Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Online 26-02-2024 28-02-2024
Online 18-09-2024 20-09-2024

Cel i program szkolenia

Zadania systemu magazynowania i obsługi zapasów, są ściśle powiązane z określonymi wielkościami zapasów i miejsc ich przechowywania w całym łańcuchu logistycznym. Warunkiem powstania takich miejsc utrzymania zapasów jest ekonomicznie uzasadniony sposób rozmieszczenia sieci budynków, przeznaczonych na magazyny oraz ich optymalnego zagospodarowania, dla uzyskania maksymalnej kubatury składowania oraz minimalizacji manipulacji towarów w pomieszczeniach magazynowych.

Optymalne rozplanowanie i konstrukcja magazynów w przedsiębiorstwach będzie różnorodna w zależności od składowanych zapasów, stopnia ich przetworzenia, zasobów finansowych przedsiębiorstwa, otoczenia konkurencyjnego i potrzeb klientów.

Niezwykle ważnym zagadnieniem, dla przedsiębiorstwa jest skuteczne i efektywne rozplanowanie magazynów. Niezależnie od tego, jakie rozwiązanie końcowe zostanie wybrane przez przedsiębiorstwo, niezmiernie ważne jest to, aby umożliwiało ono jak najpełniejsze i najefektywniejsze wykorzystanie całej dostępnej przestrzeni składowania.

W chwili obecnej wiele przedsiębiorstw boryka się z brakiem odpowiedniej przestrzeni składowania w związku ze zwiększeniem produkcji oraz asortymentu towarów. Zasadniczym celem szkolenia jest szczegółowa analiza zagadnień związanych z funkcjonowaniem magazynów oraz ich modernizacja (poprawa organizacji działań) do spełnienia wyżej wymienionych zadań.

Adresaci

Szkolenie w formie online jest skierowane do kierowniczej, kadry przedsiębiorstw, podejmujących strategiczne decyzje w tym zakresie, np. lokalizacji obiektów magazynowych, dobór wyposażenia technicznego, zastosowanie systemów informatycznych wspomagających gospodarkę magazynową itp., oraz pracowników odpowiadających za prawidłowe funkcjonowania magazynów różnych branż (kierowników magazynów, ich zastępców, brygadzistów, kierowników zmian i innych pracowników magazynowych), związanych bardziej z działaniami operacyjnymi i codziennym funkcjonowaniem pionu magazynowego

Cel szkolenia

Zasadniczy cel szkolenia jest podporządkowany usprawnieniu funkcjonowania magazynów, poszukiwaniu wydajnych możliwości składowania i manipulacji zapasów oraz optymalizacji przepływu towarów w poszczególnych rodzajach magazynów.

W obecnym czasie występuje szereg problemów z możliwością realizacji szkoleń bezpośredniego z grupami uczestników w salach wykładowych, dlatego aby gospodarka magazynowa była na bieżąco z istniejącymi rozwiązaniami, jak również obowiązującym prawodawstwem, proponuje się szkolenie online na platformie informatycznej.

Podczas realizacji poszczególnych dni (paneli przedstawionych w programie szkolenia) możliwe są bieżące konsultacje z trenerem, dotyczące zagadnień omawianych podczas szkolenia i przełożenia tematyki na bazę poszczególnych przedsiębiorstw. Umożliwi to uczestnikom przedyskutować w praktyce problemy napotykane w przedsiębiorstwie i wypracować sposoby i możliwości ich rozwiązania, jak również, pokazać praktyczne zastosowanie poszczególnych narzędzi omawianych w trakcie szkolenia.

Korzyści dla uczestników

Podczas wykładów i konwersatoriów zakłada się osiągnąć szereg korzyści, które pozwolą osobom funkcyjnym odpowiedzialnym za organizację i funkcjonowanie gospodarki magazynowej na:

 • określenie zadań stawianych przed gospodarką magazynową przedsiębiorstwa,
 • zdefiniowanie gospodarki magazynowej i jej elementów składowych,
 • określenie uwarunkowań wpływających na sprawność procesów magazynowych,
 • opracowanie zakresu zadań i odpowiedzialności osób funkcyjnych w magazynach,
 • określenie rodzajów popytu oraz ich wpływu na wielkość zapasów oraz organizację pracy w magazynach,
 • zaplanowanie organizacji funkcjonowania magazynów,
 • określenie wymogów prawnych funkcjonowania magazynów w przedsiębiorstwie,
 • określenie wymogów bhp na bazie obowiązujących przepisów w tym zakresie
 • dokonanie podziału towarów według różnych kryteriów składowania,
 • określenie czynności operacyjnych poszczególnych faz działalności magazynów,
 • dostosowanie metod składowania, manipulacji, kompletacji do właściwości składowanych zapasów,
 • określenie potrzeb wyposażenia technicznego oraz zaprojektowanie wykorzystania poszczególnych urządzeń,
 • kontrola i koordynacja działań w magazynach różnych branż,
 • podejmowanie decyzji dotyczących zarządzania gospodarką magazynową,
 • opracowanie szeregu narzędzi do optymalizacji procesów magazynowych,
 • poprawa organizacji funkcjonowania magazynów,
 • dokonanie kompleksowej oceny magazynów oraz określenie czynników powodujących przestoje i ograniczenia,
 • analiza i ocena wariantów rozwiązań dotyczących poprawy funkcjonowania magazynów w przedsiębiorstwie.

Czas trwania szkolenia

Założeniem szkolenia jest sprawne przekazanie wymaganej wiedzy i prezentowanych rozwiązań z możliwością jej odpowiedniego przyswojenia przez uczestników. Dlatego zaplanowane są 3 dni szkoleniowe po 6 godzin każdy. Każdego dnia po 1,5 godzinie sesji szkoleniowej realizowane są dwie przerwy trwające 15 minut. W każdym dniu szkoleniowym zaplanowana jest przerwa na lunch od 12.00 do 13.00.

W tym miejscu zalecane jest, aby szkolenie było realizowane w jednym ciągu, bez przerw miedzy poszczególnymi panelami. W sytuacjach szczególnych (brak możliwości realizacji w jednym czasie) zakłada się przerwy miedzy poszczególnymi panelami trwające nie dłużej niż 2 dni.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

Dzień (panel) 1/3

 

Miejsce, rola i zadania magazynów w logistyce przedsiębiorstwa w realiach gospodarki rynkowej:

 • miejsce magazynów w strukturze gospodarki materiałowej i logistyki przedsiębiorstw,
 • zadania magazynów w zintegrowanych łańcuchach dostaw.

Struktura organizacyjna gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie:

 • relacje pomiędzy poszczególnymi komórkami,
 • zakresy obowiązków,
 • odpowiedzialność osób funkcyjnych,
 • obieg informacji.

Poziom i asortyment zapasów:

 • podział zapasów według kryteriów ważności (metody ABC, XYZ i inne),
 • charakterystyka zapasów oraz jej wpływ na przyjęte metody składowania.

Technologia operacji magazynowych:

 • charakterystyka technologicznego procesu magazynowania,
 • organizacja prac magazynowych w przedsiębiorstwie,
 • dostosowanie operacji magazynowych do rodzaju magazynów i poszczególnych ich elementów,
 • harmonogramowanie operacji magazynowych.

Odpowiedzialność materialna pracowników za powierzone mienie:

 • dokumenty normujące odpowiedzialność materialną,
 • uwarunkowania prawne normujące kwestie odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie,
 • praktyczne rozwiązania dot. odpowiedzialności materialnej.

 

Dzień (panel) 2/3

 

Inwentaryzacja składników majątku w gospodarce magazynowej:

 • rodzaje inwentaryzacji stosowane w gospodarce magazynowej,
 • dokumenty normujące sposób przeprowadzenia inwentaryzacji,
 • metody i sposób przeprowadzenia inwentaryzacji,
 • realizacja procedur inwentaryzacyjnych,
 • błędy w realizacji procesów inwentaryzacyjnych,
 • rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych.

Dokumentacja realizacji operacji magazynowych:

 • rodzaje dokumentów stosowane w gospodarce magazynowej
 • zasady obiegu dokumentów,
 • bezpapierowy obieg dokumentów,
 • odpowiedzialność osób funkcyjnych za opracowanie i rozliczanie poszczególnych dokumentów.

Metody rozmieszczenia i kompletacji zapasów:

 • metoda stałych miejsc składowych,
 • metoda wolnych miejsc składowych,
 • metody mieszane,
 • metody kompletacji zapasów „człowiek do towaru”, „towar do człowieka”.

Metody składowania zapasów:

 • organizacja tradycyjnych metod składowania,
 • nowoczesne rozwiązania składowania zapasów,
 • rozmieszczenie zapasów w magazynach.

Wyposażenie techniczne magazynów:

 • dokumentacja urządzeń wyposażenia technicznego magazynów,
 • zasady eksploatacji urządzeń poddozorowych,
 • uprawnienia pracowników do eksploatacji urządzeń technicznych w magazynach,

System wymiarowy opakowań, usprawniający obrót materiałowy:

 • unormowania systemu wymiarowego opakowań,
 • określenie, podział i wykorzystanie jednostek ładunkowych.

 

Dzień (panel) 3/3

 

Przepisy bhp w organizacji prac magazynowych:

 • akty prawne normujące bhp w gospodarce magazynowej,
 • wymagania w odniesieniu do obiektów magazynowych i procesów magazynowania,
 • organizacja magazynów przy uwzględnieniu zagadnień bhp,
 • obowiązki pracodawcy i pracowników,
 • zagrożenia bezpieczeństwa pracy w magazynie oraz warunki przeciwdziałania tym zagrożeniom.

System znakowania i identyfikacji miejsc składowania, towarów w opakowaniach jednostkowych i zbiorczych:

 • zasady znakowania zapasów w magazynach,
 • oznakowanie miejsc składowania zapasów,
 • organizacja systemu kodów kreskowych zgodna z systemem EAN.
 • wykorzystanie fal radiowych do identyfikacji towarów w magazynach – systemy RFID.

Normatywy projektowe (międzynarodowe) wykorzystywane w gospodarce magazynowej:

 • potrzeby przestrzeni składowej,
 • analiza i ocena optymalizacji wykorzystania magazynów.

Koszty gospodarki magazynowej:

 • wyodrębnienie i podział kosztów gospodarki magazynowej
 • mierniki i wskaźniki kosztów,
 • potrzeby i możliwości optymalizacji kosztów gospodarki magazynowej.

 Analiza możliwości usprawnień organizacji funkcjonowania magazynów:

 • opracowanie rozwiązań usprawniających realizacje procesów magazynach,
 • możliwości wdrożenia opracowanych rozwiązań,
 • ocena przyjętych usprawnień.

 

Rozkład godzinowy:

Dzień I-III

08:45 – 09:00 – logowanie do platformy

09:00 – 16:00 – zajęcia

 

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

 • Zasadnicza komunikacja w wirtualnej sali szkoleniowej przebiega z wykorzystaniem narzędzia Zoom. Przed zajęciami przekazany jest uczestnikom numer, umożliwiający zalogowanie się przez przeglądarkę internetową lub przez darmowy software ZOOM.
 • Materiały szkoleniowe zostają przekazane przed zajęciami w formacie plików pdf lub na życzenie uczestników w wersji drukowanej.
 • Zalecane jest aby uczestnicy biorący udział w poszczególnych panelach, posiadali wydrukowane, przesłane wcześniej przez prowadzącego materiały szkoleniowe, które będą wykorzystane w trakcie realizacji do nanoszenia stosownych uwag i uzupełnień.
 • Część ćwiczeń jest realizowane z użyciem Ms Excel – gdzie uczestnicy będą mogli na bieżąco dokonywać analizy i obliczeń niezbędnych w omawianiu poszczególnych zagadnień.
 • Warsztaty wykonywane są również przy wsparciu narzędzi z dedykowanych portali internetowych.

Cena udziału w szkoleniu online wynosi: 1950 zł + 23% VAT

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji pdf, dyplom w wersji pdf, możliwość dalszej konsultacji z trenerem w formule telefonicznej lub mailowej wszystkich problemów (z obszarów omawianych na szkoleniu) z pracą zdalną w ciągu 14 dni od daty realizacji szkolenia.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu online jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia online i przesłanie potwierdzenia przelewu.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Szkolenia zamknięte:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

 • podejście i pasja z jaką było prowadzone szkolenie
 • genialny prowadzący
 • szeroka wiedza prowadzącego na każdy poruszony temat
 • komunikatywność
 • wiedza Pana Sławka
 • wszystko jest dobrze.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Organizacja i optymalizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie – online" - 1950 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.