Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Warszawa 23-05-2024 24-05-2024
Warszawa 25-11-2024 26-11-2024

Cel i program szkolenia

Szkolenie ma charakter autorski i została przygotowana przez „praktyka dla praktyków”, przy założeniu jego otwartego charakteru, ponieważ jest ono dedykowane dla szerokiego kręgu osób, których aktywność zawodowa związana jest z szeroko pojętą administracją publiczną (rządową i samorządową) i które na co dzień prowadzą lub uczestniczą w prowadzeniu postępowań administracyjnych.

Jest oparte na założeniu, iż:

 • jego adresaci nie oczekują kolejnego szkolenia, które sprowadzać się będzie do „suchego” zaprezentowania treści przepisów k.p.a.,
 • jego adresaci oczekują konkretnych rozwiązań praktycznych, odpowiedzi jak radzić sobie problemami orzeczniczymi z którymi borykają się w codziennej pracy, przydatnych wzorów dokumentów do wykorzystania w bieżącej pracy,
 • bez względu na wykształcenie (np. nieprawnicze) można prowadzić postępowania administracyjne zgodnie z prawem, sprawienie i skutecznie.

Cel szkolenia i korzyści dla uczestników:

 • uzyskanie niezbędnej podstawy teoretycznej oraz wiedzy praktycznej pomagających w prawidłowym i bezpiecznym stosowaniu w bieżącej pracy przepisów k.p.a. przy uwzględnieniu ich gruntownej i brzemiennej w skutkach nowelizacji, która weszła w życie z dn. 1 czerwca 2017 r., a także kolejnych nowelizacji w tym związanych z COVID-19,
 • wyjaśnienie wątpliwości natury prawnej związanej z brzmieniem znowelizowanych przepisów k.p.a. oraz propozycja ich prawidłowej i bezpiecznej wykładni;
 • przedstawienie sposobów radzenia sobie z przewidywanymi problemami praktycznymi, które będą powstawały w trakcie prowadzenia postępowań administracyjnych według znowelizowanych przepisów k.p.a.
 • wyjaśnienie wątpliwości natury prawnej oraz przedstawienie sposobów radzenia sobie z przewidywanymi problemami praktycznymi w trakcie prowadzenia postępowań sądowo-administracyjnych według znowelizowanych przepisów k.p.a oraz p.p.s.a.

Adresaci szkolenia:    

 • Osoby pełniące funkcję organów administracji publicznej
 • Pracownicy organów administracji rządowej
 • Pracownicy organów administracji samorządowej

PROGRAM SZKOLENIA

Podstawy i ramy prawne postępowania administracyjnego

Zakres regulacji k.p.a. w ujęciu praktycznym:

 • zakres „pozytywny” k.p.a.
 • rozszerzenie zakresu regulacji k.p.a.
 • zakres „negatywny” regulacji k.p.a. (wyłączenia)

Zasady ogólne postępowania administracyjnego w ujęciu praktycznym:

 • dotychczasowe zasady ogólne postępowania administracyjnego:
  • zasada praworządności, legalizmu
  • zasada prawdy obiektywnej
  • zasada udzielania informacji
  • zasada wysłuchania stron, czynnego udziału
  • zasada wyjaśniania, przekonywania
  • zasada szybkości i ekonomiki postępowania
  • zasada pisemności
  • zasada polubownego załatwiania spraw
  • zasada dwuinstancyjności
  • zasada trwałości decyzji administracyjnych
 • „nowe” zasady ogólne postępowania administracyjnego
  • zasada przyjaznej interpretacja przepisów – „in dubio pro libertate” – art. 7a k.p.a.”
  • zasady proporcjonalności (adekwatności), bezstronności i zasada równego traktowania – art. 8 k.p.a.
  • zasada pewności prawa – uprawnionych oczekiwań – art. 8 § 2 k.p.a.
  • zasada współdziałania organów dla dobra postępowania – art. 8a k.p.a.
  • zasada polubownego rozstrzygania kwestii spornych – art. 13 k.p.a.
  • nowe „elastyczne” ujęcie zasady dwuinstancyjności
  • nowa definicja decyzji prawomocnej.

Organ administracji publicznej w ujęciu praktycznym:

 • pojęcie organu administracji publicznej
 • właściwość miejscowa, rzeczowa, instancyjna
 • organy wyższego stopnia
 • spory o właściwość

Wyłączenie pracownika organu administracji publicznej oraz organu administracji publicznej w ujęciu praktycznym:

 • przesłanki i tryb wyłączenia pracownika organu
 • przesłanki i tryb wyłączenia organu

 Strona postępowania administracyjnego:

 • kto może być stroną postępowania administracyjnego (definicja strony)?
 • prawa i obowiązki strony postępowania administracyjnego – praktyczny przewodnik
 • organizacja społeczna w postępowaniu administracyjnym – obserwacje praktyczne
 • pełnomocnik w postępowaniu administracyjnym
 • pełnomocnictwo – najczęstsze błędy i problemy praktyczne
 • przedstawiciel w postępowaniu administracyjnym

Terminy załatwienia sprawy, bezczynność organu i przewlekłość postępowania:

 • zmiany w art. 36-38 k.p.a.
 • „nowe” zdefiniowanie pojęcia bezczynności i przewlekłości.
 • ponaglenie jako „nowy” środek zaskarżenia bezczynności i przewlekłości.
 • procedura rozpoznania ponaglenia.
 • obowiązek pouczenia strony o możliwości wniesienia ponaglenia, w sytuacji, o której mowa w art. 36 § 1 k.p.a.

Doręczenia w k.p.a. w ujęciu praktycznym:

 • „tradycyjne” sposoby doręczania – forma i tryb
 • doręczenie drogą elektroniczną – forma i tryb
 • instytucja tzw. doręczenia zastępczego
 • publiczne obwieszczenie

Wezwania w k.p.a. w ujęciu praktycznym (cel, treść, adresaci, forma i tryb)

Terminy w kpa:

 • warunki zachowania terminu w kpa
 • przywrócenie terminu
 • tryb wnoszenia i rozpatrywania wniosku o przywrócenie terminu
 • doprecyzowanie zasad liczenia terminów oraz koniec wątpliwości co do statusu „sobót”

Wszczęcie postępowania w ujęciu praktycznym:

 • wszczęcie z urzędu
 • wszczęcie na wniosek
 • odmowa wszczęcia postępowania
 • forma wszczęcia postępowania
 • tryb uzupełniania braków formalnych podania

Udostępnianie akt – najczęstsze błędy i problemy praktyczne

 Postępowanie dowodowe w ujęciu praktycznym:

 • otwarty katalog środków dowodowych (m.in. dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny)
 • przeprowadzanie poszczególnych dowodów w ujęciu praktycznym (przesłanki, forma i tryb)
 • inicjatywa dowodowa i ciężar dowodzenia
 • możliwość poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentu przez pracownika organu prowadzącego postępowanie
 • wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony (art. 79a k.p.a.);
 • nakaz rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony (art. 81a k.p.a.);
 • reguły dowodzenia i zasada swobodnej oceny dowodów

Zawieszenie postępowania w ujęciu praktycznym (przesłanki, forma, tryb)

Usprawnienie współdziałania organów i posiedzenie w trybie współdziałania (art. 106 i 106a k.p.a.)

Decyzja administracyjna w ujęciu praktycznym z pespektywy organu I instancji:

 • konstrukcja prawna i skutki prawne jej wydania
 • forma decyzji
 • elementy decyzji administracyjnej (osnowa i uzasadnienie)
 • konstrukcja osnowy (rozstrzygnięcia) decyzji
 • konstrukcja uzasadnienia decyzji
 • pouczenia w decyzji (w tym o wysokości opłaty albo wpisu od skargi do sądu)
 • rygor natychmiastowej wykonalności
 • najczęstsze błędy i problemy praktyczne w konstruowaniu decyzji
 • koszty postępowania

Postanowienia w ujęciu praktycznym (forma, elementy składowe i tryb wydawania)

Mediacja w postępowaniu administracyjnym:

 • charakter sprawy, pozwalający na przeprowadzenie mediacji
 • dobrowolność mediacji
 • prowadzenie mediacji przez bezstronną osobę trzecią
 • zasada poufności przebiegu mediacji
 • czas trwania mediacji i sposób jej zakończenia
 • koszty mediacji

Nowa konstrukcja ugody administracyjnej:

 • rezygnacja z przesłanki „uproszczenia lub przyspieszenia postępowania” (art. 114 k.p.a.)
 • prawo organu do wystąpienia z inicjatywą zawarcia ugody
 • forma ugody i konieczność włączenia ugody do akt spraw
 • treści ugody

Tryb „milczącego załatwienie sprawy”:

 • konstrukcja prawna oraz cel instytucji milczącego załatwienia sprawy
 • przepis prawa materialnego jako podstawa prawna do zastosowania
 • milczące zakończenie postępowania a milcząca zgoda
 • termin milczącego załatwienia sprawy
 • możliwość weryfikacji prawidłowości milczącego załatwienia sprawy
 • zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy
 • elementy zaświadczenia o milczącym załatwieniu sprawy (art. 122f § 3 k.p.a.)

Administracyjne postępowanie uproszczone (art. 163b-163g k.p.a.) – kilka uwag praktycznych:

 • założenia konstrukcyjne i specyfika postępowania uproszczonego
 • termin na załatwienie sprawy w postępowaniu uproszczonym
 • powrót do postępowania zwykłego
 • ograniczenia w zakresie postępowania dowodowego
 • ograniczenia w zakresie zaskarżalności postanowień
 • ograniczenia w zakresie uzasadnienia decyzji

Odwołanie – z praktycznej perspektywy organu I instancji:

 • forma, treść i termin wniesienia odwołania
 • prawo do zrzeczenia się odwołania
 • postępowanie w trybie autokontroli
 • rozstrzygnięcia organu odwoławczego
 • zmiana zakresu postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez organ odwoławczy i podstaw do wydania decyzji kasatoryjnej;
 • wytyczne organu odwoławczego w zakresie wykładni prawa;
 • sprzeciw od decyzji kasatoryjnej

Zażalenie w ujęciu praktycznym (forma, elementy, tryb)

Wznowienie postępowania w ujęciu praktycznym (przesłanki, forma i tryb)

Uchylenie decyzji w ujęciu praktycznym (przesłanki, forma i tryb)

Zmiana decyzji w ujęciu praktycznym (przesłanki, forma i tryb)

Stwierdzenie nieważności decyzji w ujęciu praktycznym (przesłanki, forma i tryb)

Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji w ujęciu praktycznym (przesłanki, forma i tryb)

Nowe regulacje dotyczące administracyjnych kar pieniężnych (art. 189a–189k k.p.a.):

 • definicja administracyjnej kary pieniężnej;
 • zasada stosowania ustawy względniejszej dla sprawcy naruszenia;
 • dyrektywy wymiaru administracyjnej kary pieniężnej;
 • odstąpienie od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej i udzielenie pouczenia;
 • terminy przedawnienia nałożenia administracyjnej kary pieniężnej i jej ściągalności;
 • odsetki od zaległej administracyjnej kary pieniężnej;
 • udzielenie ulg w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej.

Wydawanie zaświadczeń w ujęciu praktycznym:

 • pojęcie zaświadczenia
 • treść i forma zaświadczenia
 • tryb wydawania zaświadczeń

Rozkład godzinowy: 
pierwszy dzień: 10:00 – 17:00,
drugi dzień: 9:00 – 16:00

 • szkolenie w formie interaktywnej prezentacji z zakresu praktycznego zastosowania przepisów postępowania administracyjnego po bieżących nowelizacjach k.p.a.;
 • elementy warsztatów z zakresu zastosowania przepisów postępowania administracyjnego po nowelizacji k.p.a.;
 • szkolenie ilustrowane praktycznymi przykładami „z życia” (casy study), odpowiedzi na pytania uczestników;
 • modele i schematy postępowania, procedury „krok po kroku”, check listy;
 • prezentacja i omówienie przydatnych wzorów (szablonów) dokumentów, pism oraz rozstrzygnięć (wezwania, zawiadomienia, postanowienia, decyzje);
 • zaprezentowanie dobrych praktyk i standardów organizacyjnych przyjętych w innych organach i podmiotach szeroko pojętej administracji publicznej;
 • analiza najnowszego orzecznictwa wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego w tym dotyczącego postępowań wszczętych już po 1 czerwca 2017 r.;
 • prezentacja przez trenera jego doświadczeń zawodowych oraz proponowanych rozwiązań prawnych i dobrych praktyk zdobywanych w trakcie świadczenia na co dzień pomocy prawnej dla naczelnych i centralnych organów administracji rządowej w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych prezentacja przez trenera jego doświadczeń zawodowych oraz proponowanych rozwiązań prawnych i dobrych praktyk wypracowanych w związku z reprezentowaniem ww. organów przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym (w ponad 320 sprawach sądowych).

Cena udziału w szkoleniu wynosi: 1590 zł + 23% VAT

Dla jednostek udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów, dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu, w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Kodeks postępowania administracyjnego" - 1590 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.