika do innego miejsca pracy na długi czas?

Doba pracownicza – różne godziny rozpoczynania pracy:

 

 • Czym jest doba pracownicza i jakie są jej konsekwencje w kształtowaniu czasu pracy?
 • Na jakich zasadach i w jakich przypadkach można naruszać dobę pracowniczą?
 • Dla jakich pracowników można tworzyć rozkłady czasu pracy naruszające dobę pracowniczą (przewidujące różne godziny rozpoczynania pracy), po zmianie przepisów?
 • Jakie są ograniczenia przy planowaniu pracy na różne godziny?
 • Jak prawidłowo wprowadzić możliwość planowania pracy z naruszeniem doby pracowniczej?
 • Czy można planować pracę z naruszeniem doby pracowniczej z ominięciem zdania związków zawodowych lub przedstawicielstwa pracowników?
 • Jakie są ograniczenia w planowaniu pracy na różne godziny w poszczególnych dniach?
 • Jak prawidłowo tworzyć harmonogramy z wykorzystaniem różnych godzin rozpoczynania pracy?

Praca w godzinach nadliczbowych

 

 • Czym jest praca nadliczbowa?
 • Jak stwierdzić godziny nadliczbowe dobowe w zależności od stosowanego systemu czasu pracy?
 • Jak stwierdzić godziny nadliczbowe średniotygodniowe?
 • Jak ustalić wynagrodzenie oraz dodatek za nadgodziny i kiedy te składniki wypłacić w miesięcznym oraz dłuższym okresie rozliczeniowym?
 • Kiedy udzielenie czasu wolnego jest dla pracodawcy nieopłacalne – w kontekście wynagrodzenia?
 • Na jakie pułapki zwrócić uwagę oddając pracownikowi czas wolny od pracy – w kontekście ustalania wynagrodzenia?
 • W jakim terminie może być udzielony czas wolny za nadgodziny – na pisemny wniosek pracownika lub bez takiego wniosku?
 • Jak prawidłowo ustalić wynagrodzenie przy oddawaniu pracownikowi czasu wolnego za nadgodziny?
 • Jakie są najczęściej popełniane błędy przy ustalaniu wynagrodzenia za nadgodziny, za które pracodawca oddaje czas wolny?
 • Jakie są limity godzin nadliczbowych i jak tych limitów przestrzegać?
 • Jak rozliczyć czas pracy i urlop pracownika (także zaległy), który przechodzi z umowy na pełen etat na umowę na część etatu – lub odwrotnie?
 • Jaki wpływ na rozliczanie czasu pracy ma długi okres rozliczeniowy?

Praca w 6-tym dniu – najczęściej popełniane błędy i trudne zagadnienia

 

 • Czym jest dzień wolny z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy? Kiedy pracownik może pracować 6 dni w tygodniu?
 • Jaka rekompensata należy się pracownikowi za wezwanie do pracy w dniu, który miał być dla niego dnie wolnym z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy?
 • Kiedy za wezwanie do pracy w tzw. 6- tym dniu trzeba udzielić dnia wolnego i na jakich zasadach?
 • Kiedy nieoddanie dnia wolnego za wezwanie w tzw. 6-tym dniu stanowi wykroczenie, a kiedy takim wykroczeniem nie jest?
 • Co należy zrobić, żeby nieoddanie dnia wolnego za pracę w 6-tym dniu nie było poczytane jako wykroczenie?
 • Na czym polegają problemy z rekompensatą pracy w 6-tym dniu i jak ich unikać?

Praca w niedziele i święta – trudne zagadnienia:

 

 • Jak rozumieć pojęcie niedzieli i święta?
 • Kiedy może być polecana praca w niedziele i święta?
 • Jaka rekompensata należy się pracownikowi za zaplanowaną pracę w niedzielę lub święto?
 • Jaka rekompensata należy się za wezwanie do pracy w niedzielę lub święto – dzień wolny lub dodatek?
 • Jak prawidłowo udzielić dnia wolnego za pracę w niedzielę lub święto i w jakim terminie to zrobić?
 • Kiedy pracodawca nie musi oddawać dnia wolnego za pracę w niedzielę lub święto?
 • Jak prawidłowo ustalić dodatek z tytułu pracy w niedzielę lub święto i kiedy można go wypłacić?
 • Ile dodatków należy wypłacić za pracę w niedzielę lub święto.

Wydawanie świadectw pracy- trudne zagadnienia:

 

 • Jakie informacje pracodawca ma obowiązek zamieścić w świadectwie pracy, jakie może zamieścić, a jakich zamieścić nie wolno?
 • Jakie są najczęściej popełniane błędy w zakresie wydawania i treści świadectw pracy?
 • Jakie są nowe obowiązki pracodawcy związane z wydawaniem świadectw pracy?
 • Kiedy pracodawca ma obowiązek wydać świadectwo w ostatnim dniu pracy, a kiedy może skorzystać z 7-dniowego terminu?
 • Jakie terminy obowiązują przy wydawaniu świadectw pracy w zależności od rodzaju umowy o pracę oraz w przypadku kontynuacji i braku kontynuacji zatrudnienia?
 • Kiedy pracodawca wydaje świadectwo pracy z tytułu zakończonej umowy o pracę na czas określony – na wniosek pracownika i bez wniosku?
 • Czy pracodawca ma obowiązek wydać świadectwo pracy za okres umowy na czas określony, jeśli bezpośrednio po niej zawarta jest umowa na czas nieokreślony?
 • Czy pracodawca ma obowiązek wydać świadectwo pracy za okres umowy na czas określony, jeśli bezpośrednio po niej zawarta jest umowa na czas określony?

RekapitulacjaMetody szkoleniowe

 • Mini wykład
 • Wykład z prezentacją
 • Pytania i odpowiedzi
 • Ćwiczenia, zadania
 • Dyskusja
 • Rozwiązywanie kazusów


Informacje organizacyjne

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 590 zł + 23%VAT

 

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

 

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. 022 463 62 05. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

 

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

 

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.Formularz zapisu na szkolenie:

Kompendium prawa pracy dla zaawansowanych

Cena netto:590 zł/os

Wybierz termin

Dane firmy

Nazwa firmy

NIP*

Ulica*

Numer*

Miasto*

Kod Pocztowy*

Osoba koordynująca

Imię*

Nazwisko*

Stanowisko

E-mail*

Telefon*

Uczestnicy szkolenia

Imię

Nazwisko

E-mail

Stanowisko

Miejsca hotelowe

Jeżeli są Państwo zainteresowani rezerwacją miejsc hotelowych za pośrednictwem naszej firmy prosimy podać liczbę dni oraz rodzaj pokoju.

Liczba pokoi:

Rodzaj pokoju:

Termin od do

Dla jednostek publicznych

Warunkiem zwolnienia z VAT jest zaznaczenie poniższego oświadczenia:
Oświadczamy, że udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych co najmniej w 70%

Uwagi

* Pola wymagane

Zapoznałem się z regulaminem zgłoszenia.

         
Wszelkie prawa zastrzeżone Effect Group ©