Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Kraków 25-10-2018 26-10-2018
Warszawa 26-11-2018 27-11-2018
Wrocław 13-12-2018 14-12-2018

Cel i program szkolenia

Szkolenie ma charakter autorski i została przygotowana przez „praktyka dla praktyków”, przy założeniu jego otwartego charakteru, ponieważ jest ono dedykowane dla szerokiego kręgu osób, których aktywność zawodowa związana jest z szeroko pojętą administracją publiczną (rządową i samorządową) i które na co dzień prowadzą lub uczestniczą w prowadzeniu postępowań administracyjnych.  

Cel szkolenia i korzyści dla uczestników:

 • uzyskanie niezbędnej podstawy teoretycznej oraz wiedzy praktycznej pomagających w prawidłowym i bezpiecznym stosowaniu w bieżącej pracy przepisów k.p.a. przy uwzględnieniu ich gruntownej i brzemiennej w skutkach nowelizacji,
 • wyjaśnienie wątpliwości natury prawnej związanej z brzmieniem znowelizowanych przepisów k.p.a. oraz propozycja ich prawidłowej i bezpiecznej wykładni;
 • przedstawienie sposobów radzenia sobie z przewidywanymi problemami praktycznymi, które będą powstawały w trakcie prowadzenia postępowań administracyjnych według znowelizowanych przepisów k.p.a.
 • wyjaśnienie wątpliwości natury prawnej oraz przedstawienie sposobów radzenia sobie z przewidywanymi problemami praktycznymi w trakcie prowadzenia postępowań sądowo-administracyjnych według znowelizowanych przepisów k.p.a oraz p.p.s.a.

Adresaci szkolenia:

 • Osoby pełniące funkcję organów administracji publicznej
 • Pracownicy organów administracji rządowej
 • Pracownicy organów administracji samorządowej

Program szkolenia:

1 DZIEŃ

Ustawa nowelizująca k.p.a. – zakres zmian, data obowiązywania (01.06.2017 r.), przepisy przejściowe.

Nowy katalog zasad ogólnych postępowania administracyjnego:

 • dotychczasowe zasady ogólne;
 • zasada przyjaznej interpretacja przepisów – „in dubio pro libertate” – art. 7a k.p.a.”;
 • zasady proporcjonalności (adekwatności), bezstronności i zasada równego traktowania – art. 8 k.p.a.;
 • zasada pewności prawa – uprawnionych oczekiwań – art. 8 § 2 k.p.a.;
 • zasada współdziałania organów dla dobra postępowania – art. 8a k.p.a.;
 • zasada polubownego rozstrzygania kwestii spornych – art. 13 k.p.a.;
 • nowe „elastyczne” ujęcie zasady dwuinstancyjności;
 • nowa definicja decyzji prawomocnej.

Terminy załatwienia sprawy, bezczynność organu i przewlekłość postępowania:

 • zmiany w art. 36–38 k.p.a.
 • zdefiniowane pojęcia bezczynności i przewlekłości.
 • ponaglenie jako nowy środek zaskarżenia bezczynności i przewlekłości.
 • procedura rozpoznania ponaglenia.
 • obowiązek pouczenia strony o możliwości wniesienia ponaglenia, w sytuacji, o której mowa w art. 36 § 1 k.p.a.

Inne istotne zmiany w ramach postępowania administracyjnego w trybie zwykłym:

 • tryb doręczeń na elektroniczne skrzynki podawcze między podmiotami publicznymi;
 • nowe regulacje dotyczące trybu zawiadamiania o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej;
 • doprecyzowanie zasad liczenia terminów oraz koniec wątpliwości co do statusu „sobót”;
 • zmiana terminu na uzupełnienie braków formalnych podania;
 • możliwość poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentu przez pracownika organu prowadzącego postępowanie;
 • wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony (art. 79a k.p.a.);
 • usprawnienie współdziałania organów i posiedzenie w trybie współdziałania (art. 106 i 106a k.p.a.);
 • nakaz rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony (art. 81a k.p.a.);
 • zmiany w zakresie elementów składowych decyzji administracyjnej;
 • pouczenie o wysokości opłaty albo wpisu od skargi do sądu;

Mediacja w postępowaniu administracyjnym.

 • charakter sprawy, pozwalający na przeprowadzenie mediacji;
 • dobrowolność mediacji;
 • prowadzenie mediacji przez bezstronną osobę trzecią;
 • zasada poufności przebiegu mediacji;
 • czas trwania mediacji i sposób jej zakończenia;
 • koszty mediacji.

Nowa konstrukcja ugody administracyjnej:

 • rezygnacja z przesłanki „uproszczenia lub przyspieszenia postępowania” (art. 114 k.p.a.);
 • prawo organu do wystąpienia z inicjatywą zawarcia ugody;
 • forma ugody i konieczność włączenia ugody do akt spraw;
 • treści ugody.

 

2 DZIEŃ

Tryb „milczącego załatwienie sprawy”:

 • konstrukcja prawna oraz cel instytucji milczącego załatwienia sprawy;
 • przepis prawa materialnego jako podstawa prawna do zastosowania;
 • milczące zakończenie postępowania a milcząca zgoda;
 • termin milczącego załatwienia sprawy;
 • możliwość weryfikacji prawidłowości milczącego załatwienia sprawy;
 • zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy.

Administracyjne postępowanie uproszczone:

 • założenia konstrukcyjne i specyfika postępowania uproszczonego;
 • termin na załatwienie sprawy w postępowaniu uproszczonym;
 • powrót do postępowania zwykłego;
 • ograniczenia w zakresie postępowania dowodowego;
 • ograniczenia w zakresie zaskarżalności postanowień;
 • ograniczenia w zakresie uzasadnienia decyzji.

Zmiany dotyczące postępowania odwoławczego:

 • fakultatywny wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy;
 • oświadczenie o zrzeczeniu się odwołania;
 • zmiana zakresu postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez organ odwoławczy i podstaw do wydania decyzji kasatoryjnej;
 • wytyczne organu odwoławczego w zakresie wykładni prawa;
 • sprzeciw od decyzji kasatoryjnej.

Nowe regulacje dotyczące administracyjnych kar pieniężnych (art. 189a–189k k.p.a.):

 • definicja administracyjnej kary pieniężnej;
 • zasada stosowania ustawy względniejszej dla sprawcy naruszenia;
 • dyrektywy wymiaru administracyjnej kary pieniężnej;
 • odstąpienie od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej i udzielenie pouczenia;
 • terminy przedawnienia nałożenia administracyjnej kary pieniężnej i jej ściągalności;
 • odsetki od zaległej administracyjnej kary pieniężnej;
 • udzielenie ulg w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej.

Europejska współpraca administracyjna.

Najważniejsze zmiany w postępowaniu sądowoadministracyjnym:

 • zachowanie terminu na wniesienie skargi w razie skierowania jej wprost do sądu administracyjnego (art. 53 § 6 p.p.s.a.);
 • usunięcie wymogu wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 p.p.s.a.);
 • sprzeciw od decyzji kasatoryjnej – wymogi formalne, termin wniesienia oraz tryb jego rozpoznania;
 • mediacja w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Rozkład godzinowy: pierwszy dzień: 10:00 – 17:00, drugi dzień: 9:00 – 16:00

 • szkolenie będzie zawierało elementy wykładowe z zakresu praktycznego zastosowania przepisów postępowania administracyjnego,
 • praktyczne warsztaty z zakresu zastosowania przepisów postępowania administracyjnego po nowelizacji k.p.a.,
 • szkolenie ilustrowane praktycznymi przykładami „z życia” (casy study);
 • analiza przydatnego orzecznictwa wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego;
 • prezentacja przez trenera jego doświadczeń zawodowych oraz proponowanych rozwiązań prawnych i dobrych praktyk.

Cena udziału w szkoleniu wynosi 1 090 zł + 23%VAT

 

Dla jednostek udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

 

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

 

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Kodeks postępowania administracyjnego" - 1090 zł/os


Termin szkolenia
Dane Firmy (do faktury)

Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

Osoba koordynująca

Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

Uczestnicy szkolenia
Miejsca hotelowe
Dla jednostek publicznych

Uwagi

* elementy obowiązkowe

Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 922), Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 922). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.